Bugünün Sorunlarına, Geleceğin Çözümleri...
Soru & Cevap Kariyer +90 212 325 25 01
Duyuru Arşivi

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Torba Yasa İle Vergi Kanunlarında Yapılması Planlanan Değişiklikler

Kamuoyunda torba yasa olarak da anılan ve önümüzdeki günlerde yasalaşması beklenen Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun teklifi ile vergi kanunlarında önemli değişiklikler yapılması planlanmaktadır. Bu duyurumuzda kanun teklifinde yer alan değişiklikler ele alınmıştır.

 

1)  Gelir ve kurumlar vergisinde hasılat esaslı kazanç tespiti uygulaması getirilmektedir.

 

Gelir Vergisi Kanununa eklenmesi planlanan 113 üncü madde ile vergiye tabi kazancın tespiti kolaylaştırılarak;

 

- ticari kazancı basit usul, işletme hesabı veya bilanço esasına göre tespit edilenler ile

 

- mesleki kazancı serbest meslek kazanç defterine göre tespit edilen 

 

gelir vergisi mükelleflerinden Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen sektör ve meslek gruplarında faaliyette bulunanların talep etmeleri halinde faaliyetlerinden elde ettikleri gayrisafi hasılatlarının %10’unun gelir vergisine tabi kazanç olarak dikkate alınmasına olanak tanınmaktadır. Cumhurbaşkanına %10’luk oranı 5 katına kadar çıkarma ve yarısına indirme konusunda yetki verilmektedir. Bu usul kurumlar vergisi mükellefleri hakkında da uygulanabilecektir. 

 

Kazancın bu şekilde tespit edilmesi halinde dönem içinde yapılan faaliyete ilişkin gider ve maliyetler dikkate alınmayacak beyanname üzerinde kazanca herhangi bir indirim ve istisna uygulanmayacaktır. 

 

Kazancı hasılat esaslı olarak tespit edilen mükellefler iki yıl geçmedikçe bu usulden dönemeyecektir.

 

Ayrıca, hasılatlarını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla elde edenleri taleplerine bakılmaksızın ilgili faaliyetleri itibariyle hasılat esaslı kazanç tespiti kapsamına alma konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilmektedir.

 

2)   Varlık barışı uygulaması getirilmektedir.

 

Gelir Vergisi Kanununa eklenecek geçici 90 ıncı madde ile; 

 

- Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının 31/12/2019 tarihine kadar banka veya aracı kuruma bildirilmesi halinde bu varlıklara serbestçe tasarruf edilebilmesine imkan tanınmaktadır.

 

-     Ayrıca, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak işletme kayıtları arasında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların 31/12/2019 tarihine kadar vergi dairelerine beyan edilmek suretiyle dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydedilmesine imkan sağlanmaktadır.

 

Bildirime konu edilen yurt dışı varlıkların ve beyana konu edilen yurt içi varlıkların değeri üzerinden %1 oranında vergi alınacaktır.

 

Söz konusu madde kapsamında bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır. Ancak bunun için tarh edilen verginin vadesinde ödenmesi ve yurt dışı varlıkların bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka veya aracı kurum nezdinde açılacak hesaba transfer edilmesi şartı getirilmektedir.

 

3)   Elektrikli taşıt üretimi yatırımları dolayısıyla hak kazanılan yatırıma katkı tutarının kullanım alanı genişletilmektedir.

 

Kurumlar Vergisi Kanununa eklenecek geçici 12 nci madde ile 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 80 inci maddesi kapsamında teşviklerden yararlanmasına karar verilen ve bu kapsamda sera etkisi yaratan egzoz gazı salınımını tamamen ortadan kaldıracak teknolojilerin geliştirilmesi için münhasıran Türkiye’de gerçekleştirdikleri Ar-ge faaliyetleri sonucunda geliştirdikleri elektrikli motorlu taşıt araçlarını Türkiye’de imal eden mükelleflerin, bu yatırımları dolayısıyla Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesi kapsamında hak kazandıkları yatırıma katkı tutarını, söz konusu malların ilk iktisabı dolayısıyla 31/12/2035 tarihine kadar vergi dairesine ödenen özel tüketim vergisinin, takvim yılının üçer aylık dönemleri itibariyle bu mükelleflere kısmen veya tamamen, nakden veya vergi dairesi borçlarına mahsuben ödenmesi suretiyle kullandırma konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilmektedir.

 

4)  Yurt dışına çıkış harcı tutarı 50 TL’ye yükseltilmektedir.

 

5597 sayılı Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle yurt dışına çıkış harcı kişi başına 15 TL’den 50 TL’ye yükseltilmekte ve Cumhurbaşkanına bu tutarı 3 katına kadar artırma konusunda yetki verilmektedir.

 

 

 

Kanun teklifinin tam metni aşağıda duyuru dosyamızda bulunmaktadır.

 

 

 

Duyurumuz bilgilendirme amaçlı olup belirli bir konu hakkında genel çerçevede bilgi vermek amacını taşıdığından içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 

Bu duyurumuzda yer verilen bilgiler duyuru tarihi itibarıyla geçerli olup, duyuru tarihinden sonra gerçekleşebilecek yasal değişiklikler, gelişecek uygulamalar ve yargı kararları ileride farklı düzenlemeleri ve değerlendirmeleri gerektirebilmektedir.

 

 

 

PAYLAŞ