Bugünün Sorunlarına, Geleceğin Çözümleri...
Soru & Cevap Kariyer +90 212 325 25 01
Duyuru Arşivi

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Transfer Fiyatlandırması İncelemelerinde Gizli Emsal Konusunda Danıştay Kararı

Transfer fiyatlandırmasına yönelik vergi incelemelerinde en önemli sorunlardan birisi, hiç şüphesiz “gizli emsal” uygulamasıdır. Vergi incelemelerinde emsallere uygun fiyatın/bedelin dış emsal kullanılarak tespit edildiği hallerde, vergi mahremiyeti hükmüne dayanarak emsal alınan şirketin/şirketlerin bilgileri ile emsal alınan işlemlere ilişkin koşullar nezdinde inceleme yapılan mükellef ile paylaşılmamaktadır. Bu gizlilik de, inceleme sonucunda transfer fiyatlandırmasına ilişkin uygulaması eleştiri konusu olan mükellefin emsal alınan fiyatın/bedelin gerçekten karşılaştırılabilir olup olmadığını değerlendirerek kendisini savunması imkanını önemli ölçüde ortadan kaldırmaktadır. Bu nedenle gizli emsal uygulaması, “silahların eşitliği ilkesine” aykırılık teşkil ettiği gerekçesi ile eleştirilmektedir.

 

Uyuşmazlık konusu bir olayda, mükellefe transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı eleştirisi getirilirken vergi inceleme raporunda emsal olarak kabul edilen firmaların isimlerine, bu isimleri dolaylı olarak ifade edebilecek ürün satış miktarlarına ve bu firmaların ortaklık yapılarına ilişkin bilgilere vergi mahremiyeti ilkesi gereği yer verilmemiş, emsal alınan şirketlerin cevap yazıları rapora eklenmemiş, gerektiğinde ibraz edilmek üzere muhafaza edildiği belirtilmiştir. Bu şekilde vergi incelemesinde gizli emsal kullanılmış ve bulunan matrah farkı gizli emsale dayandırılmıştır

 

Danıştay 9. Dairesi, 15.10.2018 tarih ve E: 2016/5032, K: 2018/6219 sayılı kararında, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı yönelik inceleme sonucunda düzenlenen vergi inceleme raporunda belirlenen emsal bedelin, somut verilerle ve davacının da savunma hakkını ihlal etmeyecek şekilde ortaya konulması gerektiğine, aksi uygulamanın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6 ncı maddesinde ifadesini bulan silahların eşitliği ilkesine aykırı olduğuna hükmetmiş, vergi mahkemesinin, tarhiyatı ve cezayı onayan kararını, tarhiyatın ve cezanın eksik incelemeye ve gizli emsale dayanmasını gerekçe göstererek bozmuştur.

PAYLAŞ