Bugünün Sorunlarına, Geleceğin Çözümleri...
Soru & Cevap Kariyer +90 212 325 25 01
Makaleler

Şirket Çalışanlarına Araç Tahsisi ve Ücret Konusu: Bir Danıştay Kararı

Gayrimenkul Satışında Ticari Kazanç - Değer Artış Kazancı Ayrımı

BA – BS Bildirim Formları ve Özellikli Durumlar

Serbest Bölgeler ve Ar-ge Merkezlerinde Çalışanların Ücret Gelirlerinin Beyanı Konusunda Kafalar Karıştı

Korona Salgını İle İlgili Tüm Duyurularımız

KDV İadesinde Gecikme Zammı Uygulamasının Hukuka Aykırılığı: Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı

7194 Sayılı Kanunda Yer Alan Şüphe Üzerine Mükellefiyet Kaydının Terkini Konusu

Danıştay Düzeltme Beyannamelerine İhtirazi Kayıt Konulmasına İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararını Dar Yorumluyor

Vergi İnceleme Raporunun veya Vergi Tekniği Raporunun Tebliğ Edilmemesi Tarhiyatı ve Cezayı Gerçekten Sakatlamaz mı?

Uluslararası Kurumlardan Kullanılan Kredilere İlişkin Kağıtların Damga Vergisi

Yurt Dışı Alacaklara Şüpheli Alacak Karşılığı Ayırmak İçin Yurt Dışında Dava Açmak Zorunda mıyız?

Arsa Payı Karşılığı İnşaat İşlerinin Vergilendirilmesinde Ne Değişti?

OECD Model Anlaşmasına Göre Gayrimaddi Hak Bedellerinin Vergilendirilmesi ve Türkiye Uygulaması

Vergiden Kaçış Yok: Tahsilatta Yardımlaşma Başlıyor

4 Seri No.lu ÇVÖ Anlaşmaları Tebliğinin Getirdikleri: Dar Mükelleflere Yapılan Serbest Meslek Ödemelerinin Vergilendirilmesi

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORLARINIZI HAZIRLAMAYI İHMAL ETMEYİN

Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerince Matrah Artırımı Beyanında Uygulanacak Vergi Oranları

KATMA DEĞER VERGİSİ İLE GV KV BİRLİKTE ARTIRILMASI

ADİ ORTAKLIKLAR

ANONİM ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI İKTİSAP ETMESİ

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN NAKİT SERMAYE ARTIRIMLARINA TEŞVİK GETİRİLMİŞTİR.

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 6637 SAYILI KANUN YAYIMLANDI

EĞİTİM TAZMİNATI GELİR VERGİSİNE TABİMİDİR

Son Zamanlarda Verilen Vergi Usul Kanunu İle ilgili Özelgeler

GİDER PUSULASININ KULLANIM ALANLARI VE TEVKİFAT UYGULAMASI

e-Arşiv Uygulaması Başlıyor

SAT-KİRALA-GERİ AL İŞLEMİNDE YÜKLENİLEN KDV DÜZELTİMİ

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

6552 SAYILI KANUNUN 73 ÜNCÜ MADDESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanının 6111 ve 6522 yasalara göre karşılaştırılması

6111 SAYILI YASANIN 11.MADDESİNİN 2.FIKRASINA GÖRE BEYAN EDİLEN TUTARLAR İLE İLGİLİ SONRADAN GÜNDEME GELEN SORUNLAR

Cumhurbaşkanı Adaylarına ve Siyasi Partilere Yapılacak Bağışlar

KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLARIN BEYANI

6111 Sayılı Yasa Kapsamında Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Bulunmayan Ortaklardan Alacakların Beyanı

Sadece Vergi İnceleme Raporu ile Yapılacak KDV İade İşlemleri

Özel Okullar, Üniversiteler ve Yurtlarda “Kısmi Burs Uygulamasında” Önemli Düzenleme

Kısmi Bölünme

KİSMİ BÖLÜNME İŞLEMİNDE YANLIŞLAR DOĞRULAR

Kurum Yöneticilerinin Kar Payı Dağıtımı ve Bazı Konularla İlgili Bilmeleri Gereken Önemli Hususlar

Kurumların Özkaynak Kalemlerinin Tasfiye Sonu Vergisel Durumu

Pay Sahiplerinin Şirkete Borçlanma Yasağı

Özelgeler Işığında Enflasyon Düzeltmesi Sonucu Oluşan Sermaye Olumlu Farklarının Vergilendirilmesi

Geçici Vergi Uygulamaları

NUR EKESAN KONFERANS LARI

On Kişiden Az Çalışanı Olan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıftaki İşverenlere Sağlanacak İş Sağlığı Ve Güvenliği Desteği

E-Defter Uygulaması

Mahsuben İndirimli Oranda Kurumlar Vergisi Uygulaması

Elektronik Fatura Uygulaması

Limited ve Anonim Şirketlerin Ortaklarının ve Kanuni Temsilcilerinin 6183 Sayılı Kanun Kapsamındaki Sorumlulukları

Çalışan Temsilcilerinin İşveren Tarafından En Kısa Zamanda Görevlendirilmesi Gerekiyor

Sat ve Geri Kirala Işleminin Işletmelere Getirdiği Avantajlar

Kar Payı Avansı Dağıtımı Yapmış Kurumlarda Dönem Sonunda Oluşan Kar Veya Zarara Göre Yapılması Gerekenler

Ortaklarına Daha Fazla Kar Dağıtmak İsteyen Kurumların Bazı Yükümlülükleri Yerine Getirmek Kaydıyla Dağıtabilecekleri Bilançolarındaki Fonlar

E-Fatura Uygulaması Hakkında

Elektronik Defter Tutma ve Elektronik Fatura Uygulaması

Yurt Dışındaki Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ No:1

Yabancı Sermaye Olarak Yurt Dışından Getirilen Nakdi Sermaye İle İlgili Yeni Düzenleme

Limited Şirketin Anonim Şirkete Dönüşümü ve Örnek Uygulama

Vadeli Çeklerde Reeskont Uygulaması

Meclise Sevkedilen Torba Yasadakii Varlık Barışına İlişkin Düzenlemeler

Limited Şirketi Anonim Şirkete Dönüştürmenin Avantajları

LTD.ŞTİ. Şirketin A.Ş. Şirkete Dönüştürülmesinde Yapılıcak İşlemler

Limited Şirkette Pay Senedinin Menkul Kıymet Olup Olmadığı ve Değer Artışı Kazancı

2013 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Dikkat Edilmesi Gereken Konular

KVK-Kabul Edilmeyen İndirimler (finansman gideri kısıtlaması)

KVK-İstisnalar - Diğer indirimler (girişim sermayesi fonu)

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Şirket Ana Sözleşmelerinin de Yapılması Gereken Değişiklikler

KVK-Zarar Mahsubu

Eski Kiracıların İşyeri ve Evlerden Gerekçesiz Çıkartılması ve Kira Artış Oranı

Yazar Kasa Fişlerinin Gider Yazılması ve KDV İndirimi

KVK- İndirimli Kurumlar Vergisi

KVK-Yurtdışı Mukimi Kişi ve Kurumlara Verilen Hizmetler

Şirketlerce Öğrencilere Verilen Burslar İle Eğitim Harcamaların Gider Yazılması ve KDV İndirimi

BA – BS Bildirim Formları ve Özellikli Durumlar

Mehmet Batun

Yeminli Mali Müşavir

 

Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler her ay Ba-Bs bildirim formlarını elektronik ortamda vergi dairelerine vermekle yükümlüdürler. Geniş bir mükellef kitlesini ilgilendiren Ba-Bs formlarının hazırlanması ve bildirilmesi ile ilgili uygulamada pek çok konuda tereddüt yaşanabilmektedir. Bu yazıda Ba-Bs formları hakkında gerek Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri gerekse Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından verilmiş olan özelgeler ışığında mükelleflere kapsamlı bilgi sunulması amaçlanmıştır.

 

1)  Ba formu ve Bs formu nedir?

 

Aylık dönemler itibariyle bir mükellefin, kişi veya kurumlardan belirli bir tutarın üzerindeki  mal ve hizmet alımlarına ilişkin bilgileri gösteren listeye Form Ba, belirli bir tutarın üzerindeki mal ve hizmet satışlarını gösteren listeye ise Form Bs denilmektedir. Ba ve Bs formları aylık dönemler itibariyle hazırlanmakta ve elektronik ortamda vergi dairesine iletilmektedir.

 

2)  Ba ve Bs formları kimler tarafından hazırlanır?

 

Ba ve Bs formları bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından hazırlanır ve bağlı bulundukları vergi dairelerine elektronik ortamda verilir.

 

İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler Ba ve Bs formu vermezler. İşletme hesabı esasına göre defter tutmakta iken bilanço esasına geçen mükellefler bilanço esasına geçtikleri hesap döneminden itibaren bildirim formlarını vermekle yükümlüdürler. Bilanço esasına göre defter tutmakta iken,  işletme hesabı esasına geçen mükellefler ise işletme hesabına geçtikleri hesap döneminden itibaren bildirimde bulunmazlar.

 

Kurumlar vergisinden muaf olan mükellefler, muafiyetten yararlandıkları hesap döneminden itibaren Ba-Bs bildirim formu vermezler.

 

3)  Serbest bölgelerde faaliyette bulunan mükelleflerin de Ba-Bs formu vermeleri gerekir mi?

 

Serbest bölgelerde faaliyet gösteren mükelleflerin de Ba-Bs bildirimi verme yükümlülüğü bulunmaktadır. Söz konusu bildirimler, bu mükelleflerin kanuni merkezleri tarafından, merkez ve şube bilgileri birleştirilerek verilecektir. Ancak, kanuni ve iş merkezi yurt dışında olup, münhasıran serbest bölgede şubesi veya temsilciliği bulunan mükellefler, bildirim formlarında merkez bilgilerini dikkate almaksızın yalnızca serbest bölgede faaliyette bulunan şubelerinin mal ve/veya hizmet alış/satışlarını bildireceklerdir.

 

4)  Kollektif Şirketler ve Adi Ortaklıkların Ba-Bs formlarını kim verir?

 

Kollektif şirketler ve bilanço esasına göre defter tutan adi ortaklıkların Ba-Bs bildirim formları ortaklık veya şirket adına bunların vergi kimlik numaraları kullanılarak verilir. Ortaklık veya şirket adına verilmesi gereken bildirimlerin ortaklardan herhangi birinin vergi kimlik numarası kullanılarak verilmesi halinde bildirim formları hiç verilmemiş kabul edilir.

 

5)  Birden fazla şubesi bulunan mükelleflerin Ba-Bs formları her şube ve merkez için ayrı mı verilir?

 

Hayır. Birden fazla şubesi bulunan mükelleflerin bildirim formlarının merkez tarafından şube ve merkez bilgileri birleştirmek suretiyle verilmesi gerekmektedir.

 

 

 

6)  Hangi alış ve satışlar bildirime konu edilecektir?

 

Mükelleflerin 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerine ilişkin mal ve/veya hizmet alışları ile mal ve/veya hizmet satışlarına uygulanacak had 5.000 TL olarak belirlenmiştir. Buna göre, bir kişi veya kurumdan KDV hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet alışları, Form Ba; bir kişi veya kuruma KDV hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet satışları ise Form Bs ile bildirilecektir. Söz konusu 5.000 TL’lik haddin uygulanmasında özel matrah şekline tabi mal ve/veya hizmet alış ve satışlarında KDV dahil, özel tüketim vergisine tabi işlemlerde ise ÖTV dahil tutarlar dikkate alınacaktır.

 

Bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin belgenin türüne (fatura, irsaliyeli fatura, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi, sigorta komisyon gider belgesi ve yolcu bileti gibi) bakılmaksızın Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilecektir.

 

7)  Hangi işlemlerin bildirime konu edilmesi gerekmez?

 

-    Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin aylık vergilendirme dönemleri itibariyle bir kişi veya kurumdan yapmış oldukları, KDV hariç tutarı 5.000 TL’nin altındaki mal ve/veya hizmet alışları ile bir kişi veya kuruma yapmış oldukları söz konusu tutarın altındaki mal ve/veya hizmet satışları Ba-Bs bildirimine dahil edilmez.

 

-    Bankalar,  Katılım Bankaları, Aracı Kurumlar,  Portföy Yönetim Şirketleri, Menkul Kıymet Yatırım Fon ve Ortaklıkları, Reasürans Şirketleri, Emeklilik Şirketleri, Sigorta Şirketleri ve Acenteleri yapmış oldukları işlemleri belirli periyotlarla Maliye Bakanlığına bildirdikleri için bunların hizmet ve satış işlemlerinde düzenledikleri dekont ve poliçe bilgilerini Form Bs ile bildirmelerine gerek bulunmamaktadır. Aynı şekilde, bu kurumların kendi aralarındaki işlemler sebebiyle düzenledikleri dekontların karşı tarafça Form Ba ile bildirilmesine de gerek bulunmamaktadır. Ancak bu kurumlar, diğer belgelere dayalı olarak yaptıkları mal ve hizmet alım/satımlarını genel esaslar çerçevesinde Ba-Bs formları ile bildirmek zorundadırlar.

 

Sigorta şirketleri tarafından yapılan tazminat ödemeleri fatura ile belgelendirilen bir mal veya hizmet alımına dayanıyor ise, bu alımların genel esaslar çerçevesinde KDV hariç tutarlarıyla Ba formuna dahil edilmesi gerekmektedir.

 

-     Döviz alış-satışı yapan mükellefler ile yetkili müessese izin belgeli ve altın borsasına üye olup kıymetli maden alış-satışı ile uğraşan mükellefler belirli miktarın üzerindeki alış-satış bilgilerini Maliye Bakanlığına bildirdikleri için söz konusu işlemlerini ayrıca Ba ve Bs bildirim formlarıyla bildirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, bu kurumlar, diğer belgelere dayalı olarak yaptıkları mal ve hizmet alım/satımlarını genel esaslar çerçevesinde Ba-Bs formları ile bildirmek zorundadırlar. Diğer taraftan, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin, döviz büroları ve yetkili diğer kuruluşlardan yapmış oldukları döviz alış-satışlarını Ba ve Bs bildirim formlarına dahil etmelerine gerek bulunmamaktadır.

 

8)  Ba ve Bs bildirimlerinde alış ve satış tutarları KDV hariç mi yoksa KDV dahil mi yazılmalıdır?

 

Ba ve Bs formlarında mal ve/veya hizmet alış ve satış tutarları her bir kişi veya kurum itibariyle KDV hariç tutarları ile dikkate alınarak bildirime konu edilecektir. Ancak, özel matrah şekline tabi işlemlerde KDV dahil tutarlar bildirime konu edilecektir.

 

Belgelerde gelir veya kurumlar vergisi stopajı varsa stopajdan önceki brüt tutarlar dikkate alınacaktır.

 

9)  ÖTV’ye tabi işlemlerde Ba-Bs bildirimine konu tutarlar ÖTV dahil mi yoksa hariç mi olacak?

 

ÖTV’ye tabi işlemlerde Ba-Bs bildirimine konu edilecek tutarlar ÖTV dahil tutarlardır.

 

10)  Belirlenen haddi aşan vade ve kur farkları da bildirime konu edilecek mi?

 

Herhangi bir mal ve hizmet alış veya satışına bağlı olarak, ödemenin gecikmesi ve döviz kurlarının değişmesi suretiyle ortaya çıkan ve fatura düzenlenmek suretiyle alıcıya/satıcıya yansıtılan vade veya kur farkı gelirleri/giderleri de haddi aşması halinde bildirimlere dahil edilecektir.

 

11)  Alış ve satıştan iadeler de bildirime konu edilecek mi?

 

Bir kişi veya kurumdan yapılan alışların kısmen veya tamamen iade edilmesi durumunda, bu iadeler söz konusu kişi ve kuruma yapılan satış olarak dikkate alınacaktır. Aynı şekilde, bir kişi veya kuruma yapılan satışlardan bir kısmının veya tamamının iade alınması durumunda, bu iadeler söz konusu kişi ve kurumdan yapılan alış olarak dikkate alınacaktır.

 

12)  KDV mükellefi olmayan gerçek kişilerden yapılan alışlar da bildirime konu edilecek mi?

 

Uygulamada Ba-Bs bildirimi vermekle yükümlü olan mükelleflerin aylık dönemler itibariyle gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olmayanlardan yapmış oldukları tutarı 5.000 TL ve üzerinde olan mal ve/veya hizmet alışlarını Ba formuna dahil edip etmeyecekleri konusu tereddüt oluşturabilmektedir. Örneğin, bir kişiye aylık brüt tutarı 5.000 TL ve üzerinde olan kira ödemesi yapan bir kurumun bu işlemi Ba formuna dahil edip etmeyeceği sorulabilmektedir. Gelir İdaresinin vermiş olduğu özelgeler bu türden işlemlerin de 5.000 TL ve üzerinde olması durumunda Ba formuna dahil edilmesi gerektiği yönündedir. Yukarıda da açıklandığı üzere gelir vergisi stopajı söz konusu ise Ba formuna dahil edilecek tutar stopaj öncesi brüt tutar olacaktır.

 

Benzer şekilde bir şirketin, örneğin KDV mükellefi olmayan bir gerçek kişiden yapacağı gayrimenkul alımı da işlem tutarı 5.000 TL ve üzerinde ise Ba formuna dahil edilecektir.

 

13)  Özel İletişim Vergisine (ÖİV) tabi işlemlerde 5.000 TL’lik haddin hesaplanmasında ÖİV dahil tutarlar mı dikkate alınacak? Ba-Bs bildirimine konu tutarlar ÖİV dahil mi yoksa hariç mi olacak?

 

Gelir İdaresi tarafından verilmiş olan 02/08/2010 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.24-294 sayılı özelgede belirtildiği üzere 5.000 TL’nin hesabında ÖİV dikkate alınmayacak ve Form Ba-Bs lerle bildirilecek tutarlara ÖİV tutarı dahil edilmeyecektir.

 

14)  Faktoring Şirketlerinin Ba-Bs bildirim yükümlülüğü var mı?

 

Faktoring şirketlerince hizmet satışları karşılığında belge düzenlenmesi halinde Bs formu ile mal ve hizmet alışı karşılığında belge alınması halinde ise Ba bildirim formu ile 396 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinde belirtilen esaslar çerçevesinde bildirimde bulunulması gerekmektedir. (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 04/04/2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-226 sayılı özelgesi).

 

15)  İflas eden mükelleflerin Ba-Bs bildirim yükümlülüğü var mı?

 

İflas eden mükellefler için bildirim yükümlülüğü iflasın açıldığı tarihi ihtiva eden dönemden sonra sona ermektedir. İflasın kaldırılması durumunda ise bildirim yükümlülüğü, kaldırılma tarihini ihtiva eden dönemden itibaren tekrar başlayacaktır.

 

16) BSMV’ye tabi işlemlerde Ba-Bs bildirimine konu tutar BSMV hariç tutar mı yoksa BSMV dahil tutar mı olacak?

 

Yukarıda açıklandığı üzere bazı BSMV mükelleflerinin işlemleri Ba-Bs bildirim formu dışında bırakılmıştır. Ancak, Ba-Bs bildirim formu kapsamına giren işlemlerle ilgili olarak Ba-Bs formlarına dahil edilecek tutar BSMV hariç tutar olacaktır. Nitekim, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığını tarafından verilen 20/08/2010 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-308 sayılı özelgede “…şirketiniz tarafından faktoring şirketlerine devrettiğiniz alacaklarınız karşılığında düzenlenen fatura veya fatura yerine geçen belgelerde yer alan banka masrafının Form Ba ile bildirilmesi gerekmekte olup, BSMV'nin ise bildirilmesine gerek bulunmamaktadır” denilmiştir.

 

17)  İthalat İşlemlerinde Ba Formu ile bildirilecek tutar nasıl belirlenir?

 

İthalatta KDV’nin matrahını oluşturan tutar 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 21'inci maddesi gereğince gümrük beyannamesinin açılışına kadar oluşan mal maliyeti, masraflar (nakliye, sigorta vs maliyet unsurları) ve ithalde alınan gümrük vergisi ile diğer vergi, resim, fon ve harçları da içeren toplam ithalat maliyetinden oluştuğundan, Ba Bildirim formunun da buna paralel olarak, KDV matrahını oluşturan katma değer vergisi hariç bedel dikkate alınarak düzenlenmesi gerekmektedir. (Ankara Vergi Dairesi Başkanlığının 11/11/2010 tarih ve B.07.1.GİB.4.06.18.02-32Mük.257-7930-712 sayılı özelgesi).

 

18)  Ba-Bs bildirimleri hangi sürede verilir?

 

Bildirim kapsamındaki mükelleflerin mal ve/veya hizmet alış/satışlarının aylık dönemler itibariyle bildirilmesi gerekmektedir. Mükelleflerin mal ve/veya hizmet alış/satışlarının bildirilecekleri aylık dönemler, bunlara ilişkin belgelerin düzenlenme tarihi dikkate alınarak belirlenir. Mükellefler söz konusu bildirim formlarını, aylık dönemler halinde düzenlemek ve takip eden ayın birinci gününden itibaren son günü akşamı saat 24:00'e kadar sistem üzerinden onaylamak suretiyle göndermekle yükümlüdürler.

 

Mükellefiyetin terki halinde bildirim formları, işin bırakıldığı tarihi izleyen ayın son günü akşamına kadar verilmek zorundadır. Bu bildirimler, kullanıcı kodu, parola ve şifre almış mükelleflerce veya 3568 sayılı Kanuna istinaden yetki almış meslek mensuplarınca verilecektir.

 

Bildirim verme zorunluluğu bulunan mükellefin ölümü halinde, bildirim formlarını verme sürelerine, Vergi Usul Kanununun 16’ncı maddesi hükmü uyarınca üç ay eklenir.

 

Tasfiyesi devam eden mükellefler bildirim formlarını, tasfiye süresince aylık dönemler halinde vereceklerdir. Tasfiyenin başladığı aya ait bildirim formları ise tasfiye öncesi ve sonrası ayrımı yapılmaksızın düzenlenecektir. Diğer taraftan, tasfiye sonunda bildirimler tasfiye kararının tescil edildiği tarihi izleyen ayın son günü akşamına kadar tasfiye memuru veya 3568 sayılı Kanuna istinaden yetki almış meslek mensupları tarafından verilecektir.

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun;

 

- 18’inci maddesi uyarınca gerçekleştirilen birleşmelerde, münfesih kurumun birleşmenin gerçekleştiği döneme ilişkin bildirimleri bunlar adına, birleşilen kurum veya 3568 sayılı Kanununa istinaden yetki almış meslek mensupları tarafından,

 

- 19’uncu maddesi uyarınca yapılan devirlerde, münfesih kurumun devrin gerçekleştiği döneme ilişkin bildirimleri bunlar adına, devir alan kurum veya 3568 sayılı Kanununa istinaden yetki almış meslek mensupları tarafından,

 

- 19’uncu maddesi uyarınca gerçekleştirilen tam bölünmelerde, münfesih kurumun bölünmenin gerçekleştiği döneme ilişkin bildirimleri bunlar adına, münfesih kurumun varlıklarını devralan kurumlardan müteselsil sorumluluk kapsamında herhangi biri veya 3568 sayılı Kanununa istinaden yetki almış meslek mensupları tarafından,

 

takip eden ayın son günü akşamına kadar verilmesi gerekmektedir.

 

19)  Geç gelen faturalar hangi dönemin Ba bildirimine dahil edilmelidir?

 

Uygulamada mükelleflerin bazı alış belgeleri düzenlendikleri aylık vergilendirme dönemlerinden sonra kendilerine ulaşmaktadır. Özellikle ayın son günlerinde düzenlenen faturalar için bu sık karşılaşılan bir durumdur. Bu durumda söz konusu belgelerin düzenlenme tarihi esas alınarak Ba formlarına dahil edilmesi gerekmektedir. Eğer, söz konusu döneme ilişkin Ba formu verilmişse düzeltme yapılmak suretiyle söz konusu alışların fatura tarihinin içinde bulunduğu döneme ilişkin Ba bildirimine dahil edilmesi gerekmektedir. (Muş Defterdarlığının 28/03/2011 tarih ve B.07.4.DEF.0.49.10.00-VUK-1-1 sayılı özelgesi)

 

20)  Satışları için gün sonlarında “muhtelif müşteriler” ibareli fatura düzenlemesine müsaade edilen işletmeler tarafından düzenlenen bu faturalar Bs formlarına dahil edilecek mi?

 

Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257’nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden bazı mükelleflere gün içinde yapmış oldukları satışlar için gün sonunda toplulaştırılmış bir şekilde “muhtelif müşteriler” ibareli tek bir fatura düzenleme imkanı tanınmıştır (Bkz. 382 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği). Bu şekilde gün sonlarında düzenlenen “muhtelif müşteriler” ibareli fatura bedellerinin aylık toplam tutarının 5.000 TL ve üzerinde olması halinde bunların Bs formuna dahil edilip edilmeyeceği sorusu akla gelebilir. Bu şekildeki satışların Bs formuna dahil edilmesi gerekmektedir. (Kütahya Defterdarlığının 28/11/2012 tarih ve 61504625-14666/8276-73 sayılı özelgesi).

 

21)  KDV’nin konusuna girmeyen veya KDV’den istisna olan alış ve satışlar da Ba-Bs formuna dahil edilecek mi?

 

Mükelleflerin yurt dışında yapmış oldukları, KDV’nin konusuna girmeyen teslim ve hizmetler ile gümrük antrepo rejimi veya transit rejim kapsamında yapmış oldukları KDV’den istisna teslimler v.b. satışlar ile bu şekildeki alışlarının Ba-Bs bildirimine dahil edilip edilmeyeceği konusunda Gelir İdaresinin görüşü bu alış ve satışların 5.000 TL ve üzerinde olması halinde Ba-Bs bildirimine dahil edilmesi gerektiği yönündedir. İşlemlerin KDV’nin konusuna girmemesi veya KDV’den müstesna olması Ba-Bs bildirim yükümlülüğünü ortadan kaldırmamaktadır.

 

22)  Bildirilecek alım ve satımları bulunmayan mükelleflerin Ba-Bs formu vermeleri gerekir mi?

 

Ba-Bs bildirimi vermekle yükümlü olan mükellefler herhangi bir aylık dönemdeki tüm alış ve satışları 5.000 TL’nin altında kalsa dahi Tablo II dışındaki tüm bilgileri doldurmak suretiyle Ba-Bs bildirimlerini vermek durumundadırlar. (Van Defterdarlığının 18/09/2013 tarih ve 60757842-Ba-Bs Formu-14 sayılı özelgesi). Gelir İdaresinin görüşü bu yönde olmakla birlikte Kanunda ve Genel Tebliğde açıkça düzenlenmemiş olan bu konuya ilişkin olarak özel usulsüzlük cezası kesilmesinin hukuka aykırı olduğu görüşündeyiz. Bu şekilde, ilgili aylık vergilendirme dönemlerinde kapsama giren işlemleri bulunmadığı için boş Ba-Bs vermemiş olan mükellefler hakkında uygulanmış olan özel usulsüzlük cezalarının dava konusu yapılması mümkündür.

 

23)  Mükellefin kendi adına kestiği faturaları Ba-Bs formuna dahil etmesi gerekir mi?

 

Mükellefler uygulamada kendi sarfiyatları veya kullanımları için kendilerine fatura düzenleyebilmektedir. Vergi Usul Kanunu’na göre mükelleflerin kendi adlarına fatura düzenlemeleri konusunda bir zorunluluk bulunmamasına rağmen uygulamada mükellefler bu şekilde fatura düzenlemeyi tercih edebilmektedir. VUK’a göre böyle bir zorunluluk bulunmadığı halde kendi kendine fatura düzenleyen mükellefler, eğer bu şekilde düzenlenen KDV hariç fatura tutarları aylık vergilendirme dönemi itibariyle 5.000 TL ve üzerinde ise bunları hem Ba hem de Bs bildirim formuna dahil etmek durumundadırlar. (Antalya Vergi Dairesi Başkanlığının 21/07/2014 tarih ve 77058783-105[2013/57]-182 sayılı özelgesi).

 

24)  Nihai tüketicilere yapılan satışlar Bs formuna dahil edilecek mi?

 

Herhangi bir nihai tüketiciye yapılan satış tutarı aylık vergilendirme dönemi itibariyle 5.000 TL ve üzerinde ise nihai tüketicinin T.C. kimlik numarası belirtilerek söz konusu satışın Bs formuna dahil edilmesi gerekmektedir. (Ankara Vergi Dairesi Başkanlığının 11/08/2010 tarih ve B.07.1.GİB.4.06.18.02-32Mük257-7992-537 sayılı özelgesi).

 

25)  İthalat ve ihracat işlemleri Ba-Bs formlarında ne şekilde bildirilecektir?

 

İthalat işlemlerinin form Ba ile bildirilmesinde Gümrük Beyannamesi giriş tarihi, ihracat işlemlerinin form Bs ile bildirilmesinde ise, fiili ihracatın gerçekleştiği tarih dikkate alınacaktır. Ayrıca serbest bölgelerde faaliyette bulunan mükelleflerin yurt içine yaptıkları satış işlemlerinin form Bs ile bildirilmesinde serbest bölge işlem formu tarihi ve tutarı dikkate alınacaktır.

 

Bildirim formlarında alıcı veya satıcının vergi kimlik numarası, ithalat işlemlerinde "1111111111", ihracat işlemlerinde ise "2222222222" olarak kodlanacaktır.

 

26)  Ba-Bs bildirim formlarının verilmemesi veya eksik ya da yanlış verilmesinin yaptırımı nedir?

 

Ba-Bs bildirim formlarını belirlenen süreler içinde vermeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355’inci maddesi hükmü uyarınca özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır. Söz konusu cezai işlemin uygulanmasında, Ba ve Bs bildirim formları tek bir form olarak değerlendirilecek ve tek özel usulsüzlük cezası kesilecektir. Kesilecek özel usulsüzlük cezasının tutarı 2020 yılı için 2.300 TL’dir. Bu tutar her yıl yeniden değerleme oranında artırılmaktadır.

 

Ancak, Ba-Bs formlarının verilmesi gereken sürenin son gününden başlayarak 3 gün içinde verilmesi halinde yukarıda bahsedilen özel usulsüzlük cezası 1/10 oranında uygulanacaktır.

 

Mükellefler elektronik ortamda gönderip onayladıktan sonra, bildirimlerinde hata veya eksiklik bulunduğunu tespit etmeleri halinde, bunları yeniden düzenleyerek göndermek suretiyle düzeltme yapabilirler. Ba ve Bs bildirim formlarından herhangi birinde hata yapıldığının belirlenmesi halinde, sadece hata yapılan bildirim formunun düzeltilerek gönderilmesi gerekmektedir.

 

Düzeltme işlemlerinde, hatalı veya eksik olarak düzenlenmiş bulunan bildirim formları tamamen iptal edilmekte ve düzeltmeleri içerecek şekilde düzenlenerek verilen bildirim formu geçerli kabul edilmektedir. Dolayısıyla, düzeltme amacıyla düzenlenen bildirim formlarının, daha önce bildirimde bulunulmamış gibi tüm alış-satış bilgilerini içerecek şekilde doldurulması gerekmektedir.

 

Bildirimlerin verilme süresi içerisinde yapılan düzeltmelerde herhangi bir ceza uygulanmayacaktır. Bu sürenin sonunda itibaren 10 gün içinde yapılacak düzeltmelerde de özel usulsüzlük cezası uygulanmayacaktır. 10 günlük süreyi takip eden 15 günlük sürede yapılan düzeltmelerde ise yukarıda bahsedilen özel usulsüzlük cezası 1/5 oranında uygulanacaktır. Bu süreler geçtikten sonra yapılan düzeltmelerde ise, düzeltilen her bir form için ayrı ayrı olmak üzere yukarıda bahsedilen özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır.  

 

  27)  Hangi hallerde Ba-Bs bildiriminde yer alan eksiklik ve/veya hatalara özel usulsüzlük cezası uygulanmaz?

 

Bir önceki bölümde bahsedildiği üzere Ba-Bs formlarının verilme süresi içinde veya verilme süresinin sonundan başlayarak 10 gün içinde yapılan düzeltmelerde ceza uygulanmaz. (VUK mük. Md. 355).

 

Bunun dışında 2012/1 sayılı Vergi Usul Kanunu İç Genelgesi ile bazı hallerde özel usulsüzlük cezası uygulanmaması gerektiği belirtilmiştir. Buna göre ceza uygulanmayacak eksiklikler/hatalar aşağıdadır:

 

-     Mükelleflerin bildirimde bulunurken, “Vergi Kimlik” ve “T.C. Kimlik” numaralarını doğru yazmaları kaydıyla alım-satım yaptıkları mükelleflerin adı-soyadı/unvanlarında yapılan büyük-küçük harf ile yazım ve kısaltma vb. hatalar,

 

-     Aylık yapılan her bir bildirimde (Form Ba veya Form Bs) yer verilen her bir mükelleften gerçekleştirilen alım veya satımlar için katma değer vergisi hariç olmak üzere mal ve/veya hizmet alışları veya satışları için belirlenen, bildirimde bulunma haddinin % 10’unun altında kalan tutar hataları, (örneğin, A Limited Şirketi B Anonim Şirketinden Mayıs 2020 döneminde yapmış olduğu alışları Ba formu ile 8.000 TL olarak bildirmiş, B Anonim Şirketi ise aynı dönemde A Limited Şirketine olan satışlarını 8.400 TL olarak bildirmiştir. İki mükellefin bildirimleri arasındaki fark 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2010 yılı ve müteakip yıllar için belirlenen had olan 5.000 TL’nin % 10’unun altında kaldığından her iki mükellef adına da herhangi bir cezai müeyyide uygulanmayacaktır.)

 

-    “Belge Sayısı” bölümünde alım-satımlara ilişkin olarak bildirilen belge sayısında 5 adedi aşmayan ve ‘Mal ve Hizmetlerin Toplam Bedelini’ değiştirmeyen belge sayısı ile ilgili hatalar,

 

Alım veya satım yapılan mükelleflere ilişkin “Vergi Kimlik” veya “T.C. Kimlik” numaraları bölümlerinde yapılan eksik veya hatalı bildirimlerle, yukarıda sayılanlar dışında yapılacak her türlü eksik veya hatalı bildirimlerden dolayı ise 213 sayılı Kanunun mükerrer 355’inci maddesi uyarınca ceza kesilecektir.

PAYLAŞ