Bugünün Sorunlarına, Geleceğin Çözümleri...
Soru & Cevap Kariyer +90 212 325 25 01
Makaleler

Şirket Çalışanlarına Araç Tahsisi ve Ücret Konusu: Bir Danıştay Kararı

Serbest Bölgeler ve Ar-ge Merkezlerinde Çalışanların Ücret Gelirlerinin Beyanı Konusunda Kafalar Karıştı

KDV İadesinde Gecikme Zammı Uygulamasının Hukuka Aykırılığı: Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı

Danıştay Düzeltme Beyannamelerine İhtirazi Kayıt Konulmasına İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararını Dar Yorumluyor

Vergi İnceleme Raporunun veya Vergi Tekniği Raporunun Tebliğ Edilmemesi Tarhiyatı ve Cezayı Gerçekten Sakatlamaz mı?

Uluslararası Kurumlardan Kullanılan Kredilere İlişkin Kağıtların Damga Vergisi

Yurt Dışı Alacaklara Şüpheli Alacak Karşılığı Ayırmak İçin Yurt Dışında Dava Açmak Zorunda mıyız?

Arsa Payı Karşılığı İnşaat İşlerinin Vergilendirilmesinde Ne Değişti?

OECD Model Anlaşmasına Göre Gayrimaddi Hak Bedellerinin Vergilendirilmesi ve Türkiye Uygulaması

Vergiden Kaçış Yok: Tahsilatta Yardımlaşma Başlıyor

4 Seri No.lu ÇVÖ Anlaşmaları Tebliğinin Getirdikleri: Dar Mükelleflere Yapılan Serbest Meslek Ödemelerinin Vergilendirilmesi

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORLARINIZI HAZIRLAMAYI İHMAL ETMEYİN

ADİ ORTAKLIKLAR

ANONİM ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI İKTİSAP ETMESİ

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 6637 SAYILI KANUN YAYIMLANDI

EĞİTİM TAZMİNATI GELİR VERGİSİNE TABİMİDİR

Son Zamanlarda Verilen Vergi Usul Kanunu İle ilgili Özelgeler

GİDER PUSULASININ KULLANIM ALANLARI VE TEVKİFAT UYGULAMASI

e-Arşiv Uygulaması Başlıyor

SAT-KİRALA-GERİ AL İŞLEMİNDE YÜKLENİLEN KDV DÜZELTİMİ

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

6552 SAYILI KANUNUN 73 ÜNCÜ MADDESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanının 6111 ve 6522 yasalara göre karşılaştırılması

6111 SAYILI YASANIN 11.MADDESİNİN 2.FIKRASINA GÖRE BEYAN EDİLEN TUTARLAR İLE İLGİLİ SONRADAN GÜNDEME GELEN SORUNLAR

Cumhurbaşkanı Adaylarına ve Siyasi Partilere Yapılacak Bağışlar

KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLARIN BEYANI

6111 Sayılı Yasa Kapsamında Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Bulunmayan Ortaklardan Alacakların Beyanı

Özel Okullar, Üniversiteler ve Yurtlarda “Kısmi Burs Uygulamasında” Önemli Düzenleme

Kısmi Bölünme

KİSMİ BÖLÜNME İŞLEMİNDE YANLIŞLAR DOĞRULAR

Kurum Yöneticilerinin Kar Payı Dağıtımı ve Bazı Konularla İlgili Bilmeleri Gereken Önemli Hususlar

Kurumların Özkaynak Kalemlerinin Tasfiye Sonu Vergisel Durumu

Pay Sahiplerinin Şirkete Borçlanma Yasağı

Özelgeler Işığında Enflasyon Düzeltmesi Sonucu Oluşan Sermaye Olumlu Farklarının Vergilendirilmesi

Geçici Vergi Uygulamaları

NUR EKESAN KONFERANS LARI

Limited ve Anonim Şirketlerin Ortaklarının ve Kanuni Temsilcilerinin 6183 Sayılı Kanun Kapsamındaki Sorumlulukları

Çalışan Temsilcilerinin İşveren Tarafından En Kısa Zamanda Görevlendirilmesi Gerekiyor

Kar Payı Avansı Dağıtımı Yapmış Kurumlarda Dönem Sonunda Oluşan Kar Veya Zarara Göre Yapılması Gerekenler

Ortaklarına Daha Fazla Kar Dağıtmak İsteyen Kurumların Bazı Yükümlülükleri Yerine Getirmek Kaydıyla Dağıtabilecekleri Bilançolarındaki Fonlar

E-Fatura Uygulaması Hakkında

Elektronik Defter Tutma ve Elektronik Fatura Uygulaması

Yurt Dışındaki Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ No:1

Yabancı Sermaye Olarak Yurt Dışından Getirilen Nakdi Sermaye İle İlgili Yeni Düzenleme

Limited Şirketin Anonim Şirkete Dönüşümü ve Örnek Uygulama

Vadeli Çeklerde Reeskont Uygulaması

Meclise Sevkedilen Torba Yasadakii Varlık Barışına İlişkin Düzenlemeler

Limited Şirketi Anonim Şirkete Dönüştürmenin Avantajları

LTD.ŞTİ. Şirketin A.Ş. Şirkete Dönüştürülmesinde Yapılıcak İşlemler

Limited Şirkette Pay Senedinin Menkul Kıymet Olup Olmadığı ve Değer Artışı Kazancı

2013 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Dikkat Edilmesi Gereken Konular

KVK-Kabul Edilmeyen İndirimler (finansman gideri kısıtlaması)

KVK-İstisnalar - Diğer indirimler (girişim sermayesi fonu)

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Şirket Ana Sözleşmelerinin de Yapılması Gereken Değişiklikler

KVK-Zarar Mahsubu

Eski Kiracıların İşyeri ve Evlerden Gerekçesiz Çıkartılması ve Kira Artış Oranı

Yazar Kasa Fişlerinin Gider Yazılması ve KDV İndirimi

KVK- İndirimli Kurumlar Vergisi

KVK-Yurtdışı Mukimi Kişi ve Kurumlara Verilen Hizmetler

Şirketlerce Öğrencilere Verilen Burslar İle Eğitim Harcamaların Gider Yazılması ve KDV İndirimi

Şirket Çalışanlarına Araç Tahsisi ve Ücret Konusu: Bir Danıştay Kararı

Mehmet Batun

Yeminli Mali Müşavir

 

Binek otomobiller, giderleriyle, amortismanıyla, KDV’siyle hemen her dönem için Türk vergiciliğinde önemli bir yer tutmuştur. Bu kadar yer tutmasının doğru olup olmadığı başlı başına önemli bir tartışma konusudur. Fakat realitenin bu şekilde olduğu herkesin malumudur. 

 

Binek otomobillerle ilgili vergi hukuku bakımından önem arz eden ve zaman zaman tartışılan bir konu da çalışanlara, özellikle yöneticilere tahsis edilen binek otomobillerin durumudur.  Bazı vergi incelemelerinde, şirket yöneticilerine ve diğer çalışanlara (satış, pazarlama v.b. görevi olanlara) tahsis edilen binek otomobiller, çalışanlara sağlanan menfaat olarak değerlendirilmekte ve bu menfaatin ücret olarak gelir vergisi stopajına konu edilmesi gerektiği ileri sürülmektedir. 

 

Bilindiği üzere Gelir Vergisi Kanununa göre ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir. Nelerin çalışanlara sağlanan menfaat olduğu Kanunda açıkça belirtilmemiştir. Özellikle, Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinde yer alan ve çalışanların toplu olarak işyerine gidip gelmelerini sağlamak amacıyla işverenler tarafından yapılan taşıma giderleri ile işveren tarafından taşıma hizmeti verilmeyen durumlarda çalışanlara toplu taşıma kartı ve bilet v.b. için yapılan ödemeleri ücretten istisna tutan hükümlerin mefhumu muhalifinden hareketle çalışanlara tahsis edilen araçların ücret şeklinde bir menfaat olduğu iddia edilebilmektedir. Bu görüşe katılmak güçtür.

 

Şirketin sahibi olduğu veya kiralama yoluyla edindiği varlıkları, şirket çalışanlarının şirket işleri için kullanmaları, çalışanlara sağlanan menfaat olarak değerlendirilemez. Nasıl ki çalışana tahsis edilen bilgisayar, cep telefonu, mobil hat, çalışma masası, ofis koltuğu, ofis odası v.b. varlıkların çalışan tarafından şirket işleri için kullanılması ücret olarak değerlendirilemez ise aynı amaçla tahsis edilen ve şirket işlerinde kullanılan binek otomobili v.b. araçların da ücret olarak değerlendirilemeyeceğini düşünüyoruz. 

 

Konuya ilişkin Danıştay 4. Dairesinin 25.9.2012 tarih E. 2010/5654, K. 2012/4557 sayılı kararı da bu doğrultudadır. Üyelerin oybirliği ile alınmış olan kararın ilgili kısmı aşağıda yer almaktadır.

 

“Dosyanın incelenmesinden,…. Bankanın genel müdürlük, bölge müdürlükleri ve şube müdürlüklerine yapılacak araç tahsisi ve bu araçlar için bankaca karşılanabilir akaryakıt limitlerinin belirlendiği, araç yetersizliği nedeniyle tahsis yapılamayan daire başkanları ile diğer bürokratların bankanın temsili için yaptıkları her türlü seyahatlerde kendi araçlarında kullanılmak üzere belirlenen limitlerde akaryakıtın bankaca karşılanacağının belirtildiği ve bu araçlara ait akaryakıt giderlerinin banka tarafından karşılandığı, inceleme raporunda bu ödemelerin ücret kapsamında değerlendirildiği ve her bir dönemde bankaca karşılanan akaryakıt bedellerinin istihkak sahiplerine ayni ücret ödemesi olarak ilgilinin bordrosuna dahil edilmek suretiyle vergi ziyaı cezalı gelir (stopaj) vergisi tarhiyatı yapıldığı anlaşılmaktadır. 

 

Uyuşmazlıkta, makam aracı gereksiniminin de bankacılık faaliyetinin bir gereği olduğu açıktır. Bankanın aktifine kayıtlı araçların ve kiralama yoluyla temin edilen araçların icra kurulu kararında belirtilen makam sahiplerine tahsis edilmesi, bu araçların bankacılık faaliyetinde kullanıldığı gerçeğini değiştirmemektedir. Öte yandan icra kurulu kararında, bankanın aktifine kayıtlı araçlar ve kiralama yoluyla temin edilen araçlar için olduğu gibi, araç yetersizliği nedeniyle tahsis yapılamayan daire başkanları, B ve C grubu şube müdürleri ve yönetim kurulu büro hizmetleri bölüm müdürünün müşteri ve şube ziyaretlerinde bankanın temsili için yaptıkları seyahatlerde kendi araçlarını kullanacakları, sayma yoluyla belirtilen makamlar itibariyle litre bazında belirlenen limitler dahilindeki akaryakıt giderlerinin bankaca karşılanacağı belirtilmiştir. Bu anlamda ücret gibi genel nitelikte bir ödeme öngörülmemiştir. Anlaşmalı akaryakıt istasyonlarından alınan akaryakıtın taşıt tanıma, otomobil, taşıt ünitesi ve benzeri elektronik ortamlarda izlendiği, akaryakıt sarfiyatının takibi, sevk ve koordinasyonun firmalarca gönderilen icmal cetvelleriyle de karşılaştırılmak suretiyle sağlandığı da görüldüğünden, banka personeline ait özel araçların da banka faaliyetinde kullanılmayıp özel amaçlarla kullanıldığına ilişkin olarak vergi inceleme raporunda herhangi bir tespit bulunmadığı gibi davacının araç satın alması veya kiralaması halinde daha fazla bir maliyetin ortaya çıkacağı tartışmasızdır. 

 

Bu durumda, davacı bankanın aktifinde kayıtlı araçlar ile kiralama yoluyla temin ettiği araçlardan personele tahsis edilenler ve banka personeline ait özel araçlar için belirli limiteler dahilinde karşılanan akaryakıt giderleri ücret olarak değerlendirilmeyeceğinden tarhiyatı kaldıran Vergi Mahkemesi kararında sonucu itibariyle hukuka aykırılık görülmemiştir.”

PAYLAŞ