Bugünün Sorunlarına, Geleceğin Çözümleri...
Soru & Cevap Kariyer +90 212 325 25 01
Makaleler

Şirket Çalışanlarına Araç Tahsisi ve Ücret Konusu: Bir Danıştay Kararı

Serbest Bölgeler ve Ar-ge Merkezlerinde Çalışanların Ücret Gelirlerinin Beyanı Konusunda Kafalar Karıştı

KDV İadesinde Gecikme Zammı Uygulamasının Hukuka Aykırılığı: Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı

Danıştay Düzeltme Beyannamelerine İhtirazi Kayıt Konulmasına İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararını Dar Yorumluyor

Vergi İnceleme Raporunun veya Vergi Tekniği Raporunun Tebliğ Edilmemesi Tarhiyatı ve Cezayı Gerçekten Sakatlamaz mı?

Uluslararası Kurumlardan Kullanılan Kredilere İlişkin Kağıtların Damga Vergisi

Yurt Dışı Alacaklara Şüpheli Alacak Karşılığı Ayırmak İçin Yurt Dışında Dava Açmak Zorunda mıyız?

Arsa Payı Karşılığı İnşaat İşlerinin Vergilendirilmesinde Ne Değişti?

OECD Model Anlaşmasına Göre Gayrimaddi Hak Bedellerinin Vergilendirilmesi ve Türkiye Uygulaması

Vergiden Kaçış Yok: Tahsilatta Yardımlaşma Başlıyor

4 Seri No.lu ÇVÖ Anlaşmaları Tebliğinin Getirdikleri: Dar Mükelleflere Yapılan Serbest Meslek Ödemelerinin Vergilendirilmesi

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORLARINIZI HAZIRLAMAYI İHMAL ETMEYİN

ADİ ORTAKLIKLAR

ANONİM ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI İKTİSAP ETMESİ

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 6637 SAYILI KANUN YAYIMLANDI

EĞİTİM TAZMİNATI GELİR VERGİSİNE TABİMİDİR

Son Zamanlarda Verilen Vergi Usul Kanunu İle ilgili Özelgeler

GİDER PUSULASININ KULLANIM ALANLARI VE TEVKİFAT UYGULAMASI

e-Arşiv Uygulaması Başlıyor

SAT-KİRALA-GERİ AL İŞLEMİNDE YÜKLENİLEN KDV DÜZELTİMİ

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

6552 SAYILI KANUNUN 73 ÜNCÜ MADDESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanının 6111 ve 6522 yasalara göre karşılaştırılması

6111 SAYILI YASANIN 11.MADDESİNİN 2.FIKRASINA GÖRE BEYAN EDİLEN TUTARLAR İLE İLGİLİ SONRADAN GÜNDEME GELEN SORUNLAR

Cumhurbaşkanı Adaylarına ve Siyasi Partilere Yapılacak Bağışlar

KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLARIN BEYANI

6111 Sayılı Yasa Kapsamında Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Bulunmayan Ortaklardan Alacakların Beyanı

Özel Okullar, Üniversiteler ve Yurtlarda “Kısmi Burs Uygulamasında” Önemli Düzenleme

Kısmi Bölünme

KİSMİ BÖLÜNME İŞLEMİNDE YANLIŞLAR DOĞRULAR

Kurum Yöneticilerinin Kar Payı Dağıtımı ve Bazı Konularla İlgili Bilmeleri Gereken Önemli Hususlar

Kurumların Özkaynak Kalemlerinin Tasfiye Sonu Vergisel Durumu

Pay Sahiplerinin Şirkete Borçlanma Yasağı

Özelgeler Işığında Enflasyon Düzeltmesi Sonucu Oluşan Sermaye Olumlu Farklarının Vergilendirilmesi

Geçici Vergi Uygulamaları

NUR EKESAN KONFERANS LARI

Limited ve Anonim Şirketlerin Ortaklarının ve Kanuni Temsilcilerinin 6183 Sayılı Kanun Kapsamındaki Sorumlulukları

Çalışan Temsilcilerinin İşveren Tarafından En Kısa Zamanda Görevlendirilmesi Gerekiyor

Kar Payı Avansı Dağıtımı Yapmış Kurumlarda Dönem Sonunda Oluşan Kar Veya Zarara Göre Yapılması Gerekenler

Ortaklarına Daha Fazla Kar Dağıtmak İsteyen Kurumların Bazı Yükümlülükleri Yerine Getirmek Kaydıyla Dağıtabilecekleri Bilançolarındaki Fonlar

E-Fatura Uygulaması Hakkında

Elektronik Defter Tutma ve Elektronik Fatura Uygulaması

Yurt Dışındaki Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ No:1

Yabancı Sermaye Olarak Yurt Dışından Getirilen Nakdi Sermaye İle İlgili Yeni Düzenleme

Limited Şirketin Anonim Şirkete Dönüşümü ve Örnek Uygulama

Vadeli Çeklerde Reeskont Uygulaması

Meclise Sevkedilen Torba Yasadakii Varlık Barışına İlişkin Düzenlemeler

Limited Şirketi Anonim Şirkete Dönüştürmenin Avantajları

LTD.ŞTİ. Şirketin A.Ş. Şirkete Dönüştürülmesinde Yapılıcak İşlemler

Limited Şirkette Pay Senedinin Menkul Kıymet Olup Olmadığı ve Değer Artışı Kazancı

2013 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Dikkat Edilmesi Gereken Konular

KVK-Kabul Edilmeyen İndirimler (finansman gideri kısıtlaması)

KVK-İstisnalar - Diğer indirimler (girişim sermayesi fonu)

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Şirket Ana Sözleşmelerinin de Yapılması Gereken Değişiklikler

KVK-Zarar Mahsubu

Eski Kiracıların İşyeri ve Evlerden Gerekçesiz Çıkartılması ve Kira Artış Oranı

Yazar Kasa Fişlerinin Gider Yazılması ve KDV İndirimi

KVK- İndirimli Kurumlar Vergisi

KVK-Yurtdışı Mukimi Kişi ve Kurumlara Verilen Hizmetler

Şirketlerce Öğrencilere Verilen Burslar İle Eğitim Harcamaların Gider Yazılması ve KDV İndirimi

SAT-KİRALA-GERİ AL İŞLEMİNDE YÜKLENİLEN KDV DÜZELTİMİ

SAT-KİRALA-GERİ AL İŞLEMİNDE YÜKLENİLEN KDV DÜZELTİMİ

 

Ramazan YAKIŞIKLI

Yeminli Mali Müşavir

 

02.08.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 6495 sayılı Kanun ile Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 17/4 maddesine eklenen (y) bendi ile "sat ve geri kirala" işlemlerine ilişkin olarak KDV istisnası tanınmıştır.

Konuya ilişkin KDV Uygulama Genel Tebliği’nin 4.21. bölümü aşağıdaki gibidir.

Finansal Kiralama Şirketlerince Taşınmazların Bizzat Kiracıdan Satın Alınması, Satan Kişilere Kiralanması ve Kiralayana Satılması (Sat-Kirala-Geri Al) İşlemi

 

“3065 sayılı Kanunun (17/4-y) maddesine göre, 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında, finansal kiralama şirketlerince bizzat kiracıdan satın alınıp geri kiralanan taşınmazlara uygulanmak üzere ve kiralamaya konu taşınmazın mülkiyetinin sözleşme süresi sonunda kiracıya devredilecek olması koşulu ile kiralamaya konu taşınmazların kiralayana satılması, satan kişilere kiralanması ve devri işlemi KDV’den istisna edilmiştir.

Buna göre, finansal kiralama şirketlerinin 6361 sayılı Kanun kapsamında, bir taşınmazı sahibinden satın alıp bizzat sahibine geri kiralaması işlemine, söz konusu taşınmazın mülkiyetinin sözleşme süresi sonunda kiracıya devredilecek olması koşulu ile KDV istisnası uygulanır.

İstisna, kiralamaya konu taşınmazların satın alınması,  satan kişilere kiralanması ve tekrar kiralayana satılması ve devri işlemlerinde uygulanacak olup, aynı sözleşme kapsamındaki işlemlerin ayrıştırılarak farklı uygulamalara tabi tutulması mümkün değildir.

Söz konusu istisna kısmi istisna kapsamında olup, finansal kiralama şirketine satılan taşınmazların iktisabında yüklenilen KDV’nin, 3065 sayılı Kanunun (30/a) maddesine göre düzeltilmesi gerekir.”

 

Aşağıda olayın Kanunun (30/a) maddesine göre düzeltme uygulaması ayrıntılı açıklanmıştır.

 

 Yüklenilen KDV Düzeltimi Ne Şekilde Olacaktır.

 

Tebliğde yer alan düzenlemeye göre, söz konusu istisna kısmi istisna kapsamında olup, finansal kiralama şirketine satılan taşınmazların iktisabında yüklenilen KDV’nin, Kanunun (30/a) maddesine göre düzeltilmesi gerekir.

 

KDV Kanunun 30/a maddesi hükmü  gereğince vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilen işlemler dolayısıyla yüklenilen KDV, hesaplanan katma değer vergisinden indirim konusu yapılamamaktadır. Buna göre;

 

- İşlemin yapıldığı tarihe kadar indirim yoluyla telafi edilen kısım için ve

 

- İşlemin yapıldığı tarihine kadar indirilemeyen kısım için olmak üzere,

 

Her iki durumda da işlemin yapıldığı dönemde,  yüklenilen KDV “İlave Edilecek KDV” olarak beyan edilir.

 

Buraya kadar sorun yok, mükellefler alış faturasında yer alan KDV yi ilave KDV olarak beyan edeceklerdir. Ancak “İlave Edilecek KDV” olarak beyan edilen KDV’nin gider ya da maliyet kaydı konusunda farklı görüşler bulunmaktadır.

 

Genel uygulamaya göre, KDV Kanunun 30/a maddesi hükmü  gereğince vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilen işlemler dolayısıyla yüklenilen KDV, hesaplanan katma değer vergisinden indirim konusu yapılamamaktadır. Söz konusu indirilemeyen KDV ise, aynı Kanunun 58. maddesi  hükmü gereğince gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınabilmektedir.

 

Ancak bir görüşe göre, "Satıp geri kiralama" amacıyla satılan taşınmazların satış karı kurumlar vergisinden 5/3 kapsamında istisna olduğu için, bu satış sebebiyle indirim hesaplarından çekilen taşınmazın edinilmesi ilgili yüklenilen KDV tutarının, kanunen kabul edilmeyen gider olarak kurumlar vergisi matrahına ilave edilmesi gerekir.[1]

 

Bu görüşe, KDV ve Kurumlar Vergisi kanunlarında istisna şartları farklı olması gerekçesi ile katılamıyoruz. Kaldı ki mükellefler Kurumlar Vergisi istisnasından yararlanıp KDV istisnasından vazgeçip yararlanmayabilirler. Ayrıca, KDV Kanununun 30/d maddesi uyarınca, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen (kanunen kabul edilmeyen) giderler dolayısıyla ödenen KDV indirim konusu yapılamaması uygulaması ile karıştırıldığını düşünmekteyiz. Kanaatimizce, taşınmaz satışı istisnası kapsamında, taşınmazı alırken ödenen ve indirilen KDV lerin gider niteliği bulunmamaktadır.

 

KDV Kanunun (17/4-r) ile  (17/4-y) Maddelerinin Karşılaştırılması

5281 sayılı Kanununla KDV Kanunun (17/4-r) maddesinde yer alan taşınmaz satışındaki istisna düzenlemesinde açık olarak indirilen kısmın için düzeltme yapılmayacağını belirtmiştir. Bu düzenleme olmasaydı KDV Kanunun 30/a maddesi hükmü  gereğince yüklenilen KDV indirim konusu yapılamayacaktı. Anılan 5281 sayılı Kanunun 33/4  üncü madde gerekçesinde ; “Böylece, düzenlemenin genel amacına uygun olarak kısmi istisna uygulamasının yol açabileceği ek mali yük önlenmiş olmaktadır.” Açıklamasında bulunmuştur.

 Ayrıca yine aynı madde de, indirilemeyen KDV nin gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınabileceğini belirtmiştir.

Buradan bizim çıkarsamamız, yasa koyucu Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 17/4 maddesine eklenen (y) bendi ile "sat ve geri kirala" işlemlerine ilişkin olarak tanınan KDV istisna düzenlemesinde,

İşlemin yapıldığı tarihe kadar indirim yoluyla telafi edilen ve/veya edilmeyen kısmın indirimine izin vermemiştir. Dolaysıyla işlemin “ kısmi istisna uygulamasının yol açabileceği ek mali yükü önlemek istememiştir. “ Bu husus getirilen teşvik uygulamasının dezavantajı olması dolaysıyla eleştirilmektedir.

 

Ancak, tüm bu eksikliklerine rağmen, Kanunun (17/4-y) maddesine uyarınca indirilemeyen KDV’nin aynı Kanunun 58. maddesi  hükmü gereğince gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınabileceğini ve Bakanlığın bu konuda görüşünü açıklamasını gerektiğini düşünmekteyiz.

 [1]http://www.vergidegundem.com/tr_TR/publicationPaper?categoryName=Vergide&publicationNumber=4&publicationYear=2014&publicationId=1873512 Sat ve geri kirala” işlemlerinde kurumlar vergisi ve KDV istisnalarına ilişkin tereddüt yaratan konular,  İhsan Akar

 

PAYLAŞ