Bugünün Sorunlarına, Geleceğin Çözümleri...
Soru & Cevap Kariyer +90 212 325 25 01
Makaleler

Şirket Çalışanlarına Araç Tahsisi ve Ücret Konusu: Bir Danıştay Kararı

Serbest Bölgeler ve Ar-ge Merkezlerinde Çalışanların Ücret Gelirlerinin Beyanı Konusunda Kafalar Karıştı

KDV İadesinde Gecikme Zammı Uygulamasının Hukuka Aykırılığı: Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı

Danıştay Düzeltme Beyannamelerine İhtirazi Kayıt Konulmasına İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararını Dar Yorumluyor

Vergi İnceleme Raporunun veya Vergi Tekniği Raporunun Tebliğ Edilmemesi Tarhiyatı ve Cezayı Gerçekten Sakatlamaz mı?

Uluslararası Kurumlardan Kullanılan Kredilere İlişkin Kağıtların Damga Vergisi

Yurt Dışı Alacaklara Şüpheli Alacak Karşılığı Ayırmak İçin Yurt Dışında Dava Açmak Zorunda mıyız?

Arsa Payı Karşılığı İnşaat İşlerinin Vergilendirilmesinde Ne Değişti?

OECD Model Anlaşmasına Göre Gayrimaddi Hak Bedellerinin Vergilendirilmesi ve Türkiye Uygulaması

Vergiden Kaçış Yok: Tahsilatta Yardımlaşma Başlıyor

4 Seri No.lu ÇVÖ Anlaşmaları Tebliğinin Getirdikleri: Dar Mükelleflere Yapılan Serbest Meslek Ödemelerinin Vergilendirilmesi

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORLARINIZI HAZIRLAMAYI İHMAL ETMEYİN

ADİ ORTAKLIKLAR

ANONİM ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI İKTİSAP ETMESİ

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 6637 SAYILI KANUN YAYIMLANDI

EĞİTİM TAZMİNATI GELİR VERGİSİNE TABİMİDİR

Son Zamanlarda Verilen Vergi Usul Kanunu İle ilgili Özelgeler

GİDER PUSULASININ KULLANIM ALANLARI VE TEVKİFAT UYGULAMASI

e-Arşiv Uygulaması Başlıyor

SAT-KİRALA-GERİ AL İŞLEMİNDE YÜKLENİLEN KDV DÜZELTİMİ

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

6552 SAYILI KANUNUN 73 ÜNCÜ MADDESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanının 6111 ve 6522 yasalara göre karşılaştırılması

6111 SAYILI YASANIN 11.MADDESİNİN 2.FIKRASINA GÖRE BEYAN EDİLEN TUTARLAR İLE İLGİLİ SONRADAN GÜNDEME GELEN SORUNLAR

Cumhurbaşkanı Adaylarına ve Siyasi Partilere Yapılacak Bağışlar

KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLARIN BEYANI

6111 Sayılı Yasa Kapsamında Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Bulunmayan Ortaklardan Alacakların Beyanı

Özel Okullar, Üniversiteler ve Yurtlarda “Kısmi Burs Uygulamasında” Önemli Düzenleme

Kısmi Bölünme

KİSMİ BÖLÜNME İŞLEMİNDE YANLIŞLAR DOĞRULAR

Kurum Yöneticilerinin Kar Payı Dağıtımı ve Bazı Konularla İlgili Bilmeleri Gereken Önemli Hususlar

Kurumların Özkaynak Kalemlerinin Tasfiye Sonu Vergisel Durumu

Pay Sahiplerinin Şirkete Borçlanma Yasağı

Özelgeler Işığında Enflasyon Düzeltmesi Sonucu Oluşan Sermaye Olumlu Farklarının Vergilendirilmesi

Geçici Vergi Uygulamaları

NUR EKESAN KONFERANS LARI

Limited ve Anonim Şirketlerin Ortaklarının ve Kanuni Temsilcilerinin 6183 Sayılı Kanun Kapsamındaki Sorumlulukları

Çalışan Temsilcilerinin İşveren Tarafından En Kısa Zamanda Görevlendirilmesi Gerekiyor

Kar Payı Avansı Dağıtımı Yapmış Kurumlarda Dönem Sonunda Oluşan Kar Veya Zarara Göre Yapılması Gerekenler

Ortaklarına Daha Fazla Kar Dağıtmak İsteyen Kurumların Bazı Yükümlülükleri Yerine Getirmek Kaydıyla Dağıtabilecekleri Bilançolarındaki Fonlar

E-Fatura Uygulaması Hakkında

Elektronik Defter Tutma ve Elektronik Fatura Uygulaması

Yurt Dışındaki Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ No:1

Yabancı Sermaye Olarak Yurt Dışından Getirilen Nakdi Sermaye İle İlgili Yeni Düzenleme

Limited Şirketin Anonim Şirkete Dönüşümü ve Örnek Uygulama

Vadeli Çeklerde Reeskont Uygulaması

Meclise Sevkedilen Torba Yasadakii Varlık Barışına İlişkin Düzenlemeler

Limited Şirketi Anonim Şirkete Dönüştürmenin Avantajları

LTD.ŞTİ. Şirketin A.Ş. Şirkete Dönüştürülmesinde Yapılıcak İşlemler

Limited Şirkette Pay Senedinin Menkul Kıymet Olup Olmadığı ve Değer Artışı Kazancı

2013 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Dikkat Edilmesi Gereken Konular

KVK-Kabul Edilmeyen İndirimler (finansman gideri kısıtlaması)

KVK-İstisnalar - Diğer indirimler (girişim sermayesi fonu)

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Şirket Ana Sözleşmelerinin de Yapılması Gereken Değişiklikler

KVK-Zarar Mahsubu

Eski Kiracıların İşyeri ve Evlerden Gerekçesiz Çıkartılması ve Kira Artış Oranı

Yazar Kasa Fişlerinin Gider Yazılması ve KDV İndirimi

KVK- İndirimli Kurumlar Vergisi

KVK-Yurtdışı Mukimi Kişi ve Kurumlara Verilen Hizmetler

Şirketlerce Öğrencilere Verilen Burslar İle Eğitim Harcamaların Gider Yazılması ve KDV İndirimi

GİDER PUSULASININ KULLANIM ALANLARI VE TEVKİFAT UYGULAMASI

GİDER PUSULASININ KULLANIM ALANLARI VE TEVKİFAT UYGULAMASI

 

Ramazan YAKIŞIKLI

Yeminli Mali Müşavir

 

 

I-KULANIM ALANLARI

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 234’üncü maddesinde düzenlenmiş olan Gider Pusulasının uygulamada çeşitli uygulama alanları bulunaktadır.

Usul yönünden;

Fatura niteliğinde belgedir.

Tutar sınırlaması bulunmamaktadır.

İki nüsha düzenlenir,

Emtiayı satan veya işi yapana imzalatılır.

 
- VUK 234’üncü maddeye göre

·         Vergiden muaf esnaf tarafından yapılan işler ve sattıkları emtia için ,

·         Altın, mücevher gibi kıymetli zati eşyalarını satanlar için,

Birinci ve  ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle  serbest meslek erbabı ve çiftçiler tarafından düzenlenir.

-  Tüketicilerin satın aldıkları malları satıcıya iade etmesi durumunda

-Vergi mükellefi olmayanlardan mal ve hizmet alımında

Vergi mükellefi olmayan  satıcının bu faaliyeti devamlılık arz etmiyorsa, yapılan alım Gider Pusulası düzenlenerek belgelendirilmelidir. Şayet, bu faaliyet devamlılık arz ediyorsa, mükellefiyet tesis ettirmesi gerekmektedir.

Örneğin; iş yerine haftada bir gelen temizlikçiye yapılan ödemeler, tamir işleri yapan kişiye yaptırılan tamir tadilat işleri, taşıma işinde çalıştırılan hamallara yapılan ödemeler, vergi mükellefiyeti olmayan bir programcıya programın yazımı ve geliştirilmesi için yapılan ödemeler, danışmanlık ya da eğitmenlik hizmeti alınan akademisyenlere yapılan ödemeler…

 

- Gayrimenkul alımında

Vergi mükellefi olmayanlardan  gayrimenkul alımında, yapılan ödemelerin tevsiki için gider pusulası düzenlenmesi gerekmektedir.(GİB Burdur Vergi Dairesi Başkanlığı 29/03/2011 tarih ve B.07.4.DEF.0.15.10.00-001-4 sayılı özelgesi)

- Araç kiralamasında

Vergi mükellefi olmayan şahıstan araç kiralaması durumunda yapılan ödemelerin tevsiki için gider pusulası düzenlenir.

-Araç alımında

Vergi mükellefi olmayan şahıstan araç alımında yapılan ödemelerin tevsiki için gider pusulası düzenlenir.

-Kapı kapı dolaşmak suretiyle tüketiciye mal satanlarayapılan ödemelerde

- Telif kazançları ödemelerinde

Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesi kapsamına giren teslim ve hizmetleri münhasıran aynı Kanunun 94 üncü maddesinde belirtilen kişi, kurum ve kuruluşlar, KDV ve GV stopajı hesaplayacağı için, ödemelerini gider pusulası ile belgelendirmektedirler. (224 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği )

-Kira ödemelerinde

İşyeri kira ödemelerinde kiraya verenin mükellef olmaması halinde gider pusulası ile tevsiki istenmektedir.(GİB Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı 16/05/2013 tarih ve 70280967-105[234-2012/14]-89 sayılı özelgesi)

-Arızi olarak serbest meslek faaliyetinde bulunanlara

221 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile arızi olarak serbest meslek faaliyetinde bulunanlara yapılan ödemelerin de gider pusulası ile belgelendirilmesini uygun bulmuştur.

-Sabit kıymet alımları

230 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile basit usulde vergilendirilen mükelleflerden satın alınan sabit kıymetlerin (taşıt satışları noter satış sözleşmesi ile belgelendirilebilecektir) gider pusulası ile tevsik edilmesinin mümkün olacağı belirtilmiştir.

 

II- GİDER PUSULASINDA VERGİ TEVKİFATI

-Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığı yapılan ödemelerden

Gelir vergisi yönünden tevkifat yapılması için satıcının esnaf muaflığından yararlanması gerekmektedir. Tevkifat oranı Gelir Vergisi Kanununun 94/13’üncü maddesinin (a),(b) ve (c) alt bentlerine göre belirlenecektir.

Esnaf muaflığından yararlanmayan ve vergi mükellefiyeti olmayan şahıstan gider pusulası düzenleyerek alınacak yazar kasa için yapılan ödemelerden gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmemektedir.” (İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 22.04.2009 tarih ve 176200-ÖZ/1266- 3676 sayılı özelgesi).

 

-Telif hizmet alımları karşılığı yapılan ödemelerden

Serbest meslek faaliyetlerini mutad ve sürekli olarak yapanların prensip olarak, KDV mükellefiyeti tesis ettirmeleri gerekmektedir. Ancak, Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesi kapsamına giren teslim ve hizmetleri münhasıran aynı Kanunun 94 üncü maddesinde belirtilen kişi, kurum ve kuruluşlara yapanların hesaplayacağı KDV’nin bu kişi veya kuruluşlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Telif hizmet alımları karşılığı yapılan ödemeler brütleştirilerek  %17 oranında Gelir Vergisi tevkifatına tabidir. (GVK 94/2-a )  Ayrıca %18 KDV hesaplanmalıdır.

-Arizi serbest meslek faaliyeti  karşılığı yapılan ödemelerden

Serbest meslek faaliyetlerini mutad ve sürekli olarak yapanların prensip olarak, KDV mükellefiyeti tesis ettirmeleri gerekmektedir.

Devamlılık yoksa,  arızi mesleki kazanç tutarı (2015 yılı için) 23 bin TL’yi aşıyorsa bu kazanç sahiplerinin yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeleri gerekir.

Arizi serbest meslek faaliyeti  karşılığı yapılan ödemeler,%20 oranında  Gelir Vergisi tevkifatına tabidir. (GVK 94/2- b)  Ayrıca %18 KDV hesaplanmalıdır.

 

-Vergi mükellefi olmayan şahıstan araç kiralaması

GVK 94 üncü maddesinde belirtilen kişi, kurum ve kuruluşların,vergi mükellefi olmayan şahıstan kiralanan ve herhangi bir ticari işletmeye dahil olmayan taşıt için yapılan ödemeler üzerinden ,193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94/5-a maddesine istinaden % 20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekir. Ayrıca %18 KDV hesaplanmalıdır.

 

-Kapı kapı dolaşmak suretiyle tüketiciye mal satanlara yapılan tevkifat

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94/10-b maddesine göre, gerçek ve tüzel kişilerin mallarını iş akdi ile bağlı olmaksızın bunlar adına kapı kapı dolaşmak suretiyle tüketiciye satanlara bu faaliyetleriyle ilgili olarak yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden % 20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.

PAYLAŞ