Bugünün Sorunlarına, Geleceğin Çözümleri...
Soru & Cevap Kariyer +90 212 325 25 01
Makaleler

Şirket Çalışanlarına Araç Tahsisi ve Ücret Konusu: Bir Danıştay Kararı

Serbest Bölgeler ve Ar-ge Merkezlerinde Çalışanların Ücret Gelirlerinin Beyanı Konusunda Kafalar Karıştı

KDV İadesinde Gecikme Zammı Uygulamasının Hukuka Aykırılığı: Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı

Danıştay Düzeltme Beyannamelerine İhtirazi Kayıt Konulmasına İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararını Dar Yorumluyor

Vergi İnceleme Raporunun veya Vergi Tekniği Raporunun Tebliğ Edilmemesi Tarhiyatı ve Cezayı Gerçekten Sakatlamaz mı?

Uluslararası Kurumlardan Kullanılan Kredilere İlişkin Kağıtların Damga Vergisi

Yurt Dışı Alacaklara Şüpheli Alacak Karşılığı Ayırmak İçin Yurt Dışında Dava Açmak Zorunda mıyız?

Arsa Payı Karşılığı İnşaat İşlerinin Vergilendirilmesinde Ne Değişti?

OECD Model Anlaşmasına Göre Gayrimaddi Hak Bedellerinin Vergilendirilmesi ve Türkiye Uygulaması

Vergiden Kaçış Yok: Tahsilatta Yardımlaşma Başlıyor

4 Seri No.lu ÇVÖ Anlaşmaları Tebliğinin Getirdikleri: Dar Mükelleflere Yapılan Serbest Meslek Ödemelerinin Vergilendirilmesi

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORLARINIZI HAZIRLAMAYI İHMAL ETMEYİN

ADİ ORTAKLIKLAR

ANONİM ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI İKTİSAP ETMESİ

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 6637 SAYILI KANUN YAYIMLANDI

EĞİTİM TAZMİNATI GELİR VERGİSİNE TABİMİDİR

Son Zamanlarda Verilen Vergi Usul Kanunu İle ilgili Özelgeler

GİDER PUSULASININ KULLANIM ALANLARI VE TEVKİFAT UYGULAMASI

e-Arşiv Uygulaması Başlıyor

SAT-KİRALA-GERİ AL İŞLEMİNDE YÜKLENİLEN KDV DÜZELTİMİ

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

6552 SAYILI KANUNUN 73 ÜNCÜ MADDESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanının 6111 ve 6522 yasalara göre karşılaştırılması

6111 SAYILI YASANIN 11.MADDESİNİN 2.FIKRASINA GÖRE BEYAN EDİLEN TUTARLAR İLE İLGİLİ SONRADAN GÜNDEME GELEN SORUNLAR

Cumhurbaşkanı Adaylarına ve Siyasi Partilere Yapılacak Bağışlar

KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLARIN BEYANI

6111 Sayılı Yasa Kapsamında Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Bulunmayan Ortaklardan Alacakların Beyanı

Özel Okullar, Üniversiteler ve Yurtlarda “Kısmi Burs Uygulamasında” Önemli Düzenleme

Kısmi Bölünme

KİSMİ BÖLÜNME İŞLEMİNDE YANLIŞLAR DOĞRULAR

Kurum Yöneticilerinin Kar Payı Dağıtımı ve Bazı Konularla İlgili Bilmeleri Gereken Önemli Hususlar

Kurumların Özkaynak Kalemlerinin Tasfiye Sonu Vergisel Durumu

Pay Sahiplerinin Şirkete Borçlanma Yasağı

Özelgeler Işığında Enflasyon Düzeltmesi Sonucu Oluşan Sermaye Olumlu Farklarının Vergilendirilmesi

Geçici Vergi Uygulamaları

NUR EKESAN KONFERANS LARI

Limited ve Anonim Şirketlerin Ortaklarının ve Kanuni Temsilcilerinin 6183 Sayılı Kanun Kapsamındaki Sorumlulukları

Çalışan Temsilcilerinin İşveren Tarafından En Kısa Zamanda Görevlendirilmesi Gerekiyor

Kar Payı Avansı Dağıtımı Yapmış Kurumlarda Dönem Sonunda Oluşan Kar Veya Zarara Göre Yapılması Gerekenler

Ortaklarına Daha Fazla Kar Dağıtmak İsteyen Kurumların Bazı Yükümlülükleri Yerine Getirmek Kaydıyla Dağıtabilecekleri Bilançolarındaki Fonlar

E-Fatura Uygulaması Hakkında

Elektronik Defter Tutma ve Elektronik Fatura Uygulaması

Yurt Dışındaki Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ No:1

Yabancı Sermaye Olarak Yurt Dışından Getirilen Nakdi Sermaye İle İlgili Yeni Düzenleme

Limited Şirketin Anonim Şirkete Dönüşümü ve Örnek Uygulama

Vadeli Çeklerde Reeskont Uygulaması

Meclise Sevkedilen Torba Yasadakii Varlık Barışına İlişkin Düzenlemeler

Limited Şirketi Anonim Şirkete Dönüştürmenin Avantajları

LTD.ŞTİ. Şirketin A.Ş. Şirkete Dönüştürülmesinde Yapılıcak İşlemler

Limited Şirkette Pay Senedinin Menkul Kıymet Olup Olmadığı ve Değer Artışı Kazancı

2013 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Dikkat Edilmesi Gereken Konular

KVK-Kabul Edilmeyen İndirimler (finansman gideri kısıtlaması)

KVK-İstisnalar - Diğer indirimler (girişim sermayesi fonu)

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Şirket Ana Sözleşmelerinin de Yapılması Gereken Değişiklikler

KVK-Zarar Mahsubu

Eski Kiracıların İşyeri ve Evlerden Gerekçesiz Çıkartılması ve Kira Artış Oranı

Yazar Kasa Fişlerinin Gider Yazılması ve KDV İndirimi

KVK- İndirimli Kurumlar Vergisi

KVK-Yurtdışı Mukimi Kişi ve Kurumlara Verilen Hizmetler

Şirketlerce Öğrencilere Verilen Burslar İle Eğitim Harcamaların Gider Yazılması ve KDV İndirimi

Kar Payı Avansı Dağıtımı Yapmış Kurumlarda Dönem Sonunda Oluşan Kar Veya Zarara Göre Yapılması Gerekenler

KAR PAYI AVANSI  DAĞITIMI  YAPMIŞ KURUMLARDA DÖNEM SONUNDA OLUŞAN KAR VEYA ZARARA GÖRE YAPILMASI GEREKENLER

  

Yazar:YMM Aydın Aksoy                                         

 

-Önceki yıl kar payı avansı dağıtılmış fakat ilgili hesap dönemi kar payı avansından düşük bir karla sonuçlanmış kurumlarda yapılması gerekenler:

 

-İlgili hesap döneminde sonunda,yıl içinde dağıtılan kar payı avansını karşılayacak tutarda net dönem karı oluşmaması durumunda,net dönem karını aşan kar payı avansları varsa bir önceki yıla ait bilançoda yer alan serbest yedek akçelerden mahsup edilir.Serbest yedek akçeler dağıtılan kar payı avanslarını karşılıyamazsa fazla ödenmiş olan kar payı avansları ortaklar tarafından şirkete iade edilir.(Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tebliği Md.6/1)

Serbest yedek akçe: Genel kanuni yedek akçelerin sermayenin veya çıkarılmış sermayenin yarısını aşan kısmı ile Kanun ve sözleşme gereği ayrılanlar dışında genel kurulca ayrılmasına karar verilen yedek akçeleri, ifade eder.

 

-Önceki yıl kar payı avansı dağıtılmış fakat ilgili hesap dönemi zararla sonuçlanmış

Kurumlarda yapılması gerekenler:

 

-İlgili hesap döneminde zarar oluşması durumunda,varsa bir önceki yıla ait bilançoda yer alan genel kanuni yedek akçeler ile serbest yedek akçeler öncelikle oluşan zararın mahsubunda kullanılır.Yedek akçeler oluşan zararı karşılamıyorsa dönem içinde dağıtılan kar payı avanslarının tamamı ortaklar tarafından şirkete iade edilir.(Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tebliği Md.6/1)

 

-Genel kanuni yedek akçeler ile serbest yedek akçelerin,oluşan dönem zararından mahsubundan sonra bakiye serbest yedek akçe tutarları dağıtılan kar payı avanslarından indirilir.Dağıtılan kar payı avansı bakiye serbest yedek akçe tutarından fazla ise aşan kısım ortaklar tarafından şirkete iade edilir.(Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tebliği Md.6/1)

 

-Şirkete iade edilecek avansların tabi olacağı işlemler:

 

-Hesap  dönemi itibariyle zarar doğması veya safi kazancın avans olarak dağıtımı yapılan kardan düşük çıkması halinde,sadece şirkete iade edilmesi gereken tutarlara transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı hükümleri uygulanacaktır.(KVK .Genel Tebliği Seri No:6)

Bu durumda şirkete iade edilecek tutarlar ortaklara verilmiş bir borç olarak kabul edildiğinden   yapılacak faiz  hesaplamasında  kullanılacak  faiz oranı,borç kullanımın başlangıç tarihinin  tespiti önem kazanmaktadır.Düşüncemize göre  faiz oranı,kullandığımız kredinin faiz oranı veya vadeli mevdut faiz oranı olmalıdır.Faiz hesabının,borcun kullanıldığı tarihten iade edildiği tarihe kadar yapılması gerekir..Borcun iadesi dönem sonunu aşmış ise dönem sonuna kadar faiz hesaplanmalıdır.Dönemi aşmış borcun faizide yeni dönemde dikkate alınmalıdır.Hesaplanan faiz tutarı,hesap döneminin son günü itibariyle dağıtılmış kar payı veya dar mükellefler için ana merkeze aktarılan tutar sayıldığından,bu şekilde dağıtılmış kar payı net kar payı tutarı olarak kabul edilecek ve brüte tamamlanması sonucu bulunan tutar üzerinden ortak yapılarına göre vergi kesintisine tabi tutulacaktır.Şirkete iade edilecek avans tutarlarından yıl içinde stopaj yapılmış ise bu stopajların iade alınabileceği veya transfer fiyatlandırması kapsamında yapılan stopajlardan mahsup edilebileceği görüşündeyiz.

 

Şirket yönetimi olağanüstü bir durum olmazsa şirketin dönem sonunda ne kadar kar veya zarar edeceğini tahmin edebilir.Şayet tahmin edilen kar verilen kar payı avansını karşılamıyorsa veya kesin zarar olacağı düşünülüyorsa,şirketin  mevcud kanuni ve serbest yedek akçelerini inceliyerek kanuni ve serbest yedek akçelerden karşılınamayan kar payı avanslarını dönem sonunu beklemeden ortaklardan faizi ile birlikte istiyebilir.

 

-Kar payı avansı üzerinden ayrılmış yedek akçelerin durumu:

 

Dönem karına mahsup edilemeyen kar payı avansları üzerinden dönem içinde ayrılmış olan 1.ve 2.tertip yedek akçelerin iptal edilmesi gerekir.

PAYLAŞ