Bugünün Sorunlarına, Geleceğin Çözümleri...
Soru & Cevap Kariyer +90 212 325 25 01
Makaleler

Şirket Çalışanlarına Araç Tahsisi ve Ücret Konusu: Bir Danıştay Kararı

Serbest Bölgeler ve Ar-ge Merkezlerinde Çalışanların Ücret Gelirlerinin Beyanı Konusunda Kafalar Karıştı

KDV İadesinde Gecikme Zammı Uygulamasının Hukuka Aykırılığı: Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı

Danıştay Düzeltme Beyannamelerine İhtirazi Kayıt Konulmasına İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararını Dar Yorumluyor

Vergi İnceleme Raporunun veya Vergi Tekniği Raporunun Tebliğ Edilmemesi Tarhiyatı ve Cezayı Gerçekten Sakatlamaz mı?

Uluslararası Kurumlardan Kullanılan Kredilere İlişkin Kağıtların Damga Vergisi

Yurt Dışı Alacaklara Şüpheli Alacak Karşılığı Ayırmak İçin Yurt Dışında Dava Açmak Zorunda mıyız?

Arsa Payı Karşılığı İnşaat İşlerinin Vergilendirilmesinde Ne Değişti?

OECD Model Anlaşmasına Göre Gayrimaddi Hak Bedellerinin Vergilendirilmesi ve Türkiye Uygulaması

Vergiden Kaçış Yok: Tahsilatta Yardımlaşma Başlıyor

4 Seri No.lu ÇVÖ Anlaşmaları Tebliğinin Getirdikleri: Dar Mükelleflere Yapılan Serbest Meslek Ödemelerinin Vergilendirilmesi

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORLARINIZI HAZIRLAMAYI İHMAL ETMEYİN

ADİ ORTAKLIKLAR

ANONİM ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI İKTİSAP ETMESİ

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 6637 SAYILI KANUN YAYIMLANDI

EĞİTİM TAZMİNATI GELİR VERGİSİNE TABİMİDİR

Son Zamanlarda Verilen Vergi Usul Kanunu İle ilgili Özelgeler

GİDER PUSULASININ KULLANIM ALANLARI VE TEVKİFAT UYGULAMASI

e-Arşiv Uygulaması Başlıyor

SAT-KİRALA-GERİ AL İŞLEMİNDE YÜKLENİLEN KDV DÜZELTİMİ

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

6552 SAYILI KANUNUN 73 ÜNCÜ MADDESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanının 6111 ve 6522 yasalara göre karşılaştırılması

6111 SAYILI YASANIN 11.MADDESİNİN 2.FIKRASINA GÖRE BEYAN EDİLEN TUTARLAR İLE İLGİLİ SONRADAN GÜNDEME GELEN SORUNLAR

Cumhurbaşkanı Adaylarına ve Siyasi Partilere Yapılacak Bağışlar

KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLARIN BEYANI

6111 Sayılı Yasa Kapsamında Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Bulunmayan Ortaklardan Alacakların Beyanı

Özel Okullar, Üniversiteler ve Yurtlarda “Kısmi Burs Uygulamasında” Önemli Düzenleme

Kısmi Bölünme

KİSMİ BÖLÜNME İŞLEMİNDE YANLIŞLAR DOĞRULAR

Kurum Yöneticilerinin Kar Payı Dağıtımı ve Bazı Konularla İlgili Bilmeleri Gereken Önemli Hususlar

Kurumların Özkaynak Kalemlerinin Tasfiye Sonu Vergisel Durumu

Pay Sahiplerinin Şirkete Borçlanma Yasağı

Özelgeler Işığında Enflasyon Düzeltmesi Sonucu Oluşan Sermaye Olumlu Farklarının Vergilendirilmesi

Geçici Vergi Uygulamaları

NUR EKESAN KONFERANS LARI

Limited ve Anonim Şirketlerin Ortaklarının ve Kanuni Temsilcilerinin 6183 Sayılı Kanun Kapsamındaki Sorumlulukları

Çalışan Temsilcilerinin İşveren Tarafından En Kısa Zamanda Görevlendirilmesi Gerekiyor

Kar Payı Avansı Dağıtımı Yapmış Kurumlarda Dönem Sonunda Oluşan Kar Veya Zarara Göre Yapılması Gerekenler

Ortaklarına Daha Fazla Kar Dağıtmak İsteyen Kurumların Bazı Yükümlülükleri Yerine Getirmek Kaydıyla Dağıtabilecekleri Bilançolarındaki Fonlar

E-Fatura Uygulaması Hakkında

Elektronik Defter Tutma ve Elektronik Fatura Uygulaması

Yurt Dışındaki Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ No:1

Yabancı Sermaye Olarak Yurt Dışından Getirilen Nakdi Sermaye İle İlgili Yeni Düzenleme

Limited Şirketin Anonim Şirkete Dönüşümü ve Örnek Uygulama

Vadeli Çeklerde Reeskont Uygulaması

Meclise Sevkedilen Torba Yasadakii Varlık Barışına İlişkin Düzenlemeler

Limited Şirketi Anonim Şirkete Dönüştürmenin Avantajları

LTD.ŞTİ. Şirketin A.Ş. Şirkete Dönüştürülmesinde Yapılıcak İşlemler

Limited Şirkette Pay Senedinin Menkul Kıymet Olup Olmadığı ve Değer Artışı Kazancı

2013 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Dikkat Edilmesi Gereken Konular

KVK-Kabul Edilmeyen İndirimler (finansman gideri kısıtlaması)

KVK-İstisnalar - Diğer indirimler (girişim sermayesi fonu)

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Şirket Ana Sözleşmelerinin de Yapılması Gereken Değişiklikler

KVK-Zarar Mahsubu

Eski Kiracıların İşyeri ve Evlerden Gerekçesiz Çıkartılması ve Kira Artış Oranı

Yazar Kasa Fişlerinin Gider Yazılması ve KDV İndirimi

KVK- İndirimli Kurumlar Vergisi

KVK-Yurtdışı Mukimi Kişi ve Kurumlara Verilen Hizmetler

Şirketlerce Öğrencilere Verilen Burslar İle Eğitim Harcamaların Gider Yazılması ve KDV İndirimi

KVK-Zarar Mahsubu

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU  

Yazar: YMM Aydın AKSOY

Madde 9: ZARAR MAHSUBU

Geçmiş Yıl Zararları: Kurumlar vergisi beyannamesinde her yıla ilişkin tutarlar ayrı ayrı gösterilmek ve beş yıldan fazla nakledilmemek şartıyla geçmiş yılların beyannamelerinde yer alan zararlar kurum kazancından indirilebilecektir. Mükelleflerin bir hesap dönemi içerisinde oluşan zararın müteakip beş hesap döneminde oluşacak karlarla mahsup edilmemesi halinde mahsup imkânı ortadan kalkacaktır.
 
Mahsuba konu edilecek zararlar bilançoda görünen ticari zararlar değil, mali zararlardır. İlgili yılların ticari kar veya zarar rakkamına KKEG ler ilave edildikten ve zarar olsa dahi indirilecek istisnalar ile diğer indirimler uyguladıktan sonra bulunan negatif rakkam beyanname üzerinde oluşan zarar tutarı olarak mahsuba esas alınacaktır. Geçmiş yıl ticari zararlarının tamamı veya bir kısmı, zarar karşılama fonu, yedek akceler, ihtiyatlar veya dönem karına mahsup edilerek kapatılsa dahi, söz konusu zarar yukarıda belirtilen koşullar sağlandığı sürece mali zarar olarak kurumlar vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılabilecektir.
 
6111 Sayılı Yasadan Yararlananlar İçin Zarar Mahsubu: 
 
6111 sayılı yasadan yararlanarak 2008 ve 2009 yılları için matrah artırımında bulunan mükellefler, matrah artırımında bulundukları yıllardan kaynaklanan zarar mahsup haklarının %50’ sini 2012 ve 2013 yıllarına ilişkin matrahlardan indiremeyeceklerdir (2008 yılı zararı en son 2012 yılı beyannamesinde 2009 yılı zararı ise 2012 ve 2013 yılları beyannamelerinde indirilebilecektir).
 
Birleşen KOBİ’ ler, Devir veya Tam Bölünme Yoluyla Devralınan Kurum Zararlarının Mahsubu:
 
31.12.2009 tarihine kadar birleşen KOBİ lerin birleşme tarihi itibariyle öz sermaye tutarını geçmeyen zararlarının, maddenin 1.inçi fıkrası(a) bendindeki aşağıdaki şartları yerine getirmek kaydıyla kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapabileceklerdir. Bu şartlar,5 yıla ait kurumlar vergisi beyannamelerinin yasal süreleri içinde verilmiş olması ve devralınan kurumun faaliyetine devir veya bölünmenin meydana geldiği tarihten itibaren en az 5 yıl süreyle devam etmesidir. Bu şartlar sağlandığı takdirde,-Devralınan kurumların devir tarihi itibariyle öz sermaye tutarını geçmeyen zararları ile Bölünen kurumun öz sermayesinin devralınan kısmını geçmeyen ve devralınan kıymetle orantılı zararları indirilebilecektir. Devralınan kurumun özsermaye tutarının sıfır veya negatif olması halinde bu kurumların zararlarının mahsubu mümkün değildir. Şartların ihlali halinde zarar mahsupları nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilemeyen vergiler geçikme faizi ve vergi ziyaı cezası ile birlikte tahsil olunur. Zarar mahsup süresi devir veya bölünme ile birlikte yeniden başlamayıp, her yıla ait zarar tutarı izleyen beş yılla sınırlı olarak mahsuba konu olmaktadır. Başka bir ifade ile devralınan zararlar devreden veya bölünen kurumda doğdukları dönemi takip eden beş yıllık süre içinde mahsup edilebilecektir.
 
Yurt Dışı Zararların Mahsubu: 
 
Yurt dışı zararların mahsubu maddenin 1 fıkrası(b) bendinde belirtilen esaslara göre mahsubu mümkündür.
 
Yurt dışı zarar mahsubunun yapılabilmesi için,-Faaliyette bulunan ülkenin vergi kanunlarına göre beyan edilen vergi matrahlarının zarar dâhil her yıl o ülke mavzuatına göre denetim yetkisi verilen kuruluşlarca rapora bağlanması,-Bu raporun aslı ile tercüme edilmiş bir örneğinin Türkiye deki ilgili vergi dairesine ibrazı gerekmektedir. Ancak bu mahsubun yapılabilmesi için söz konusu faaliyetin Türkiye de vergiden istisna edilmemiş olması gerekir. Buna göre yurt dışı inşaat ve onarım işlerinden elde edilen kazançlar Türkiye de kurumlar vergisinden istisna edilmiş olduğundan bu faaliyetlerden zarar doğması halinde bu zararlar diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlardan indirim konusu yapılamaz. Türkiye de indirim konusu yapılan yurt dışı zararların ilgili ülkede mahsup edilmesi veya gider yazılması halinde Türkiye de beyannameye dâhil edilecek yurt dışı kazanç mahsup yâda gider yazılmadan önceki tutar olacaktır. Mükelleflerin yurt dışı zararlarını mahsup edebilmeleri için madde belirtilen esaslara göre hazırlanmış son beş yıla ilişkin raporlarını ilgili vergi dairesine ibraz etmiş olmaları gerekmektedir.
 
Yurt dışı şube kazançlarının istisna kapsamına tabi olması için -kazancın kurumlar vergisi beyanına kadar Türkiye ye transfer edilmesi -yurt dışı ülkedeki vergi yükünün en az %15 olması şartları vardır. Şayet yurt dışındaki şube zarar etmişse ve yurt dışındaki ülkedeki  vergi yükü %15 nin altındaysa bu şubenin zararı Türkiye deki kurum kazancından mahsup edilebilecektir (özelge/16.02.2012, B.07.I.GİB. 4.34.16.01-KVK 5-594 - T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI)
PAYLAŞ