Bugünün Sorunlarına, Geleceğin Çözümleri...
Soru & Cevap Kariyer +90 212 325 25 01
Makaleler

Şirket Çalışanlarına Araç Tahsisi ve Ücret Konusu: Bir Danıştay Kararı

Serbest Bölgeler ve Ar-ge Merkezlerinde Çalışanların Ücret Gelirlerinin Beyanı Konusunda Kafalar Karıştı

KDV İadesinde Gecikme Zammı Uygulamasının Hukuka Aykırılığı: Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı

Danıştay Düzeltme Beyannamelerine İhtirazi Kayıt Konulmasına İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararını Dar Yorumluyor

Vergi İnceleme Raporunun veya Vergi Tekniği Raporunun Tebliğ Edilmemesi Tarhiyatı ve Cezayı Gerçekten Sakatlamaz mı?

Uluslararası Kurumlardan Kullanılan Kredilere İlişkin Kağıtların Damga Vergisi

Yurt Dışı Alacaklara Şüpheli Alacak Karşılığı Ayırmak İçin Yurt Dışında Dava Açmak Zorunda mıyız?

Arsa Payı Karşılığı İnşaat İşlerinin Vergilendirilmesinde Ne Değişti?

OECD Model Anlaşmasına Göre Gayrimaddi Hak Bedellerinin Vergilendirilmesi ve Türkiye Uygulaması

Vergiden Kaçış Yok: Tahsilatta Yardımlaşma Başlıyor

4 Seri No.lu ÇVÖ Anlaşmaları Tebliğinin Getirdikleri: Dar Mükelleflere Yapılan Serbest Meslek Ödemelerinin Vergilendirilmesi

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORLARINIZI HAZIRLAMAYI İHMAL ETMEYİN

ADİ ORTAKLIKLAR

ANONİM ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI İKTİSAP ETMESİ

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 6637 SAYILI KANUN YAYIMLANDI

EĞİTİM TAZMİNATI GELİR VERGİSİNE TABİMİDİR

Son Zamanlarda Verilen Vergi Usul Kanunu İle ilgili Özelgeler

GİDER PUSULASININ KULLANIM ALANLARI VE TEVKİFAT UYGULAMASI

e-Arşiv Uygulaması Başlıyor

SAT-KİRALA-GERİ AL İŞLEMİNDE YÜKLENİLEN KDV DÜZELTİMİ

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

6552 SAYILI KANUNUN 73 ÜNCÜ MADDESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanının 6111 ve 6522 yasalara göre karşılaştırılması

6111 SAYILI YASANIN 11.MADDESİNİN 2.FIKRASINA GÖRE BEYAN EDİLEN TUTARLAR İLE İLGİLİ SONRADAN GÜNDEME GELEN SORUNLAR

Cumhurbaşkanı Adaylarına ve Siyasi Partilere Yapılacak Bağışlar

KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLARIN BEYANI

6111 Sayılı Yasa Kapsamında Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Bulunmayan Ortaklardan Alacakların Beyanı

Özel Okullar, Üniversiteler ve Yurtlarda “Kısmi Burs Uygulamasında” Önemli Düzenleme

Kısmi Bölünme

KİSMİ BÖLÜNME İŞLEMİNDE YANLIŞLAR DOĞRULAR

Kurum Yöneticilerinin Kar Payı Dağıtımı ve Bazı Konularla İlgili Bilmeleri Gereken Önemli Hususlar

Kurumların Özkaynak Kalemlerinin Tasfiye Sonu Vergisel Durumu

Pay Sahiplerinin Şirkete Borçlanma Yasağı

Özelgeler Işığında Enflasyon Düzeltmesi Sonucu Oluşan Sermaye Olumlu Farklarının Vergilendirilmesi

Geçici Vergi Uygulamaları

NUR EKESAN KONFERANS LARI

Limited ve Anonim Şirketlerin Ortaklarının ve Kanuni Temsilcilerinin 6183 Sayılı Kanun Kapsamındaki Sorumlulukları

Çalışan Temsilcilerinin İşveren Tarafından En Kısa Zamanda Görevlendirilmesi Gerekiyor

Kar Payı Avansı Dağıtımı Yapmış Kurumlarda Dönem Sonunda Oluşan Kar Veya Zarara Göre Yapılması Gerekenler

Ortaklarına Daha Fazla Kar Dağıtmak İsteyen Kurumların Bazı Yükümlülükleri Yerine Getirmek Kaydıyla Dağıtabilecekleri Bilançolarındaki Fonlar

E-Fatura Uygulaması Hakkında

Elektronik Defter Tutma ve Elektronik Fatura Uygulaması

Yurt Dışındaki Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ No:1

Yabancı Sermaye Olarak Yurt Dışından Getirilen Nakdi Sermaye İle İlgili Yeni Düzenleme

Limited Şirketin Anonim Şirkete Dönüşümü ve Örnek Uygulama

Vadeli Çeklerde Reeskont Uygulaması

Meclise Sevkedilen Torba Yasadakii Varlık Barışına İlişkin Düzenlemeler

Limited Şirketi Anonim Şirkete Dönüştürmenin Avantajları

LTD.ŞTİ. Şirketin A.Ş. Şirkete Dönüştürülmesinde Yapılıcak İşlemler

Limited Şirkette Pay Senedinin Menkul Kıymet Olup Olmadığı ve Değer Artışı Kazancı

2013 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Dikkat Edilmesi Gereken Konular

KVK-Kabul Edilmeyen İndirimler (finansman gideri kısıtlaması)

KVK-İstisnalar - Diğer indirimler (girişim sermayesi fonu)

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Şirket Ana Sözleşmelerinin de Yapılması Gereken Değişiklikler

KVK-Zarar Mahsubu

Eski Kiracıların İşyeri ve Evlerden Gerekçesiz Çıkartılması ve Kira Artış Oranı

Yazar Kasa Fişlerinin Gider Yazılması ve KDV İndirimi

KVK- İndirimli Kurumlar Vergisi

KVK-Yurtdışı Mukimi Kişi ve Kurumlara Verilen Hizmetler

Şirketlerce Öğrencilere Verilen Burslar İle Eğitim Harcamaların Gider Yazılması ve KDV İndirimi

KVK-Yurtdışı Mukimi Kişi ve Kurumlara Verilen Hizmetler

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU

Yazar: YMM Aydın AKSOY

Madde:10-ğ Türkiye’den yurtdışı mukimi kişi ve kurumlara verilen hizmetler

Uygulamaya başlangıç tarihi:15.06.2012

Yaralanacak olanlar:Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilerle-işyeri,kanuni ve işmerkezi yurt dışında bulunanlar.

Kapsamdaki hizmetler:Türkiye’de verilen yurt dışında yararlanılan;

-Mimarlık,mühendislik,tasarım,yazılım,tıbbi raporlama,muhasebe kaydı tutma,çağrı merkezi ve veri saklama hizmetileri,

-İlgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak  verilen eğitim ve sağlık hizmetleri,

Bu hizmetleri veren kurumlar münhasıran bu faaliyetlerden elde ettikleri kazancın %50 sini beyan ettikleri kurum kazancından indirebilirler.

İndirimden yararlanma şartları:

İndirimden faydalanabilecek şirketlerin ana sözleşmelerinde esas faaliyet konuları yazılmalıdır.

İndirimden faydalanabilecek kurumların ana sözleşmelerinde yukarıda açıkladığımız hizmetlerden hangilerini verebileceklerini yazmış olmaları gerekmektedir.

İstenirse bu hizmetlerden sadece biride verilebilir..Ana sözleşmede yazılan hizmetlerden Türkiye’de yerleşmiş olan kişilerde faydalanabilir.İndirim sadece yurtdışındaki mukim kişi ve kurumlara verilen hizmetlerden elde edilen kazançlara uygulanır.

Sağlık alanında faaliyet gösteren işletmeler Sağlık Bakanlığı’ndan alınan ruhsat kapsamında faaliyette bulunması halinde bu indirimden yararlanabilir.

Eğitim alanında faaliyet gösteren işletmelerinde,Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınan izin belgesi veya ruhsat kapsamında faaliyette bulunmaları gerekmektedir.

Sağlık Bakanlığı’nca ruhsatlandırılmış olmak şartıyla sağlık turizmi ile uğraşan işletmelerinde indirimden faydalanması mümkündür.

Hizmetin,Türkiye’den münhasıran yurt dışı mukimi kişi ve/veya kurum için yapılmış olması gerekmektedir.

Bu hizmetlerin fiilen verilmesi gerekmekte olup bu alanlarda sunulan asistanlık,danışmanlık ve aracılık gibi hizmetlerin bu kapsamda değerlendirilmesi mümkün değildir.

Fatura yurt dışı mukimi kişi ve/veya kurum adına düzenlenmiş olmalıdır.

Sağlık alanında faaliyette bulunan şirketlerin ülkemiz ile ikili sosyal güvenlik anlaşması bulunan ülkelerde yerleşik olanlara verdikleri hizmetin bedelinin ülkemiz Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgili ülke kurumlarından tahsil edilmesi nedeniyle,hizmet bedeli karşılığı faturanın Sosyal Güvenlik Kurumuna düzenlenmesi durumunda indirimden faydalanabilecektir.

Türkiye’de verilen yukarıdaki hizmetlerden yurt dışında yararlanılmalıdır.

Yurt dışı mukimi kişi ve/veya kurum için verilen hizmetin,bu kişi ve/veya kurumların Türkiye’deki faaliyetleri ile ilgisinin olmaması gerekmektedir.

İlgili bakanlığın izin ve denetimine tabi olarak Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilere verilen eğitim ve sağlık hizmetlerinin yararlanıcısının yurt dışında olması gerekmektedir.

Bu hizmetler,fiziki olarak Türkiye’de verilmekle birlikte yararlanıcısının Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişiler olması gerekmektedir 

Türkiye’den yurt dışı mukimi ve/veya kurumlara verilen hizmetlerden elde edilen kazancın tespiti,kayıtlarda izlenmesi ve beyanı.

İndirim tutarının tespiti:

İndirim kapsamında kabul edilen faaliyetlerden elde edilen hasılattan bu faaliyetler nedeniyle yüklenilen gider ve maliyet unsurlarının düşülmesi sonucu bulunacak kazancın %50 si,kurumlar vergisi beyannamesinin (Kazancın Bulunması Halinde İndirilecek İstisna ve İndirimler) bölümünde gösterilmek suretiyle indirim konusu yapılabilecektir.

Diğer indirim ve istisnalar ile geçmiş yıl zararları nedeniyle indirim konusu yapılamayan tutar izleyen dönemlere devredilemeyecektir.Faaliyet sonucunun zararlı olması halinde ise indirim söz. Konusu olmayacaktır.

Kazançların kayıtlarda izlenmesi.

İndirim kapsamında kabul edilen faaliyetlerden elde edilen kazancın,kurumlar vergisi matrahının tespiti açısından,hasılat,maliyet ve gider unsurlarının;ayrı izlenmesi,diğer faaliyetlerle ilişkilendirilmemesi ve kayıtların da bu ayırımı sağlayacak şekilde tutulması gerekmektedir.

İndirim kapsamında kabul edilen faaliyetler ile bu kapsama girmeyen işlerin birlikte yapılması halinde,indirim uygulanacak kazanca ilişkin hasılat,gider ve maliyet unsurlarının ayrı olarak tespit edilmesi esastır.

Gider ve maliyet unsurlarının ayrı hesaplarda izlenmek suretiyle tespitinin mümkün olmadığı hallerde ise müşterek genel giderler,bu faaliyetler ie ilgili olarak cari yılda oluşan hasılatın toplam hasılata oranı esas alınarak dağıtılacaktır.

İndirim kapsamında kabul edilen faaliyetler ile bu kapsamda değerlendirilmeyen faaliyetlerde müştereken kullanılan,tesisat,makine ve ulaştırma vasıtalarının amortismanlarının ise bunların her bir işte kullanıldıkları gün sayısına göre dağıtımının yapılması gerekmektedir.

Hangi işte ne kadar süreyle kullanıldığı tespit edilemeyen sabit kıymetlere ilşkin amortismanlar ise müşterek genel giderlerle birlikte dağıtıma tabi tutulacaktır. 

İlgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarakTürkiye’de yerleşmiş olmayan kişilere

Verilen eğitim ve sağlık hizmetlerine ilişkin bildirim ve belgeler.

Bu kapsamda elde edilen kazançlarının %50 sini indirim konusu yapan işletmelerin,hizmet verilen yurt dışı yerleşik gerçek kişilere ilişkin ad-soyadı ya da unvan,hangi ülkenin uyruğunda olduğu,pasaport numarası,düzenlenen faturanın tarih ve sayısı,verilen hizmetin niteliği ve hizmet bedeli gibi bilgileri içeren formun,her bir geçici vergi beyannamesi ile birlikte beyanname eki olarak verilmesi gerekmektedir.

İlgili geçici vergi beyannamesinin ekindeki forma dahil edilmemiş bilgilerin bir sonraki geçici vergi beyannamesi ekindeki formla bildirilmesi mümkündür.

Ayrıca bu işletmelerin Sağlık Bakanlığınca verilen ruhsatın ve Milli Eğitim Bakanlığınca verilen izin belgesi veya ruhsatın bir örneğinin,istisnadan faydalanılacak ilk yıl,yıllık kurumlarvergisi beyanname verme süresi içerisinde bağlı bulunan vergidairesine verilmesi gerekmektedir.

Esas faaliyet konusu dışındaki gelirler.

İlgili şirketlerin esas faaliyet konusu dışındaki işlemlerinden elde ettikleri gelirleri ile olağandışı gelirlerinin indirim kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir.

Bu nedenle,nakitlerin değerlendirilmesi sonucu oluşan faiz gelirleri,kasadaki dövizlerin değerlemesinden kaynaklanan kur farkları ve iktisadi kıymetlerin elden çıkarılmasından doğan gelirler bu kapsamda değerlendirilmeyecektir.

PAYLAŞ