Bugünün Sorunlarına, Geleceğin Çözümleri...
Soru & Cevap Kariyer +90 212 325 25 01
Makaleler

Şirket Çalışanlarına Araç Tahsisi ve Ücret Konusu: Bir Danıştay Kararı

Serbest Bölgeler ve Ar-ge Merkezlerinde Çalışanların Ücret Gelirlerinin Beyanı Konusunda Kafalar Karıştı

KDV İadesinde Gecikme Zammı Uygulamasının Hukuka Aykırılığı: Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı

7194 Sayılı Kanunda Yer Alan Şüphe Üzerine Mükellefiyet Kaydının Terkini Konusu

Danıştay Düzeltme Beyannamelerine İhtirazi Kayıt Konulmasına İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararını Dar Yorumluyor

Vergi İnceleme Raporunun veya Vergi Tekniği Raporunun Tebliğ Edilmemesi Tarhiyatı ve Cezayı Gerçekten Sakatlamaz mı?

Uluslararası Kurumlardan Kullanılan Kredilere İlişkin Kağıtların Damga Vergisi

Yurt Dışı Alacaklara Şüpheli Alacak Karşılığı Ayırmak İçin Yurt Dışında Dava Açmak Zorunda mıyız?

Arsa Payı Karşılığı İnşaat İşlerinin Vergilendirilmesinde Ne Değişti?

OECD Model Anlaşmasına Göre Gayrimaddi Hak Bedellerinin Vergilendirilmesi ve Türkiye Uygulaması

Vergiden Kaçış Yok: Tahsilatta Yardımlaşma Başlıyor

4 Seri No.lu ÇVÖ Anlaşmaları Tebliğinin Getirdikleri: Dar Mükelleflere Yapılan Serbest Meslek Ödemelerinin Vergilendirilmesi

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORLARINIZI HAZIRLAMAYI İHMAL ETMEYİN

ADİ ORTAKLIKLAR

ANONİM ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI İKTİSAP ETMESİ

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 6637 SAYILI KANUN YAYIMLANDI

EĞİTİM TAZMİNATI GELİR VERGİSİNE TABİMİDİR

Son Zamanlarda Verilen Vergi Usul Kanunu İle ilgili Özelgeler

GİDER PUSULASININ KULLANIM ALANLARI VE TEVKİFAT UYGULAMASI

e-Arşiv Uygulaması Başlıyor

SAT-KİRALA-GERİ AL İŞLEMİNDE YÜKLENİLEN KDV DÜZELTİMİ

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

6552 SAYILI KANUNUN 73 ÜNCÜ MADDESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanının 6111 ve 6522 yasalara göre karşılaştırılması

6111 SAYILI YASANIN 11.MADDESİNİN 2.FIKRASINA GÖRE BEYAN EDİLEN TUTARLAR İLE İLGİLİ SONRADAN GÜNDEME GELEN SORUNLAR

Cumhurbaşkanı Adaylarına ve Siyasi Partilere Yapılacak Bağışlar

KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLARIN BEYANI

6111 Sayılı Yasa Kapsamında Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Bulunmayan Ortaklardan Alacakların Beyanı

Özel Okullar, Üniversiteler ve Yurtlarda “Kısmi Burs Uygulamasında” Önemli Düzenleme

Kısmi Bölünme

KİSMİ BÖLÜNME İŞLEMİNDE YANLIŞLAR DOĞRULAR

Kurum Yöneticilerinin Kar Payı Dağıtımı ve Bazı Konularla İlgili Bilmeleri Gereken Önemli Hususlar

Kurumların Özkaynak Kalemlerinin Tasfiye Sonu Vergisel Durumu

Pay Sahiplerinin Şirkete Borçlanma Yasağı

Özelgeler Işığında Enflasyon Düzeltmesi Sonucu Oluşan Sermaye Olumlu Farklarının Vergilendirilmesi

Geçici Vergi Uygulamaları

NUR EKESAN KONFERANS LARI

Limited ve Anonim Şirketlerin Ortaklarının ve Kanuni Temsilcilerinin 6183 Sayılı Kanun Kapsamındaki Sorumlulukları

Çalışan Temsilcilerinin İşveren Tarafından En Kısa Zamanda Görevlendirilmesi Gerekiyor

Kar Payı Avansı Dağıtımı Yapmış Kurumlarda Dönem Sonunda Oluşan Kar Veya Zarara Göre Yapılması Gerekenler

Ortaklarına Daha Fazla Kar Dağıtmak İsteyen Kurumların Bazı Yükümlülükleri Yerine Getirmek Kaydıyla Dağıtabilecekleri Bilançolarındaki Fonlar

E-Fatura Uygulaması Hakkında

Elektronik Defter Tutma ve Elektronik Fatura Uygulaması

Yurt Dışındaki Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ No:1

Yabancı Sermaye Olarak Yurt Dışından Getirilen Nakdi Sermaye İle İlgili Yeni Düzenleme

Limited Şirketin Anonim Şirkete Dönüşümü ve Örnek Uygulama

Vadeli Çeklerde Reeskont Uygulaması

Meclise Sevkedilen Torba Yasadakii Varlık Barışına İlişkin Düzenlemeler

Limited Şirketi Anonim Şirkete Dönüştürmenin Avantajları

LTD.ŞTİ. Şirketin A.Ş. Şirkete Dönüştürülmesinde Yapılıcak İşlemler

Limited Şirkette Pay Senedinin Menkul Kıymet Olup Olmadığı ve Değer Artışı Kazancı

2013 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Dikkat Edilmesi Gereken Konular

KVK-Kabul Edilmeyen İndirimler (finansman gideri kısıtlaması)

KVK-İstisnalar - Diğer indirimler (girişim sermayesi fonu)

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Şirket Ana Sözleşmelerinin de Yapılması Gereken Değişiklikler

KVK-Zarar Mahsubu

Eski Kiracıların İşyeri ve Evlerden Gerekçesiz Çıkartılması ve Kira Artış Oranı

Yazar Kasa Fişlerinin Gider Yazılması ve KDV İndirimi

KVK- İndirimli Kurumlar Vergisi

KVK-Yurtdışı Mukimi Kişi ve Kurumlara Verilen Hizmetler

Şirketlerce Öğrencilere Verilen Burslar İle Eğitim Harcamaların Gider Yazılması ve KDV İndirimi

Yabancı Sermaye Olarak Yurt Dışından Getirilen Nakdi Sermaye İle İlgili Yeni Düzenleme

 

YABANCI SERMAYE OLARAK YURT DIŞINDAN GETİRİLEN NAKDİ SERMAYE İLE İLGİLİ YENİ DÜZENLEME:

 

Yazar:YMM Aydın Aksoy

 

Merkez Bankasının Sermaye Hareketleri Genelgesinin Yabancı Sermaye Ödenmesi başlıklı bölümü 2013/YB-7 Sayılı Genelge ile değiştirilmiştir.

02.Ocak.2002 tarihve 2002/YB-1 Sayılı genelge metninde yer alan sermaye avansı ibaresi metinden çıkartılmıştır.

Yabancı sermayeli şirket veya şube kurulması,mevcut şirketlere iştirak veya hisse devri,sermaye artırımı şeklinde nakdi(havale dahil) olarak gelen yabancı ortak sermaye payının yurt dışından yabancı yatırımcıdan geldiğinin bankalarca tespit edilmesi gerekmektedir.

Serbest bölgelerden Türkiye’ye gönderilen bedellerin(dövizlerin)yabancı sermaye olarak kabul edilebilmesi için,bu bedellerin serbest bölgeye girişinin mutlaka yurt dışı kaynaklı olması gerekmektedir.

Yabancı ortaklı bir şirketin yabancı ortağı tarafından sağlanan dış kredinin geri ödenmeyerek yabancı ortak sermaye payı olarak sermayeye dahil edilmesi mümkündür.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girdiği 01.Temmuz.2012 tarihinden itibaren

 kurulan veya yeni ortak alan,sermaye artıran şirketler için,yurt dışındaki yabancı ortaklardan yabancı sermaye bedeli veya sermaye artış bedeli olarak gelen ve Türk lirasına çevrilmeden,kurulacak şirket veya hisse devri yapan ortak veya yabancı ortak alırken sermayesini artıran şirket adına bankalarda açılacak döviz tevdiat hesabına yatırılan tutarların,şirketin tüzel kişilik kazandığını bildiren sicil müdürlüğü yazısının ibraz edilmesi kaydıyla şirkete ödenmesi gerekmektedir.

Öte yandan,bankalarca,6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ve alt düzenlemelerin de belirlenen esaslar kapsamında işlem yapılacağı tabiidir.Söz konusu sermaye bedelleri yürürlükteki Kambiyo Mevzuatı hükümleri çerçevesinde döviz veya Türk lirası olarak kullanılabilir.

Döviz tevdiat hesabında tutulan paralardan lehte ve aleyhte doğacak kur farkları şirkete veya hisse devri durumunda hisselerini devredene aittir.

Yapılan bu değişiklikten sonra,yurt dışından yabancı sermaye olarak gelen paraların  bankalar tarafından bloke edileceği ve sicil müdürlüğün yazısının ibrazından sonra blokajın kaldırılacağı anlaşılmaktadır.

Yabancı sermayeli mevcut bir şirkete yurt dışındaki yabancı ortak tarafından gönderilen sermaye artış bedeli,Türk lirası mevduat veya döviz tevdiat hesabına alacak kaydedildiği tarihten itibaren tescil edileceği tarihe kadar sermaye artış bedeli olarak takip edilir.

 Sermaye artış bedelinin sermaye olarak tescil ettirilmeyerek yurt dışına geri ödenmesi taleplerinde:    

 -Söz konusu bedellerin yurt dışına transfer edilmesi için firmaca bankaya müracaat edildiği tarihte krediye dönüştürülmesi ve bu bedelin kredi olarak kabul edilerek anapara ve faiz ödemesinin şirket tarafından yapılacak yazılı beyana istinaden gerçekleştirilmesi,

-Yurt dışındaki yabancı ortak ile yapılmış bir anlaşma veya mutabakat zaptı,ya da yabancı ortağın bu konudaki yazılı talimatının veya firmanın yazılı beyanının alınarak bu belgelerin kredi sözleşmesi olarak değerlendirilmesi,

-Yabancı sermaye artış bedeli olarak yurt dışından gönderilen ve Türk lirası mevduat veya döviz tevdiat hesabına alınmadan yabancı sermaye olarak alışı yapılarak döviz alım belgesine bağlanan bedellerin sermaye olarak tescil edilmemesi ve yurt dışına geri ödenmesi için bankaya müracaat edildiği tarihte bu bedellerin (nakdi sermayenin)alışının yapıldığı tarihten itibaren yurt dışından sağlanan kredi olarak değerlendirilmesi gerekmektedir

-Yabancı sermayeli bir şirketin kuruluşu veya kurulmuş bir şirkete iştirak amacıyla gelen bedeller,şirket kuruluşu veya iştirakin gerçekleşmemesi halinde yurt dışından sağlanan kredi olarak değerlendirilmiyecektir.Şirket kuruluşu ya da iştirak gerçekleşmediğinde getirilen sermayenin yabancı ortağa iadesi mümkündür.Yurt dışından gelen yabancı sermayenin yurt dışından sağlanan krediye dönüşmesi durumunda Damga Vergisi hesaplanması ve Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu kesintisi yapılması gerekmektedir.

Damga Vergisi Kanununa göre yurt dışında bulunan bankalar veya kredi vermeye yetkili kuruluşlar dışında kullanılan krediler için yapılan sözleşmeler binde 9.48 damga vergisine tabi bulunmaktadır.

Bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları döviz kredilerinde Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu kesinti oranları 01.01.2013 tarihinden itibaren aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.

Ortalama vadesi bir yıla kadar olanlarda                                                                     %3

Ortalama vadesi 1 yıl(1 yıl dahil ) ile 2 yıl arasında olanlarda                                  %1

Ortalama vadesi 2 yıl (2 yıl dahil) ile 3 yılarasında olanlarda                                   %0.5  

Ortalama vadesi 3 yıl (3 yıl dahil) ve üzerinde olanlarda                                           %0

Bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları döviz kredileri ile ilgili yaptıkları faiz ödemeleri için GVK nun 94 veya KVK nun 30 maddesi kapsamında,vergi anlaşmasında stopajı önleyen bir hüküm olmadığı sürece,gerekli oranlar üzeriden stopaj yapılması icap etmektedir.

Kredi sözleşmesinde ödenecek faizin brüt veya net olarak belirlenmesi şarttır.Faiz net olarak kabul edilmişse stopaj matrahını bulabilmek için net faiz tutarının stopaj oranı dikkate alınarak brütü bulunması gerekir.

KDV Kanunu 9.maddesine göre sorumlu sıfatıyla ödenecek KDV sinin ve GVK nun 94 veya KVK nun 30 maddesi kapsamındaki ödenecek stopajın matrahı brüt tutar olacaktır.

PAYLAŞ