Bugünün Sorunlarına, Geleceğin Çözümleri...
Soru & Cevap Kariyer +90 212 325 25 01
Makaleler

Şirket Çalışanlarına Araç Tahsisi ve Ücret Konusu: Bir Danıştay Kararı

Serbest Bölgeler ve Ar-ge Merkezlerinde Çalışanların Ücret Gelirlerinin Beyanı Konusunda Kafalar Karıştı

KDV İadesinde Gecikme Zammı Uygulamasının Hukuka Aykırılığı: Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı

Danıştay Düzeltme Beyannamelerine İhtirazi Kayıt Konulmasına İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararını Dar Yorumluyor

Vergi İnceleme Raporunun veya Vergi Tekniği Raporunun Tebliğ Edilmemesi Tarhiyatı ve Cezayı Gerçekten Sakatlamaz mı?

Uluslararası Kurumlardan Kullanılan Kredilere İlişkin Kağıtların Damga Vergisi

Yurt Dışı Alacaklara Şüpheli Alacak Karşılığı Ayırmak İçin Yurt Dışında Dava Açmak Zorunda mıyız?

Arsa Payı Karşılığı İnşaat İşlerinin Vergilendirilmesinde Ne Değişti?

OECD Model Anlaşmasına Göre Gayrimaddi Hak Bedellerinin Vergilendirilmesi ve Türkiye Uygulaması

Vergiden Kaçış Yok: Tahsilatta Yardımlaşma Başlıyor

4 Seri No.lu ÇVÖ Anlaşmaları Tebliğinin Getirdikleri: Dar Mükelleflere Yapılan Serbest Meslek Ödemelerinin Vergilendirilmesi

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORLARINIZI HAZIRLAMAYI İHMAL ETMEYİN

ADİ ORTAKLIKLAR

ANONİM ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI İKTİSAP ETMESİ

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 6637 SAYILI KANUN YAYIMLANDI

EĞİTİM TAZMİNATI GELİR VERGİSİNE TABİMİDİR

Son Zamanlarda Verilen Vergi Usul Kanunu İle ilgili Özelgeler

GİDER PUSULASININ KULLANIM ALANLARI VE TEVKİFAT UYGULAMASI

e-Arşiv Uygulaması Başlıyor

SAT-KİRALA-GERİ AL İŞLEMİNDE YÜKLENİLEN KDV DÜZELTİMİ

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

6552 SAYILI KANUNUN 73 ÜNCÜ MADDESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanının 6111 ve 6522 yasalara göre karşılaştırılması

6111 SAYILI YASANIN 11.MADDESİNİN 2.FIKRASINA GÖRE BEYAN EDİLEN TUTARLAR İLE İLGİLİ SONRADAN GÜNDEME GELEN SORUNLAR

Cumhurbaşkanı Adaylarına ve Siyasi Partilere Yapılacak Bağışlar

KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLARIN BEYANI

6111 Sayılı Yasa Kapsamında Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Bulunmayan Ortaklardan Alacakların Beyanı

Özel Okullar, Üniversiteler ve Yurtlarda “Kısmi Burs Uygulamasında” Önemli Düzenleme

Kısmi Bölünme

KİSMİ BÖLÜNME İŞLEMİNDE YANLIŞLAR DOĞRULAR

Kurum Yöneticilerinin Kar Payı Dağıtımı ve Bazı Konularla İlgili Bilmeleri Gereken Önemli Hususlar

Kurumların Özkaynak Kalemlerinin Tasfiye Sonu Vergisel Durumu

Pay Sahiplerinin Şirkete Borçlanma Yasağı

Özelgeler Işığında Enflasyon Düzeltmesi Sonucu Oluşan Sermaye Olumlu Farklarının Vergilendirilmesi

Geçici Vergi Uygulamaları

NUR EKESAN KONFERANS LARI

Limited ve Anonim Şirketlerin Ortaklarının ve Kanuni Temsilcilerinin 6183 Sayılı Kanun Kapsamındaki Sorumlulukları

Çalışan Temsilcilerinin İşveren Tarafından En Kısa Zamanda Görevlendirilmesi Gerekiyor

Kar Payı Avansı Dağıtımı Yapmış Kurumlarda Dönem Sonunda Oluşan Kar Veya Zarara Göre Yapılması Gerekenler

Ortaklarına Daha Fazla Kar Dağıtmak İsteyen Kurumların Bazı Yükümlülükleri Yerine Getirmek Kaydıyla Dağıtabilecekleri Bilançolarındaki Fonlar

E-Fatura Uygulaması Hakkında

Elektronik Defter Tutma ve Elektronik Fatura Uygulaması

Yurt Dışındaki Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ No:1

Yabancı Sermaye Olarak Yurt Dışından Getirilen Nakdi Sermaye İle İlgili Yeni Düzenleme

Limited Şirketin Anonim Şirkete Dönüşümü ve Örnek Uygulama

Vadeli Çeklerde Reeskont Uygulaması

Meclise Sevkedilen Torba Yasadakii Varlık Barışına İlişkin Düzenlemeler

Limited Şirketi Anonim Şirkete Dönüştürmenin Avantajları

LTD.ŞTİ. Şirketin A.Ş. Şirkete Dönüştürülmesinde Yapılıcak İşlemler

Limited Şirkette Pay Senedinin Menkul Kıymet Olup Olmadığı ve Değer Artışı Kazancı

2013 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Dikkat Edilmesi Gereken Konular

KVK-Kabul Edilmeyen İndirimler (finansman gideri kısıtlaması)

KVK-İstisnalar - Diğer indirimler (girişim sermayesi fonu)

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Şirket Ana Sözleşmelerinin de Yapılması Gereken Değişiklikler

KVK-Zarar Mahsubu

Eski Kiracıların İşyeri ve Evlerden Gerekçesiz Çıkartılması ve Kira Artış Oranı

Yazar Kasa Fişlerinin Gider Yazılması ve KDV İndirimi

KVK- İndirimli Kurumlar Vergisi

KVK-Yurtdışı Mukimi Kişi ve Kurumlara Verilen Hizmetler

Şirketlerce Öğrencilere Verilen Burslar İle Eğitim Harcamaların Gider Yazılması ve KDV İndirimi

Yurt Dışındaki Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ No:1

YURT DIŞINDAKİ BAZI VARLIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI

HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SERİ NO:1)

Yazar:YMM Aydın Aksoy

 

MADDE :7  Yurt Dışından Elde Edilen Kazançlara İlişkin İstisna Uygulaması

31.12.1960 tarihli ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununa 29.05.2013 tarihinde 6486 Sayılı Kanunun 13.üncü maddesi ile eklenen geçici 85.inci maddenin son bölümünde;

Tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların;

a)      Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumlara ilişkin iştirak hisselerinin satışından doğan kazançları,

b)      Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumlardan elde ettikleri iştirak kazançları,

c)      Yurt dışında bulunan iş yeri ve daimi temsilcileri aracılığıyla elde ettikleri ticari kazançları,

 31 10 2013 tarihine kadar elde edilenler de dahil olmak üzere,bu maddenin yürürlüğe girdiği (29.05.2013) tarihten itibaren 31.12.2013 tarihine kadar Türkiye’ye transfer edilmiş olması kaydıyla gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.

 Tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların,kanuni ve ve iş merkezi Türkiye’de bulumayan kurumların tasfiyesinden doğan kazançları,31.12.2013 tarihine kadar Türkiye’ye transfer edilmiş olması kaydıyla gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır denilmektedir.

11.06.2013 tarihindeki Resmi Gazete’de  Geçici 85.inci madde ile ilgili yayımlanan 1.Seri No lu Tebliğin 7.maddesi ile geçici maddenin son bölümünün açıklanması;

Tebliğin 7.1 bölümünde serbest bölgelerde faaliyet gösteren gelir veya kurumlar vergisi  mükelleflerinde kazançlarını Türkiye’ye transfer etmeleri şartıyla gelir veya kurumlar vergisinden istisnasından yararlanabilecekleri ifade edilmektedir.

Bu bölgelerde Türkiye’de merkezi olup şube açan şirketler ile orada kurulmuş şirketlere iştirak etmiş kurumlar veya gelir vergisi mükellefleri kazanç elde etmektedirler.

İmalat faaliyeti ile uğraşan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin,Avrupa Birliği’ne tam üyeliğin gerçekleştiği yılın sonuna kadar,serbest bölgelerde imal edilen ürünlerin satışından elde edilen kazançları gelir veya kurumlar vergisinden müstesnadır.Bu durumda sadece serbest bölgelerdeki şirketlere iştirak etmiş mükellefler kazanclarını Türkiye’ye transfer etmek şartıyla istisnadan yararlanabileceklerdir.

Tebliğin7.4 bölümünün 1.nçi paragrafında,  kanunun yürürlüğe girdiği 29.05.2013 tarihi ile 31.10.2013 tarihine kadar elde edilen  ve yine 29.05.2013 tarihinden 31.12.2013 tarihine kadar Türkiye’ye transfer edilen yurt dışı iştirak kazançları ile yurt dışı iştirak hisselerinin elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar ,2013 yılına ilişkin verilecek yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinde gelire veya kurum kazancına dahil edilmek ve beyannamelerin ilgili satırında gösterilmek suretiyle vergiden istisna edileceği belirtilmektedir.

Bu durumda 01.01.2013 tarihi ile 29.05.2013 tarihleri arasında elde edilen kazançlar Kurumlar Vergisinin 5.maddesindeki şartları yerine getirdikleri takdirde istisnadan yararlanabileceklerdir.

Tebliğin 7.4 bölümünün 2.inçi paragrafında,yurt dışında bulunan işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla 01.01.2013 tarihi ile 31.10.2013 tarihleri arasında elde edilen şube kazançları,2013 yılında geçici vergi dönemleri itibariyle geçici vergi beyanına konu edilmiş olsa dahi,29.05.2013 tarihinden 31.12.2013 tarihine kadar Türkiye’ye transfer edilmek şartıyla,2013 yılına ilişkin verilecek yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde gelire veya kurum kazancına dahil edilmek ve beyannamelerin ilgili satırında gösterilmek suretiyle istisnaya konu edilecektir.

 

Tebliğin 7.4 bölümünün 3.ünçü paragrafında kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumlara iştirakı olan tam mükelleflerin,yurt dışındaki bu kurumların 29.05.2013 tarihinden 31.12.2013 tarihine kadar gerçekleşen tasfiyelerinden doğan ve 31.12.2013 tarihine kadar Türkiye’ye transfer edilen kazançlarını da  2013 yılına ilişkin verilecek yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinde gelire veya kurum kazancına dahil edilmek ve beyannamelerin ilgili satırında gösterilmek suretiyle istisnaya konu edebileceklerdir.

29.05.2013 tarihinden önce sonuçlanmış tasfiyelerden elde edilen bir kazançın istisnaya konu olabilmesi için Kurumlar Vergisi Kanunu 5.inçi maddesindeki yurt dışı iştirak kazancı istisnası şartlarına sahip olması gerekmektedir.

Tebliğin 7.4 bölümünün 4.ünçü paragrafına Özel Hesap dönemine tabi olan mükeleflerin yukarıda belirtilen tarihler arasında elde ettikleri söz konusu kazançlarını,hesap dönemlerine göre 2013 ve 2014 yıllarına ilişkin verilecek yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinde gelire veya kurum kazancına dahil etmek ve beyannamelerin ilgili satırında göstermek suretiyle istisnaya konu edebileceklerdir.

Tebliğin 7.4 bölümünün 5.inçi paragrafında,01.01.2013 tarihinden önce elde edildiği halde kayıtlara intikal ettirilmeyen ve beyan dışı bırakılan yurt dışı iştirak kazançları,yurtdışı iştirak hisselerinin elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar,yurt dışı şube kazançları ile bu tarihten önce elde edilen yurtdışı iştiraklerin tasfiyesinden elde edilen kazançları ile ilgili olarak bu istisna hükmünden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır denilmektedir..Ancak söz konusu kazançların Geçici 85.inci  maddesinin birinci fıkrasında belirtilen hükümden yararlanarak Türkiye’ye getirilme imkanı bulunmaktadır denilmektedir.

Bu paragrafta saydığımız kazançlara 15.04.2013 tarihi itibariyle sahip olan gerçek ve tüzel kişiler kanaat verici belge ile tevsik edilen bu kazançlarını 31.07.2013 tarihine kadar Türk Lirası cinsinden rayiç bedelle,Bankacılık Kanunu uyarınca faaliyette bulunan bankalara veya  vergi dairelerine bildirir ve beyan ederler.Beyan edilen bu tutarlar,VUK uyarınca defter tutan mükellefler tarafından beyan tarihini takip eden ay sonuna kadar kanuni defterlere kaydedilir ve bu tutarlar için pasifte özel fon hesabı açılır.Bu fon hesabı,sermayenin cüz'ü addolunur,sermayeye ilave dışında başka bir amaçla kullanılamaz,işletmenin tasfiye edilmesi halinde ise vergilendirilmez.

Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değeri üzerinden%2 oranında vergi tarh edilir ve bu vergi,tarhiyatın yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenir.Ödenen vergi,hiç bir suretle gider yazılamaz ve başka bir vergiden mahsup edilemez.

Banka ve aracı kurumlar,kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak %2 oranında hesapladıkları vergiyi,bildirimi izleyen ayın on beşinci günü akşamına kadar vergi sorumlusu sıfatıyla bir beyanname ile bağlı bulunduğu vergi dairesine beyan eder ve aynı sürede öderler.

Bildirim veya beyanın yapıldığı tarihi takip eden ay sonuna kadar Türkiye’ye getirilmeyen veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmeyen bu kazançlar dolayısıyla beşinci fıkra hükmünden yararlanılamaz denilmektedir.

Geçici 85.inci maddenin beşinci fıkrasında,bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılamayacağı belirtilmiştir.

Ancak,29.05.2013 tarihinden sonra başlayan 01.01.2013 tarihinden önceki dönemlere ilişkin vergi incelemeleri ile takdir komisyonu kararları uyarınca gelir,kurumlar ve katma değer vergisi yönünden tespit edilen matrah farkından,bu madde kapsamında beyan edilen tutarlar,bu tutarlara ilişkin tarh edilen verginin vadesinde ödenmesi koşuluyla mahsup edilerek tarhiyat yapılır.

Mahsup uygulamaları ilgili örnekler genel tebliğin 5.3.1 ve 5.3.2 maddelerinde anlatılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

PAYLAŞ