Bugünün Sorunlarına, Geleceğin Çözümleri...
Soru & Cevap Kariyer +90 212 325 25 01
Makaleler

Şirket Çalışanlarına Araç Tahsisi ve Ücret Konusu: Bir Danıştay Kararı

Serbest Bölgeler ve Ar-ge Merkezlerinde Çalışanların Ücret Gelirlerinin Beyanı Konusunda Kafalar Karıştı

KDV İadesinde Gecikme Zammı Uygulamasının Hukuka Aykırılığı: Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı

Danıştay Düzeltme Beyannamelerine İhtirazi Kayıt Konulmasına İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararını Dar Yorumluyor

Vergi İnceleme Raporunun veya Vergi Tekniği Raporunun Tebliğ Edilmemesi Tarhiyatı ve Cezayı Gerçekten Sakatlamaz mı?

Uluslararası Kurumlardan Kullanılan Kredilere İlişkin Kağıtların Damga Vergisi

Yurt Dışı Alacaklara Şüpheli Alacak Karşılığı Ayırmak İçin Yurt Dışında Dava Açmak Zorunda mıyız?

Arsa Payı Karşılığı İnşaat İşlerinin Vergilendirilmesinde Ne Değişti?

OECD Model Anlaşmasına Göre Gayrimaddi Hak Bedellerinin Vergilendirilmesi ve Türkiye Uygulaması

Vergiden Kaçış Yok: Tahsilatta Yardımlaşma Başlıyor

4 Seri No.lu ÇVÖ Anlaşmaları Tebliğinin Getirdikleri: Dar Mükelleflere Yapılan Serbest Meslek Ödemelerinin Vergilendirilmesi

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORLARINIZI HAZIRLAMAYI İHMAL ETMEYİN

ADİ ORTAKLIKLAR

ANONİM ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI İKTİSAP ETMESİ

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 6637 SAYILI KANUN YAYIMLANDI

EĞİTİM TAZMİNATI GELİR VERGİSİNE TABİMİDİR

Son Zamanlarda Verilen Vergi Usul Kanunu İle ilgili Özelgeler

GİDER PUSULASININ KULLANIM ALANLARI VE TEVKİFAT UYGULAMASI

e-Arşiv Uygulaması Başlıyor

SAT-KİRALA-GERİ AL İŞLEMİNDE YÜKLENİLEN KDV DÜZELTİMİ

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

6552 SAYILI KANUNUN 73 ÜNCÜ MADDESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanının 6111 ve 6522 yasalara göre karşılaştırılması

6111 SAYILI YASANIN 11.MADDESİNİN 2.FIKRASINA GÖRE BEYAN EDİLEN TUTARLAR İLE İLGİLİ SONRADAN GÜNDEME GELEN SORUNLAR

Cumhurbaşkanı Adaylarına ve Siyasi Partilere Yapılacak Bağışlar

KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLARIN BEYANI

6111 Sayılı Yasa Kapsamında Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Bulunmayan Ortaklardan Alacakların Beyanı

Özel Okullar, Üniversiteler ve Yurtlarda “Kısmi Burs Uygulamasında” Önemli Düzenleme

Kısmi Bölünme

KİSMİ BÖLÜNME İŞLEMİNDE YANLIŞLAR DOĞRULAR

Kurum Yöneticilerinin Kar Payı Dağıtımı ve Bazı Konularla İlgili Bilmeleri Gereken Önemli Hususlar

Kurumların Özkaynak Kalemlerinin Tasfiye Sonu Vergisel Durumu

Pay Sahiplerinin Şirkete Borçlanma Yasağı

Özelgeler Işığında Enflasyon Düzeltmesi Sonucu Oluşan Sermaye Olumlu Farklarının Vergilendirilmesi

Geçici Vergi Uygulamaları

NUR EKESAN KONFERANS LARI

Limited ve Anonim Şirketlerin Ortaklarının ve Kanuni Temsilcilerinin 6183 Sayılı Kanun Kapsamındaki Sorumlulukları

Çalışan Temsilcilerinin İşveren Tarafından En Kısa Zamanda Görevlendirilmesi Gerekiyor

Kar Payı Avansı Dağıtımı Yapmış Kurumlarda Dönem Sonunda Oluşan Kar Veya Zarara Göre Yapılması Gerekenler

Ortaklarına Daha Fazla Kar Dağıtmak İsteyen Kurumların Bazı Yükümlülükleri Yerine Getirmek Kaydıyla Dağıtabilecekleri Bilançolarındaki Fonlar

E-Fatura Uygulaması Hakkında

Elektronik Defter Tutma ve Elektronik Fatura Uygulaması

Yurt Dışındaki Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ No:1

Yabancı Sermaye Olarak Yurt Dışından Getirilen Nakdi Sermaye İle İlgili Yeni Düzenleme

Limited Şirketin Anonim Şirkete Dönüşümü ve Örnek Uygulama

Vadeli Çeklerde Reeskont Uygulaması

Meclise Sevkedilen Torba Yasadakii Varlık Barışına İlişkin Düzenlemeler

Limited Şirketi Anonim Şirkete Dönüştürmenin Avantajları

LTD.ŞTİ. Şirketin A.Ş. Şirkete Dönüştürülmesinde Yapılıcak İşlemler

Limited Şirkette Pay Senedinin Menkul Kıymet Olup Olmadığı ve Değer Artışı Kazancı

2013 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Dikkat Edilmesi Gereken Konular

KVK-Kabul Edilmeyen İndirimler (finansman gideri kısıtlaması)

KVK-İstisnalar - Diğer indirimler (girişim sermayesi fonu)

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Şirket Ana Sözleşmelerinin de Yapılması Gereken Değişiklikler

KVK-Zarar Mahsubu

Eski Kiracıların İşyeri ve Evlerden Gerekçesiz Çıkartılması ve Kira Artış Oranı

Yazar Kasa Fişlerinin Gider Yazılması ve KDV İndirimi

KVK- İndirimli Kurumlar Vergisi

KVK-Yurtdışı Mukimi Kişi ve Kurumlara Verilen Hizmetler

Şirketlerce Öğrencilere Verilen Burslar İle Eğitim Harcamaların Gider Yazılması ve KDV İndirimi

Ortaklarına Daha Fazla Kar Dağıtmak İsteyen Kurumların Bazı Yükümlülükleri Yerine Getirmek Kaydıyla Dağıtabilecekleri Bilançolarındaki Fonlar

 

ORTAKLARINA DAHA FAZLA KAR DAĞITMAK  İSTEYEN KURUMLARIN BAZI YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEK KAYDIYLA DAĞITABİLECEKLERİ

BİLANÇOLARINDAKİ FONLAR

 

 

Yazar: YMM Aydın AKSOY

 

Girişim sermayesi fonu:

Girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarlar pasifte geçici bir hesapta tutulur.Mükelleflerce,fonun ayrıldığı yılınsonuna kadar girişim sermayesi yatırım otaklıklarına veya girişim sermayesi yatırım fonlarına yatırım yapılmaması halinde,zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler gecikme faizi ile birikte tahsil edilir.

Bu fon,amacı dışında herhangi bir suretle başka bir hesaba nakledilmesi,işletmeden çekilmesi ,ortaklara dağıtılması, dar mükelleflerce ana merkeze aktarılması veya işin terki,işletmenin tasfiyesi,devredilmesi,bölünmesi ya da girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinin veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarının elden çıkarılmasından itibaren altı ay içinde bu maddede belirtilen amaçla yeniden kullanılmaması halinde,bu işlemlerin yapıldığı veya sürenin dolduğu dönemde vergiye tabi tutulur.

VUK Madde:325/A

Yenileme fonu:

Yenileme fonu olarak pasifte geçici bir hesapta azami üç yıl süre ile tutulabilen sabit kıymet satış karı,bu süre içinde kullanılmadığı takdirde üçüncü yılın matrahına eklenir.

Üç yıldan önce işin terki,devri veya işletmenin tasfiyesi halinde bu kar o yılın matrahına ilave edilir.

İstenirse üç yıl içinde bu fon kapatılarak matraha ilave edilebilir.Ceza söz konusu değildir.

VUK Madde:328

Kurumların en az iki yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri,intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançlarının %75 lik kısmına ait fon:

Satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar pasifte özel bir fon hesabında tutulması gereken bu istisna kazançtan beş yıl içinde sermayeye ilave dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilen veya işletmeden çekilen ya da dar mükellef kurumlarca ana merkeze aktarılan kısım için uygulanan istisna dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılır ve gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir.Aynı süre içinde işletmenin tasfiyesi halinde de bu hüküm uygulanır.

KVK Madde:5/1-e

Pasif kalemlere ait enflasyon farkları:

Pasif kalemlere ait enflasyon fark hesapları,herhangi bir suretle başka bir hesaba nakledildiği veya işletmeden çekildiği takdirde,bu işlemlerin yapıldığı dönemlerin kazancı ile ilişkilendirilmeksizin bu dönemde vergiye tabi tutulur.Ceza söz konusu değildir.

Ancak öz sermaye kalemlerine ait enflasyon farkları düzeltme sonucu oluşan geçmiş yıl zararlarına mahsup edilebilir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sermayeye ilave edilebilir,bu işlemler kar dağıtımı sayılmaz.

VUK Geçiçi Madde:25-g

6111 Sayılı yasaya göre Emtea için ayrılan karşılıklar:

Bu yasaya göre emtea için ayrılan karşılığın ortaklara dağıtılması veya işletmenin tasfiye edilmesi halinde sermayenin unsuru sayılır ve ve vergilendirilmez(.Kurumlar vergisi , ortaklara dağıtım ile ilgili stopaj ve ceza söz konusu değildir.)

Anonim şirketlerin kuruluşlarında veya sermayelerini arttırdıkları sırada çıkardıkları payların bedelinin itibari değeri aşan kısmı.(Emisyon primi):

Anonim şirketlerin kuruluşu veya sermaye artırımı sırasında hisselerinin itibari değerinin üzerinden satışından elde edilen ve emisyon primi olarak adlandırılan artı değer,TTK da kanuni yedek akçe olarak kabul edilmiştir.

TTK Madde:2/a

 Emisyon primi kurumlar vergisine tabi olup aynı zamanda istisna kapsamındadır.KVK Madde:5/ç

 Bu kazanç sermayeye ilave edilebilir.Yapılan bu işlem kar dağıtımı sayılmaz.

SONUÇ:Tam mükellef kurumlar tarafından;tam mükellef gerçek kişilere,gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergilerden muaf olanlara dağıtılan,75.maddenin ikinci fıkrasının1,2,3 numaralı bentlerinde yazılı kar paylarından,GVK Madde:94/6-b-i         ( %15 tevkifat yapılacaktır.)

KVK Madde:15 ikinci fıkrasında yazılı kar payları üzerinden      (%15 tevkifat yapılacaktır.)

Tam mükellef kurumlar tarafından;dar mükellef gerçek kişilere,dar mükellef kurumlara(Türkiye’de bir iş yeri veya daimi temsilci aracılığıyla kar payı elde edenler hariç) ve gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan,75.maddenin ikinci fıkrasının 1,2,3 numaralı bentlerinde yazılı kar paylarından.GVK Madde:94/6-b-ii

(%15 tevkifat yapılacaktır.)

KVK Madde:30 üçüncü fırasında yazılı kar payları üzerinden    (%15 tevkifat yapılacaktır.)

KVK’nun 5-1-c ve 5-1-b maddelerine göre,tam mükellef anonim şirketlerin;yurt dışı iştirak hisselerini elden çıkarmasıyla elde ettikleri kazançlar ile yurt dışı iştirak kazançlarından,anonim veya limited şirket niteliğindeki dar mükellef kurumlara dağıtılan kar paylarından KVK Madde:30/4 göre( %7.5 vergi kesintisi yapılacaktır)

Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları dikkate alınmalıdır.                                        

PAYLAŞ