Bugünün Sorunlarına, Geleceğin Çözümleri...
Soru & Cevap Kariyer +90 212 325 25 01
Makaleler

Şirket Çalışanlarına Araç Tahsisi ve Ücret Konusu: Bir Danıştay Kararı

Serbest Bölgeler ve Ar-ge Merkezlerinde Çalışanların Ücret Gelirlerinin Beyanı Konusunda Kafalar Karıştı

KDV İadesinde Gecikme Zammı Uygulamasının Hukuka Aykırılığı: Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı

Danıştay Düzeltme Beyannamelerine İhtirazi Kayıt Konulmasına İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararını Dar Yorumluyor

Vergi İnceleme Raporunun veya Vergi Tekniği Raporunun Tebliğ Edilmemesi Tarhiyatı ve Cezayı Gerçekten Sakatlamaz mı?

Uluslararası Kurumlardan Kullanılan Kredilere İlişkin Kağıtların Damga Vergisi

Yurt Dışı Alacaklara Şüpheli Alacak Karşılığı Ayırmak İçin Yurt Dışında Dava Açmak Zorunda mıyız?

Arsa Payı Karşılığı İnşaat İşlerinin Vergilendirilmesinde Ne Değişti?

OECD Model Anlaşmasına Göre Gayrimaddi Hak Bedellerinin Vergilendirilmesi ve Türkiye Uygulaması

Vergiden Kaçış Yok: Tahsilatta Yardımlaşma Başlıyor

4 Seri No.lu ÇVÖ Anlaşmaları Tebliğinin Getirdikleri: Dar Mükelleflere Yapılan Serbest Meslek Ödemelerinin Vergilendirilmesi

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORLARINIZI HAZIRLAMAYI İHMAL ETMEYİN

ADİ ORTAKLIKLAR

ANONİM ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI İKTİSAP ETMESİ

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 6637 SAYILI KANUN YAYIMLANDI

EĞİTİM TAZMİNATI GELİR VERGİSİNE TABİMİDİR

Son Zamanlarda Verilen Vergi Usul Kanunu İle ilgili Özelgeler

GİDER PUSULASININ KULLANIM ALANLARI VE TEVKİFAT UYGULAMASI

e-Arşiv Uygulaması Başlıyor

SAT-KİRALA-GERİ AL İŞLEMİNDE YÜKLENİLEN KDV DÜZELTİMİ

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

6552 SAYILI KANUNUN 73 ÜNCÜ MADDESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanının 6111 ve 6522 yasalara göre karşılaştırılması

6111 SAYILI YASANIN 11.MADDESİNİN 2.FIKRASINA GÖRE BEYAN EDİLEN TUTARLAR İLE İLGİLİ SONRADAN GÜNDEME GELEN SORUNLAR

Cumhurbaşkanı Adaylarına ve Siyasi Partilere Yapılacak Bağışlar

KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLARIN BEYANI

6111 Sayılı Yasa Kapsamında Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Bulunmayan Ortaklardan Alacakların Beyanı

Özel Okullar, Üniversiteler ve Yurtlarda “Kısmi Burs Uygulamasında” Önemli Düzenleme

Kısmi Bölünme

KİSMİ BÖLÜNME İŞLEMİNDE YANLIŞLAR DOĞRULAR

Kurum Yöneticilerinin Kar Payı Dağıtımı ve Bazı Konularla İlgili Bilmeleri Gereken Önemli Hususlar

Kurumların Özkaynak Kalemlerinin Tasfiye Sonu Vergisel Durumu

Pay Sahiplerinin Şirkete Borçlanma Yasağı

Özelgeler Işığında Enflasyon Düzeltmesi Sonucu Oluşan Sermaye Olumlu Farklarının Vergilendirilmesi

Geçici Vergi Uygulamaları

NUR EKESAN KONFERANS LARI

Limited ve Anonim Şirketlerin Ortaklarının ve Kanuni Temsilcilerinin 6183 Sayılı Kanun Kapsamındaki Sorumlulukları

Çalışan Temsilcilerinin İşveren Tarafından En Kısa Zamanda Görevlendirilmesi Gerekiyor

Kar Payı Avansı Dağıtımı Yapmış Kurumlarda Dönem Sonunda Oluşan Kar Veya Zarara Göre Yapılması Gerekenler

Ortaklarına Daha Fazla Kar Dağıtmak İsteyen Kurumların Bazı Yükümlülükleri Yerine Getirmek Kaydıyla Dağıtabilecekleri Bilançolarındaki Fonlar

E-Fatura Uygulaması Hakkında

Elektronik Defter Tutma ve Elektronik Fatura Uygulaması

Yurt Dışındaki Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ No:1

Yabancı Sermaye Olarak Yurt Dışından Getirilen Nakdi Sermaye İle İlgili Yeni Düzenleme

Limited Şirketin Anonim Şirkete Dönüşümü ve Örnek Uygulama

Vadeli Çeklerde Reeskont Uygulaması

Meclise Sevkedilen Torba Yasadakii Varlık Barışına İlişkin Düzenlemeler

Limited Şirketi Anonim Şirkete Dönüştürmenin Avantajları

LTD.ŞTİ. Şirketin A.Ş. Şirkete Dönüştürülmesinde Yapılıcak İşlemler

Limited Şirkette Pay Senedinin Menkul Kıymet Olup Olmadığı ve Değer Artışı Kazancı

2013 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Dikkat Edilmesi Gereken Konular

KVK-Kabul Edilmeyen İndirimler (finansman gideri kısıtlaması)

KVK-İstisnalar - Diğer indirimler (girişim sermayesi fonu)

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Şirket Ana Sözleşmelerinin de Yapılması Gereken Değişiklikler

KVK-Zarar Mahsubu

Eski Kiracıların İşyeri ve Evlerden Gerekçesiz Çıkartılması ve Kira Artış Oranı

Yazar Kasa Fişlerinin Gider Yazılması ve KDV İndirimi

KVK- İndirimli Kurumlar Vergisi

KVK-Yurtdışı Mukimi Kişi ve Kurumlara Verilen Hizmetler

Şirketlerce Öğrencilere Verilen Burslar İle Eğitim Harcamaların Gider Yazılması ve KDV İndirimi

Meclise Sevkedilen Torba Yasadakii Varlık Barışına İlişkin Düzenlemeler

MECLİSE SEVKEDİLEN TORBA YASADAKİ VARLIK BARIŞINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Yazar: YMM Aydın Aksoy

Yurtdışında bulunan varlıkların bildirimi veya beyanı:

Tasarı ile Gelir Vergisi Kanunu’na geçici 85 inci madde eklenmesi öngörülmüştür.

Bu maddeye göre, gerçek ve tüzel kişilerce 15.04.2013 tarihi itibariyle sahip olunan ve yurt dışında bulunan para,altın,döviz,menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile varlığı kanaat verici bir belgeyle ispat edilen taşınmazlar,31.07.2013 tarihine kadar TL cinsinden rayiç bedelle banka veya aracı kuruma bildirilebilecek ya da vergi dairelerine beyan edilebilecektir.

Kanaat verici belge:Devlet tarafından veya Devlet güvencesinde tutulan kayıt  ve sicilleri;

Banka,banker,aracı kurumlar ve benzeri kurumlar ile posta idaresi,noter gibi kurum ve kuruluşların kayıt ve belgelerini,Vergi Usul Kanunu’nun ikinci kitabının üçüncü kısmında yer alan belgeler ve muadili belgeler ile bilgi değişiminde bulunulan yabancı ülkelerde yetkili makamlardan alınarak mahallindeki Türk elçilik ya da konsoloslukları,yoksa ilgili ülkenin Türk menfaatını koruyan aynı nitelikteki temsilcileri tarafından tasdik olunan belgeleri ifade eder.

Birinci paragrafta saydığımız bu kıymetler,beyan tarihini takip eden ayın sonuna kadar kanuni defterlere kaydedilecek ve bunlar için pasifde özel bir fon hesabı açılacaktır.Bu fon hesabı,sermayenin cüz’ü addolunacak,sermayeye ilave dışında herhangi bir amaçla kullanılmayacak ve işletmenin tasfiye edilmesi halinde vergilendirilmiyecektir.

Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değeri üzerinden %2 oranında vergi tarh edilecek ve bu vergi,tarhiyatın yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenecektir.

Banka ve aracı kurumlar,kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak %2 oranında hesapladıkları vergiyi,sorumlu sıfatıyla,bildirimi izleyen 15 gün içinde bağlı bulundukları vergi dairelerine ödeyeceklerdir.Ödenen vergiler hiçbir suretle gider yazılmayacak ve başka bir vergiden mahsup edilmeyecektir.

Yurt dışında bulunan varlıkların bildirim ve beyanın yapıldığı tarihi takip eden ay sonuna kadar Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’de bulunan herhangi bir banka veya aracı kuruma transfer edilmesi zorunludur.

Bildirim veya beyanın yapıldığı tarihi takip eden ay sonuna kadar Türkiye’ye getirilmeyen veya Türkiye’deki banka yada aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmeyen para,döviz,altın,menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının bu yasadan faydalanması sözkonusu değildir.

Bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılamayacaktır.Ancak,diğer nedenlerle bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra başlayacak 01.01.2013 tarihinden önceki dönemlere ilişkin vergi incelemeleri ile takdir komisyonu kararları uyarınca gelir,kurumlar ve KDV yönünden tespit edilen matrah farklarından,tarh edilecek %2 oranındaki verginin vadesinde  ödenmiş olması şartıyla beyan edilecek varlıkların tutarı mahsup edilerek tarhiyat yapılacaktır.

İndirimi reddedilen katma değer vergisine ilişkin mahsup edilecek matrah tutarı,indirimi reddedilen vergiye esas teşkil eden bedeldir.İndirimi reddedilen vergiye ilişkin bedelin tespit edilememesi halinde mahsup edilecek matrah tutarı,%18 katma değer vergisi oranı dikkate alınarak hesaplanır.

Tahakkuk eden verginin vadesinde ödenmemesi veya bu maddede yer alan diğer şartların yerine getirilememesi nedeniyle mahsup imkanından yararlanılamaması,vergi aslının gecikme zammı ile birlikte AATUHK uyarınca takip ve tahsiline engel teşkil etmez.Tahsil edilmiş vergiler red iade edilemez.

Bildirilen veya beyan edilen varlıklara ilişkin olarak amortisman ayrılmayacak,bu varlıkların elden çıkarılması halinde doğan zararlar,gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gider ve indirim olarak kabul edilemeyecektir.

15..04.2013 tarihi itibariyle yurt dışında bulunduğu kanaat verici belge ile tevsik edilemeyen para,döviz,altın,menku kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ve taşınmazlar için bu yasadan yararlanmak sözkonusu değildir.

Yurtdışı kazanc istisnası:

Tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların;

-Kanunive iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumlara ilişkin iştirak hisselerinin satışından doğan kazançları,

-Kanuni ve iş merkezi Türkiye  bulunmayan kurumlardan elde ettikleri iştirak kazançları,

-Yurtdışında bulunan işyeri ve daimi temsilcileri aracılığıyla elde ettikleri kazancları,

31.10.2013 tarihine kadar elde edilenler de dahil olmak üzere,bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren  31.12.2013 tarihine kadarTürkiye’ye transfer edilmesi kaydıyla gelir veya kurumlar vergisinden müstesna tutulacaktır.

Tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların,kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulumayan kurumların tasfiyesinden doğan kazançları,31.12.2013 tarihine kadar Türkiye’ye transfer edilmiş olması kaydıyla gelir ve kurumlar vergisinden müstesna tutulacaktır.

Bildirim ve beyan süresi sona erdikten sonra bildirim ve beyanlara ilişkin düzeltme yapılamayacaktır.

PAYLAŞ