Bugünün Sorunlarına, Geleceğin Çözümleri...
Soru & Cevap Kariyer +90 212 325 25 01
Makaleler

Şirket Çalışanlarına Araç Tahsisi ve Ücret Konusu: Bir Danıştay Kararı

Serbest Bölgeler ve Ar-ge Merkezlerinde Çalışanların Ücret Gelirlerinin Beyanı Konusunda Kafalar Karıştı

KDV İadesinde Gecikme Zammı Uygulamasının Hukuka Aykırılığı: Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı

7194 Sayılı Kanunda Yer Alan Şüphe Üzerine Mükellefiyet Kaydının Terkini Konusu

Danıştay Düzeltme Beyannamelerine İhtirazi Kayıt Konulmasına İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararını Dar Yorumluyor

Vergi İnceleme Raporunun veya Vergi Tekniği Raporunun Tebliğ Edilmemesi Tarhiyatı ve Cezayı Gerçekten Sakatlamaz mı?

Uluslararası Kurumlardan Kullanılan Kredilere İlişkin Kağıtların Damga Vergisi

Yurt Dışı Alacaklara Şüpheli Alacak Karşılığı Ayırmak İçin Yurt Dışında Dava Açmak Zorunda mıyız?

Arsa Payı Karşılığı İnşaat İşlerinin Vergilendirilmesinde Ne Değişti?

OECD Model Anlaşmasına Göre Gayrimaddi Hak Bedellerinin Vergilendirilmesi ve Türkiye Uygulaması

Vergiden Kaçış Yok: Tahsilatta Yardımlaşma Başlıyor

4 Seri No.lu ÇVÖ Anlaşmaları Tebliğinin Getirdikleri: Dar Mükelleflere Yapılan Serbest Meslek Ödemelerinin Vergilendirilmesi

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORLARINIZI HAZIRLAMAYI İHMAL ETMEYİN

ADİ ORTAKLIKLAR

ANONİM ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI İKTİSAP ETMESİ

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 6637 SAYILI KANUN YAYIMLANDI

EĞİTİM TAZMİNATI GELİR VERGİSİNE TABİMİDİR

Son Zamanlarda Verilen Vergi Usul Kanunu İle ilgili Özelgeler

GİDER PUSULASININ KULLANIM ALANLARI VE TEVKİFAT UYGULAMASI

e-Arşiv Uygulaması Başlıyor

SAT-KİRALA-GERİ AL İŞLEMİNDE YÜKLENİLEN KDV DÜZELTİMİ

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

6552 SAYILI KANUNUN 73 ÜNCÜ MADDESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanının 6111 ve 6522 yasalara göre karşılaştırılması

6111 SAYILI YASANIN 11.MADDESİNİN 2.FIKRASINA GÖRE BEYAN EDİLEN TUTARLAR İLE İLGİLİ SONRADAN GÜNDEME GELEN SORUNLAR

Cumhurbaşkanı Adaylarına ve Siyasi Partilere Yapılacak Bağışlar

KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLARIN BEYANI

6111 Sayılı Yasa Kapsamında Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Bulunmayan Ortaklardan Alacakların Beyanı

Özel Okullar, Üniversiteler ve Yurtlarda “Kısmi Burs Uygulamasında” Önemli Düzenleme

Kısmi Bölünme

KİSMİ BÖLÜNME İŞLEMİNDE YANLIŞLAR DOĞRULAR

Kurum Yöneticilerinin Kar Payı Dağıtımı ve Bazı Konularla İlgili Bilmeleri Gereken Önemli Hususlar

Kurumların Özkaynak Kalemlerinin Tasfiye Sonu Vergisel Durumu

Pay Sahiplerinin Şirkete Borçlanma Yasağı

Özelgeler Işığında Enflasyon Düzeltmesi Sonucu Oluşan Sermaye Olumlu Farklarının Vergilendirilmesi

Geçici Vergi Uygulamaları

NUR EKESAN KONFERANS LARI

Limited ve Anonim Şirketlerin Ortaklarının ve Kanuni Temsilcilerinin 6183 Sayılı Kanun Kapsamındaki Sorumlulukları

Çalışan Temsilcilerinin İşveren Tarafından En Kısa Zamanda Görevlendirilmesi Gerekiyor

Kar Payı Avansı Dağıtımı Yapmış Kurumlarda Dönem Sonunda Oluşan Kar Veya Zarara Göre Yapılması Gerekenler

Ortaklarına Daha Fazla Kar Dağıtmak İsteyen Kurumların Bazı Yükümlülükleri Yerine Getirmek Kaydıyla Dağıtabilecekleri Bilançolarındaki Fonlar

E-Fatura Uygulaması Hakkında

Elektronik Defter Tutma ve Elektronik Fatura Uygulaması

Yurt Dışındaki Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ No:1

Yabancı Sermaye Olarak Yurt Dışından Getirilen Nakdi Sermaye İle İlgili Yeni Düzenleme

Limited Şirketin Anonim Şirkete Dönüşümü ve Örnek Uygulama

Vadeli Çeklerde Reeskont Uygulaması

Meclise Sevkedilen Torba Yasadakii Varlık Barışına İlişkin Düzenlemeler

Limited Şirketi Anonim Şirkete Dönüştürmenin Avantajları

LTD.ŞTİ. Şirketin A.Ş. Şirkete Dönüştürülmesinde Yapılıcak İşlemler

Limited Şirkette Pay Senedinin Menkul Kıymet Olup Olmadığı ve Değer Artışı Kazancı

2013 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Dikkat Edilmesi Gereken Konular

KVK-Kabul Edilmeyen İndirimler (finansman gideri kısıtlaması)

KVK-İstisnalar - Diğer indirimler (girişim sermayesi fonu)

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Şirket Ana Sözleşmelerinin de Yapılması Gereken Değişiklikler

KVK-Zarar Mahsubu

Eski Kiracıların İşyeri ve Evlerden Gerekçesiz Çıkartılması ve Kira Artış Oranı

Yazar Kasa Fişlerinin Gider Yazılması ve KDV İndirimi

KVK- İndirimli Kurumlar Vergisi

KVK-Yurtdışı Mukimi Kişi ve Kurumlara Verilen Hizmetler

Şirketlerce Öğrencilere Verilen Burslar İle Eğitim Harcamaların Gider Yazılması ve KDV İndirimi

Çalışan Temsilcilerinin İşveren Tarafından En Kısa Zamanda Görevlendirilmesi Gerekiyor

ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİNİN İŞVEREN TARAFINDAN EN KISA ZAMANDA GÖREVLENDİRİLMESİ GEREKİYOR

 

 

Yazar :  Ahmet Fuat ÖZGÜL SMMM

 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’a dayalı olarak çıkarılan   “İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcilerinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ”  29 Ağustos 2013 tarih ve 28750 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlandı.

 

Söz konusu tebliğ  27 Eylül 2013 tarihinde yürürlüğe girecek olup Tebliğle, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki çalışan temsilcisinin nitelikleri, seçimi veya atanmasına ilişkin usul ve esasları belirlenmiştir.

 

Çalışanların talep ve şikâyetlerinin dikkate alınarak iş kazalarının azaltılması amacıyla uygulamaya konulan Çalışan Temsilcisi ‘nin halihazırda birçok işyerinde görevlendirilmediği görülmektedir.

 

İşverenlerin 27 Eylül 2013 tarihine kadar; işyerlerinin değişik bölümlerindeki riskleri ve çalışan sayılarını dikkate alıp dengeli dağılıma da özen göstererek, çalışanları arasında yapılacak seçimle, seçimle belirlenemediği durumlarda ise atama yoluyla yeterli sayıda çalışan temsilcisini görevlendirmesi gerekmektedir, aksi takdirde 1.078,00 TL idari para cezası ödeyecektir.

İşyerinde yetkili sendika ya da sendikalar bulunuyorsa; işverenin  işyeri sendika temsilcisini çalışan temsilcisi olarak görevlendirmesi gerekecektir.

 

Çalışan temsilcisinin seçilmesi veya atanması ile ilgili gerekli tüm iş ve işlemler işveren tarafından yerine getirilecek olup işveren seçim veya atama yoluyla göreve getirilen  çalışan temsilcisi ya da temsilcilerini işyerinde ilân edecektir.

 

İşyerinde görevlendirilecek çalışan temsilcisi sayısının belirlenmesi:

a) 2 ile 50 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde 1 çalışan temsilcisi

b) 51 ile 100 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde 2 çalışan temsilcisi

c) 101 ile 500 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde 3 çalışan temsilcisi

ç) 501 ile 1000 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde 4 çalışan temsilcisi

d) 1001 ile 2000 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde 5 çalışan temsilcisi

e) 2001 ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde 6 çalışan temsilcisi

 

Çalışan temsilcisi olabilmenin zorunlu nitelikleri:

a) İşyerinin tam süreli daimi çalışanı olması,

b) En az 3 yıllık iş deneyiminin bulunması,

c) En az ortaokul düzeyinde öğrenim görmüş olması.

Belirli süreli veya geçici işlerde çalışma yapılan işyerlerinde (a) ve (b) bentlerindeki nitelikler aranmayacaktır.

İşyerinde 3 yıllık iş deneyimi olan çalışan veya aday bulunmaması halinde (b) bendindeki nitelik aranmayacaktır.

Çalışanlar veya adaylar arasında yeterli eğitim düzeyine sahip kişi bulunmaması halinde ise (c) bendi hükmü uygulanmayacaktır.

Yetkili sendika temsilcisinin çalışan temsilcisi olarak görev yapması halinde ise  (a), (b) ve (c) bendlerinde sayılan niteliklerin hiç biri aranmayacaktır.

 

Çalışan temsilci veya temsilcilerinin seçimi sonucunda, yapılan seçimi hangi adayın ne kadar oyla kazandığıyla ilgili bir tutanak düzenlenecek olup tutanağın işveren veya vekili ile seçimde görevlendirilen çalışanlar tarafından zorunlu olarak imzalanacaktır. Bu tutanaklar ile oylamaya katılanların imzalı listesi bir sonraki seçime kadar işyerinde saklanması gerekmektedir.

 

Çalışan temsilcileri 15.5.2013 tarihli ve 28648 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe” göre iş sağlığı ve güvenliği konularında özel olarak eğitilirler.

 

İşverenin veya işyerinin mesleki sırları ile gördüğü, öğrendiği hususları ve çalışanlara ait özel bilgileri gizli tutmakla yükümlü olan çalışan temsilcisi; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmekle görevlidir.

 

İşveren bu görevini yürütmesi nedeniyle çalışan temsilcilerinin haklarını kısıtlayamaz, aksi takdirde her bir temsilci için 1.078,00 TL idari para cezası ödemek zorunda kalır.

 

Tebliğin yayımlandığı 29 Ağustos 2013 tarihi itibarıyla; yayımından önce yapılan çalışan temsilcisi seçimleri veya atamaları geçerli sayılmakta olup henüz seçim yapmamış ya da atama yapmamış işverenlerin de en kısa zamanda çalışan temsilcilerini görevlendirerek gerekli çalışma ortamını sağlayıp onlara bu çalışmalarında  kolaylık göstermeleri gerekmektedir.

 

Diğer taraftan işveren,  çalışan temsilcisinin öneride bulunma ve tedbir alınması isteme hakkını ihlal ederse 1.617,00 TL idari para cezası ödemek zorunda kalacaktır.

PAYLAŞ