Bugünün Sorunlarına, Geleceğin Çözümleri...
Soru & Cevap Kariyer +90 212 325 25 01
Makaleler

Şirket Çalışanlarına Araç Tahsisi ve Ücret Konusu: Bir Danıştay Kararı

Serbest Bölgeler ve Ar-ge Merkezlerinde Çalışanların Ücret Gelirlerinin Beyanı Konusunda Kafalar Karıştı

KDV İadesinde Gecikme Zammı Uygulamasının Hukuka Aykırılığı: Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı

Danıştay Düzeltme Beyannamelerine İhtirazi Kayıt Konulmasına İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararını Dar Yorumluyor

Vergi İnceleme Raporunun veya Vergi Tekniği Raporunun Tebliğ Edilmemesi Tarhiyatı ve Cezayı Gerçekten Sakatlamaz mı?

Uluslararası Kurumlardan Kullanılan Kredilere İlişkin Kağıtların Damga Vergisi

Yurt Dışı Alacaklara Şüpheli Alacak Karşılığı Ayırmak İçin Yurt Dışında Dava Açmak Zorunda mıyız?

Arsa Payı Karşılığı İnşaat İşlerinin Vergilendirilmesinde Ne Değişti?

OECD Model Anlaşmasına Göre Gayrimaddi Hak Bedellerinin Vergilendirilmesi ve Türkiye Uygulaması

Vergiden Kaçış Yok: Tahsilatta Yardımlaşma Başlıyor

4 Seri No.lu ÇVÖ Anlaşmaları Tebliğinin Getirdikleri: Dar Mükelleflere Yapılan Serbest Meslek Ödemelerinin Vergilendirilmesi

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORLARINIZI HAZIRLAMAYI İHMAL ETMEYİN

ADİ ORTAKLIKLAR

ANONİM ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI İKTİSAP ETMESİ

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 6637 SAYILI KANUN YAYIMLANDI

EĞİTİM TAZMİNATI GELİR VERGİSİNE TABİMİDİR

Son Zamanlarda Verilen Vergi Usul Kanunu İle ilgili Özelgeler

GİDER PUSULASININ KULLANIM ALANLARI VE TEVKİFAT UYGULAMASI

e-Arşiv Uygulaması Başlıyor

SAT-KİRALA-GERİ AL İŞLEMİNDE YÜKLENİLEN KDV DÜZELTİMİ

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

6552 SAYILI KANUNUN 73 ÜNCÜ MADDESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanının 6111 ve 6522 yasalara göre karşılaştırılması

6111 SAYILI YASANIN 11.MADDESİNİN 2.FIKRASINA GÖRE BEYAN EDİLEN TUTARLAR İLE İLGİLİ SONRADAN GÜNDEME GELEN SORUNLAR

Cumhurbaşkanı Adaylarına ve Siyasi Partilere Yapılacak Bağışlar

KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLARIN BEYANI

6111 Sayılı Yasa Kapsamında Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Bulunmayan Ortaklardan Alacakların Beyanı

Özel Okullar, Üniversiteler ve Yurtlarda “Kısmi Burs Uygulamasında” Önemli Düzenleme

Kısmi Bölünme

KİSMİ BÖLÜNME İŞLEMİNDE YANLIŞLAR DOĞRULAR

Kurum Yöneticilerinin Kar Payı Dağıtımı ve Bazı Konularla İlgili Bilmeleri Gereken Önemli Hususlar

Kurumların Özkaynak Kalemlerinin Tasfiye Sonu Vergisel Durumu

Pay Sahiplerinin Şirkete Borçlanma Yasağı

Özelgeler Işığında Enflasyon Düzeltmesi Sonucu Oluşan Sermaye Olumlu Farklarının Vergilendirilmesi

Geçici Vergi Uygulamaları

NUR EKESAN KONFERANS LARI

Limited ve Anonim Şirketlerin Ortaklarının ve Kanuni Temsilcilerinin 6183 Sayılı Kanun Kapsamındaki Sorumlulukları

Çalışan Temsilcilerinin İşveren Tarafından En Kısa Zamanda Görevlendirilmesi Gerekiyor

Kar Payı Avansı Dağıtımı Yapmış Kurumlarda Dönem Sonunda Oluşan Kar Veya Zarara Göre Yapılması Gerekenler

Ortaklarına Daha Fazla Kar Dağıtmak İsteyen Kurumların Bazı Yükümlülükleri Yerine Getirmek Kaydıyla Dağıtabilecekleri Bilançolarındaki Fonlar

E-Fatura Uygulaması Hakkında

Elektronik Defter Tutma ve Elektronik Fatura Uygulaması

Yurt Dışındaki Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ No:1

Yabancı Sermaye Olarak Yurt Dışından Getirilen Nakdi Sermaye İle İlgili Yeni Düzenleme

Limited Şirketin Anonim Şirkete Dönüşümü ve Örnek Uygulama

Vadeli Çeklerde Reeskont Uygulaması

Meclise Sevkedilen Torba Yasadakii Varlık Barışına İlişkin Düzenlemeler

Limited Şirketi Anonim Şirkete Dönüştürmenin Avantajları

LTD.ŞTİ. Şirketin A.Ş. Şirkete Dönüştürülmesinde Yapılıcak İşlemler

Limited Şirkette Pay Senedinin Menkul Kıymet Olup Olmadığı ve Değer Artışı Kazancı

2013 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Dikkat Edilmesi Gereken Konular

KVK-Kabul Edilmeyen İndirimler (finansman gideri kısıtlaması)

KVK-İstisnalar - Diğer indirimler (girişim sermayesi fonu)

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Şirket Ana Sözleşmelerinin de Yapılması Gereken Değişiklikler

KVK-Zarar Mahsubu

Eski Kiracıların İşyeri ve Evlerden Gerekçesiz Çıkartılması ve Kira Artış Oranı

Yazar Kasa Fişlerinin Gider Yazılması ve KDV İndirimi

KVK- İndirimli Kurumlar Vergisi

KVK-Yurtdışı Mukimi Kişi ve Kurumlara Verilen Hizmetler

Şirketlerce Öğrencilere Verilen Burslar İle Eğitim Harcamaların Gider Yazılması ve KDV İndirimi

Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanının 6111 ve 6522 yasalara göre karşılaştırılması

12.03.2011 Tarihli 27872 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan “Bazı alacakların yeniden yapılandırılması hakkında 6111 sayılı Kanunun Genel Tebliği(Seri No:1) ile

27.09.2014 tarihli 29132 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Bazı alacakların 6552 sayılı kanun kapsamında yeniden yapılandırılmasına dair Genel Teblig (Seri No:1) in karşılaştırılması.

Kıral Aydın Aksoy YMM

İki tebliğ karşılaştırıldığı zaman 6552 sayılı kanunun tebliğinde “Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanı “  ile ilgili 3.Maddesi -Vergisel yükümlülükler ve muhasebe kayıtları,             

4.Maddesi-Esas alınacak bilanço,

5/4.Maddesi-Diğer hususlar,

Maddelerinde ilave ve yeni düzenlemelere yer verilmiştir.

6552 Sayılı yasanın tebliği ile 6111 Sayılı yasanın tebliği karşılaştırıldığında 6552 sayılı kanunun 74.maddesi ile 6111 Sayılı kanunun 11.maddesi ile ilgili diğer tebliğ maddeleri aynen korunmuştur.

Madde:3 Vergisel yükümlülükler ve muhasebe kayıtları,

Madde kapsamında beyanda bulunan mükellefler,beyanname verme süresinde içerisinde ödemek zorunda oldukları vergileri ödemezlerse ,bu vergileri 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre gecikme zammıyla birlikte ödemek zorunda olacaklardır.

Aynı maddenin son paragrafında,mükelleflerce kar dağıtımı yapılması halinde,ticari bilanço açısından dağıtılabilir kar tutarı(,6552 sayılı Kanunun 74.maddesi kapsamında beyan edilen ve “689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar”hesabı altında muhasebeleştirilen tutarlar dikkate alınmaksızın tespit olunacaktır)denilmektedir.

Bu paragrafta,kurumun ticari bilanco açısından dağıtılabilir kar tutarından 689 hesaba kaydedilen (Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler) tutar mahsup edilmeden dağıtılabilir anlamı çıkmaktadır.

6111 sayılı Kanunda bu paragraf olmadığı için 6552 sayılı kanun çıkana kadar 6111 sayılı yasadan faydalanarak bahsettiğimiz Kanunen Kabul Edilmeyen Giderleri dağıtılabilir karlarından mahsup ederek kar dağıtan kurumlara bu madde uygulanmamalıdır.2013 yılında mükelleflere bu konuda verilen özelgelerin geçerliğini yitirdiği görüşündeyiz.Bu özelgeler ancak 6552 sayılı yasa çıktığı tarihten sonra mahsup işlemini yaparak kar dağıtan  kurumlar için geçerlidir.

Bu Özelgeleri ve 6111 sayılı kanunu kapsayan görüşlerimizi önceki makalemizde görebilirsiniz

Madde:4 Esas alınacak bilanço,

Kanunun 74.maddesi kapsamında beyanda bulunacak mükelleflerin kurumlar vergisi beyannamesi ekinde vermiş oldukları 31.12.2013 tarihli bilançolarını dikkate almalarını,

Kanuni süresinden sonra verdikleri düzeltme beyannamelerinin ekinde yer alan 31.12.2013 tarihli bilançoların dikkate alınmayacağı bu maddede anlatılmaktadır.

Örnek:31.12.2013 tarihinde gerçekten ortak borçlarında görülmesi gereken tutarın üzerinden adat yapılıp faiz ve KDV hesaplamamak için,bu tutarın alınan çeklerde  gösterilmesi durumunda,kanuni süreden sonra verilen düzeltme beyannamelerin ekinde yer alan31.12.2013 tarihli bilançoda bu tutarın ortaklar hesabına alınmış olması  dikkate alınmayacaktır.

Madde:5/4 Diğer hususlar,

6552 sayılı kanunun 74.madde hükmü kapsamında beyanda bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin bu beyanları nedeniyle 2014 yılı geçici vergi beyannamelerinde ilgili dönem matrahlarında bir düzeltme ihtiyacı doğması halinde,beyan tarihi itibariyle 2014 hesap döneminin sona ermiş bulunan geçici vergilendirme dönemlerine ait geçici vergi beyanlarını 31.12.2014 tarihine(bu tarih dahil)kadar düzeltmeleri mümkün bulunmaktadır.

Bu kapsama giren düzeltme işlemleri nedeniyle vergi dairelerince yapılacak ek tarhiyatlar için herhangi bir ceza veya faiz aranmayacaktır.(Kanunda ek tarhiyat ifadesi kullanılmamıştır.)

74.madde kapsamında kasa ve ortaklar hesapları düzeltilerek silinen tutarlar 31.12.2013 tarihi itibariyle yok sayıldıklarıdan 2014 yılı 1.ve 2. geçiçi vergi dönemlerinde kasa ve ortaklar hesabı için adat yapıp faiz ve KDV hesaplayarak gelir yazan kurumlar vergisi mükellefleri ,bu gelirlerini diğer geçici vergi beyannamelerinde dikkate almayarak(mahsup ederek) düzeltme yapabileceklerdir.

2014 yılı 1.ve 2.geçici vergi dönemlerinde adat yapıp faiz ve KDV hesaplıyarak kurum gelirlerini arttırmayan kurumlar için yapılacak bir işlem yoktur.

Ancak ortaklara olan borçlar ile ilgili bir faiz ödemesi yapılıp gider yazılarak kurum matrahı azaltılmış ise,bu gider iptal edilerek kurum geçici matrahı arttırılır.Arttırılan matrah farkı üzerinden ek tarhiyat yapılır.Bu işlem ile ilgili ceza ve faiz aranmaz.

Ayrıca bu işlemler için KDV hesaplayan kurumlar KDV Md.8/2 göre düzeltme yaparak iade alabileceklerini düşünmekteyiz.

PAYLAŞ