Bugünün Sorunlarına, Geleceğin Çözümleri...
Soru & Cevap Kariyer +90 212 325 25 01
Makaleler

Şirket Çalışanlarına Araç Tahsisi ve Ücret Konusu: Bir Danıştay Kararı

Serbest Bölgeler ve Ar-ge Merkezlerinde Çalışanların Ücret Gelirlerinin Beyanı Konusunda Kafalar Karıştı

KDV İadesinde Gecikme Zammı Uygulamasının Hukuka Aykırılığı: Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı

7194 Sayılı Kanunda Yer Alan Şüphe Üzerine Mükellefiyet Kaydının Terkini Konusu

Danıştay Düzeltme Beyannamelerine İhtirazi Kayıt Konulmasına İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararını Dar Yorumluyor

Vergi İnceleme Raporunun veya Vergi Tekniği Raporunun Tebliğ Edilmemesi Tarhiyatı ve Cezayı Gerçekten Sakatlamaz mı?

Uluslararası Kurumlardan Kullanılan Kredilere İlişkin Kağıtların Damga Vergisi

Yurt Dışı Alacaklara Şüpheli Alacak Karşılığı Ayırmak İçin Yurt Dışında Dava Açmak Zorunda mıyız?

Arsa Payı Karşılığı İnşaat İşlerinin Vergilendirilmesinde Ne Değişti?

OECD Model Anlaşmasına Göre Gayrimaddi Hak Bedellerinin Vergilendirilmesi ve Türkiye Uygulaması

Vergiden Kaçış Yok: Tahsilatta Yardımlaşma Başlıyor

4 Seri No.lu ÇVÖ Anlaşmaları Tebliğinin Getirdikleri: Dar Mükelleflere Yapılan Serbest Meslek Ödemelerinin Vergilendirilmesi

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORLARINIZI HAZIRLAMAYI İHMAL ETMEYİN

ADİ ORTAKLIKLAR

ANONİM ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI İKTİSAP ETMESİ

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 6637 SAYILI KANUN YAYIMLANDI

EĞİTİM TAZMİNATI GELİR VERGİSİNE TABİMİDİR

Son Zamanlarda Verilen Vergi Usul Kanunu İle ilgili Özelgeler

GİDER PUSULASININ KULLANIM ALANLARI VE TEVKİFAT UYGULAMASI

e-Arşiv Uygulaması Başlıyor

SAT-KİRALA-GERİ AL İŞLEMİNDE YÜKLENİLEN KDV DÜZELTİMİ

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

6552 SAYILI KANUNUN 73 ÜNCÜ MADDESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanının 6111 ve 6522 yasalara göre karşılaştırılması

6111 SAYILI YASANIN 11.MADDESİNİN 2.FIKRASINA GÖRE BEYAN EDİLEN TUTARLAR İLE İLGİLİ SONRADAN GÜNDEME GELEN SORUNLAR

Cumhurbaşkanı Adaylarına ve Siyasi Partilere Yapılacak Bağışlar

KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLARIN BEYANI

6111 Sayılı Yasa Kapsamında Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Bulunmayan Ortaklardan Alacakların Beyanı

Özel Okullar, Üniversiteler ve Yurtlarda “Kısmi Burs Uygulamasında” Önemli Düzenleme

Kısmi Bölünme

KİSMİ BÖLÜNME İŞLEMİNDE YANLIŞLAR DOĞRULAR

Kurum Yöneticilerinin Kar Payı Dağıtımı ve Bazı Konularla İlgili Bilmeleri Gereken Önemli Hususlar

Kurumların Özkaynak Kalemlerinin Tasfiye Sonu Vergisel Durumu

Pay Sahiplerinin Şirkete Borçlanma Yasağı

Özelgeler Işığında Enflasyon Düzeltmesi Sonucu Oluşan Sermaye Olumlu Farklarının Vergilendirilmesi

Geçici Vergi Uygulamaları

NUR EKESAN KONFERANS LARI

Limited ve Anonim Şirketlerin Ortaklarının ve Kanuni Temsilcilerinin 6183 Sayılı Kanun Kapsamındaki Sorumlulukları

Çalışan Temsilcilerinin İşveren Tarafından En Kısa Zamanda Görevlendirilmesi Gerekiyor

Kar Payı Avansı Dağıtımı Yapmış Kurumlarda Dönem Sonunda Oluşan Kar Veya Zarara Göre Yapılması Gerekenler

Ortaklarına Daha Fazla Kar Dağıtmak İsteyen Kurumların Bazı Yükümlülükleri Yerine Getirmek Kaydıyla Dağıtabilecekleri Bilançolarındaki Fonlar

E-Fatura Uygulaması Hakkında

Elektronik Defter Tutma ve Elektronik Fatura Uygulaması

Yurt Dışındaki Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ No:1

Yabancı Sermaye Olarak Yurt Dışından Getirilen Nakdi Sermaye İle İlgili Yeni Düzenleme

Limited Şirketin Anonim Şirkete Dönüşümü ve Örnek Uygulama

Vadeli Çeklerde Reeskont Uygulaması

Meclise Sevkedilen Torba Yasadakii Varlık Barışına İlişkin Düzenlemeler

Limited Şirketi Anonim Şirkete Dönüştürmenin Avantajları

LTD.ŞTİ. Şirketin A.Ş. Şirkete Dönüştürülmesinde Yapılıcak İşlemler

Limited Şirkette Pay Senedinin Menkul Kıymet Olup Olmadığı ve Değer Artışı Kazancı

2013 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Dikkat Edilmesi Gereken Konular

KVK-Kabul Edilmeyen İndirimler (finansman gideri kısıtlaması)

KVK-İstisnalar - Diğer indirimler (girişim sermayesi fonu)

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Şirket Ana Sözleşmelerinin de Yapılması Gereken Değişiklikler

KVK-Zarar Mahsubu

Eski Kiracıların İşyeri ve Evlerden Gerekçesiz Çıkartılması ve Kira Artış Oranı

Yazar Kasa Fişlerinin Gider Yazılması ve KDV İndirimi

KVK- İndirimli Kurumlar Vergisi

KVK-Yurtdışı Mukimi Kişi ve Kurumlara Verilen Hizmetler

Şirketlerce Öğrencilere Verilen Burslar İle Eğitim Harcamaların Gider Yazılması ve KDV İndirimi

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORLARINIZI HAZIRLAMAYI İHMAL ETMEYİN

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORLARINIZI HAZIRLAMAYI İHMAL ETMEYİN

 

Mehmet Batun

Yeminli Mali Müşavir

 

5520 sayılı Kanun’un 13’üncü maddesi ile transfer fiyatlandırması müessesesi uluslararası gelişmeler ve OECD rehberi dikkate alınarak düzenlenmek suretiyle 01.01.2007 tarihinden itibaren hayatımıza girmiştir.

 

Transfer fiyatlandırmasının en önemli konularından birisi belgelendirmedir. Transfer fiyatlandırmasında belgelendirme ile amaçlanan, transfer fiyatlandırmasına ilişkin sürecin anlaşılması ve hesaplamaların ayrıntılarının gösterilmesidir. Bu nedenle, mükellefler tarafından, emsallere uygunluk ilkesi doğrultusunda işlem yapıldığını gösteren bilgi ve belgelerin hazırlanması veya temin edilmesi, ayrıca belgelendirmeye ilişkin bu bilgi ve belgelerin istenmesi durumunda İdareye veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz edilmek üzere hazır bulundurulması zorunludur.

 

Hali hazırda yürürlükte bulunan mevzuata göre transfer fiyatlandırmasında yıllık belgelendirmeye ilişkin iki konu önem arz etmektedir:

 

1-  Yıllık Transfer Fiyatlandırması Formunun hazırlanması ve beyanname ekinde vergi dairesine verilmesi,

2-  Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporunun hazırlanması ve istendiğinde ibraz edilmesi.

 

Yıllık transfer fiyatlandırması formu her yıl kurumlar vergisi beyannamesinin ekinde yer aldığı ve doldurulması gereken bir alan olduğu için mükellefler bu formu doldurup rutin olarak beyanname ekinde vergi dairesine vermektedirler. Buna karşılık, yıllık transfer fiyatlandırması raporu, hazırlanması zorunlu ancak istendiğinde ibraz edilecek bir rapordur. Ancak, hazırlanmaması ve ibraz edilmemesinin mükellef nezdinde aşağıda açıklanan olumsuz sonuçları vardır.

 

Yazının izleyen bölümlerinde Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu hazırlama ve ibraz zorunluluğu ile raporun kapsamına ilişkin detaylı bilgiler sunulmuştur.

 

1-     Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu Nedir?

 

Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu, ilişkili kişilerle işlemleri bulunan mükelleflerin, transfer fiyatlandırmasına ilişkin mevzuata göre yıllık belgelendirme yükümlülükleri kapsamında hazırlamak zorunda oldukları, ilişkili kişileri, bu kişilerle yapılan işlemlerin ayrıntılarını ve emsallere uygun fiyatın tespitinde yapılan analizleri içeren rapordur.

 

2-     Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporunu Kimler Hazırlar?

 

Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu aşağıdaki kapsamda işlemleri bulunan mükellefler tarafından hazırlanır.

 

-   Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’na kayıtlı mükelleflerin bir hesap dönemi içinde ilişkili kişilerle yapmış oldukları yurt içi ve yurt dışı işlemler,

 

-   Diğer kurumlar vergisi mükelleflerinin ilişkili kişilerle yapmış oldukları yurt dışı işlemleri ile serbest bölgede faaliyette bulunan ilişkili kişilerle yapmış oldukları yurt içi işlemler,

 

-   Serbest bölgede faaliyette bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin ilişkili kişilerle yapmış oldukları yurt içi işlemler,

 

Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporunun Kapsamı

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı'na Kayıtlı Mükellefler

Yurt içi işlemler

Yurt dışı işlemler

Diğer Kurumlar Vergisi Mükellefleri

Serbest bölgelerdeki mükelleflerle olan yurt içi işlemler

Yurt dışı işlemler

Serbest Bölgede Faaliyette Bulunan Kurumlar Vergisi Mükellefleri

Yurt içi işlemler

 

3-     Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporunu Hazırlamak Zorunlu mu?

 

Yukarıda belirtilen kapsamda işlemleri bulunan mükelleflerin Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporunu hazırlamaları zorunludur. Her hesap dönemi için ayrı bir rapor hazırlanması gerekmektedir.

 

4-    Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporunu Ne Zamana Kadar Hazırlamak Gerekiyor?

 

Her yıla ilişkin Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporunun, ilgili yıla ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar hazırlanması gerekmektedir. Örneğin, hesap dönemi takvim yılı olan bir kurumlar vergisi mükellefinin 2017 yılına ilişkin raporunu 25 Nisan 2018 tarihine kadar hazırlaması gerekmektedir.

 

5-     Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu Hazırlandıktan Sonra Hangi Sürede Nereye İbraz Edilir?

 

Yıllık transfer fiyatlandırması raporunu yukarıda belirtilen süre içinde hazırlayan mükellefler bu raporu istendiği taktirde vergi dairesine veya vergi incelemesine yetkili olanlara ibraz edeceklerdir. İstenmediği sürece herhangi bir yere ibraz edilmeyecektir.

 

6-     Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporunu Hazırlamazsam/İbraz Etmezsem Ne Olur?

 

Yıllık transfer fiyatlandırması raporunun istenmesi durumunda vergi dairesine ve/veya vergi incelemesine yetkili olanlara ibraz edilmemesi özel usulsüzlük cezasını gerektirir.

 

Ancak, belgelendirme yükümlülüğünün yerine getirilmemesinin daha başka ve önemli bir sonucu vardır. Şöyle ki; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13’üncü maddesinin (8) numaralı fıkrasına göre transfer fiyatlandırmasına ilişkin belgelendirme yükümlülüklerinin tam ve zamanında yerine getirilmiş olması kaydıyla, örtülü olarak dağıtılan kazanç nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş veya eksik tahakkuk ettirilmiş vergiler için vergi ziyaı cezası (Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde yazılı fiillerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi hali hariç) %50 indirimli olarak uygulanır.

 

Bu hüküm kapsamında, yıllık transfer fiyatlandırması raporunun zamanında hazırlanmaması ve/veya vergi dairesine veya vergi incelemesine yetkili olanlara zamanında ibraz edilememesi halinde transfer fiyatlandırmasına yoluyla örtülü kazanç dağıtımına ilişkin olası bir tarhiyatta, mükellefin vergi ziyaı cezası için mevcut olan %50 indirim hakkının ortadan kalkması söz konusudur.

 

7-     Hangi İşlemler Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporunun Kapsamına Girer?

 

İlişkili kişilerle gerçekleştirilen her türlü mal ve hizmet alım satımı, imalat ve inşaat işlemleri, kiralama ve kiraya verme işlemleri, ödünç para alınması ve verilmesi, ikramiye, ücret ve benzeri ödemeleri gerektiren işlemler Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporunun kapsamına girmektedir.

 

8-     Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporunda Hangi Bilgiler Yer Almalı?

 

Yıllık transfer fiyatlandırması raporunda aşağıdaki başlıklar altında ilgili bilgilerin sunulması gerekmektedir:

 

-        Genel Bilgiler

-        İlişkili Kişiler Hakkında Bilgiler

-        İlişkili Kişiler Arasındaki İşlemlerin Ayrıntılarına İlişkin Bilgiler

-        Transfer Fiyatlandırması Analizlerine İlişkin Bilgiler

-        Sonuç

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalara ilişkin detaylı bilgi almak için bilgi@neksymm.com adresinden veya (0212 325 25 01) numaralı telefondan irtibat sağlayabilirsiniz.

PAYLAŞ