Bugünün Sorunlarına, Geleceğin Çözümleri...
Soru & Cevap Kariyer +90 212 325 25 01
Makaleler

Şirket Çalışanlarına Araç Tahsisi ve Ücret Konusu: Bir Danıştay Kararı

Serbest Bölgeler ve Ar-ge Merkezlerinde Çalışanların Ücret Gelirlerinin Beyanı Konusunda Kafalar Karıştı

KDV İadesinde Gecikme Zammı Uygulamasının Hukuka Aykırılığı: Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı

Danıştay Düzeltme Beyannamelerine İhtirazi Kayıt Konulmasına İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararını Dar Yorumluyor

Vergi İnceleme Raporunun veya Vergi Tekniği Raporunun Tebliğ Edilmemesi Tarhiyatı ve Cezayı Gerçekten Sakatlamaz mı?

Uluslararası Kurumlardan Kullanılan Kredilere İlişkin Kağıtların Damga Vergisi

Yurt Dışı Alacaklara Şüpheli Alacak Karşılığı Ayırmak İçin Yurt Dışında Dava Açmak Zorunda mıyız?

Arsa Payı Karşılığı İnşaat İşlerinin Vergilendirilmesinde Ne Değişti?

OECD Model Anlaşmasına Göre Gayrimaddi Hak Bedellerinin Vergilendirilmesi ve Türkiye Uygulaması

Vergiden Kaçış Yok: Tahsilatta Yardımlaşma Başlıyor

4 Seri No.lu ÇVÖ Anlaşmaları Tebliğinin Getirdikleri: Dar Mükelleflere Yapılan Serbest Meslek Ödemelerinin Vergilendirilmesi

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORLARINIZI HAZIRLAMAYI İHMAL ETMEYİN

ADİ ORTAKLIKLAR

ANONİM ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI İKTİSAP ETMESİ

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 6637 SAYILI KANUN YAYIMLANDI

EĞİTİM TAZMİNATI GELİR VERGİSİNE TABİMİDİR

Son Zamanlarda Verilen Vergi Usul Kanunu İle ilgili Özelgeler

GİDER PUSULASININ KULLANIM ALANLARI VE TEVKİFAT UYGULAMASI

e-Arşiv Uygulaması Başlıyor

SAT-KİRALA-GERİ AL İŞLEMİNDE YÜKLENİLEN KDV DÜZELTİMİ

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

6552 SAYILI KANUNUN 73 ÜNCÜ MADDESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanının 6111 ve 6522 yasalara göre karşılaştırılması

6111 SAYILI YASANIN 11.MADDESİNİN 2.FIKRASINA GÖRE BEYAN EDİLEN TUTARLAR İLE İLGİLİ SONRADAN GÜNDEME GELEN SORUNLAR

Cumhurbaşkanı Adaylarına ve Siyasi Partilere Yapılacak Bağışlar

KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLARIN BEYANI

6111 Sayılı Yasa Kapsamında Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Bulunmayan Ortaklardan Alacakların Beyanı

Özel Okullar, Üniversiteler ve Yurtlarda “Kısmi Burs Uygulamasında” Önemli Düzenleme

Kısmi Bölünme

KİSMİ BÖLÜNME İŞLEMİNDE YANLIŞLAR DOĞRULAR

Kurum Yöneticilerinin Kar Payı Dağıtımı ve Bazı Konularla İlgili Bilmeleri Gereken Önemli Hususlar

Kurumların Özkaynak Kalemlerinin Tasfiye Sonu Vergisel Durumu

Pay Sahiplerinin Şirkete Borçlanma Yasağı

Özelgeler Işığında Enflasyon Düzeltmesi Sonucu Oluşan Sermaye Olumlu Farklarının Vergilendirilmesi

Geçici Vergi Uygulamaları

NUR EKESAN KONFERANS LARI

Limited ve Anonim Şirketlerin Ortaklarının ve Kanuni Temsilcilerinin 6183 Sayılı Kanun Kapsamındaki Sorumlulukları

Çalışan Temsilcilerinin İşveren Tarafından En Kısa Zamanda Görevlendirilmesi Gerekiyor

Kar Payı Avansı Dağıtımı Yapmış Kurumlarda Dönem Sonunda Oluşan Kar Veya Zarara Göre Yapılması Gerekenler

Ortaklarına Daha Fazla Kar Dağıtmak İsteyen Kurumların Bazı Yükümlülükleri Yerine Getirmek Kaydıyla Dağıtabilecekleri Bilançolarındaki Fonlar

E-Fatura Uygulaması Hakkında

Elektronik Defter Tutma ve Elektronik Fatura Uygulaması

Yurt Dışındaki Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ No:1

Yabancı Sermaye Olarak Yurt Dışından Getirilen Nakdi Sermaye İle İlgili Yeni Düzenleme

Limited Şirketin Anonim Şirkete Dönüşümü ve Örnek Uygulama

Vadeli Çeklerde Reeskont Uygulaması

Meclise Sevkedilen Torba Yasadakii Varlık Barışına İlişkin Düzenlemeler

Limited Şirketi Anonim Şirkete Dönüştürmenin Avantajları

LTD.ŞTİ. Şirketin A.Ş. Şirkete Dönüştürülmesinde Yapılıcak İşlemler

Limited Şirkette Pay Senedinin Menkul Kıymet Olup Olmadığı ve Değer Artışı Kazancı

2013 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Dikkat Edilmesi Gereken Konular

KVK-Kabul Edilmeyen İndirimler (finansman gideri kısıtlaması)

KVK-İstisnalar - Diğer indirimler (girişim sermayesi fonu)

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Şirket Ana Sözleşmelerinin de Yapılması Gereken Değişiklikler

KVK-Zarar Mahsubu

Eski Kiracıların İşyeri ve Evlerden Gerekçesiz Çıkartılması ve Kira Artış Oranı

Yazar Kasa Fişlerinin Gider Yazılması ve KDV İndirimi

KVK- İndirimli Kurumlar Vergisi

KVK-Yurtdışı Mukimi Kişi ve Kurumlara Verilen Hizmetler

Şirketlerce Öğrencilere Verilen Burslar İle Eğitim Harcamaların Gider Yazılması ve KDV İndirimi

KVK- İndirimli Kurumlar Vergisi

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU

Yazar: YMM Aydın AKSOY

Madde:32/A   İndirimli Kurumlar Vergisi

5838 sayılı kanun’la Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen 32/A maddesiyle,teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlar için indirimli kurumlar vergisi oranı uygulaması

getirilmiştir.

  -Finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar,

 -İş ortaklıkları,

 -Taahüt işleri,

 -Yap-işlet Modeli kapsamında gerçekleştirilen enerji üretim ve diğer yatırımlar,

 -Rödavans sözleşmelerine baglı olan yatırımlar,

hariç olmak üzere, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ve Ekonomi Bakanlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlar,yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulur.

Teşvikten yararlanmaya başlamak için yatırımın tamamlanmasına ve tamamlama vizesinin yapılmış olması şartı bulumamaktadır.

İndirimli Kurumlar Vergisi Oranları

Bu maddeye göre yararlanılacak teşvik tutarı Bakanlar Kurulunca belirlenen yatırıma katkı tutarı ve yatırıma katkı oranı ile indirimli kurumlar vergisi oranına bağlı bulunmaktadır.

Yatırıma katkı tutarı : İndirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla yatırımların Devletce karşılanacak tutarını,

Yatırıma  katkı oranı:Yatırıma katkı tutarının,toplam yatırıma bölünmesi sonunda bulunan oran ifade edilmektedir.

Teşvikten yararlanan kurumların yeni yatırımlardan elde edecekleri kazançlar, herbir bölge için Bakanlar Kurulunca belirlenen yatırıma katkı oranına ulaşıncaya kadar ve Bakanlar Kurulunca belirlenen indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulmaktadır.

19.06.2012 Tarihinde yürürlüğe giren 2012/3305 sayılı karar Madde:15

Bu karara istinaden düzenlenecek teşvik belgeleri kapsamında 31.12.2013 tarihine kadar(bu tarih dahil) yatırıma başlanılmış olması halinde aşağıdaki tabloda belirtilen indirim oranları ile yatırıma katkı oranları uygulanır.                  

 

 

Bölgesel Teşvik Uygulamaları

Büyük Ölçekli Yatırımlar

Bölgeler

Yatırıma Katkı Oranı

%

KV  İnd. Oranı

%

Yatırıma Katkı Oranı

%

KV İnd. Oranı

%

1

15

50

25

50

2

20

55

30

55

3

25

60

35

60

4

30

70

40

70

5

40

80

50

80

6

50

90

60

90

 01.01.2014 Tarihinden itibaren öngörülen yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar aşağıda belirtilen oranlarda indirimli olarak uygulanır.

 

 

Bölgesel Teşvik Uygulamaları

Büyük Ölçekli Yatırımlar

Bölgeler

Yatırıma Katkı Oranı

%

KV  İnd. Oranı

%

Yatırıma Katkı Oranı

%

KV İnd. Oranı

%

1

10

30

20

30

2

15

40

25

40

3

20

50

30

50

4

25

60

35

60

5

30

70

40

70

6

35

90

45

90

-Stratejik yatırımlar için tüm bölgelerde uygulanacak vergi indirimi oranı yüzde doksan ve yatırıma katkı oranı yüzde ellidir.

 -Bu karara göre hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, gerçekleştirilen yatırım harcamasını aşmamak ve toplam yatırıma katkı tutarının;

Büyük ölçekli yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamındaki yatırımlarda;2 nci bölgede yüzde onunu,3üncü bölgede yüzde yirmisini,4üncü bölgede yüzde otuzunu,5inci bölgede yüzde ellisini ve 6ncı bölgede yüzde seksenini,

Stratejik yatırımlarda ;6ncı bölgede yüzde seksenini,diğer bölgelerde yüzde ellisini,

geçmemek üzere yatırım döneminde yatırımcının diger faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli kurumlar vergisi oranı uygulanabilir.(6322 sayılı kanunun 39.maddesiyle eklenen ve 1.1.2013 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere15.6.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren bent) (2012 yılında yatırımları devam eden mükellefler,diğer kazançlardan elde edecekleri gelirlere indirim uygulayamayacaklardır)

(1.3.2013 tarih sayı 16700543-125-13 T.C GİB Gaziantep VergiDairesi Başkanlığı Özelgesi)

-Arazi, arsa, royalti, yedek parça ve amortismana tabi olmayan diğer harcamalar vergi indirimi desteğinden yararlanamaz.

-İndirimli oranlar stopaj suretiyle yapılan vergilendirmede uygulanmaz.

Kararın 24.cü maddesindeki düzenlemeye göre;

-Teşvik belgesinde öngörülen yatırıma başlama tarihi kural olarak teşvik belgesi için Müsteşarlığa veya ilgili yerel birime müracaat tarihidir.

-Yatırıma başlanıldığının kabul edilebilmesi için,yatırıma başlangıç tarihinden sonra arazi-arsa,altyapı,bina-inşaat,makine ve teçhizat ile diğer yatırım harcamalarına yönelik olarak belgenin düzenlendiği tarihteki sabit yatırım tutarı esas alınmak üzere,sabit yatırım tutarının en az%10’u oranında,sabit yatırım tutarı 50 milyon liranın üzerinde ise en az 5 milyon Türk Lirası harcama yapılması gerekir.

İndirimli Kurumlar Vergisi Oranının Kazançlara  Uygulanması

İndirimli kurumlar vergisi oranı sadece yeni yapılan yatırımlardan elde edilen kazançlara uygulanacak,yeni yapılanan yatırım dışındaki faaliyetlerden elde edilen kazançlara ise indirimli değil standart oran uygulanacaktır.(31.12.2012 tarihine kadar diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara standart oran uygulanacaktır.)

Burada önemli olan yatırımdan elde edilen kazançlar ile diğer kazançları birbirinden ayırmaktır.

Tevsi yatırımlarda,elde edilen kazançın tespiti mümkün ise indirimli oran uygulanabilecektir.

Kazancın ayrı bir şekilde tespit edilememesi halinde ise indirimli oran uygulanacak kazanç,yapılan tevsi yatırım tutarının,dönem sonunda kurumun aktifine kayıtlı bulunan toplam sabit kıymet tutarına oranlaması yoluyla bulunacaktır.

(29.4.2011 Tarih ve B 07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 32/A-395 sayılı ÖZELGE)

ÖRNEKLER:

Normal yatırım.:   X ŞİRKETİ

Yatırım harcaması     100.000.-TL  Yatırım katkı oranı %60   İnd.KV oranı%90 Elde edilen kazanç 20.000.-TL

Şirketin yatırımı teşvik kapsamında olmasaydı 20.000.-x%20=4000.-TL Kurumlar vergisi ödeyecekti.

Teşvikten yararlandığı için ve indirimli  kurumlar vergisi oranı %90 olduğundan kullanılan kurumlar vergisi oranı   20x%90=18   20-18=2 kulanılacak kurumlar vergisi oranı %2 olacaktır.Bu durumda ödenecek kurumlar vergisi 20.000x%2=400.-TL Olacaktır.

Bu durumda şirket  4.000-400.=3.600.TL az kurumlar vergisi ödeyecektir.

Yatırım katkı oranı %60 olduğundan şirketin yatırım katkı tutarı 100.000x%60=60.000.TL dir.

Şirketin 60.000.TL katkı tutarı olduğuna göre  60.000-3.600.-=56.400.TL daha az vergi ödeme hakkı kalacaktır.

Tevsi yatırım:  X ŞİRKETİ

Daha önce yapılan yatırım harcaması  400.000.TL  yeni yapılan yatırım harcaması 100.000TL

Yatırım katkı oranı %60   İnd.KV oranı %90    Elde edilen kazanç  20.000.TL

Yatırım harcamasının  toplam yatırım değerine oranını bulunacaktır.

   100.000/100.000+400.000=%20 Bu durumda indirimli KV oranı uygulanacak kazancı bulacağız.        20.000x%20=4.000TL

Kazancın  20.000-4.000.=16.000TL si normal kurumlar vergisi oranından hesaplanacaktır.

İndirimli orana göre hesaplanan kurumlar vergisi    4.000x%2=80.TL

Normal orana göre hesaplanan kurumlar vergisi    16.000x%20=3.200.TL

Toplam ödenecek kurumlar vergisi   3.200.-+80.-=3.280.TL dir.

Normalde ödenmesi gereken kurumlar vergisi  20.000x%20.=4.000.TL olmasına rağmen şirket 4.000-3.280.-=720.TL az kurumlar vergisi ödemiştir.

Şirketin yatırım katkı oranı %60 olduğundan şirketin yatırım katkı tutarı  100.000x%60=60.000.TL dir.

Şirketin 60.000.TL katkı tutarı olduğuna göre 60.000-720.-=59.280.-TL daha az vergi ödeme hakkı kalacaktır.

Bir Mükellefin Farklı İllerde Yatırım Yapması  Halinde Uygulama

Yatırıma katkı ve vergi oranı farklı illerde aynı mükellef tarafından yapılan yatırımlarda,toplam yatırımın her bir ile isabet eden oranına göre ilgili ilin yatırma katkı oranı ve indirimli oranı uygulanır.

Gerekli Şartların Sağlanamaması  Halinde Yapılacak İşlemler

İndirimli oranda kurumlar vergisi uygulaması için,maddede belirtilen şartların sağlanamaması halinde zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler,vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın sadece gecikme faizi ile birlikte ödenecektir.(Teşvik belgesinin iptali,indirimli  oran nispetindeki farklılık) 

Yatırım Devri Durumunda Uygulama

Yatırımın faaliyete geçmesinden önce devri halinde,devralan kurum,aynı koşulları yerine getirmek kaydıyla indirimli vergi oranından yararlanır.

Yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçmesinden sonra devri halinde indirimli vergi oranından devir tarihine kadar devreden,devir tarihinden sonra ise devralan,aynı koşulları yerine getirmek kaydıyla yatırıma katkı tutarının kalan kısmı için yararlanır.

PAYLAŞ