Bugünün Sorunlarına, Geleceğin Çözümleri...
Soru & Cevap Kariyer +90 212 325 25 01
Makaleler

Şirket Çalışanlarına Araç Tahsisi ve Ücret Konusu: Bir Danıştay Kararı

Serbest Bölgeler ve Ar-ge Merkezlerinde Çalışanların Ücret Gelirlerinin Beyanı Konusunda Kafalar Karıştı

KDV İadesinde Gecikme Zammı Uygulamasının Hukuka Aykırılığı: Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı

Danıştay Düzeltme Beyannamelerine İhtirazi Kayıt Konulmasına İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararını Dar Yorumluyor

Vergi İnceleme Raporunun veya Vergi Tekniği Raporunun Tebliğ Edilmemesi Tarhiyatı ve Cezayı Gerçekten Sakatlamaz mı?

Uluslararası Kurumlardan Kullanılan Kredilere İlişkin Kağıtların Damga Vergisi

Yurt Dışı Alacaklara Şüpheli Alacak Karşılığı Ayırmak İçin Yurt Dışında Dava Açmak Zorunda mıyız?

Arsa Payı Karşılığı İnşaat İşlerinin Vergilendirilmesinde Ne Değişti?

OECD Model Anlaşmasına Göre Gayrimaddi Hak Bedellerinin Vergilendirilmesi ve Türkiye Uygulaması

Vergiden Kaçış Yok: Tahsilatta Yardımlaşma Başlıyor

4 Seri No.lu ÇVÖ Anlaşmaları Tebliğinin Getirdikleri: Dar Mükelleflere Yapılan Serbest Meslek Ödemelerinin Vergilendirilmesi

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORLARINIZI HAZIRLAMAYI İHMAL ETMEYİN

ADİ ORTAKLIKLAR

ANONİM ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI İKTİSAP ETMESİ

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 6637 SAYILI KANUN YAYIMLANDI

EĞİTİM TAZMİNATI GELİR VERGİSİNE TABİMİDİR

Son Zamanlarda Verilen Vergi Usul Kanunu İle ilgili Özelgeler

GİDER PUSULASININ KULLANIM ALANLARI VE TEVKİFAT UYGULAMASI

e-Arşiv Uygulaması Başlıyor

SAT-KİRALA-GERİ AL İŞLEMİNDE YÜKLENİLEN KDV DÜZELTİMİ

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

6552 SAYILI KANUNUN 73 ÜNCÜ MADDESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanının 6111 ve 6522 yasalara göre karşılaştırılması

6111 SAYILI YASANIN 11.MADDESİNİN 2.FIKRASINA GÖRE BEYAN EDİLEN TUTARLAR İLE İLGİLİ SONRADAN GÜNDEME GELEN SORUNLAR

Cumhurbaşkanı Adaylarına ve Siyasi Partilere Yapılacak Bağışlar

KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLARIN BEYANI

6111 Sayılı Yasa Kapsamında Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Bulunmayan Ortaklardan Alacakların Beyanı

Özel Okullar, Üniversiteler ve Yurtlarda “Kısmi Burs Uygulamasında” Önemli Düzenleme

Kısmi Bölünme

KİSMİ BÖLÜNME İŞLEMİNDE YANLIŞLAR DOĞRULAR

Kurum Yöneticilerinin Kar Payı Dağıtımı ve Bazı Konularla İlgili Bilmeleri Gereken Önemli Hususlar

Kurumların Özkaynak Kalemlerinin Tasfiye Sonu Vergisel Durumu

Pay Sahiplerinin Şirkete Borçlanma Yasağı

Özelgeler Işığında Enflasyon Düzeltmesi Sonucu Oluşan Sermaye Olumlu Farklarının Vergilendirilmesi

Geçici Vergi Uygulamaları

NUR EKESAN KONFERANS LARI

Limited ve Anonim Şirketlerin Ortaklarının ve Kanuni Temsilcilerinin 6183 Sayılı Kanun Kapsamındaki Sorumlulukları

Çalışan Temsilcilerinin İşveren Tarafından En Kısa Zamanda Görevlendirilmesi Gerekiyor

Kar Payı Avansı Dağıtımı Yapmış Kurumlarda Dönem Sonunda Oluşan Kar Veya Zarara Göre Yapılması Gerekenler

Ortaklarına Daha Fazla Kar Dağıtmak İsteyen Kurumların Bazı Yükümlülükleri Yerine Getirmek Kaydıyla Dağıtabilecekleri Bilançolarındaki Fonlar

E-Fatura Uygulaması Hakkında

Elektronik Defter Tutma ve Elektronik Fatura Uygulaması

Yurt Dışındaki Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ No:1

Yabancı Sermaye Olarak Yurt Dışından Getirilen Nakdi Sermaye İle İlgili Yeni Düzenleme

Limited Şirketin Anonim Şirkete Dönüşümü ve Örnek Uygulama

Vadeli Çeklerde Reeskont Uygulaması

Meclise Sevkedilen Torba Yasadakii Varlık Barışına İlişkin Düzenlemeler

Limited Şirketi Anonim Şirkete Dönüştürmenin Avantajları

LTD.ŞTİ. Şirketin A.Ş. Şirkete Dönüştürülmesinde Yapılıcak İşlemler

Limited Şirkette Pay Senedinin Menkul Kıymet Olup Olmadığı ve Değer Artışı Kazancı

2013 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Dikkat Edilmesi Gereken Konular

KVK-Kabul Edilmeyen İndirimler (finansman gideri kısıtlaması)

KVK-İstisnalar - Diğer indirimler (girişim sermayesi fonu)

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Şirket Ana Sözleşmelerinin de Yapılması Gereken Değişiklikler

KVK-Zarar Mahsubu

Eski Kiracıların İşyeri ve Evlerden Gerekçesiz Çıkartılması ve Kira Artış Oranı

Yazar Kasa Fişlerinin Gider Yazılması ve KDV İndirimi

KVK- İndirimli Kurumlar Vergisi

KVK-Yurtdışı Mukimi Kişi ve Kurumlara Verilen Hizmetler

Şirketlerce Öğrencilere Verilen Burslar İle Eğitim Harcamaların Gider Yazılması ve KDV İndirimi

ANONİM ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI İKTİSAP ETMESİ

ANONİM ŞİRKETİN  KENDİ   PAYLARINI   İKTİSAP   ETMESİ

 

 Yazar:Kıral Aydın Aksoy YMM

 

01.07.2012 Tarihinde yürürlüğe giren yeni Ticaret Kanunu’nun 379.maddesinin 1 fıkrasına  göre, bir  şirket  kendi paylarını ,esas  veya çıkarılmış sermayesinin ancak %10’na kadar olan kısmını iktisap edebilmektedir.

 

TTK 379 maddesinin 2.fıkrasına göre, göre hisse senedi geri alım işlemleri yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu  ,  genel  kurul tarafından azami beş yıllığına hisse senedi geri alımı konusunda yetkilendirilir. Yönetim kuruluna verilen  yetkide ; geri alınabilecek hisselerin nominal değerleri ile söz konusu hisselere ödenebilecek alt ve üst limitlerin de belirtilmesi gerekmektedir.

 

TTK ‘ nın 379.maddesinin 3.fıkrasında;iktisap edilecek payların bedelleri düşüldükten sonra kalan şirket net aktifi, en az esas veya çıkarılmış sermaye ile kanun ve esas sözleşme uyarınca dağıtılmasına izin verilmeyen yedek akçelerin toplamı kadar olmalıdır; denilmektedir.

 

TTK ‘NIN 380.maddesinde şirketin , paylarını iktisap etmek amacıyla üçüncü kişilere avans, ödünç veya teminat vermesi yasaklanmıştır.

TTK ‘nun 381 . maddesinde ; bir şirket yakın ve ciddi bir kayıptan kaçınmak için gerekli olduğu takdirde kendi paylarını  genel  kurulu  kararı olmadan da iktisap edebilir; denilmektedir.

 

TTK’nun 382. Maddesinde 379.madde hükümleri ile bağlı olmaksızın; şirketin kendi paylarını iktisap etmesinin istisnaları düzenlenmiştir Bu istisnai haller; payların sermayenin azaltılması kararına dayanılarak devralınması  ,bir kanuni satın alma yükümü nedeniyle payların şirkete geçmesi, ,payların bir şirket alacağının ödenmesi için cebri icradan devralınması ,külli  halefiyet  kuralının gereğiyse(bir mal varlığının hak ve borçları ile tüm olarak bir kişiden diğerine geçmesi),şirket menkul kıymetler şirketiyse  kendi paylarını iktisap edebilir.

 

TTK ‘nun 383.Maddesinin 1.fıkrasına  göre ,bir şirket bedellerinin tamamı ödenmiş olmak şartıyla, kendi paylarını ivazsız iktisap edebilir .Birinci fıkra hükmü, Yavru şirket ,ana şirketin  paylarını ivazsız iktisap ettiği takdirde de kıyas yoluyla uygulanır.

 

TTK’nun 384 .Maddesine göre kanunun,382.maddesindeki,-Külli  halefiyet  kuralının gereğiyse ve Bedellerinin tümü ödenmiş olmak şartıyla ve cebri icradan ,bir şirket  alacağının tahsil amacına yönelikse ve 383.madde hükümlerine göre, iktisap edilen paylar şirket için herhangi bir kayba yol açmadan devirleri mümkün olur olmaz ve her halde iktisaplarından itibaren üç yıl içinde elden çıkarılırlar ;meğerki şirketin ve yavru şirketin sahip oldukları bu payların toplamı şirketin esas ve çıkarılmış sermayesini yüzde onunu aşmasın.

Elden çıkarma zorunluluğu tüm iktisaplar için  geçerli olmayıp; sadece külli  halefiyet  , cebri icradan bir şirket alacağının tahsili ve ivazsız olarak iktisap edilen paylar için söz konusu ,o da esas veya çıkarılmış sermayenin yüzde onunu aşması durumunda geçerlidir. Çünkü bu payların iktisabı ihtiyaçlardan değil , zorunluluktan kaynaklanmaktadır .Zorunluluğun etkisi ortadan kalkınca bu paylar elden çıkarılmalıdır.

TTK ’nu Md.385.göre, 379 ila 381. Maddelere aykırı bir şekilde iktisap edilen veya rehin olarak alınan paylar, iktisapları veya rehin olarak kabulleri tarihinden itibaren en geç altı ay içinde elden çıkarılır ya da üzerlerindeki rehin kaldırılır.

TTK’nu Md.386 göre,384 ve 385.maddeler uyarınca elden çıkarılamayan paylar, sermayenin azaltılması yoluyla hemen yok edilir.

TTK.Md.387 Şirketin  kendi paylarını iktisap edebileceğine ilişkin diğer kanunlardaki hükümler saklıdır.

 

TTK’388. Maddesine göre   Anonim Şirketin kendi paylarını taahhüt etmesi  yasaktır. Bu hükme aykırı hareket edilmesi halinde kurucular veya yönetim kurulu üyeleri payları taahhüt etmiş sayılacak ve pay bedellerinden sorumlu olacaklardır.

İşletmenin geri aldığı hisse senetleri,  öz kaynaktan  mahsup  edilir   . İşletmenin geri almış olduğu hisse senetlerinin alışından, satışından, ihracından ya da iptalinden dolayın ortaya çıkan kazanç veya kayıp hiçbir surette gelir tablosuna yansıtılmaz. Alınan ya da ödenen tutarlar doğrudan öz kaynak içerisinde muhasebeleştirilmelidir.

TTK ’nun  520. Maddesi gereği şirketin ,  almış olduğu kendi payları için alım değerlerini karşılayan  tutarda yedek akçe ayırması gerekmektedir. Bu yedek akçeler ,  söz konusu paylar devredildikleri veya yok edildikleri takdirde ,alım değerlerini karşılayan tutarda çözülebilirler. Yedekler dağıtılmamış karlardan yani geçmiş yıllar karlarından ayrılmaktadır   .Ancak işletmenin geçmiş yıl karı yoksa bu durumda geri alınan paylar için yedek akçe ayrılmayacaktır.

PAYLAŞ