Bugünün Sorunlarına, Geleceğin Çözümleri...
Soru & Cevap Kariyer +90 212 325 25 01
Makaleler

Şirket Çalışanlarına Araç Tahsisi ve Ücret Konusu: Bir Danıştay Kararı

Serbest Bölgeler ve Ar-ge Merkezlerinde Çalışanların Ücret Gelirlerinin Beyanı Konusunda Kafalar Karıştı

KDV İadesinde Gecikme Zammı Uygulamasının Hukuka Aykırılığı: Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı

Danıştay Düzeltme Beyannamelerine İhtirazi Kayıt Konulmasına İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararını Dar Yorumluyor

Vergi İnceleme Raporunun veya Vergi Tekniği Raporunun Tebliğ Edilmemesi Tarhiyatı ve Cezayı Gerçekten Sakatlamaz mı?

Uluslararası Kurumlardan Kullanılan Kredilere İlişkin Kağıtların Damga Vergisi

Yurt Dışı Alacaklara Şüpheli Alacak Karşılığı Ayırmak İçin Yurt Dışında Dava Açmak Zorunda mıyız?

Arsa Payı Karşılığı İnşaat İşlerinin Vergilendirilmesinde Ne Değişti?

OECD Model Anlaşmasına Göre Gayrimaddi Hak Bedellerinin Vergilendirilmesi ve Türkiye Uygulaması

Vergiden Kaçış Yok: Tahsilatta Yardımlaşma Başlıyor

4 Seri No.lu ÇVÖ Anlaşmaları Tebliğinin Getirdikleri: Dar Mükelleflere Yapılan Serbest Meslek Ödemelerinin Vergilendirilmesi

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORLARINIZI HAZIRLAMAYI İHMAL ETMEYİN

ADİ ORTAKLIKLAR

ANONİM ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI İKTİSAP ETMESİ

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 6637 SAYILI KANUN YAYIMLANDI

EĞİTİM TAZMİNATI GELİR VERGİSİNE TABİMİDİR

Son Zamanlarda Verilen Vergi Usul Kanunu İle ilgili Özelgeler

GİDER PUSULASININ KULLANIM ALANLARI VE TEVKİFAT UYGULAMASI

e-Arşiv Uygulaması Başlıyor

SAT-KİRALA-GERİ AL İŞLEMİNDE YÜKLENİLEN KDV DÜZELTİMİ

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

6552 SAYILI KANUNUN 73 ÜNCÜ MADDESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanının 6111 ve 6522 yasalara göre karşılaştırılması

6111 SAYILI YASANIN 11.MADDESİNİN 2.FIKRASINA GÖRE BEYAN EDİLEN TUTARLAR İLE İLGİLİ SONRADAN GÜNDEME GELEN SORUNLAR

Cumhurbaşkanı Adaylarına ve Siyasi Partilere Yapılacak Bağışlar

KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLARIN BEYANI

6111 Sayılı Yasa Kapsamında Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Bulunmayan Ortaklardan Alacakların Beyanı

Özel Okullar, Üniversiteler ve Yurtlarda “Kısmi Burs Uygulamasında” Önemli Düzenleme

Kısmi Bölünme

KİSMİ BÖLÜNME İŞLEMİNDE YANLIŞLAR DOĞRULAR

Kurum Yöneticilerinin Kar Payı Dağıtımı ve Bazı Konularla İlgili Bilmeleri Gereken Önemli Hususlar

Kurumların Özkaynak Kalemlerinin Tasfiye Sonu Vergisel Durumu

Pay Sahiplerinin Şirkete Borçlanma Yasağı

Özelgeler Işığında Enflasyon Düzeltmesi Sonucu Oluşan Sermaye Olumlu Farklarının Vergilendirilmesi

Geçici Vergi Uygulamaları

NUR EKESAN KONFERANS LARI

Limited ve Anonim Şirketlerin Ortaklarının ve Kanuni Temsilcilerinin 6183 Sayılı Kanun Kapsamındaki Sorumlulukları

Çalışan Temsilcilerinin İşveren Tarafından En Kısa Zamanda Görevlendirilmesi Gerekiyor

Kar Payı Avansı Dağıtımı Yapmış Kurumlarda Dönem Sonunda Oluşan Kar Veya Zarara Göre Yapılması Gerekenler

Ortaklarına Daha Fazla Kar Dağıtmak İsteyen Kurumların Bazı Yükümlülükleri Yerine Getirmek Kaydıyla Dağıtabilecekleri Bilançolarındaki Fonlar

E-Fatura Uygulaması Hakkında

Elektronik Defter Tutma ve Elektronik Fatura Uygulaması

Yurt Dışındaki Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ No:1

Yabancı Sermaye Olarak Yurt Dışından Getirilen Nakdi Sermaye İle İlgili Yeni Düzenleme

Limited Şirketin Anonim Şirkete Dönüşümü ve Örnek Uygulama

Vadeli Çeklerde Reeskont Uygulaması

Meclise Sevkedilen Torba Yasadakii Varlık Barışına İlişkin Düzenlemeler

Limited Şirketi Anonim Şirkete Dönüştürmenin Avantajları

LTD.ŞTİ. Şirketin A.Ş. Şirkete Dönüştürülmesinde Yapılıcak İşlemler

Limited Şirkette Pay Senedinin Menkul Kıymet Olup Olmadığı ve Değer Artışı Kazancı

2013 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Dikkat Edilmesi Gereken Konular

KVK-Kabul Edilmeyen İndirimler (finansman gideri kısıtlaması)

KVK-İstisnalar - Diğer indirimler (girişim sermayesi fonu)

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Şirket Ana Sözleşmelerinin de Yapılması Gereken Değişiklikler

KVK-Zarar Mahsubu

Eski Kiracıların İşyeri ve Evlerden Gerekçesiz Çıkartılması ve Kira Artış Oranı

Yazar Kasa Fişlerinin Gider Yazılması ve KDV İndirimi

KVK- İndirimli Kurumlar Vergisi

KVK-Yurtdışı Mukimi Kişi ve Kurumlara Verilen Hizmetler

Şirketlerce Öğrencilere Verilen Burslar İle Eğitim Harcamaların Gider Yazılması ve KDV İndirimi

6552 SAYILI KANUNUN 73 ÜNCÜ MADDESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

6552 SAYILI KANUNUN 73’ÜNCÜ MADDESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

 

Ramazan YAKIŞIKLI

Yeminli Mali Müşavir

 

Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ (Seri No:1) 27/09/2014 tarih ve 29132 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi kapsamı

6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi ile Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen kesinleşmiş amme alacakları ile belediyelere ve büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerine ait kesinleşmiş bazı alacakların yapılandırılarak ödenmesine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

Bir alacağın 6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi kapsamında yapılandırılarak ödenebilmesi için aşağıdaki üç şartın bir arada bulunması gerekmektedir.

1- İlgili maddede belirtilen tür ve dönemden kaynaklı bir alacak olması,

2- “Kesinleşmiş alacak” olması,

3- Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olması.

 

Kesinleşme;

- Beyanname ile beyan edilen vergiler beyan edildiği tarihte,

- İkmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergiler ile kesilen vergi cezalarına ilişkin düzenlenen vergi/ceza ihbarnamesinin tebliği üzerine, Uzlaşma hükümlerinden yararlanılarak uzlaşılması hallerinde söz konusu olacaktır.

- Süresi içerisinde dava açılmamış olması veya dava açılmış olmakla birlikte yargılama aşamalarının son bulması,

 

Kapsama Giren Borçlar

 Vergi Usul Kanunu kapsamına giren;

- 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları (2013 takvim yılına ilişkin gelir vergisi ikinci taksiti hariç),

- 2014 yılına ilişkin olarak 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları (2014 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti hariç),

Belediyelerce Takip Edilen Alacaklar

Emlak ve çevre temizlik vergisi ile emlak vergisi üzerinden hesaplanan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı;

Belediyelerin su alacakları;

Büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları;

Kapsama Giren İdari Para Cezaları;

 

- Askerlik Kanunu,

- Mülga Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun,

- Milletvekili Seçimi Kanunu,

- Karayolları Trafik Kanunu,

- Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun,

-Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun,

-Mülga Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun,

- Karayolu Taşıma Kanunu,

- Nüfus Hizmetleri Kanunu,

- Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,

- Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun,

hükümlerine göre 30/04/2014 tarihinden (bu tarih dahil) önce verilen idari para cezaları girmektedir.

6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi hükmüne göre, söz konusu idari para cezalarından, idari yaptırım karar tutanağının düzenlenme tarihi 30/04/2014 tarihinden (bu tarih dahil) önce olan ve Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla(bu tarih hariç) kesinleşmiş olup vadesi geldiği halde ödenmemiş veya ödeme süresi henüz geçmemiş olanlar kapsam dahilindedir.

Ancak, 30/04/2014 tarihinden önce verilmekle birlikte 6552 sayılı Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla bu tarih hariç) kesinleşmemiş olan idari para cezaları madde kapsamına girmemektedir.

 

 

Özetle;

 

Alacağın türü

Dönemi

Yıllık beyannameyle beyan edilen gelir ve kurumlar vergisi

- 2013 takvim yılı ve önceki yıllara ait vergiler kapsamda

- 2014 takvim yılına ait vergiler kapsam dışı

- 2013 yılı gelir vergisi ikinci taksiti kapsam dışı

- Özel hesap dönemine tabi olanlarda, beyanname verme süresinin son günü 30.04.2014 tarihi ve bu tarihten önce olanlar kapsamda

Vergilendirme dönemi aylık olan vergilerde

- Mart 2014 ve öncesi dönemlere ait vergiler kapsamda

- Nisan 2014 ve sonrası dönemlere ait vergiler kapsam dışı

Vergilendirme dönemi üç ay olan vergilerde

- Beyanname verme süresinin son günü Nisan 2014 ve öncesine rastlayan dönemlere ait vergiler kapsamda

Vergilendirme dönemi 15 gün olan vergilerde

- Beyanname verme süresinin son günü Nisan 2014 ve öncesine rastlayan dönemlere ait vergiler kapsamda

- 1-15 Nisan 2014 dönemi vergisi kapsamda, 16-30 Nisan 2014 dönemi vergisi kapsam dışı

Veraset ve intikal vergisi

- Beyanname verme süresinin son günü 30 Nisan 2014 ve bu tarihten önce olan vergiler

Harçlar (Tapu harçları)

- 30 Nisan 2014 ve öncesinde gerçekleşen işlemler nedeniyle tarh edilip 10.09.2014 tarihi itibariyle kesinleşmiş bulunan harçlar kapsamda

Harçlar (Yıllık harçlar)

- 30.04.2014 tarihinden önce tahakkuk eden ve 10.09.2014 tarihi itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş olan veya ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan harçlar kapsamda

Motorlu taşıtlar vergisi

- 30.04.2014 tarihinden önce tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi kapsamda.

- 2014 yılı Temmuz taksiti kapsam dışı

Vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları

- 30.04.2014 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin olarak kesilen ve 10.09.2014 tarihi itibariyle kesinleşmiş olan cezalar kapsamda

İdari para cezaları

- 30.04.2014 tarihinden önce verilen, 10.09.2014 tarihi itibariyle kesinleşmiş olan cezalar kapsamda

6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen alacaklar

- 10.09.2014 tarihi itibariyle kesinleşen alacaklar kapsamda

Emlak vergisi

- Vadesi 30.04.2014 ve öncesine ait olup 10.09.2014 tarihi itibariyle ödenmemiş olan vergi kapsamda

- 2014 yılı emlak vergisi kapsam dışı

Belediyelerin su alacakları

- Vadesi 30.04.2014 ve öncesine ait olup 10.09.2014 tarihi itibariyle ödenmemiş olan su kullanımından doğan alacaklar kapsamda

 

 

Başvuru Süresi Ve Şekli

1.      Borçlular bağlı bulundukları vergi dairesine doğrudan başvurabilecekleri gibi posta yoluyla veya GİB internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden başvuru yapmaları mümkündür.

2.      Başvuru son süresi, 01.12.2014 dür.

3.      Başvuruda kullanılacak dilekçe örnekleri Tebliğ ekinde yayımlanmıştır.

 

Madde kapsamında ödenecek alacak tutarının tespiti için

 Vergi asıllarına

-vade tarihinden, Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için gecikme zammı yerine,

-daha önce hesaplanmış gecikme faizi olması halinde, bu faizin hesaplandığı süre dikkate alınarak, gecikme faizi yerine,

Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacaktır.

Bu tutar, vergi aslı ile toplanarak madde hükmüne göre yapılandırılan alacak tutarı bulunacaktır.

Yapılandırılan alacak tutarının, maddede öngörülen süre ve şekilde tamamen ödenmesi halinde, vergi aslına ilişkin gecikme zammı ve gecikme faizinin tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

Diğer taraftan, Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla (bu tarih hariç) kesinleşmiş ve bu tarihe kadar (bu tarih dahil) vadesi geldiği halde ödenmemiş vergi aslına bağlı vergi cezaları ve bu cezalara ilişkin gecikme zamları hakkında da yukarıda yapılan açıklamalara göre işlem yapılacaktır.

Bir Vergi Aslına Bağlı Olmaksızın Kesilmiş Olan Vergi Cezaları

Vergi aslına bağlı olmayan vergi cezalarının (I. ve II. derece usulsüzlük cezaları ile özel usulsüzlük cezaları) %50’sinin maddede belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan %50’sinin tahsilinden vazgeçilecektir.

Kanunun yayımlandığı tarihten önce bu cezalara karşılık kısmi ödeme yapılmış olması halinde ödenmemiş kısım için bu maddeden yararlanılabilecektir.

İhtirazi Kayıtla Beyan Edilen Vergiler

Madde kapsamına giren alacak türü ve dönemine ilişkin olarak ihtirazi kayıtla beyan edilmiş ancak bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan alacaklar da Kanunun 73 üncü maddesi kapsamında yapılandırılabilecektir. Ancak, alacağın varlığına ilişkin dava açılmış olması durumunda açılmış davalardan vazgeçilmesi gerektiği tabiidir.

Bu takdirde, ihtilafa ilişkin yargı mercilerince verilmiş kararlar dikkate alınmadan mükelleflerin beyanı üzerine tahakkuk eden tutar esas alınarak madde hükmünden yararlanılacaktır.

 

Geçici Vergiler

6552 sayılı Kanun kapsamına, vergilendirme döneminin bitim tarihi ve beyanname verme süresinin son günü Nisan/2014 ayı ve öncesine rastlayan dönemler girdiğinden, 2014 takvim yılına ilişkin gelir ve kurumlar vergisine mahsuben ödenmesi gereken geçici vergiler madde kapsamına girmemektedir.

Ancak, özel hesap dönemi tayin edilen mükelleflere ilişkin geçici vergilerde ise geçici vergi dönemi ve beyanname verme süresi 30.04.2014 tarihi ve bu tarihten önce olanlardan Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla kesinleşmiş ve vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi geçmemiş olanlar Kanunun 73 üncü maddesi kapsamına girdiğinden, geçici verginin özel hesap dönemine ilişkin mahsup döneminden önce Kanun hükmünden yararlanmak üzere başvuruda bulunulması halinde, bu borçların yapılandırılması mümkün bulunmaktadır.

Geçici vergilerin yıllık gelir ve kurumlar vergisinden mahsup edilebilmesi için mahsup tarihi itibarıyla ödenmiş olması gerektiğinden, 6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesine göre geçici vergilerin yapılandırılmış olması bu vergilerin ödendiği anlamına gelmeyeceğinden, yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi sırasında madde kapsamında yapılandırılmış ancak ödenmemiş geçici vergi asıllarının yıllık gelir veya kurumlar vergisine mahsubu edilmesi mümkün olmayacaktır. Ancak, yapılandırılmış ve yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesinden önce ödenmiş olan geçici vergilerin yıllık gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edileceği, ödenmemiş geçici vergi asıllarının ise terkin edileceği tabiidir.

Ayrıca, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi verildikten sonra ödenmemiş geçici vergiler terkin edileceğinden, madde kapsamına girmesine rağmen söz konusu beyannamelerin verilmesinden sonra bu vergilerin yapılandırılması mümkün bulunmamaktadır.

 6183 sayılı Kanun Kapsamında Takip Edilen Diğer Alacaklar

 

6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen ve Tebliğin (I/A-1.1.3.) bölümünde yer verilen diğer amme alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin açıklamalar bu bölümde yer almaktadır.

Maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olan ve Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla (bu tarih hariç) kesinleşmiş olup vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan asli alacakların ödenmemiş kısmının tamamı ile bu alacaklara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi adlarla uygulanan fer’i amme alacakları yerine Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, maddede öngörülen süre ve Şekilde ödenmesi Şartıyla bu alacaklara uygulanan faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

Kanunun yayımlandığı tarihten önce ödenmemiş olan alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması halinde ise fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın maddede öngörülen süre ve Şekilde ödenmesi Şartıyla madde hükmünden yararlanılacak ve faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

Söz konusu bent kapsamına giren alacak asıllarının Kanunun yayımlandığı tarihten önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde yapılandırılacak tutar bu Tebliğin (I/B-2.4.) bölümüne göre tespit edilecektir.

Kanunun 73 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına;

-Ecrimisiller,

-Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) alacakları,

- Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) alacakları,

-Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen ve süresinde ödenmemesi nedeniyle vergi dairelerine takip için intikal ettirilen öğrenim ve katkı kredisi alacakları,

-Doğrudan gelir desteği ödemelerinden geri alınması gereken alacaklar,

-30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre doğan yiyecek bedelleri gibi alacaklar girmektedir.

Ayrıca, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında olup vergi dairelerine takip için intikal etmiş olan amme alacakları da 6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi kapsamında yapılandırılacaktır.

6183 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca hesaplanan %10 oranındaki zam, 68 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile 79 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hesaplanan %10 oranındaki tazminatlar asli alacak olarak dikkate alınmak suretiyle madde kapsamında yapılandırılacaktır.

 

Ödeme Süresi

Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine, belediyelere ve büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerine borçlu bulunanların Kanunun 73 üncü maddesi hükmünden yararlanmak istemeleri halinde, 1 Aralık 2014 tarihi mesai saati bitimine kadar borçlu bulundukları idarelere (tahsil dairelerine) başvurmaları gerekmektedir. Madde kapsamında yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ya da ikişer aylık dönemler halinde azami on sekiz eşit taksitte ödenmesi mümkün olup ilk taksit ödeme süresi 31/12/2014 tarihi mesai saati bitiminde sona ermektedir.

Maddenin sekizinci fıkrası hükmü ile azami taksit süresi 18 eşit taksit olarak belirlenmiş olmakla birlikte maddenin dokuzuncu fıkrası ile 6, 9 ve 12 eşit taksitte ödeme seçenekleri getirilmiştir.

 

·         Kredi kartı ile ödememümkündür

 

·         Mahsuben ödemeimkanı bulunmaktadır.

 

Yapılandırma Türü

Son Başvuru Tarihi

İlk Taksit

Taksit Süresi

Vergi, Ceza

01.12.214

Ara.14

En Fazla 18 Taksit (Her iki ayda bir)

 

 

Taksitle Ödeme ve Katsayı Uygulaması

 

 Taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili fıkralara göre belirlenen tutar;

1) Altı eşit taksit için (1,05),

2) Dokuz eşit taksit için (1,07),

3) On iki eşit taksit için (1,10),

4) On sekiz eşit taksit için (1,15),

katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır. Bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilir. Ancak, tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması hâlinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir.

Cari Dönem Vergilerinin Zamanında Ödenmemesi

Kanun’a göre;

- Yıllık gelir veya kurumlar vergileri,

- Stopaj gelir/kurumlar vergisi,

- Katma değer vergisi ve

- Özel tüketim vergisi

için yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunanların, taksit ödeme süresince bu vergi türleri ile ilgili verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden vergileri çok zor durum olmaksızın her bir vergi türü itibariyle bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri veya eksik ödemeleri halinde, yapılandırılan bu borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme hakları kaybedilmektedir.

Çok zor durum hali, 6183 sayılı Kanun uygulaması çerçevesinde belirlenecektir. Buna göre;

- 6183 sayılı Kanun’a göre borçları tecil edilen mükelleflerin çok zor durumda bulundukları kabul edilecektir.

- Tecil talebi çok zor durum hali dışındaki nedenlerle (Örneğin, katma değer vergisi gibi taksitlendirilmesi uygun görülmeyen vergiler veya diğer nedenler) uygun görülmeyenler için tecil yapılmamakla birlikte, çok zor durum halinin varlığı tespit edilmişse madde hükmü ihlal edilmiş sayılmayacaktır.

 

 Taksitlerin Zamanında Ödenmemesi

 

Kesinleşmiş borçlarını yeniden yapılandırarak taksitle ödemek isteyenlerin, taksitlerini zamanında ödemeleri gerekmektedir.

Bir takvim yılında iki veya daha az taksitin (2014 yılı için bir taksitin) süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, yapılandırma düzenlemesinden yararlanılmaya devam edilebilmektedir. Ancak bu durumda, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi gerekmektedir.

Bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı tamamen kaybedilmektedir.

 

 

Tahsilinden Vazgeçilen Alacaklar

 

AMME ALACAĞI

50 TL asıl

 100 TL aslı ödenen ceza

31/12/2007 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 

VERGİ ASLINA BAĞLI OLMAYAN CEZALAR

%50

31/04/2014 tarihinden  önce  tespit edilmiş

İDARİ PARA CEZALARI – Tütün Cezası Hariç

120 TL altı

31/12/2013 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 

SGK

100 TL

31/12/2013 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 

KÖPRÜ ÜCRETİ

12 TL

 

PAYLAŞ