Bugünün Sorunlarına, Geleceğin Çözümleri...
Soru & Cevap Kariyer +90 212 325 25 01
Makaleler

Şirket Çalışanlarına Araç Tahsisi ve Ücret Konusu: Bir Danıştay Kararı

Serbest Bölgeler ve Ar-ge Merkezlerinde Çalışanların Ücret Gelirlerinin Beyanı Konusunda Kafalar Karıştı

KDV İadesinde Gecikme Zammı Uygulamasının Hukuka Aykırılığı: Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı

Danıştay Düzeltme Beyannamelerine İhtirazi Kayıt Konulmasına İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararını Dar Yorumluyor

Vergi İnceleme Raporunun veya Vergi Tekniği Raporunun Tebliğ Edilmemesi Tarhiyatı ve Cezayı Gerçekten Sakatlamaz mı?

Uluslararası Kurumlardan Kullanılan Kredilere İlişkin Kağıtların Damga Vergisi

Yurt Dışı Alacaklara Şüpheli Alacak Karşılığı Ayırmak İçin Yurt Dışında Dava Açmak Zorunda mıyız?

Arsa Payı Karşılığı İnşaat İşlerinin Vergilendirilmesinde Ne Değişti?

OECD Model Anlaşmasına Göre Gayrimaddi Hak Bedellerinin Vergilendirilmesi ve Türkiye Uygulaması

Vergiden Kaçış Yok: Tahsilatta Yardımlaşma Başlıyor

4 Seri No.lu ÇVÖ Anlaşmaları Tebliğinin Getirdikleri: Dar Mükelleflere Yapılan Serbest Meslek Ödemelerinin Vergilendirilmesi

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORLARINIZI HAZIRLAMAYI İHMAL ETMEYİN

ADİ ORTAKLIKLAR

ANONİM ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI İKTİSAP ETMESİ

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 6637 SAYILI KANUN YAYIMLANDI

EĞİTİM TAZMİNATI GELİR VERGİSİNE TABİMİDİR

Son Zamanlarda Verilen Vergi Usul Kanunu İle ilgili Özelgeler

GİDER PUSULASININ KULLANIM ALANLARI VE TEVKİFAT UYGULAMASI

e-Arşiv Uygulaması Başlıyor

SAT-KİRALA-GERİ AL İŞLEMİNDE YÜKLENİLEN KDV DÜZELTİMİ

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

6552 SAYILI KANUNUN 73 ÜNCÜ MADDESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanının 6111 ve 6522 yasalara göre karşılaştırılması

6111 SAYILI YASANIN 11.MADDESİNİN 2.FIKRASINA GÖRE BEYAN EDİLEN TUTARLAR İLE İLGİLİ SONRADAN GÜNDEME GELEN SORUNLAR

Cumhurbaşkanı Adaylarına ve Siyasi Partilere Yapılacak Bağışlar

KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLARIN BEYANI

6111 Sayılı Yasa Kapsamında Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Bulunmayan Ortaklardan Alacakların Beyanı

Özel Okullar, Üniversiteler ve Yurtlarda “Kısmi Burs Uygulamasında” Önemli Düzenleme

Kısmi Bölünme

KİSMİ BÖLÜNME İŞLEMİNDE YANLIŞLAR DOĞRULAR

Kurum Yöneticilerinin Kar Payı Dağıtımı ve Bazı Konularla İlgili Bilmeleri Gereken Önemli Hususlar

Kurumların Özkaynak Kalemlerinin Tasfiye Sonu Vergisel Durumu

Pay Sahiplerinin Şirkete Borçlanma Yasağı

Özelgeler Işığında Enflasyon Düzeltmesi Sonucu Oluşan Sermaye Olumlu Farklarının Vergilendirilmesi

Geçici Vergi Uygulamaları

NUR EKESAN KONFERANS LARI

Limited ve Anonim Şirketlerin Ortaklarının ve Kanuni Temsilcilerinin 6183 Sayılı Kanun Kapsamındaki Sorumlulukları

Çalışan Temsilcilerinin İşveren Tarafından En Kısa Zamanda Görevlendirilmesi Gerekiyor

Kar Payı Avansı Dağıtımı Yapmış Kurumlarda Dönem Sonunda Oluşan Kar Veya Zarara Göre Yapılması Gerekenler

Ortaklarına Daha Fazla Kar Dağıtmak İsteyen Kurumların Bazı Yükümlülükleri Yerine Getirmek Kaydıyla Dağıtabilecekleri Bilançolarındaki Fonlar

E-Fatura Uygulaması Hakkında

Elektronik Defter Tutma ve Elektronik Fatura Uygulaması

Yurt Dışındaki Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ No:1

Yabancı Sermaye Olarak Yurt Dışından Getirilen Nakdi Sermaye İle İlgili Yeni Düzenleme

Limited Şirketin Anonim Şirkete Dönüşümü ve Örnek Uygulama

Vadeli Çeklerde Reeskont Uygulaması

Meclise Sevkedilen Torba Yasadakii Varlık Barışına İlişkin Düzenlemeler

Limited Şirketi Anonim Şirkete Dönüştürmenin Avantajları

LTD.ŞTİ. Şirketin A.Ş. Şirkete Dönüştürülmesinde Yapılıcak İşlemler

Limited Şirkette Pay Senedinin Menkul Kıymet Olup Olmadığı ve Değer Artışı Kazancı

2013 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Dikkat Edilmesi Gereken Konular

KVK-Kabul Edilmeyen İndirimler (finansman gideri kısıtlaması)

KVK-İstisnalar - Diğer indirimler (girişim sermayesi fonu)

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Şirket Ana Sözleşmelerinin de Yapılması Gereken Değişiklikler

KVK-Zarar Mahsubu

Eski Kiracıların İşyeri ve Evlerden Gerekçesiz Çıkartılması ve Kira Artış Oranı

Yazar Kasa Fişlerinin Gider Yazılması ve KDV İndirimi

KVK- İndirimli Kurumlar Vergisi

KVK-Yurtdışı Mukimi Kişi ve Kurumlara Verilen Hizmetler

Şirketlerce Öğrencilere Verilen Burslar İle Eğitim Harcamaların Gider Yazılması ve KDV İndirimi

Elektronik Defter Tutma ve Elektronik Fatura Uygulaması

ELEKTRONİK DEFTER TUTMA VE ELEKTRONİK FATURA UYGULAMASI

Yazar:YMM Aydın Aksoy

14.12.2012 Tarihli 421 Sayılı VUK Genel Tebliği ile bazı mükelleflere elektronik defter tutma ve elektronik fatura kullanılması zorunluluğu getirilmiş,08.02.2013 Tarihinde ise bu tebliğ ile ilgili açıklamaların bulunduğu 58 Sayılı VUK Sirküleri yayımlanmıştır.

Kapsama giren mükellefler:

-04.12.2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olduğu için elektronik defter ve elektronik fatura uygulamasına geçecek olan mükellefler,sirküler ekinde yer alan listede ilan edilmiştir.

(www.gib.gov.tr ve www.efatura.gov.tr)

-Bu listede yer alanlardan 2011takvim yılında mal alan ve 31.12. 2011 tarihi itibariyle gelir tablolarındaki  brüt satış hasılatı asgari 25Milyon TL olan mükellefler de elektronik defter ve elektronik fatura uygulamasına geçmek zorundadırlar.Bunların satın aldığı malın türü (madeni yağ olup olmadığı),fiyatı,miktarı önemli değildir.

Bu mükelleflerden sadece hizmet alanlar için zorunluluk yoktur.

Lisans sahibi mükelleflerden mal alışı  yapanların,madeni yağ sektöründe veya başka bir sektörde faaliyet göstermesi zorunluluk karşısındaki durumlarını etkilememektedir.

-06.06.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel TüketimVergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki mallar (alkollü içecekler,kolalı gazozlar ve tütün mamülleri) imal,inşa veya ithal ettiği için elektronik defter ve elektronik fatura uygulamasına geçecek olan mükelleflerde sirkülerdeki listede ilan edilmiştir.

-Bu listede yer alanlardan 2011 takvim yılında mal alan ve 31.12.2011 tarihi itibariyle gelir tablolarındaki brüt satış hasılatı asgari 10Milyon TL olan mükelleflerde elektronik defter ve elektronik fatura uygulasına geçmek zorundadırlar.Bunların satın aldığı malın da yine türü,fiyatı,miktarı önemli degildir.Bu mükelleflerden sadece hizmet alanlar için zorunluluk yoktur.

Bu kapsamda mal alışı yapanların tütün,alkol,kolalı gazozlar sektörlerinde veya başka sektörlerde faaliyet göstermesi zorunluluk karşısındaki durumlarını etkilememektedir.

Mükellefler brüt satış hasılatlarının hesaplanmasında,sadece madeni yağ,tütün,alkol veya kolalı gazoz satışları değil gelir tablosunda yer alan bütün satışları gösteren brüt satış hasılatına göre zorunluluk kapsamına alınacaktır.

Özel hesap dönemine sahip mükellefler,brüt satış hasılatının hesaplanmasında 2011 takvim yılında sona eren özel hesap dönemi brüt satış hasılatını dikkate alacaklardır.

Zorunluluk kapsamında olsun veya olmasın,elektronik fatura uygulamasına kayıtlı mükellefler birbirlerinden aldıkları mallar ve birbirlerine ifa ettikleri hizmetleri için 01.09.2013 tarihinden itibaren sadece elektronik fatura gönderip alacaklardır.

Elektronik fatura uygulamasına kayıtlı mükellefler,uygulamaya kayıtlı olmayan mükelleflere yaptıkları mal ve hizmet ifası için genel hükümler çerçevesinde kağıt fatura düzenlemeye devam edeceklerdir

Elektronik fatura ve Elektronik deftere geçiş süresi:

Zorunluluk kapsamına giren mükelleflerin:

-Elektronik fatura uygulamasına 2013 takvim yılı (01.09.2013 itibariyle Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvurulması gerekmektedir.)

-Elektronik defter uygulamasına ise 2014 takvim yılı(Elektronik defter yazılımlarını kendi geliştiren mükelleflerin 01.09.2014 tarihi itibariyle elektronik defter test süreçlerini başarı ile

Tamamlamış olmaları gerekmektedir.) içerisinde geçmeleri zorunludur.

Sorumluluk ve Cezai Müeyyidiler:

-Bilgi işlem sistemlerinin entegrasyonu yöntemiyle elektronik fatura uygulamasından yararlanan mükellefler,sistemlerini kesintisiz 7 gün 24 saat fatura ve ilgili mesajları alabilir ve gönderebilir halde açık tutmak zorundadırlar.Mücbir sebebler dışında bu zorunluluğa uymayan mükelleflerin entegrasyon izinleri iptal edilecek olup,elektronik fatura uygulamasını

Sadece portal yöntemiyle kullanabileceklerdir.Ayrıca bu mükellefler sistemleri üzerinde yapacakları bakım,onarım,gözden geçirme vb. İşlemler nedeniyle sistemlerine erişim kesintiye uğrayacak ise bu kesintiden önceki üç işgünü içerisinde hangi tarihte ve ne kadar süreyle kesintiye uğrayacağını GİB na bildirmekle yükümlüdür.Kesinti süresi hiçbir surette iki günü aşamaz.

-Elektronik fatura ve elektronik deftere ilişkin olarak bu tebliğ ile getirilen zorunluluklara uymayanlar hakkında,VUK un ceza hükümleri tatbik olunur.

-Elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilen mükellefler elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan diğer mükelleflere kağıt ortamında fatura düzenleyemezler;düzenlemeleri halinde kağıt ortamında düzenlenen bu faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.Ayrıca bu mükellefler bu sisteme kayıtlı diğer mükelleflerden gönderilen elektronik faturaları almaları zorunludur.Bu zorunluluğa uymayan mükellefler hakkında VUK un ilgili hükümlerinde belirtilen fatura almayan mükelleflere tatbik olunan cezai hükümler uygulanır.

-Elektronik defter tutma zorunluluğu getirilen mükellefler kağıt ortamında defter tutamazlar.Bu mükellefler kağıt ortamında defter tutmaları halinde hiç defter tutmamış sayılırlar.

Sorumluluklarını yerine getirmeyen mükellefler resen GV,KV.KDV,ÖTV tarhiyatına muhatap olacaklardır.Ayrıca VUK madde:341 Vergi Zıyaı Cezası,madde:353 Özel Usulsüzlük Cezası,madde:359 Kaçakcılık Suçları Ve Cezaları ile cezalandırılabileceklerdir.

PAYLAŞ