Bugünün Sorunlarına, Geleceğin Çözümleri...
Soru & Cevap Kariyer +90 212 325 25 01
Makaleler

Şirket Çalışanlarına Araç Tahsisi ve Ücret Konusu: Bir Danıştay Kararı

Serbest Bölgeler ve Ar-ge Merkezlerinde Çalışanların Ücret Gelirlerinin Beyanı Konusunda Kafalar Karıştı

KDV İadesinde Gecikme Zammı Uygulamasının Hukuka Aykırılığı: Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı

Danıştay Düzeltme Beyannamelerine İhtirazi Kayıt Konulmasına İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararını Dar Yorumluyor

Vergi İnceleme Raporunun veya Vergi Tekniği Raporunun Tebliğ Edilmemesi Tarhiyatı ve Cezayı Gerçekten Sakatlamaz mı?

Uluslararası Kurumlardan Kullanılan Kredilere İlişkin Kağıtların Damga Vergisi

Yurt Dışı Alacaklara Şüpheli Alacak Karşılığı Ayırmak İçin Yurt Dışında Dava Açmak Zorunda mıyız?

Arsa Payı Karşılığı İnşaat İşlerinin Vergilendirilmesinde Ne Değişti?

OECD Model Anlaşmasına Göre Gayrimaddi Hak Bedellerinin Vergilendirilmesi ve Türkiye Uygulaması

Vergiden Kaçış Yok: Tahsilatta Yardımlaşma Başlıyor

4 Seri No.lu ÇVÖ Anlaşmaları Tebliğinin Getirdikleri: Dar Mükelleflere Yapılan Serbest Meslek Ödemelerinin Vergilendirilmesi

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORLARINIZI HAZIRLAMAYI İHMAL ETMEYİN

ADİ ORTAKLIKLAR

ANONİM ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI İKTİSAP ETMESİ

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 6637 SAYILI KANUN YAYIMLANDI

EĞİTİM TAZMİNATI GELİR VERGİSİNE TABİMİDİR

Son Zamanlarda Verilen Vergi Usul Kanunu İle ilgili Özelgeler

GİDER PUSULASININ KULLANIM ALANLARI VE TEVKİFAT UYGULAMASI

e-Arşiv Uygulaması Başlıyor

SAT-KİRALA-GERİ AL İŞLEMİNDE YÜKLENİLEN KDV DÜZELTİMİ

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

6552 SAYILI KANUNUN 73 ÜNCÜ MADDESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanının 6111 ve 6522 yasalara göre karşılaştırılması

6111 SAYILI YASANIN 11.MADDESİNİN 2.FIKRASINA GÖRE BEYAN EDİLEN TUTARLAR İLE İLGİLİ SONRADAN GÜNDEME GELEN SORUNLAR

Cumhurbaşkanı Adaylarına ve Siyasi Partilere Yapılacak Bağışlar

KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLARIN BEYANI

6111 Sayılı Yasa Kapsamında Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Bulunmayan Ortaklardan Alacakların Beyanı

Özel Okullar, Üniversiteler ve Yurtlarda “Kısmi Burs Uygulamasında” Önemli Düzenleme

Kısmi Bölünme

KİSMİ BÖLÜNME İŞLEMİNDE YANLIŞLAR DOĞRULAR

Kurum Yöneticilerinin Kar Payı Dağıtımı ve Bazı Konularla İlgili Bilmeleri Gereken Önemli Hususlar

Kurumların Özkaynak Kalemlerinin Tasfiye Sonu Vergisel Durumu

Pay Sahiplerinin Şirkete Borçlanma Yasağı

Özelgeler Işığında Enflasyon Düzeltmesi Sonucu Oluşan Sermaye Olumlu Farklarının Vergilendirilmesi

Geçici Vergi Uygulamaları

NUR EKESAN KONFERANS LARI

Limited ve Anonim Şirketlerin Ortaklarının ve Kanuni Temsilcilerinin 6183 Sayılı Kanun Kapsamındaki Sorumlulukları

Çalışan Temsilcilerinin İşveren Tarafından En Kısa Zamanda Görevlendirilmesi Gerekiyor

Kar Payı Avansı Dağıtımı Yapmış Kurumlarda Dönem Sonunda Oluşan Kar Veya Zarara Göre Yapılması Gerekenler

Ortaklarına Daha Fazla Kar Dağıtmak İsteyen Kurumların Bazı Yükümlülükleri Yerine Getirmek Kaydıyla Dağıtabilecekleri Bilançolarındaki Fonlar

E-Fatura Uygulaması Hakkında

Elektronik Defter Tutma ve Elektronik Fatura Uygulaması

Yurt Dışındaki Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ No:1

Yabancı Sermaye Olarak Yurt Dışından Getirilen Nakdi Sermaye İle İlgili Yeni Düzenleme

Limited Şirketin Anonim Şirkete Dönüşümü ve Örnek Uygulama

Vadeli Çeklerde Reeskont Uygulaması

Meclise Sevkedilen Torba Yasadakii Varlık Barışına İlişkin Düzenlemeler

Limited Şirketi Anonim Şirkete Dönüştürmenin Avantajları

LTD.ŞTİ. Şirketin A.Ş. Şirkete Dönüştürülmesinde Yapılıcak İşlemler

Limited Şirkette Pay Senedinin Menkul Kıymet Olup Olmadığı ve Değer Artışı Kazancı

2013 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Dikkat Edilmesi Gereken Konular

KVK-Kabul Edilmeyen İndirimler (finansman gideri kısıtlaması)

KVK-İstisnalar - Diğer indirimler (girişim sermayesi fonu)

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Şirket Ana Sözleşmelerinin de Yapılması Gereken Değişiklikler

KVK-Zarar Mahsubu

Eski Kiracıların İşyeri ve Evlerden Gerekçesiz Çıkartılması ve Kira Artış Oranı

Yazar Kasa Fişlerinin Gider Yazılması ve KDV İndirimi

KVK- İndirimli Kurumlar Vergisi

KVK-Yurtdışı Mukimi Kişi ve Kurumlara Verilen Hizmetler

Şirketlerce Öğrencilere Verilen Burslar İle Eğitim Harcamaların Gider Yazılması ve KDV İndirimi

Kurumların Özkaynak Kalemlerinin Tasfiye Sonu Vergisel Durumu


KURUMLARIN ÖZKAYNAK KALEMLERİNİN TASFİYE SONU VERGİSEL DURUMU

 

Kıral Aydın AKSOY  YMM

 

 

ÖRNEK: 1-  Banka  50.000                    Sermaye:                   50.000

                                                          Geçmiş yıl karı:           20.000 -- (2011)

                                                          Geçmiş yıl zararı: (-)   10.000 -- (2012)

                                                          Tasfiye zararı:  (-)      10.000 -- (2013)

                                                                                                                         

                               50.000                                                   50.000

 

Geçmiş yıl karından geçmiş yıl zararı ve tasfiye zararı düşülecek, bilançoda sadece banka ve sermaye kalacak, bankadaki para ortaklara sermaye iadesi olarak ödenecek.

 

ÖRNEK: 2-   Banka   100.000                     Sermaye:                  50.000

                                                              Geçmiş yıl karı:          200.000 – (2011)

                                                              Geçmiş yıl zararı: (-)  100.000 – (2012) 

                                                              Tasfiye zararı: (-)        50.000  – (2013)                                           

                                                 

                               100.000                                                100.000

 

 Geçmiş  yıl  karından  geçmiş yıl  zararı  ve  tasfiye  zararı   düşülecek;

 200.000 – ( 100.000 + 50.000 ) = 50.000 TL Kalan 50.000 TL dağıtılabilir kardır.

 Kurumun ortaklık yapısı stopaja tabi ortaklardan oluşuyorsa;

         50.000 x %15 = 7.500  stopaj        50.000 -7.500 =   42.500 TL dağıtılabilir net kardır.

                                                                

 Diğer kalan 50.000 TL ise ortaklara sermaye iadesi olarak ödenecektir.

 

 ÖRNEK: 3-   Banka   80.000                      Sermaye:              90.000                  

                                                              Geçmiş yıl karı:     150.000 – (2012)

                                                              Tasfiye zararı: (-) 160.000 – (2013)     

                                     

                                80.000                                                80.000                                                                                      

 

Geçmiş yıl karını tasfiye zararını mahsup edildikten sonra 150.000-160.000 = - 10.000 TL  tasfiye zararı kalacaktır. Bu tutarın sermayeden  mahsubu sonucu kalan 80.000 TL ortaklara sermaye iadesi olarak ödenecektir.

 

ÖRNEK: 4-   Banka  50.000                        Sermaye:                   70.000    

                                                              Geçmiş yıl zararı: (-)   10.000  – (2012)

                                                              Tasfiye zararı: (-)       10.000 -- (2013)    

 

                              50.000                                                       50.000

 

Not: Sermaye içinde 20.000 TL  geçmiş yıl karı vardır.

 

 Sermaye içindeki geçmiş yıl karından geçmiş yıl zararı ve tasfiye zararı düşülecek.

 ( 20.000 – ( 10.000 + 10.000 ) = 0          Kalan 50.000 TL ortaklara sermaye iadesi olarak ödenecektir.

 

ÖRNEK: 5-   Banka  250.000                      Sermaye:             200.000

                                                              Geçmiş yıl karı:        140.000 --(2010)

                                                              Geçmiş yıl zararı: (-)  50.000 –(2011)

                                                              Geçmiş yıl zararı  (-)  50.000.-(2012)   

                                                              Tasfiye karı                10.000.-                           

 

                              250.000                                                   250.000

 

Not: Sermaye içinde 100.000 TL geçmiş yıl karı vardır.

 

Sermaye içinde geçmiş yıl karı, geçmiş yıl karı ve tasfiye karı toplamından geçmiş yıl zararlarından düştüğümüz zaman ( 100.000 + 140.000 +10.000 )–( 50.000 + 50.000 )= 150.000TL

geçmiş yıl karı kalır. Bu tutar dağıtılabilir kardır.

Kurumun ortaklık yapısı stopaja tabi ortaklardan oluşuyorsa ;

150.000 x %15= 22.500 TL stopaj        150.000 – 22.500 = 127.500 TL dağıtılabilir net kar

                                                                                                 

Kalan 100.000 TL ise ortaklara sermaye iadesi olarak ödenecektir.

 

ÖRNEK: 6-   Banka 100.000                        Sermaye:               300.000

                                                               Geçmiş yıl karı:           90.000 -- (2011)

                                                               Geçmiş yıl zararı: (-)   250.000 – (2012)

                                                               Enf düz zararı      (-)    50.000

                                                                    Tasfiye karı:            10.000 

 

                           100.000                                                           100.000

 

Not: Sermaye içinde 100.000 TL geçmiş yıl karı var.

 

(100.000+90.000+10.000) - (250.000+50.000) =  -100.000 TL    Geçmiş yıl karı kalmadığı için bankadaki 100.000 TL ortaklara sermaye iadesi olarak ödenecektir.

 

ÖRNEK: 7-   Banka 200.000                        Sermaye:            90.000

                                                                 Gmsk fonu:         150.000

                                                                 Tasfiye zarar:(-)    40.000

 

                               200.000                                                 200.000

 

Not:Tasfiyeye Gayrimenkul satış kazancı fonu  5 yılı doldurmuştur.

 

Gmsk fonu 5 yılı doldurduğu için geçmiş yıl karı olarak değerlendirilecektir.Kurumlar vergisi hesaplanmayacaktır.

Geçmiş yıl karından tasfiye zararı düşüldüğünde;

150.000 – 40.000 = 110.000 TL stopja tabi kar kalacaktır. Kurumun yapısı stopaja tabi ortaklardan oluşuyorsa 110.000 x %15 = 16.500 TL stopaj      110.000 – 16.500 = 93.500 TL  dağıtılacak net kar olacaktır.Bankada kalan 90.000.-TL Ortaklara sermaye iadesi olarak ödenecektir.

                                                                                                                                             

Dağıtılacak net kar olacaktır. Bankada kalan 90.000 TL ortaklara sermaye iadesi olarak ödenecektir.

 

ÖRNEK: 8-   Banka 80.000                          Sermaye:            90.000

                                                                Gmsk fonu:           150.000

 

                                                               Tasfiye zararı: (-)  160.000     

                                                                                             

                              80.000                                                      80.000

 

Not:Gayrimenkul satış kazancı fonu  5 yılı doldurmamıştır.

 

Gayrimenkul satış kazancı fonu 5 yılı doldurmadığı için kurumlar vergisine tabi olacaktır. Ayrıca vergi zıyaı cezası ve gecikme faizi uygulanacaktır.  ( KV Md 5/e)

150.000 x %20 = 30.000 kurumlar vergisi 150.000 – 30.000 = 120.000 geçmiş yıl karı kabul edilir. Geçmiş yıl karından 120.000 – 160.000 =  - 40.000 zarar kalır. Kurumlar vergisi 30.000 TL olarak ödendiğinden bankada kalan 50.000 TL ‘ den vergi zıyaı cezası ve gecikme faizi ödendikten sonra kalan tutar ortaklara sermaye iadesi olarak ödenir.

 

ÖRNEK: 9-  Banka 200.000                         Sermaye:            90.000

                                                               Gmsk fonu:           150.000

                                                               Tasfiye zararı: (-)   40.000

 

                             200.000                                                200.000

 

Not: Gayrimenkul satış kazancı fonu  5 ylı doldurmamıştır.

 

Gmsk fonu 5 yılı doldurmadığı için kurumlar vergisine tabi olacaktır. Ayrıca vergi zıyaı cezası ve gecikme faizi uygulanacaktır. (KV  Md 5/e ) 150.000 X %20 = 30.000 TL kurumlar vergisi

150.000 – 30.000 = 120.000 geçmiş yıl karı kabul edilir. 120.000 – 40.000 = 80.000 TL dağıtılabilir brüt kardır  80.000 x %15 = 12.000 TL stopaj (kurumun yapısı stopaja tabi ortaklardan oluşuyorsa ) 80.000 – 12.000 = 68.000 TL ortaklara dağıtılacak net kar ödemelerimiz;

Kurumlar vergisi ------ 30.000

Stopaj ------------------12.000

Ortaklara temettü -–-- 68.000

               Toplam :   110.000

 

Bankada kalan 90.000 TL den vergi zıyaı cezası ve gecikme faizi ödendikten sonra kalan tutar ortaklara sermaye iadesi olarak ödenecektir.

 

ÖRNEK: 10-   Banka   80.000                      Sermaye:             240.000

                                                                Tasfiye zararı: (-)   160.000

                         

                               80.000                                                     80.000

 

Not: Sermaye içinde 150.000 TL sermaye olumlu farkı var.

 

VUK geçici md.  25/g  göre sermaye içindeki 150.000 TL kurumlar vergisine tabi olacak.

150.000 x %20 = 30.000 TL KV      150.000 – 30.000 = 120.000 TL dağıtılabilecek kar durumundadır. Ancak 160.000 TL tasfiye zararı olduğundan 120.000 – 160.000 = - 40.000 TL

tasfiye zararı kalır. 30.000 TL kurumlar vergisi ödedikten sonra kalan 50.000 TL ortaklara sermaye iadesi olarak ödenir.

                                                                                                                  

ÖRNEK: 11-    Banka   10.000                     Sermaye:               200.000

                                                               Geçmiş yıl zararı:(-)  150.000

                                                               Tasfiye zararı:    (-)    40.000

 

                                10.000                                                    10.000

 

Not: Sermaye içinde 100.000 TL sermaye olumlu farkı var.

 

VUK geçici md. 25/g  göre sermaye içindeki 100.000 TL  kurumlar vergisine tabi olacaktır.

100.000 x %20 = 20.000 TL kurumlar vergisi 100.000 – 20.000 = 80.000 TL  dağıtılabilecek kar durumundadır. Ancak zararlar toplamı 190.000 TL olduğundan 80.000 – 190.000 = -110.000  TL zarar kalmaktadır.  Kurumlar vergisi kanunu md. 21/2 göre tasfiye edilen kurumlara ait beyannameler tasfiyenin sona erdiği tarihi takip eden 30 gün içinde kurumun bağlı olduğu vergi dairesine verileceğinden, bu beyannamelere göre tahakkuk eden vergilerin beyanname verme süresi içinde ödenmesi gerekeceğinden, hesaplanan 20.000 TL kurumlar vergisi bu maddeye göre ödenecektir.

 

ÖRNEK: 12-  Banka   200.000                     Sermaye:             250.000

                                                                Tasfiye zararı: (-)   50.000

                                                             

                                200.000                                               200.000

 

 

Not: Sermaye içinde  150.000.-TL Sermaye olumlu farkı vardır.

 

150.000 x %20 = 30.000 TL kurumlar vergisi 150.000 – 30.000 = 120.000 TL dağıtılabilecek

Kar durumundadır. 50.000 TL zarar olduğundan 120.000 – 50.000 = 70.000 TL dağıtılabilecek kar oluşacaktır (stopaja tabi ortaklar varsayılmıştır) 70.000 x %15 =10.500 TL stopaj 70.000 – 10.500 = 59.500 TL dağıtılacak net kardır.

Ödemeler:

Kurumlar vergisi------ 30.000

Stopaj ------------------10.500

Dağıtılacak kar ----     -59.500

 

Ort. sermaye iadesi  100.000      

                                 200.000

Toplam 200.000 TL bankadan yapılacak ödemeler.

 

Not: Sermaye olumlu farkları ister sermayeye ilave edilmiş olsun ister edilmesin kurumlar vergisi muhakkak hesaplanacaktır. Ayrıca dağıtılabilecek kar kalmışsa  (kurumun yapısı stopaja tabi ortaklardan oluşuyorsa) stopaja tabi olacaktır.

 

Antalya Vergi Dairesi Bşk.                  25.05.2011 Sayı B.07.1.GİB.4.07.16.01.KVK.2010.41-122    

Büyük Mükellefler VD Bşk                  20.02.2012 sayıB.07.1.GİB.4.99.16.02GVK-94-52                     

İst.Vergi Dairesi Bşk                             23.02.2012 sayı B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK-9-707

İst.Vergi Dairesi Bşk                             05.12.2012 sayı 62030549-125(9-2012/58)-3132

PAYLAŞ