Bugünün Sorunlarına, Geleceğin Çözümleri...
Soru & Cevap Kariyer +90 212 325 25 01
Makaleler

Şirket Çalışanlarına Araç Tahsisi ve Ücret Konusu: Bir Danıştay Kararı

Serbest Bölgeler ve Ar-ge Merkezlerinde Çalışanların Ücret Gelirlerinin Beyanı Konusunda Kafalar Karıştı

KDV İadesinde Gecikme Zammı Uygulamasının Hukuka Aykırılığı: Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı

Danıştay Düzeltme Beyannamelerine İhtirazi Kayıt Konulmasına İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararını Dar Yorumluyor

Vergi İnceleme Raporunun veya Vergi Tekniği Raporunun Tebliğ Edilmemesi Tarhiyatı ve Cezayı Gerçekten Sakatlamaz mı?

Uluslararası Kurumlardan Kullanılan Kredilere İlişkin Kağıtların Damga Vergisi

Yurt Dışı Alacaklara Şüpheli Alacak Karşılığı Ayırmak İçin Yurt Dışında Dava Açmak Zorunda mıyız?

Arsa Payı Karşılığı İnşaat İşlerinin Vergilendirilmesinde Ne Değişti?

OECD Model Anlaşmasına Göre Gayrimaddi Hak Bedellerinin Vergilendirilmesi ve Türkiye Uygulaması

Vergiden Kaçış Yok: Tahsilatta Yardımlaşma Başlıyor

4 Seri No.lu ÇVÖ Anlaşmaları Tebliğinin Getirdikleri: Dar Mükelleflere Yapılan Serbest Meslek Ödemelerinin Vergilendirilmesi

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORLARINIZI HAZIRLAMAYI İHMAL ETMEYİN

ADİ ORTAKLIKLAR

ANONİM ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI İKTİSAP ETMESİ

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 6637 SAYILI KANUN YAYIMLANDI

EĞİTİM TAZMİNATI GELİR VERGİSİNE TABİMİDİR

Son Zamanlarda Verilen Vergi Usul Kanunu İle ilgili Özelgeler

GİDER PUSULASININ KULLANIM ALANLARI VE TEVKİFAT UYGULAMASI

e-Arşiv Uygulaması Başlıyor

SAT-KİRALA-GERİ AL İŞLEMİNDE YÜKLENİLEN KDV DÜZELTİMİ

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

6552 SAYILI KANUNUN 73 ÜNCÜ MADDESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanının 6111 ve 6522 yasalara göre karşılaştırılması

6111 SAYILI YASANIN 11.MADDESİNİN 2.FIKRASINA GÖRE BEYAN EDİLEN TUTARLAR İLE İLGİLİ SONRADAN GÜNDEME GELEN SORUNLAR

Cumhurbaşkanı Adaylarına ve Siyasi Partilere Yapılacak Bağışlar

KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLARIN BEYANI

6111 Sayılı Yasa Kapsamında Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Bulunmayan Ortaklardan Alacakların Beyanı

Özel Okullar, Üniversiteler ve Yurtlarda “Kısmi Burs Uygulamasında” Önemli Düzenleme

Kısmi Bölünme

KİSMİ BÖLÜNME İŞLEMİNDE YANLIŞLAR DOĞRULAR

Kurum Yöneticilerinin Kar Payı Dağıtımı ve Bazı Konularla İlgili Bilmeleri Gereken Önemli Hususlar

Kurumların Özkaynak Kalemlerinin Tasfiye Sonu Vergisel Durumu

Pay Sahiplerinin Şirkete Borçlanma Yasağı

Özelgeler Işığında Enflasyon Düzeltmesi Sonucu Oluşan Sermaye Olumlu Farklarının Vergilendirilmesi

Geçici Vergi Uygulamaları

NUR EKESAN KONFERANS LARI

Limited ve Anonim Şirketlerin Ortaklarının ve Kanuni Temsilcilerinin 6183 Sayılı Kanun Kapsamındaki Sorumlulukları

Çalışan Temsilcilerinin İşveren Tarafından En Kısa Zamanda Görevlendirilmesi Gerekiyor

Kar Payı Avansı Dağıtımı Yapmış Kurumlarda Dönem Sonunda Oluşan Kar Veya Zarara Göre Yapılması Gerekenler

Ortaklarına Daha Fazla Kar Dağıtmak İsteyen Kurumların Bazı Yükümlülükleri Yerine Getirmek Kaydıyla Dağıtabilecekleri Bilançolarındaki Fonlar

E-Fatura Uygulaması Hakkında

Elektronik Defter Tutma ve Elektronik Fatura Uygulaması

Yurt Dışındaki Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ No:1

Yabancı Sermaye Olarak Yurt Dışından Getirilen Nakdi Sermaye İle İlgili Yeni Düzenleme

Limited Şirketin Anonim Şirkete Dönüşümü ve Örnek Uygulama

Vadeli Çeklerde Reeskont Uygulaması

Meclise Sevkedilen Torba Yasadakii Varlık Barışına İlişkin Düzenlemeler

Limited Şirketi Anonim Şirkete Dönüştürmenin Avantajları

LTD.ŞTİ. Şirketin A.Ş. Şirkete Dönüştürülmesinde Yapılıcak İşlemler

Limited Şirkette Pay Senedinin Menkul Kıymet Olup Olmadığı ve Değer Artışı Kazancı

2013 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Dikkat Edilmesi Gereken Konular

KVK-Kabul Edilmeyen İndirimler (finansman gideri kısıtlaması)

KVK-İstisnalar - Diğer indirimler (girişim sermayesi fonu)

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Şirket Ana Sözleşmelerinin de Yapılması Gereken Değişiklikler

KVK-Zarar Mahsubu

Eski Kiracıların İşyeri ve Evlerden Gerekçesiz Çıkartılması ve Kira Artış Oranı

Yazar Kasa Fişlerinin Gider Yazılması ve KDV İndirimi

KVK- İndirimli Kurumlar Vergisi

KVK-Yurtdışı Mukimi Kişi ve Kurumlara Verilen Hizmetler

Şirketlerce Öğrencilere Verilen Burslar İle Eğitim Harcamaların Gider Yazılması ve KDV İndirimi

e-Arşiv Uygulaması Başlıyor

e-Arşiv Uygulaması Başlıyor

 

Yazan  : Ahmet Fuat Özgül SMMM

 

Kağıt fatura kullanımını büyük oranda ortadan kaldırması beklenen e-Arşiv uygulaması, T.C. Maliye Bakanlığı tarafından tebliğ edilen ‘433 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ ile uygulamaya geçiyor. Tebliğ kapsamında zorunlu tutulan mükellefler ve operasyon maliyetlerini azaltmayı hedefleyen şirketler e-Arşiv sistemine geçiş yapabilecekler. Mükellefler Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) veya seçtikleri e-Arşiv Özel Entegratörü’ne başvurarak geçiş süreçlerini hemen başlatabiliyorlar.

İlk Geçiş Yapacaklar e-Ticaret Siteleri ve EFKS’ye bağlı şirketler

Söz konusu tebliğ, ‘İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan’ tüm mükelleflere, en geç 1 Ocak 2016 tarihine kadar e-Arşiv Uygulamasına geçme zorunluluğu getiriyor. Daha önce Elektronik Fatura Kayıt Sistemi’ne (EFKS) bağlı olan şirketlerin ise 2014 yılı sonuna kadar geçişlerini tamamlamaları gerekiyordu ancak EFKS uygulamasından yararlanan mükelleflerin faturalama süreçleri ile bilgi işlem sistemlerini 433 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne uygun hale getirme süresi 1 Nisan 2015 tarihinden geç olmamak üzere Gelir İdaresi Başkanlığının kendilerine yazıyla bildireceği bir tarihe kadar uzatılmıştır.

Kağıt fatura yüklerinden kurtulma fırsatı geliyor

Ayrıca e-Arşiv tebliği, gerekli teknik ve yasal şartları sağlayan mükelleflerin de e-Arşiv uygulamasını kullanabilmelerine imkân tanıyor. Tebliğde belirtilen zorunluluk kapsamı dışında kalan ancak, kağıt fatura kullanım oranlarını düşürmek ve operasyonel giderlerini azaltmak isteyen mükellefler, T.C. Maliye Bakanlığı ve GİB tarafından belirlenen şartları yerine getirerek e-Arşiv’e sistemine geçiş yapabilecekler.

e-Arşiv ile ne değişecek

GİB tarafından uygulanan e-Arşiv sistemi, bu geçişi tamamlayan vergi mükelleflerinin; e-Fatura kullanmayan vergi mükelleflerine ve vergi mükellefi olmayanlara (son kullanıcıya) yönelik fatura oluşturma, gönderme ve saklama süreçlerini köklü bir şekilde değiştiriyor. Tabii e-Arşiv sistemine geçiş yapabilmek için, mükelleflerin öncelikle e-Fatura sistemine geçiş yapmaları gerekiyor.

Uygulama ile birlikte faturalar artık veri merkezinde arşivlenecek

Tebliğin ana konularından biri, elektronik ortamda oluşturulan faturaların ikinci nüshalarının, tıpkı kâğıt faturalarda olduğu gibi 10 yıl süreyle arşivlenmesi.
e-Arşiv sistemine geçmiş olan tüm mükelleflerin, ürettikleri elektronik faturaları yasal olarak geçerli ve güvenli bir şekilde 10 yıl süreyle saklamaları ve istendiğinde bu belgelere kolaylıkla ulaşılabilmesini sağlamaları gerekiyor.

Böylelikle e-Arşiv’i  kullanan şirketler hem fatura oluşturma, hem de fatura saklama ve erişme konularında ciddi oranda zaman, işgücü ve kaynak tasarrufu sağlayabiliyor, risklerini en aza indiriyor. Milyonlarca kâğıt fatura artık elektronik ortamda saklanacağı için, şirketler klasörlerde fatura ve ilgili belgeleri fiziki olarak arşivlemekten kurtuluyor, doğaya saygılı bir faturalama sürecine geçiş yapıyor.

e-Arşiv ile e-Fatura arasındaki fark nedir

E-Fatura uygulaması, GİB’in e-Fatura uygulamasına geçmiş şirketler arasında gönderilen/alınan faturalar için olurken, -yani bir nevi şirketlerin şirketler ile olan ticaretlerine (B2B) ait faturaların elektronik ortamda düzenlenmesi ve iletilmesi işlemlerini kapsamakta iken- e-Arşiv uygulaması vergi mükellefi olup e-Faturaya geçmemiş şirketlere düzenlenecek faturalar ve daha çok da şirketlerin tüketicilere yani son kullanıcılara (B2C) kestikleri faturaların elektronik ortamda hazırlanması, gönderilmesi ve arşivlenmesi ile ilgili faaliyetleri kapsamaktadır.


Hangi mükellefler için e-Arşiv uygulaması zorunludur

·        Elektronik Fatura Kayıt Sistemi (EFKS) kapsamında faturalarını elektronik ortamda oluşturma ve muhafaza izni almış olan mükellefler, 2014 yılı sonuna kadar faturalama süreçleri ile bilgi işlem sistemlerini, GİB’in tebliğinde yer alan usul ve esaslara uygun hale getirmek zorundadır.

·        İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler şu andaki mevzuata göre en geç 1/1/2016 tarihine kadar e-Arşiv uygulamasına geçmek zorundadır.

e-Arşiv uygulaması mükellefi olmayan şirketler  neden e-Arşiv’e geçmeli

Elektronik Arşiv uygulaması bireysel ya da kurumsal olarak çok sayıda fatura kesen tüm firmalar için zaman, iş gücü, kaynak ve arşivlemede büyük tasarruf sağlayan bir uygulamadır. e-Arşiv uygulaması sayesinde firmalar kağıt fatura gönderme maliyetini ortadan kaldırarak faturadan kaynaklanan operasyonel yüklerini en aza indirebileceklerdir.

e-Arşiv uygulaması kapsamındaki mükellefler diğer mükelleflere ve son kullanıcıya faturalarını nasıl gönderecekler

e-Arşiv uygulamasından yararlanma izni verilen mükellefler:

- 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olanlara düzenledikleri faturaları anılan tebliğe göre e-Fatura olarak oluşturmak, iletmek, muhafaza ve istendiğinde ibraz etmek zorundadırlar.

- 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olmayan vergi mükelleflerine e-Arşiv Uygulaması kapsamında fatura oluşturmaya, kâğıt ortamında göndermeye ve oluşturulan faturaların ikinci nüshasını elektronik ortamda muhafaza ve istendiğinde ibraz etmeye zorunludurlar.

- Vergi mükellefi olmayanlara ise e-Arşiv Uygulaması kapsamında fatura oluşturmaya, müşterilerinin talebi doğrultusunda elektronik ortamda iletmeye veya kâğıt ortamında göndermeye, oluşturulan faturaların ikinci nüshasını elektronik ortamda muhafaza etmeye ve istenildiğinde ibraz etmeye zorunludurlar.

Mükellefler e-Arşiv uygulamasına nasıl geçebilirler

Mükellefler çözüm, entegrasyon ve sertifikasyon maliyetine katlanmak zorunda kalmadan, GİB tarafından izin verilmiş bir Özel Entegratör aracılığı ile de elektronik arşiv hizmeti vermeye başlayabilirler. Ayrıca firmalar eğer isterse kendi bilgi işlem sistemlerini Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) sistemine entegre ederek e-Arşiv oluşturabilirler, ancak kendi sistemini kurmak isteyen firmaların ISO27001, ISO22301 ve TS 13298 belgelerine sahip olmaları ve GİB’in E-Arşiv Başvuru Kılavuzu’nda yer alan şartları yerine getirmeleri gerekmektedir.

 

Kaynak : G.İ.B.

PAYLAŞ