Bugünün Sorunlarına, Geleceğin Çözümleri...
Soru & Cevap Kariyer +90 212 325 25 01
Makaleler

Şirket Çalışanlarına Araç Tahsisi ve Ücret Konusu: Bir Danıştay Kararı

Serbest Bölgeler ve Ar-ge Merkezlerinde Çalışanların Ücret Gelirlerinin Beyanı Konusunda Kafalar Karıştı

KDV İadesinde Gecikme Zammı Uygulamasının Hukuka Aykırılığı: Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı

Danıştay Düzeltme Beyannamelerine İhtirazi Kayıt Konulmasına İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararını Dar Yorumluyor

Vergi İnceleme Raporunun veya Vergi Tekniği Raporunun Tebliğ Edilmemesi Tarhiyatı ve Cezayı Gerçekten Sakatlamaz mı?

Uluslararası Kurumlardan Kullanılan Kredilere İlişkin Kağıtların Damga Vergisi

Yurt Dışı Alacaklara Şüpheli Alacak Karşılığı Ayırmak İçin Yurt Dışında Dava Açmak Zorunda mıyız?

Arsa Payı Karşılığı İnşaat İşlerinin Vergilendirilmesinde Ne Değişti?

OECD Model Anlaşmasına Göre Gayrimaddi Hak Bedellerinin Vergilendirilmesi ve Türkiye Uygulaması

Vergiden Kaçış Yok: Tahsilatta Yardımlaşma Başlıyor

4 Seri No.lu ÇVÖ Anlaşmaları Tebliğinin Getirdikleri: Dar Mükelleflere Yapılan Serbest Meslek Ödemelerinin Vergilendirilmesi

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORLARINIZI HAZIRLAMAYI İHMAL ETMEYİN

ADİ ORTAKLIKLAR

ANONİM ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI İKTİSAP ETMESİ

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 6637 SAYILI KANUN YAYIMLANDI

EĞİTİM TAZMİNATI GELİR VERGİSİNE TABİMİDİR

Son Zamanlarda Verilen Vergi Usul Kanunu İle ilgili Özelgeler

GİDER PUSULASININ KULLANIM ALANLARI VE TEVKİFAT UYGULAMASI

e-Arşiv Uygulaması Başlıyor

SAT-KİRALA-GERİ AL İŞLEMİNDE YÜKLENİLEN KDV DÜZELTİMİ

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

6552 SAYILI KANUNUN 73 ÜNCÜ MADDESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanının 6111 ve 6522 yasalara göre karşılaştırılması

6111 SAYILI YASANIN 11.MADDESİNİN 2.FIKRASINA GÖRE BEYAN EDİLEN TUTARLAR İLE İLGİLİ SONRADAN GÜNDEME GELEN SORUNLAR

Cumhurbaşkanı Adaylarına ve Siyasi Partilere Yapılacak Bağışlar

KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLARIN BEYANI

6111 Sayılı Yasa Kapsamında Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Bulunmayan Ortaklardan Alacakların Beyanı

Özel Okullar, Üniversiteler ve Yurtlarda “Kısmi Burs Uygulamasında” Önemli Düzenleme

Kısmi Bölünme

KİSMİ BÖLÜNME İŞLEMİNDE YANLIŞLAR DOĞRULAR

Kurum Yöneticilerinin Kar Payı Dağıtımı ve Bazı Konularla İlgili Bilmeleri Gereken Önemli Hususlar

Kurumların Özkaynak Kalemlerinin Tasfiye Sonu Vergisel Durumu

Pay Sahiplerinin Şirkete Borçlanma Yasağı

Özelgeler Işığında Enflasyon Düzeltmesi Sonucu Oluşan Sermaye Olumlu Farklarının Vergilendirilmesi

Geçici Vergi Uygulamaları

NUR EKESAN KONFERANS LARI

Limited ve Anonim Şirketlerin Ortaklarının ve Kanuni Temsilcilerinin 6183 Sayılı Kanun Kapsamındaki Sorumlulukları

Çalışan Temsilcilerinin İşveren Tarafından En Kısa Zamanda Görevlendirilmesi Gerekiyor

Kar Payı Avansı Dağıtımı Yapmış Kurumlarda Dönem Sonunda Oluşan Kar Veya Zarara Göre Yapılması Gerekenler

Ortaklarına Daha Fazla Kar Dağıtmak İsteyen Kurumların Bazı Yükümlülükleri Yerine Getirmek Kaydıyla Dağıtabilecekleri Bilançolarındaki Fonlar

E-Fatura Uygulaması Hakkında

Elektronik Defter Tutma ve Elektronik Fatura Uygulaması

Yurt Dışındaki Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ No:1

Yabancı Sermaye Olarak Yurt Dışından Getirilen Nakdi Sermaye İle İlgili Yeni Düzenleme

Limited Şirketin Anonim Şirkete Dönüşümü ve Örnek Uygulama

Vadeli Çeklerde Reeskont Uygulaması

Meclise Sevkedilen Torba Yasadakii Varlık Barışına İlişkin Düzenlemeler

Limited Şirketi Anonim Şirkete Dönüştürmenin Avantajları

LTD.ŞTİ. Şirketin A.Ş. Şirkete Dönüştürülmesinde Yapılıcak İşlemler

Limited Şirkette Pay Senedinin Menkul Kıymet Olup Olmadığı ve Değer Artışı Kazancı

2013 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Dikkat Edilmesi Gereken Konular

KVK-Kabul Edilmeyen İndirimler (finansman gideri kısıtlaması)

KVK-İstisnalar - Diğer indirimler (girişim sermayesi fonu)

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Şirket Ana Sözleşmelerinin de Yapılması Gereken Değişiklikler

KVK-Zarar Mahsubu

Eski Kiracıların İşyeri ve Evlerden Gerekçesiz Çıkartılması ve Kira Artış Oranı

Yazar Kasa Fişlerinin Gider Yazılması ve KDV İndirimi

KVK- İndirimli Kurumlar Vergisi

KVK-Yurtdışı Mukimi Kişi ve Kurumlara Verilen Hizmetler

Şirketlerce Öğrencilere Verilen Burslar İle Eğitim Harcamaların Gider Yazılması ve KDV İndirimi

Vergiden Kaçış Yok: Tahsilatta Yardımlaşma Başlıyor

Mehmet Batun

Yeminli Mali Müşavir

 

 

Bilindiği üzere 26/6/2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11790 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile çok taraflı uluslararası anlaşma niteliğinde olan “Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi” ülkemizde 1 Temmuz 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bugün itibariyle Türkiye’nin aralarında bulunduğu 123 ülke bu sözleşmeye taraf durumundadır. Sözleşme ile taraf ülkelerin vergi idareleri arasında aşağıdaki konularda idari yardımlaşma öngörülmüştür:

 

  • Bilgi değişimi
  • Yurtdışı vergi incelemeleri
  • Eşzamanlı vergi incelemeleri
  • Tahsilatta yardımlaşma
  • Tebligat

 

Ülkemizde Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesinin ağırlıklı olarak otomatik bilgi değişimi özelinde ele alındığını görüyoruz.  En az bilgi değişimi kadar önemli olan tahsilatta yardımlaşma konusu geri planda kalmıştır.

 

Bu yazımızda, izleyen dönemde mükelleflerin hayatında önemli etkileri olabilecek tahsilatta idari yardımlaşma konusu açıklanmıştır.

 

Küresel Mükellefe Küresel Kurallar

 

Küreselleşme ile birlikte kambiyo sınırlamalarının ortadan kalkmasının ve baş döndürücü teknolojik gelişmenin bir sonucu olarak geçtiğimiz dönemde sermayenin sınır ötesi akışkanlığı önemli ölçüde artmıştır. Bugün oturduğumuz yerde birden fazla ülkede vergisel sonuçları olan işlemler yapmak hiç de zor değildir. Ancak, ülkelerin mevzuatlarının ancak kendi hükümranlık sahaları içerisinde geçerli olması ve vergi idareleri arasındaki uyumsuzluk ve/veya koordinasyonsuzluk küresel dünyada vergi alacağının tahsil imkanlarının sınırlı kalmasına yol açmaktaydı. Çok basit ifade etmek gerekirse pratikte bir ülkede vergi doğuran olaya sebebiyet verdikten sonra o ülkede fiziki ve ekonomik bir varlık göstermeyerek o vergi alacağının tahsilat kabiliyetini ortadan kaldırmak mümkün olabilmekteydi.

 

2011 yılında düzenlenen G20 zirvesi ile fitili ateşlenen ve Vergisel Konularda İdari Yardımlaşma Sözleşmesi ile somutlaşan vergi idareleri arasında küresel düzeyde işbirliği projesi, küresel mükellefe küresel kuralların uygulanması noktasında atılmış önemli bir adımdır. Tabiri caiz ise artık çember daralmıştır.

 

Halihazırda 123 ülkenin taraf olduğu bu Sözleşme ile hayatımıza giren tahsilatta yardımlaşma Türkiye açısından 1.7.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Tahsilatta Yardımlaşma Nedir?

 

Tahsilatta yardımlaşma, bir ülkenin yetkili makamlarının kesinleşmiş ve cebri icraya konu edilebilir aşamaya gelmiş olan vergi alacağı ile buna bağlı ceza, zam ve faizlerin (talepte bulunulan) diğer ülke tarafından tahsil edilerek alacaklı olan ülkenin yetkili makamlarına aktarılmasını sağlayan bir idari yardımlaşma sistemidir.

 

Bu sistemde gerekli şartları taşıyan vergi alacağına sahip olan ülke diğer ülkeye başvurarak alacağının tahsili konusunda yardım istemektedir. Talepte bulunulan ülke bu alacağı kendi alacağıymış gibi tahsil etmekle yükümlüdür.

 

Hangi Vergi Alacakları Tahsilatta Yardımlaşma Kapsamına Girmektedir?

 

Konuya Türkiye açısından bakmakta yarar var. Tahsilatta yardımlaşma kapsamına giren vergi alacakları iki bakımdan sınırlanmıştır: verginin türü ve dönemi.

 

Türkiye, Sözleşmeye koyduğu çekince ve beyanlar ile söz konusu Sözleşmenin kapsamına sadece;

 

  • Gelir ve kurumlar vergisi ile
  • Katma değer vergisini

 

dahil etmiştir. Bunlar dışında kalan vergiler ile yerel yönetimler ile diğer alt yönetim birimlerinin almış oldukları vergiler Sözleşme kapsamında değildir. Dolayısıyla, Türkiye açısından bakıldığında gelir ve kurumlar vergisi ile KDV alacakları ve bunlara bağlı cezalar, gecikme faizleri ve zamları tahsilatta yardımlaşma kapsamındadır.

 

Sözleşmenin çekince ve beyanlar bölümüne baktığımızda Türkiye’nin Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihte var olan herhangi bir vergi alacağı konusunda yardım sağlamama hakkını saklı tuttuğu görülmektedir. Yani Türkiye, Sözleşmenin bizim açımızdan yürürlüğe girdiği tarih olan 1.7.2018 tarihinden sonra doğacak olan vergi alacakları konusunda tahsilatta yardım sağlayacaktır.

 

Özetle Türkiye açısından; 1.7.2018 tarihinden sonra doğacak olan gelir, kurumlar ve katma değer vergisi borçları ile bunlara ilişkin zam, faiz ve cezalar tahsilatta yardımlaşmanın kapsamına girmektedir.

 

Hangi Aşamada Bulunan Alacaklar Tahsilatta Yardımlaşmaya Konudur?

 

Sözleşmenin 11 inci maddesine göre taraflar arasında aksi kararlaştırılmadıkça başvuran Devlette cebri icraya izin veren bir belgenin konusunu oluşturan ve dava konusu edilmeyen vergi alacakları tahsilatta yardımlaşmaya konu olacaktır.

 

Başvuran Devletin mevzuatına göre zamanaşımına uğramış olan bir alacağın idari yardımlaşmaya konu olması mümkün değildir. Yardım talebi bu gibi sürelere ilişkin de bilgi içerecektir.

 

Vergi Alacakları İçin Tahsilattan Önce Koruma Tedbirleri Alınabilir mi?

 

Vergi alacağı, başvuran Devlette henüz dava safhasında ise talepte bulunulan Devlet tahsilata geçmeyecektir. Benzer şekilde vergi alacağı dava safhasında olmamakla birlikte henüz başvuran Devlette cebri icraya izin veren bir belge konusu değilse diğer Devlette tahsilat süreci başlamayacaktır. Ancak, Sözleşmenin 12 nci maddesine göre bu iki durumda dahi başvuran Devlet talepte bulunursa diğer Devlet gerekli koruma önlemlerini alacaktır.

 

Başvuru Ne Şekilde Yapılacak?

 

Tahsilatta idari yardımlaşma talebi ilgili ülkenin yetkili makamına yazılı olarak yapılacaktır. İdari yardımlaşma talebine:

 

  1. Vergi alacağının Sözleşme kapsamına giren bir vergi ile ilgili olduğuna ve tahsili bakımından dava konusu yapılmadığı veya yapılmayacağına dair beyan,
  2. Başvuran devlette cebri icraya izin veren belgenin resmi kopyası,
  3. Tahsilat ve koruma önlemleri için gerekli olan diğer belgeler

 

eklenecektir.

 

Belgelerin incelenmesinden sonra talepte bulunulan Devlet, başvuran Devletin talebi üzerine yargı kararları da dahil olmak üzere başvuran Devletten gelen ve bu Sözleşmenin kapsadığı vergilere ilişkin belgeleri muhatabına tebliğ edecektir.

 

Vergi Alacağı Nasıl Tahsil Edilecek?

 

Talepte bulunulan Devlet, gerekli şartları taşıyan vergi alacağını kendi iç mevzuatını uygulayarak kendi alacağıymış gibi tahsil edecektir.

 

Doğrudan Tebligat Yapma İmkanı Getirilmiştir

 

Sözleşmenin 17/3 maddesine göre bir taraf, diğer tarafın sınırları içindeki bir kişiye doğrudan posta göndermek suretiyle belgelerin tebliğini gerçekleştirebilecektir.

 

Zamanaşımı Konusuna Dikkat

 

Eğer talepte bulunulan Devlet tarafından yapılan tahsilat işlemi, o Devletin mevzuatına göre zamanaşımını durduruyor veya kesiyor ise başvuran Devletin mevzuatı uyarınca da aynı etkiye sahip olacaktır.

 

Bu ilginç hükmü somut bir örnek üzerinden anlatmak yararlı olabilir. Bizim 6183 sayılı Amme Alacaklarını Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 103 üncü maddesine göre ödeme, vergi alacağında zamanaşımını kesen haller arasında sayılmıştır. Dolayısıyla, Sözleşmeye taraf olan X ülkesi, Türk yetkili makamlarından gerekli şartları taşıyan bir vergi alacağının tahsili konusunda usulüne uygun olarak yardım talebinde bulunursa ve Türk yetkili makamları bu talebe uygun olarak kısmi tahsilat yaparsa 6183 sayılı AATUHK’nun 103 üncü maddesine göre vergi alacağının tahsil zamanaşımı X ülkesinde de kesilecektir. Kesilmenin rastladığı takvim yılını takip den takvim yılının başından itibaren yeniden işlemeye başlayacaktır.

PAYLAŞ