Bugünün Sorunlarına, Geleceğin Çözümleri...
Soru & Cevap Kariyer +90 212 325 25 01
Makaleler

KDV İadesinde Gecikme Zammı Uygulamasının Hukuka Aykırılığı: Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı

7194 Sayılı Kanunda Yer Alan Şüphe Üzerine Mükellefiyet Kaydının Terkini Konusu

Danıştay Düzeltme Beyannamelerine İhtirazi Kayıt Konulmasına İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararını Dar Yorumluyor

Vergi İnceleme Raporunun veya Vergi Tekniği Raporunun Tebliğ Edilmemesi Tarhiyatı ve Cezayı Gerçekten Sakatlamaz mı?

Uluslararası Kurumlardan Kullanılan Kredilere İlişkin Kağıtların Damga Vergisi

Yurt Dışı Alacaklara Şüpheli Alacak Karşılığı Ayırmak İçin Yurt Dışında Dava Açmak Zorunda mıyız?

Gayrimenkul Satışından Elde Edilen Kazançların Vergilendirilmesi: Ticari Kazanç – Değer Artış Kazancı Ayrımı

Arsa Payı Karşılığı İnşaat İşlerinin Vergilendirilmesinde Ne Değişti?

OECD Model Anlaşmasına Göre Gayrimaddi Hak Bedellerinin Vergilendirilmesi ve Türkiye Uygulaması

Vergiden Kaçış Yok: Tahsilatta Yardımlaşma Başlıyor

4 Seri No.lu ÇVÖ Anlaşmaları Tebliğinin Getirdikleri: Dar Mükelleflere Yapılan Serbest Meslek Ödemelerinin Vergilendirilmesi

BA VE BS BİLDİRİM FORMLARI VE ÖZELLİKLİ DURUMLAR

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORLARINIZI HAZIRLAMAYI İHMAL ETMEYİN

15 SORUDA İZAHA DAVET MÜESSESESİ

Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerince Matrah Artırımı Beyanında Uygulanacak Vergi Oranları

KATMA DEĞER VERGİSİ İLE GV KV BİRLİKTE ARTIRILMASI

ADİ ORTAKLIKLAR

ANONİM ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI İKTİSAP ETMESİ

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN NAKİT SERMAYE ARTIRIMLARINA TEŞVİK GETİRİLMİŞTİR.

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 6637 SAYILI KANUN YAYIMLANDI

EĞİTİM TAZMİNATI GELİR VERGİSİNE TABİMİDİR

Son Zamanlarda Verilen Vergi Usul Kanunu İle ilgili Özelgeler

GİDER PUSULASININ KULLANIM ALANLARI VE TEVKİFAT UYGULAMASI

e-Arşiv Uygulaması Başlıyor

SAT-KİRALA-GERİ AL İŞLEMİNDE YÜKLENİLEN KDV DÜZELTİMİ

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

6552 SAYILI KANUNUN 73 ÜNCÜ MADDESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanının 6111 ve 6522 yasalara göre karşılaştırılması

6111 SAYILI YASANIN 11.MADDESİNİN 2.FIKRASINA GÖRE BEYAN EDİLEN TUTARLAR İLE İLGİLİ SONRADAN GÜNDEME GELEN SORUNLAR

Cumhurbaşkanı Adaylarına ve Siyasi Partilere Yapılacak Bağışlar

KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLARIN BEYANI

6111 Sayılı Yasa Kapsamında Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Bulunmayan Ortaklardan Alacakların Beyanı

Sadece Vergi İnceleme Raporu ile Yapılacak KDV İade İşlemleri

Özel Okullar, Üniversiteler ve Yurtlarda “Kısmi Burs Uygulamasında” Önemli Düzenleme

Kısmi Bölünme

KİSMİ BÖLÜNME İŞLEMİNDE YANLIŞLAR DOĞRULAR

Kurum Yöneticilerinin Kar Payı Dağıtımı ve Bazı Konularla İlgili Bilmeleri Gereken Önemli Hususlar

Kurumların Özkaynak Kalemlerinin Tasfiye Sonu Vergisel Durumu

Pay Sahiplerinin Şirkete Borçlanma Yasağı

Özelgeler Işığında Enflasyon Düzeltmesi Sonucu Oluşan Sermaye Olumlu Farklarının Vergilendirilmesi

Geçici Vergi Uygulamaları

NUR EKESAN KONFERANS LARI

On Kişiden Az Çalışanı Olan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıftaki İşverenlere Sağlanacak İş Sağlığı Ve Güvenliği Desteği

E-Defter Uygulaması

Mahsuben İndirimli Oranda Kurumlar Vergisi Uygulaması

Elektronik Fatura Uygulaması

Limited ve Anonim Şirketlerin Ortaklarının ve Kanuni Temsilcilerinin 6183 Sayılı Kanun Kapsamındaki Sorumlulukları

Çalışan Temsilcilerinin İşveren Tarafından En Kısa Zamanda Görevlendirilmesi Gerekiyor

Sat ve Geri Kirala Işleminin Işletmelere Getirdiği Avantajlar

Kar Payı Avansı Dağıtımı Yapmış Kurumlarda Dönem Sonunda Oluşan Kar Veya Zarara Göre Yapılması Gerekenler

Ortaklarına Daha Fazla Kar Dağıtmak İsteyen Kurumların Bazı Yükümlülükleri Yerine Getirmek Kaydıyla Dağıtabilecekleri Bilançolarındaki Fonlar

E-Fatura Uygulaması Hakkında

Elektronik Defter Tutma ve Elektronik Fatura Uygulaması

Yurt Dışındaki Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ No:1

Yabancı Sermaye Olarak Yurt Dışından Getirilen Nakdi Sermaye İle İlgili Yeni Düzenleme

Limited Şirketin Anonim Şirkete Dönüşümü ve Örnek Uygulama

Vadeli Çeklerde Reeskont Uygulaması

Meclise Sevkedilen Torba Yasadakii Varlık Barışına İlişkin Düzenlemeler

Limited Şirketi Anonim Şirkete Dönüştürmenin Avantajları

LTD.ŞTİ. Şirketin A.Ş. Şirkete Dönüştürülmesinde Yapılıcak İşlemler

Limited Şirkette Pay Senedinin Menkul Kıymet Olup Olmadığı ve Değer Artışı Kazancı

2013 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Dikkat Edilmesi Gereken Konular

KVK-Kabul Edilmeyen İndirimler (finansman gideri kısıtlaması)

KVK-İstisnalar - Diğer indirimler (girişim sermayesi fonu)

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Şirket Ana Sözleşmelerinin de Yapılması Gereken Değişiklikler

KVK-Zarar Mahsubu

Eski Kiracıların İşyeri ve Evlerden Gerekçesiz Çıkartılması ve Kira Artış Oranı

Yazar Kasa Fişlerinin Gider Yazılması ve KDV İndirimi

KVK- İndirimli Kurumlar Vergisi

KVK-Yurtdışı Mukimi Kişi ve Kurumlara Verilen Hizmetler

Şirketlerce Öğrencilere Verilen Burslar İle Eğitim Harcamaların Gider Yazılması ve KDV İndirimi

KATMA DEĞER VERGİSİ İLE GV KV BİRLİKTE ARTIRILMASI

 

KATMA DEĞER VERGİSİ  İLE  GV/KV BİRLİKTE ARTIRILMASI

 

Ramazan YAKIŞIKLI

Yeminli Mali Müşavir

 

 

Katma değer vergisinden vergi artırım, 6736 sayılı kanunun Matrah ve vergi artırımı başlıklı 5/3. Fıkrasında düzenlenmiştir.

 

Genel kural; hesaplanan katma değer vergisinin yıllık toplamı üzerinden;

 2011 yılı için %3,5, 2012 yılı için %3,

2013 yılı için %2,5, 2014 yılı için %2 ve

 2015 yılı için %1,5

oranından az olmamak üzere (fazla olabilir)  belirlenecek katma değer vergisinin, vergi artırımı olarak beyan edilmesidir.

 

En az üç döneme ait beyannamenin verilmiş olması hâlinde, bu yıla ait dönemlerden verilmiş olan beyannamelerdeki hesaplanan katma değer vergisi tutarlarının ortalaması bir yıla iblağ edilir.

 

Yine genel kural; katma değer vergisi artırımı ile gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımı birbirinden bağımsızdır. Bir vergi türünü artıran diğerini artırmayabilir.

 

Ancak bazı durumlarda;

 

KDV artırımı için;

ilgili yıl için gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımında bulunulmuş olması şartı aranmakta,

ayrıca;

bu durumda yukarda yer alan oranların değil gelir veya kurumlar vergisi yönünden artırılan matrah üzerinden %18 oranında katma değer vergisi hesaplanması istenmektedir.

 

Buna göre, her iki vergi türünün artırım zorunluluğu olduğu durumlar aşağıda sıralanmıştır;

 

Madde 5/3-b-2 de yer alan düzenleme;

Hiç KDV beyannamesi verilmemiş olması hali

Bir veya iki döneme ilişkin beyanname verilmiş olması hâli

ile

Madde 5/3-b-3 de yer alan düzenleme;

İlgili takvim yılı içindeki işlemlerin tamamının;

·         istisnalar kapsamındaki teslim ve hizmetlerden oluşması

·         diğer nedenlerle hesaplanan katma değer vergisi bulunmaması

·         tecil-terkin uygulaması kapsamındaki teslimlerden oluşması

durumlarında hem KDV hem GV-KV artırım birlikte yapılmalıdır.

Yukarıdaki durumlarda mükellefin hesaplanan KDV si olmadığından (bir iki dönem verenlerde bu kapsamdadır) KDV artırımını GV/KV artırım tutarından %18 oranında hesaplarlar.

 

KDV de KARŞILAŞTIRMA İSTENEN DURUMLAR

 Madde 5/3-b-3 de yer alan düzenleme şu şekildedir;

 “Şu kadar ki, ilgili takvim yılı içinde bu alt bentte belirtilen durumların yanı sıra vergiye tabi diğer işlemlerin de mevcudiyeti nedeniyle hesaplanan vergisi çıkan mükelleflerin bu fıkra hükmüne göre ödemeleri gereken katma değer vergisi tutarı, yukarıda belirtildiği şekilde hesaplanacak %18 oranındaki katma değer vergisi tutarından aşağı olamaz. Bu kapsama giren mükellefler, gelir veya kurumlar vergisi için matrah artırımında bulunmamaları hâlinde bu fıkra hükmünden yararlanamaz.”

 

Dikkat edileceği üzere, yukarıda yer alan düzenleme  iki vergi türü birlikte  artırımı zorunluluğunun yanı sıra, KDV artırımında karşılaştırma yaparak yüksek olanın beyanı istenmektedir.


Karşılaştırma sonucu; KDV artırım oranı uygulaması ile bulunan tutar ile GV/KV artırım tutarına %18 KDV uygulaması sonucu bulunan tutardan yüksek olanının dikkate alınır.

 

 Madde 5/3-b-3 de yer alan düzenleme İlk bakışta anlaşılamadığı için; benzer  düzenlemenin yer aldığı 6111 sayılı yasadaki uygulama bir genelge ile açıklanmıştır. (6111 sy kanun 4. Sayılı genelge)

Genelgenin, yeni kanun uygulamasının geçerli olacağı düşünülmektedir.

Önemli olduğunu düşündüğümüz Genelgeye göre,

İstisna veya Tecil-Terkin Kapsamında İşlemleri Olmakla BirlikteBütün DönemlerdeHesaplanan Katma Değer Vergisi Beyanı Bulunan Mükellefler;

artırımda bulunmak istedikleri yılda vermeleri gereken beyannamelerin tamamını vermiş ve bütün beyannamelerde hesaplanan KDV (tecil edilebilir KDV tutarından fazla hesaplanan KDV) beyan etmiş mükellefler beyannamelerde yer alan hesaplanan KDV tutarlarını toplayacak, bu toplamdan "tecil edilebilir KDV" tutarlarını düşecek, kalan tutara ilgili yıl için öngörülen artırım oranını uygulamak suretiyle artırım tutarını hesaplayacaklardır. Bu kapsamdaki mükellefler …… gelir veya kurumlar vergisi bakımından matrah artırımında bulunmaları şartı aranmayacaktır.”

PAYLAŞ