Bugünün Sorunlarına, Geleceğin Çözümleri...
Soru & Cevap Kariyer +90 212 325 25 01
Makaleler

Şirket Çalışanlarına Araç Tahsisi ve Ücret Konusu: Bir Danıştay Kararı

Gayrimenkul Satışında Ticari Kazanç - Değer Artış Kazancı Ayrımı

BA – BS Bildirim Formları ve Özellikli Durumlar

Serbest Bölgeler ve Ar-ge Merkezlerinde Çalışanların Ücret Gelirlerinin Beyanı Konusunda Kafalar Karıştı

Korona Salgını İle İlgili Tüm Duyurularımız

KDV İadesinde Gecikme Zammı Uygulamasının Hukuka Aykırılığı: Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı

7194 Sayılı Kanunda Yer Alan Şüphe Üzerine Mükellefiyet Kaydının Terkini Konusu

Danıştay Düzeltme Beyannamelerine İhtirazi Kayıt Konulmasına İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararını Dar Yorumluyor

Vergi İnceleme Raporunun veya Vergi Tekniği Raporunun Tebliğ Edilmemesi Tarhiyatı ve Cezayı Gerçekten Sakatlamaz mı?

Uluslararası Kurumlardan Kullanılan Kredilere İlişkin Kağıtların Damga Vergisi

Yurt Dışı Alacaklara Şüpheli Alacak Karşılığı Ayırmak İçin Yurt Dışında Dava Açmak Zorunda mıyız?

Arsa Payı Karşılığı İnşaat İşlerinin Vergilendirilmesinde Ne Değişti?

OECD Model Anlaşmasına Göre Gayrimaddi Hak Bedellerinin Vergilendirilmesi ve Türkiye Uygulaması

Vergiden Kaçış Yok: Tahsilatta Yardımlaşma Başlıyor

4 Seri No.lu ÇVÖ Anlaşmaları Tebliğinin Getirdikleri: Dar Mükelleflere Yapılan Serbest Meslek Ödemelerinin Vergilendirilmesi

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORLARINIZI HAZIRLAMAYI İHMAL ETMEYİN

Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerince Matrah Artırımı Beyanında Uygulanacak Vergi Oranları

KATMA DEĞER VERGİSİ İLE GV KV BİRLİKTE ARTIRILMASI

ADİ ORTAKLIKLAR

ANONİM ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI İKTİSAP ETMESİ

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN NAKİT SERMAYE ARTIRIMLARINA TEŞVİK GETİRİLMİŞTİR.

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 6637 SAYILI KANUN YAYIMLANDI

EĞİTİM TAZMİNATI GELİR VERGİSİNE TABİMİDİR

Son Zamanlarda Verilen Vergi Usul Kanunu İle ilgili Özelgeler

GİDER PUSULASININ KULLANIM ALANLARI VE TEVKİFAT UYGULAMASI

e-Arşiv Uygulaması Başlıyor

SAT-KİRALA-GERİ AL İŞLEMİNDE YÜKLENİLEN KDV DÜZELTİMİ

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

6552 SAYILI KANUNUN 73 ÜNCÜ MADDESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanının 6111 ve 6522 yasalara göre karşılaştırılması

6111 SAYILI YASANIN 11.MADDESİNİN 2.FIKRASINA GÖRE BEYAN EDİLEN TUTARLAR İLE İLGİLİ SONRADAN GÜNDEME GELEN SORUNLAR

Cumhurbaşkanı Adaylarına ve Siyasi Partilere Yapılacak Bağışlar

KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLARIN BEYANI

6111 Sayılı Yasa Kapsamında Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Bulunmayan Ortaklardan Alacakların Beyanı

Sadece Vergi İnceleme Raporu ile Yapılacak KDV İade İşlemleri

Özel Okullar, Üniversiteler ve Yurtlarda “Kısmi Burs Uygulamasında” Önemli Düzenleme

Kısmi Bölünme

KİSMİ BÖLÜNME İŞLEMİNDE YANLIŞLAR DOĞRULAR

Kurum Yöneticilerinin Kar Payı Dağıtımı ve Bazı Konularla İlgili Bilmeleri Gereken Önemli Hususlar

Kurumların Özkaynak Kalemlerinin Tasfiye Sonu Vergisel Durumu

Pay Sahiplerinin Şirkete Borçlanma Yasağı

Özelgeler Işığında Enflasyon Düzeltmesi Sonucu Oluşan Sermaye Olumlu Farklarının Vergilendirilmesi

Geçici Vergi Uygulamaları

NUR EKESAN KONFERANS LARI

On Kişiden Az Çalışanı Olan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıftaki İşverenlere Sağlanacak İş Sağlığı Ve Güvenliği Desteği

E-Defter Uygulaması

Mahsuben İndirimli Oranda Kurumlar Vergisi Uygulaması

Elektronik Fatura Uygulaması

Limited ve Anonim Şirketlerin Ortaklarının ve Kanuni Temsilcilerinin 6183 Sayılı Kanun Kapsamındaki Sorumlulukları

Çalışan Temsilcilerinin İşveren Tarafından En Kısa Zamanda Görevlendirilmesi Gerekiyor

Sat ve Geri Kirala Işleminin Işletmelere Getirdiği Avantajlar

Kar Payı Avansı Dağıtımı Yapmış Kurumlarda Dönem Sonunda Oluşan Kar Veya Zarara Göre Yapılması Gerekenler

Ortaklarına Daha Fazla Kar Dağıtmak İsteyen Kurumların Bazı Yükümlülükleri Yerine Getirmek Kaydıyla Dağıtabilecekleri Bilançolarındaki Fonlar

E-Fatura Uygulaması Hakkında

Elektronik Defter Tutma ve Elektronik Fatura Uygulaması

Yurt Dışındaki Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ No:1

Yabancı Sermaye Olarak Yurt Dışından Getirilen Nakdi Sermaye İle İlgili Yeni Düzenleme

Limited Şirketin Anonim Şirkete Dönüşümü ve Örnek Uygulama

Vadeli Çeklerde Reeskont Uygulaması

Meclise Sevkedilen Torba Yasadakii Varlık Barışına İlişkin Düzenlemeler

Limited Şirketi Anonim Şirkete Dönüştürmenin Avantajları

LTD.ŞTİ. Şirketin A.Ş. Şirkete Dönüştürülmesinde Yapılıcak İşlemler

Limited Şirkette Pay Senedinin Menkul Kıymet Olup Olmadığı ve Değer Artışı Kazancı

2013 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Dikkat Edilmesi Gereken Konular

KVK-Kabul Edilmeyen İndirimler (finansman gideri kısıtlaması)

KVK-İstisnalar - Diğer indirimler (girişim sermayesi fonu)

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Şirket Ana Sözleşmelerinin de Yapılması Gereken Değişiklikler

KVK-Zarar Mahsubu

Eski Kiracıların İşyeri ve Evlerden Gerekçesiz Çıkartılması ve Kira Artış Oranı

Yazar Kasa Fişlerinin Gider Yazılması ve KDV İndirimi

KVK- İndirimli Kurumlar Vergisi

KVK-Yurtdışı Mukimi Kişi ve Kurumlara Verilen Hizmetler

Şirketlerce Öğrencilere Verilen Burslar İle Eğitim Harcamaların Gider Yazılması ve KDV İndirimi

Sat ve Geri Kirala Işleminin Işletmelere Getirdiği Avantajlar

SAT VE GERİ KİRALA İŞLEMİNİN İŞLETMELERE GETİRDİĞİ AVANTAJLAR

 

Yazar  : Ahmet Fuat ÖZGÜL  SMMM

 

6495 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 02.08.2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiş olup bu kanunun aşağıda sayacağımız bazı maddeleri ile işletmelerin aktifinde yer alan iktisadi kıymetlerin finansal kiralama şirketlerine satılıp geri kiralanması yoluyla şirketin elde edeceği finansal rahatlama ayrıca Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi istisnaları getirmiştir. 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklik;

6495 sayılı Kanunun 42. maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5. (İstisnalar) maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin birinci paragrafındaki parantez içi hükmü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

“Taşınmazların; kaynak kuruluşlarca, kira sertifikası ihracı amacıyla varlık kiralama şirketlerine satışı ile 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında geri kiralama amacıyla ve sözleşme sonunda geri alınması şartıyla, finansal kiralama şirketlerine satışı ve varlık kiralama ile finansal kiralama şirketlerince taşınmazın devralındığı kuruma satışından doğan kazançlar için bu oran %100 olarak uygulanır ve bu taşınmazlar için en az iki tam yıl süreyle aktifte bulunma şartı aranmaz. Ancak söz konusu taşınmazların; kaynak kuruluş, kiracı veya sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilememesi hâli hariç olmak üzere, varlık kiralama veya finansal kiralama şirketi tarafından üçüncü kişi ve kurumlara satılması durumunda, bu taşınmazların kaynak kuruluşta veya kiracıdaki varlık kiralama veya finansal kiralama şirketine devirden önceki kayıtlı değeri ile anılan kurumlarda ayrılan toplam amortisman tutarı dikkate alınarak satışı gerçekleştiren kurum nezdinde vergilendirme yapılır.”

Bu değişiklik ile Finansal Kiralama şirketlerine “sat ve geri kirala” kapsamında yapılacak satışlardan doğacak kazançların tamamı, taşınmazların 2 yıl aktifte bulundurulma şartı olmaksızın kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

Katma Değer Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklik;

 6495 sayılı Kanunun 29. maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17. (Sosyal ve Askerî Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar ) maddesinin dördüncü fıkrasına;

“21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında; finansal kiralama şirketlerince bizzat kiracıdan satın alınıp geriye kiralanan taşınmazlara uygulanmak üzere ve kiralamaya konu taşınmazın mülkiyetinin sözleşme süresi sonunda kiracıya devredilecek olması koşulu ile kiralanmaya konu taşınmazların kiralayana satılması, satan kişilere kiralanması ve devri”

bendi eklenerek Finansal Kiralama şirketlerine “sat ve geri kirala” kapsamında yapılacak teslimler yani işletmenin leasing firmasına gayrimenkulü satışı, leasing şirketinin kiralama faturaları ile sözleşme bitiminde gayrimenkulün kiracıya devri KDV’den istisna edilmiştir.

İşletmelerin çoğunun uyguladığı finansal kiralama işleminin tanımı 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nda yapılmış olup bu kanunun hükümlerine göre:

“Bir finansal kiralama sözleşmesine dayalı olmak koşuluyla, bu Kanun veya ilgili mevzuatı uyarınca yetkilendirilen kiralayan tarafından finansman sağlamaya yönelik olarak bir malın mülkiyetinin kira süresi sonunda kiracıya devredilmesi; kiracıya kira süresi sonunda malın rayiç bedelinden düşük bir bedelle satın alma hakkı tanınması; kiralama süresinin malın ekonomik ömrünün yüzde sekseninden daha büyük bir bölümünü kapsaması veya finansal kiralama sözleşmesine göre yapılacak kira ödemelerinin bugünkü değerlerinin toplamının malın rayiç bedelinin yüzde doksanından daha büyük bir değeri oluşturması hâllerinden herhangi birini sağlayan kiralama işlemini ifade etmektedir.”

“Sat ve Geri Kirala” ise şirketlerin aktifinde yer alan amortismana tabi iktisadi kıymetlerin, finansal kiralama şirketlerine satıldıktan sonra tekrar geri kiralanması işlemi olup finansal kiralama şirketine satışı yapılan bu iktisadi kıymetler, kiralama süresi sonunda tekrar kiracıya devredilmektedir. 

Diğer taraftan GİB’in  B.07.1.GİB.4.44.15.01-2000-HARÇ/ 09.11.2008 Özelge’sinde;

“Bilindiği üzere 492 sayılı Harçlar kanununun 57 inci maddesinde; Tapu ve Kadastro işlemlerinden bu Kanuna bağlı (4) sayılı tarifede yazılı olanların tapu ve kadastro harçlarına tabi olduğu belirtilerek, aynı Kanunun 64 üncü maddesinde ise Tapu ve Kadastro harçlarının (4) sayılı tarifede yazılı nispetler üzerinden alınacağı hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun Harçtan Müstesna Tutulan İşlemler başlıklı 59 uncu maddesinde harçtan müstesna tutulan işlemler sayılmış, maddenin son parağrafında ise; Özel Kanunlarda yer alan muafiyet ve istisnalara ilişkin hükümlerin saklı olduğu hükme bağlanmıştır.

Ayrıca Harçlar Kanununun 123 üncü maddesi ile de; Özel Kanunlarla harçtan muaf tutulan kişilerle, istisna edilen işlemlerden harç alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununun 30/1 inci maddesinde sözleşme, her türlü vergi, resim ve harçtan istisnadır hükmü yer almaktadır.

13 Seri No.lu Harçlar Kanunun Genel Tebliğinde 3226 sayılı Kanunun 30 uncu maddesindeki istisna hükmünün uygulanmasına yönelik açıklamalara yer verilmiş olup, anılan Kanun hükmü ve tebliği esaslarının incelenmesinden de anlaşılacağı üzere finansal kiralamaya konu malı kiralayan ile kiracı arasında düzenlenen finansal kiralama sözleşmesi damga vergisinden, sözleşmenin hüküm ifade edebilmesi için yapılacak işlemler ise harçtan istisnadır.”

Diğer taraftan 1997/2 Seri No.lu Damga Vergisi İç Genelgesinde de; Finansal kiralama işlemlerinde damga vergisi ve harç istisnası uygulamasının, finansal kiralama sözleşmesinin yanı sıra bu sözleşmenin yapılması için gerekli olan diğer işlemleri (teminat ve ipotek işlemleri gibi) ve bu işlemlerle ilgili kağıtları da kapsayacağı ifade edilmiştir.

Denilmektedir . Bu nedenle “Sat ve Geri Kirala” işleminde de yapılacak olan leasing sözleşmesi nedeniyle damga vergisi ve tapu işlemlerinde de harç ödenmeyecektir.

Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde “Sat ve Geri Kirala” işleminin işletmelere getireceği avantajlar aşağıdaki gibi sayılabilir;

-        6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 37. maddesinin 2. fıkrası kapsamında “Sat ve Geri Kirala” yöntemiyle yapılan leasing sözleşmesi ile taşınmaz sözleşme süresince işletme tarafından kullanılmaya devam edileceği gibi sözleşme bitiminde de kiracıya devredileceğinden firma için kullanımda herhangi bir değişiklik söz konusu olmayacak, amortisman ayrilmaya da devam edilecek.

-        İşletme aktifinda kayıtlı gayrimenkulünü piyasadaki gerçek değeri üzerinden nakit olarak satması sonucu nakit girişi sağlayacaktır.

-        KDV kanununun 17. Maddesinin 4. Fıkrasına ilave edilen açıklama  kapsamında söz konusu gayrimenkul satışı KDV’den istisna olduğundan işletmenin leasing firmasına gayrimenkulü satışı, leasing şirketinin kiralama faturaları ile sözleşme bitiminde gayrimenkulün kiracıya devri faturalarında KDV hesaplanmayacaktır.

-        5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendinin birinci paragrafındaki değişiklik sonucu ise gayrimenkulün gerçek piyasa değeri satış tutarı ile işletme aktifindeki net defter değeri arasındaki satış kazancının tamamı kurumlar vergisinden istisna tutulacağından gayrimenkul satışından elde edilecek kazancın tamamına KV hesaplanmayacaktır.

-        Kurumlar Vergisi’nden istisna edilen satış kazancının tamamı satış kazancının tamamı, satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar bilançonun pasifinde özel bir fon hesabında tutulacağından, öz kaynaklarda artışa sebep olacağından özkaynaklarını yitirme durumunda olan firmalarda düzelme sağlayabileceği gibi aktifte yer alan dönen varlıklarda da satış tutarı kadar artışa neden olacaktır.

-        Leasing sözleşmesinin taksitlerinin çoğunluğu uzun vadeli olacağından özellikle kamu ihalelerine katılan firmaların tutturmak zorunda olduğu Cari Oran, Öz Kaynak Oranı, Kısa Vadeli Banka Borçlarının Öz Kaynaklara Oranı, vb finansal oranlarda iyileştirme sağlayacaktır.

-        Leasing sözleşmesi nedeniyle ve sözleşmeye ilgili diğer  işlemlerde damga vergisi ödenmeyecektir.

-        Tapu işlemlerinde ise tapu harcı ödenmeyecektir.

PAYLAŞ