Bugünün Sorunlarına, Geleceğin Çözümleri...
Soru & Cevap Kariyer +90 212 325 25 01
Makaleler

7193 Sayılı Kanunda Yer Alan Şüphe Üzerine Mükellefiyet Kaydının Terkini Konusu

Danıştay Düzeltme Beyannamelerine İhtirazi Kayıt Konulmasına İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararını Dar Yorumluyor

Vergi İnceleme Raporunun veya Vergi Tekniği Raporunun Tebliğ Edilmemesi Tarhiyatı ve Cezayı Gerçekten Sakatlamaz mı?

Uluslararası Kurumlardan Kullanılan Kredilere İlişkin Kağıtların Damga Vergisi

Yurt Dışı Alacaklara Şüpheli Alacak Karşılığı Ayırmak İçin Yurt Dışında Dava Açmak Zorunda mıyız?

Gayrimenkul Satışından Elde Edilen Kazançların Vergilendirilmesi: Ticari Kazanç – Değer Artış Kazancı Ayrımı

Arsa Payı Karşılığı İnşaat İşlerinin Vergilendirilmesinde Ne Değişti?

OECD Model Anlaşmasına Göre Gayrimaddi Hak Bedellerinin Vergilendirilmesi ve Türkiye Uygulaması

Vergiden Kaçış Yok: Tahsilatta Yardımlaşma Başlıyor

4 Seri No.lu ÇVÖ Anlaşmaları Tebliğinin Getirdikleri: Dar Mükelleflere Yapılan Serbest Meslek Ödemelerinin Vergilendirilmesi

BA VE BS BİLDİRİM FORMLARI VE ÖZELLİKLİ DURUMLAR

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORLARINIZI HAZIRLAMAYI İHMAL ETMEYİN

15 SORUDA İZAHA DAVET MÜESSESESİ

Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerince Matrah Artırımı Beyanında Uygulanacak Vergi Oranları

KATMA DEĞER VERGİSİ İLE GV KV BİRLİKTE ARTIRILMASI

ADİ ORTAKLIKLAR

ANONİM ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI İKTİSAP ETMESİ

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN NAKİT SERMAYE ARTIRIMLARINA TEŞVİK GETİRİLMİŞTİR.

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 6637 SAYILI KANUN YAYIMLANDI

EĞİTİM TAZMİNATI GELİR VERGİSİNE TABİMİDİR

Son Zamanlarda Verilen Vergi Usul Kanunu İle ilgili Özelgeler

GİDER PUSULASININ KULLANIM ALANLARI VE TEVKİFAT UYGULAMASI

e-Arşiv Uygulaması Başlıyor

SAT-KİRALA-GERİ AL İŞLEMİNDE YÜKLENİLEN KDV DÜZELTİMİ

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

6552 SAYILI KANUNUN 73 ÜNCÜ MADDESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanının 6111 ve 6522 yasalara göre karşılaştırılması

6111 SAYILI YASANIN 11.MADDESİNİN 2.FIKRASINA GÖRE BEYAN EDİLEN TUTARLAR İLE İLGİLİ SONRADAN GÜNDEME GELEN SORUNLAR

Cumhurbaşkanı Adaylarına ve Siyasi Partilere Yapılacak Bağışlar

KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLARIN BEYANI

6111 Sayılı Yasa Kapsamında Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Bulunmayan Ortaklardan Alacakların Beyanı

Sadece Vergi İnceleme Raporu ile Yapılacak KDV İade İşlemleri

Özel Okullar, Üniversiteler ve Yurtlarda “Kısmi Burs Uygulamasında” Önemli Düzenleme

Kısmi Bölünme

KİSMİ BÖLÜNME İŞLEMİNDE YANLIŞLAR DOĞRULAR

Kurum Yöneticilerinin Kar Payı Dağıtımı ve Bazı Konularla İlgili Bilmeleri Gereken Önemli Hususlar

Kurumların Özkaynak Kalemlerinin Tasfiye Sonu Vergisel Durumu

Pay Sahiplerinin Şirkete Borçlanma Yasağı

Özelgeler Işığında Enflasyon Düzeltmesi Sonucu Oluşan Sermaye Olumlu Farklarının Vergilendirilmesi

Geçici Vergi Uygulamaları

NUR EKESAN KONFERANS LARI

On Kişiden Az Çalışanı Olan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıftaki İşverenlere Sağlanacak İş Sağlığı Ve Güvenliği Desteği

E-Defter Uygulaması

Mahsuben İndirimli Oranda Kurumlar Vergisi Uygulaması

Elektronik Fatura Uygulaması

Limited ve Anonim Şirketlerin Ortaklarının ve Kanuni Temsilcilerinin 6183 Sayılı Kanun Kapsamındaki Sorumlulukları

Çalışan Temsilcilerinin İşveren Tarafından En Kısa Zamanda Görevlendirilmesi Gerekiyor

Sat ve Geri Kirala Işleminin Işletmelere Getirdiği Avantajlar

Kar Payı Avansı Dağıtımı Yapmış Kurumlarda Dönem Sonunda Oluşan Kar Veya Zarara Göre Yapılması Gerekenler

Ortaklarına Daha Fazla Kar Dağıtmak İsteyen Kurumların Bazı Yükümlülükleri Yerine Getirmek Kaydıyla Dağıtabilecekleri Bilançolarındaki Fonlar

E-Fatura Uygulaması Hakkında

Elektronik Defter Tutma ve Elektronik Fatura Uygulaması

Yurt Dışındaki Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ No:1

Yabancı Sermaye Olarak Yurt Dışından Getirilen Nakdi Sermaye İle İlgili Yeni Düzenleme

Limited Şirketin Anonim Şirkete Dönüşümü ve Örnek Uygulama

Vadeli Çeklerde Reeskont Uygulaması

Meclise Sevkedilen Torba Yasadakii Varlık Barışına İlişkin Düzenlemeler

Limited Şirketi Anonim Şirkete Dönüştürmenin Avantajları

LTD.ŞTİ. Şirketin A.Ş. Şirkete Dönüştürülmesinde Yapılıcak İşlemler

Limited Şirkette Pay Senedinin Menkul Kıymet Olup Olmadığı ve Değer Artışı Kazancı

2013 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Dikkat Edilmesi Gereken Konular

KVK-Kabul Edilmeyen İndirimler (finansman gideri kısıtlaması)

KVK-İstisnalar - Diğer indirimler (girişim sermayesi fonu)

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Şirket Ana Sözleşmelerinin de Yapılması Gereken Değişiklikler

KVK-Zarar Mahsubu

Eski Kiracıların İşyeri ve Evlerden Gerekçesiz Çıkartılması ve Kira Artış Oranı

Yazar Kasa Fişlerinin Gider Yazılması ve KDV İndirimi

KVK- İndirimli Kurumlar Vergisi

KVK-Yurtdışı Mukimi Kişi ve Kurumlara Verilen Hizmetler

Şirketlerce Öğrencilere Verilen Burslar İle Eğitim Harcamaların Gider Yazılması ve KDV İndirimi

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN NAKİT SERMAYE ARTIRIMLARINA TEŞVİK GETİRİLMİŞTİR.

07.04.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN 6637 SAYILI KANUN’UN 8. MADDESİYLE KURUMLAR VERGİSİ KANUNU’NUN 10.MADDESİNDE DEGİŞİKLİK YAPILARAK SERMAYE ŞİRKETLERİNİN NAKİT SERMAYE ARTIRIMLARINA TEŞVİK GETİRİLMİŞTİR.

 

Yazar: Kıral Aydın Aksoy YMM

 

Kanun teklifinin 11. Maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunun; Diğer indirimler; başlıklı 10. Maddesinin birinci fıkrasına eklenecek bend ile finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri, varlık kiralama  şirketleri, bankalar ve sigorta şirketleri gibi finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere sermaye şirketlerinin (anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit) ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye (satışı yapılan hisse senetlerini temsil eden sermaye) tutarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden,T.C Merkez Bankası tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan; Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı; dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50 sinin ilgili hesap dönemine ait kurumlar vergisi matrahından indirilmesi sağlanarak sermaye artışının teşvik edilmesi amaçlanmıştır.

Bu indirimden, sermaye artırımına ilişkin kararın veya ilk kuruluş aşamasında ana sözleşmenin tescil edildiği hesap döneminden itibaren başlamak üzere izleyen her bir dönem için ayrı ayrı yararlanılır. Sonraki dönemlerde sermaye  azaltımı  yapılması halinde azaltılan nakit sermaye tutarı indirim hesaplanmasında dikkate alınmaz. (Bilançolarında geçmiş yıl karları, enflasyon düzeltme farkları, vergi istisnalarından kaynaklı özel fonları olan ve bu iç kaynaklarını sermayeye ilave etmiş sermaye şirketlerinde sermaye azaltımının kaynağı vergilemenin yapılıp yapılmayacağı konusunda belirleyicidir. Bu nedenle nakit sermaye azaltımı ancak sermayeye  ilave edilmiş iç kaynaklar tamamen yok edildikten sonra yapılabilmektedir.)(T.C.GİB.İSTANBUL.VD.BŞK.Tarih 05.12.2012 Sayı:62030549-125(9-2012/58)-3132 ÖZELGESİ)

Bu durumda 6637 sayılı yasa ile KVK.  10.maddesine  eklenen   bend   kapsamında  nakit sermaye artışı yapan kurumların mevcut sermayelerinde iç kaynaklar var ise, sonraki dönemlerde nakit sermaye  azaltımı yapıp yapamayacaklarının  açıklığa kavuşturulması  gerekmektedir.

Hesaplanacak indirim tutarı, nakdi sermayenin ödendiği ay kesri tam ay sayılmak suretiyle hesap döneminin kalan ay süresi kadar hesaplanır. Matrahın yetersiz olması nedeniyle ilgili dönemde indirim konusu yapılamayan tutarlar, sonraki hesap dönemlerine devreder.

Bu bendin uygulanmasında sermaye şirketlerine nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklananlar dahil olmak üzere, sermaye şirketlerinin birleşme, devir ve bölünme işlemlerine taraf olmalarından kaynaklanan sermaye artırımları, indirim hesaplanmasında dikkate alınmaz.

 Bu bentte yer alan oran, şirketlerin aktif büyükleri, çalışan personel sayıları ve yıllık net satış hasılatlarına göre ve sermayenin kullanıldığı yatırımdan elde edilen gelirlerin kurumun esas faaliyeti kapsamında olmayan faiz, kar payı, lisans ücreti, menkul kıymet satış geliri gibi pasif nitelikli gelirlerden oluşmasına göre ya da sermayenin kullanıldığı yatırımların teşvik belgeli olup olmadığına veya veyahut makine ve teçhizat veya arsa ve arazi yatırımları için sermayenin kullanıldığı alanlar itibariyle ya da bölgeler, sektörler ve işkolları itibariyle ayrı ayrı sıfıra indirmeye veya%100 e kadar arttırmaya,halka açık sermaye şirketleri için halka açıklık oranına göre %150 ye kadar farklı  uygulatmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Teklifin 11. Maddesi 6637 Sayılı Kanunun 8. Maddesinde yer almaktadır.

Ayrıca Kanunun 8. Maddesine yapılan ilave ile bilançoda yer alan öz sermaye kalemlerinin (Sermaye yedekleri-kar yedekleri) sermayeye eklenmesi nakdi bir kaynak girişi sağlamadığından kurumlar vergisi indiriminden yararlanamayacağı, yine ortaklar veya ortaklarla ilişkili kişilerce kredi kullanılmak veya borç alınmak suretiyle gerçekleştirilen nakit sermaye artırımlarının indirim hesaplanmasında dikkate alınmayacağı açıklanmıştır.

 

01.07.2015 Tarihinde yürürlüğe girecek bu madde ile ilgili uygulama aşağıdaki gibi olacaktır.

ÖRNEK:

X A.Ş Eylül 2015 tarihinde sermayesini 3.000.000 TL nakit artırarak 5.000.000 TL yükseltilmiştir.

T.C Merkez Bankası tarafından en son açıklanan ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı %20 dir.

Kurumlar Vergisi Matrahından indirilecek tutar= (Nakden arttırılacak tutar x TCMB Faiz oranı x indirim oranı)

Bulunan tutar yıllık indirim tutarıdır.Bu tutar 12 ye bölünerek 1 aylık indirim tutarı bulunacaktır.

3.000.000.-x%20 x%50=300.000.-TL  YILLIK İNDİRİM TUTARI

300.000.-/12=25.000.-TL  AYLIK TUTARI

25.000.- X 4 (AY)=100.000.-TL TOPLAM İNDİRİM TUTARI

100.000.-X % 20=20.000.-TL  X A.Ş nin KURUMLAR VERGİSİ AVANTAJI

Türk Ticaret Kanunu Madde:462- İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı maddesinin 3.fıkrasınada( Bilançoda sermayeye eklenmesine mevzuatın izin verdiği fonların bulunması halinde, bu fonlar sermayeye dönüştürülmeden ,sermaye taahhüt edilmesi yoluyla sermaye arttırılamaz.Hem bu fonların sermayeye dönüştürülmesi hem de aynı zamanda  ve aynı oranda sermayenin taahhüt edilmesi yoluyla sermaye artırılabilir.) denilmektedir.

Ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün, Sermaye Artırımı konusunda Ticaret Sicili Müdürlüklerine hitaben yayınladığı 25.01.2013 tarihli 67300147.431.04 sayılı yazısının :

Madde 1.6362 sayılı Sermaye Piyasa Kanunun 12. Maddesinin altıncı fıkrası uyarınca halka açık veya halka açılmak üzere Sermaye Piyasa Kurulunca başvuran anonim şirketler, bilançolarında sermayeye eklenmesine mevzuatın izin verdiği fonların olup olmadığına bakılmaksızın sermaye taahhüdü yoluyla sermayelerini artırmaları mümkün bulunmaktadır.

Madde 2.Bilançolarında sermayeye eklenmesine mevzuatın izin verdiği fonları bulunan ve halka açık olmayan veya halka açılmak üzere Sermaye Piyasa Kuruluna başvurmayan anonim şirketlerde sermaye taahhüdü yoluyla sermayenin artırılabilmesi için; sermaye taahhüdü yoluyla yapılacak sermaye artırımı tutarı kadar fonların da eş zamanlı olarak sermayeye dönüştürülmesi gerekmektedir. Fonlar sermayeye dönüştürülmeden veya fonlar sermayeye dönüştürülürken eş zamanlı olarak fonların tutarından daha yüksek miktarda sermaye taahhüdü yoluyla sermayenin artırılabilmesi ise bu amaçla yapılacak genel kurul toplantısında bütün pay sahiplerinin temsil edilmeleri ve sermaye artırımına ilişkin kararın oybirliğiyle olması şartına bağlıdır.

Madde 3.Yapılacak ikinci bir düzenlemeye kadar;

a)Sermayenin sadece sermaye taahhüdü yoluyla artırılmasında, şirket sermayesinin öz varlık içinde korunduğunu şirketin özvarlığı da tespit edilmek suretiyle şirket sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına ve sermayenin hangi oranda korunduğuna ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporunun aranması, anonim şirketlerde ise bu raporda ayrıca sermayeye eklenecek fonların mevcut olup olmadığının da tespit edilmesi gerekmektedir.

b)Sermaye artırımının sadece iç kaynaklardan yapılması durumunda, artırımın tescil edilebilmesi için şirketin özvarlığı da tespit edilmek suretiyle şirket sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına, sermayenin hangi oranda korunduğuna ve iç kaynaklardan artırılan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğuna ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporunun ticaret  sicili müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir. Öte yandan  şirket sermayesinin öz varlık içinde korunduğunu, iç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğunu doğrulayan yönetim kurulunun açık ve yazılı beyanı ile genel kurul tarafından onaylanmış yıllık bilançonun, bilanço tarihinin üzerinden altı aydan fazla zaman geçmiş olması halinde ise yönetim kurulu tarafından onaylanmış ara bilançonun ticaret sicili müdürlüğüne verilmesi durumunda ise, söz konusu raporlar aranmadan işlem yapılması gerekmektedir.

Ticaret Kanunu 462.maddesi ve İç Ticaret Genel Müdürlüğü yazıları iç kaynaklarını sermayelerine ilave etmeyen Anonim Şirketlerin sadece nakit sermaye artışı yapamayacaklarını, diğer kurumların ise iç kaynaklarını sermayelerine ilave etmeden nakit sermaye artırımı yapabileceklerini ifade etmektedir.

6637 Sayılı Kanunun 8.Maddesinden yararlanmak isteyen tüm ortakları tam mükellef kurum olan kurumlar, stopaj yapmayacakları ve ortakları içinde iştirak kazancı olacağından kar payı dağıtımı yapabilirler.

Tam mükellef olan kurumlar aldıkları bu kar paylarını ortakları oldukları kurumun nakit sermaye artırımlarında kullanabilirler.

6637 Sayılı Kanun ile ilgili Maliye Bakanlığınca çıkarılacak uygulamayı anlatan yayınlar incelendikten sonra nakit sermaye artırımına karar verilmelidir.

Bu madde 01.07.2015 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

 

 

NAKİT  SERMAYE  ARTIRIMLARINDA  UYGULANACAK  İNDİRİM  ORANLARINA  İLİŞKİN    BAKANLAR    KURULU   KARARI   YAYIMLANDI  

 

30.06.2015 Tarihli ve 29402 sayılı Resmi Gazete’ de nakit sermaye artırımında uygulanacak indirim oranına ilişkin 2015/7910 No.lu Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı.

6637 Sayılı Kanununun 8.Maddesi ile KVK. 10.Maddesinde değişiklik yapılarak sermaye şirketlerinin nakit sermaye artırımlarına teşvik getirilmiş ve bu konu makalemiz  ile duyurulmuştu.

6637 Sayılı Kanun ile Bakanlar Kuruluna  verilen yetki kullanılarak indirim oranlarında değişiklik yapılmıştır.

1/-Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10 Maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca uygulanacak genel indirim oranı %50 dir.

2/Birinci fıkrada belirlenen orana:

a)Payları borsada işlem gören halka açık sermaye şirketlerinden, indirimden yararlanılan yılın son günü itibariyle, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde borsada işlem görebilir nitelikte pay olarak izlenen payların nominal tutarının ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye oranı;

      1)%50   ve  daha az olanlar için 25 puan,

      2)%50 nin   üzerinde olanlar için 50 puan,

b)Nakdi olarak artırılan sermayenin, yatırım teşvik belgeli üretim ve sanayi tesisleri ile bu tesislere ait makine ve teçhizat yatırımlarında ve/veya bu tesislerin inşasına tahsis edilen arsa ve arazi yatırımlarında kullanılması durumunda, yatırım teşvik belgesinde yer alan sabit yatırım tutarı ile sınırlı olmak üzere 25 puan,

ilave edilmek suretiyle söz konusu indirim uygulanır.

3/5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca uygulanacak indirim oranı;

a)Gelirlerinin %25 veya fazlası şirket faaliyeti ile orantılı sermaye, organizasyon ve personel istihdamı suretiyle yürütülen ticari, zirai veya serbest meslek faaliyeti dışındaki faiz, kar payı, kira ,lisans ücreti ,menkul kıymet satış geliri gibi pasif nitelikli gelirlerden oluşan sermaye şirketleri için %0,

b)Aktif toplamının %50 veya daha fazlası bağlı menkul kıymetler, bağlı ortaklıklar ve iştirak paylarından oluşan sermaye şirketleri için %0,

c)Artırılan nakdi sermayenin başka şirketlere sermaye olarak konulan veya kredi olarak kullandırılan kısmına tekabül eden tutarla sınırlı olmak üzere %0,

ç)Arsa ve arazi yatırımı yapan sermaye şirketlerinde arsa ve arazi yatırımına tekabül eden tutarla sınırlı olmak üzere %0,

d) 09.03.2015 tarihinden,5520 sayılı Kanunun 10.Md sinin birinci fıkrasının (ı)bendinin yürürlüğe girdiği 01.07.2015 tarihine kadar olan dönemde, sermaye  azaltımına  gidilmiş olması halinde, azaltılan sermaye tutarına tekabül eden tutarla sınırlı olmak üzere %0 olarak uygulanır.

4/Finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri, 5520 sayılı Kanunu’nun 10 Md.in birinci fıkrasının (ı) bendinde düzenlenen indirimden yararlanamaz.

5/Sermaye şirketlerine nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklananlar dahil olmak üzere, sermaye şirketlerinin birleşme ,devir ve bölünme işlemlerine taraf olmalarından veya bilançoda yer alan öz sermaye kalemlerinin sermayeye eklenmesinden kaynaklanan  ya da ortaklar  veya 5520 sayılı Kanunun 12.Maddesi kapsamında ortaklarla ilişkili kişilerce kredi kullanılmak veya borç alınmak suretiyle gerçekleştirilen sermaye artırımları indirim hesaplanmasında dikkate alınmaz.

Bu karar 0.107.2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

PAYLAŞ