Bugünün Sorunlarına, Geleceğin Çözümleri...
Soru & Cevap Kariyer +90 212 325 25 01
Makaleler

Şirket Çalışanlarına Araç Tahsisi ve Ücret Konusu: Bir Danıştay Kararı

Serbest Bölgeler ve Ar-ge Merkezlerinde Çalışanların Ücret Gelirlerinin Beyanı Konusunda Kafalar Karıştı

KDV İadesinde Gecikme Zammı Uygulamasının Hukuka Aykırılığı: Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı

7194 Sayılı Kanunda Yer Alan Şüphe Üzerine Mükellefiyet Kaydının Terkini Konusu

Danıştay Düzeltme Beyannamelerine İhtirazi Kayıt Konulmasına İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararını Dar Yorumluyor

Vergi İnceleme Raporunun veya Vergi Tekniği Raporunun Tebliğ Edilmemesi Tarhiyatı ve Cezayı Gerçekten Sakatlamaz mı?

Uluslararası Kurumlardan Kullanılan Kredilere İlişkin Kağıtların Damga Vergisi

Yurt Dışı Alacaklara Şüpheli Alacak Karşılığı Ayırmak İçin Yurt Dışında Dava Açmak Zorunda mıyız?

Arsa Payı Karşılığı İnşaat İşlerinin Vergilendirilmesinde Ne Değişti?

OECD Model Anlaşmasına Göre Gayrimaddi Hak Bedellerinin Vergilendirilmesi ve Türkiye Uygulaması

Vergiden Kaçış Yok: Tahsilatta Yardımlaşma Başlıyor

4 Seri No.lu ÇVÖ Anlaşmaları Tebliğinin Getirdikleri: Dar Mükelleflere Yapılan Serbest Meslek Ödemelerinin Vergilendirilmesi

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORLARINIZI HAZIRLAMAYI İHMAL ETMEYİN

ADİ ORTAKLIKLAR

ANONİM ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI İKTİSAP ETMESİ

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 6637 SAYILI KANUN YAYIMLANDI

EĞİTİM TAZMİNATI GELİR VERGİSİNE TABİMİDİR

Son Zamanlarda Verilen Vergi Usul Kanunu İle ilgili Özelgeler

GİDER PUSULASININ KULLANIM ALANLARI VE TEVKİFAT UYGULAMASI

e-Arşiv Uygulaması Başlıyor

SAT-KİRALA-GERİ AL İŞLEMİNDE YÜKLENİLEN KDV DÜZELTİMİ

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

6552 SAYILI KANUNUN 73 ÜNCÜ MADDESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanının 6111 ve 6522 yasalara göre karşılaştırılması

6111 SAYILI YASANIN 11.MADDESİNİN 2.FIKRASINA GÖRE BEYAN EDİLEN TUTARLAR İLE İLGİLİ SONRADAN GÜNDEME GELEN SORUNLAR

Cumhurbaşkanı Adaylarına ve Siyasi Partilere Yapılacak Bağışlar

KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLARIN BEYANI

6111 Sayılı Yasa Kapsamında Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Bulunmayan Ortaklardan Alacakların Beyanı

Özel Okullar, Üniversiteler ve Yurtlarda “Kısmi Burs Uygulamasında” Önemli Düzenleme

Kısmi Bölünme

KİSMİ BÖLÜNME İŞLEMİNDE YANLIŞLAR DOĞRULAR

Kurum Yöneticilerinin Kar Payı Dağıtımı ve Bazı Konularla İlgili Bilmeleri Gereken Önemli Hususlar

Kurumların Özkaynak Kalemlerinin Tasfiye Sonu Vergisel Durumu

Pay Sahiplerinin Şirkete Borçlanma Yasağı

Özelgeler Işığında Enflasyon Düzeltmesi Sonucu Oluşan Sermaye Olumlu Farklarının Vergilendirilmesi

Geçici Vergi Uygulamaları

NUR EKESAN KONFERANS LARI

Limited ve Anonim Şirketlerin Ortaklarının ve Kanuni Temsilcilerinin 6183 Sayılı Kanun Kapsamındaki Sorumlulukları

Çalışan Temsilcilerinin İşveren Tarafından En Kısa Zamanda Görevlendirilmesi Gerekiyor

Kar Payı Avansı Dağıtımı Yapmış Kurumlarda Dönem Sonunda Oluşan Kar Veya Zarara Göre Yapılması Gerekenler

Ortaklarına Daha Fazla Kar Dağıtmak İsteyen Kurumların Bazı Yükümlülükleri Yerine Getirmek Kaydıyla Dağıtabilecekleri Bilançolarındaki Fonlar

E-Fatura Uygulaması Hakkında

Elektronik Defter Tutma ve Elektronik Fatura Uygulaması

Yurt Dışındaki Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ No:1

Yabancı Sermaye Olarak Yurt Dışından Getirilen Nakdi Sermaye İle İlgili Yeni Düzenleme

Limited Şirketin Anonim Şirkete Dönüşümü ve Örnek Uygulama

Vadeli Çeklerde Reeskont Uygulaması

Meclise Sevkedilen Torba Yasadakii Varlık Barışına İlişkin Düzenlemeler

Limited Şirketi Anonim Şirkete Dönüştürmenin Avantajları

LTD.ŞTİ. Şirketin A.Ş. Şirkete Dönüştürülmesinde Yapılıcak İşlemler

Limited Şirkette Pay Senedinin Menkul Kıymet Olup Olmadığı ve Değer Artışı Kazancı

2013 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Dikkat Edilmesi Gereken Konular

KVK-Kabul Edilmeyen İndirimler (finansman gideri kısıtlaması)

KVK-İstisnalar - Diğer indirimler (girişim sermayesi fonu)

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Şirket Ana Sözleşmelerinin de Yapılması Gereken Değişiklikler

KVK-Zarar Mahsubu

Eski Kiracıların İşyeri ve Evlerden Gerekçesiz Çıkartılması ve Kira Artış Oranı

Yazar Kasa Fişlerinin Gider Yazılması ve KDV İndirimi

KVK- İndirimli Kurumlar Vergisi

KVK-Yurtdışı Mukimi Kişi ve Kurumlara Verilen Hizmetler

Şirketlerce Öğrencilere Verilen Burslar İle Eğitim Harcamaların Gider Yazılması ve KDV İndirimi

7194 Sayılı Kanunda Yer Alan Şüphe Üzerine Mükellefiyet Kaydının Terkini Konusu

Mehmet Batun

Yeminli Mali Müşavir

 

7/12/2019 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 7194 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanununa 160/A maddesi eklenmiştir.

 

Maddenin birinci fıkrasında;

 

 

-       Mükellefiyet süresi,

-       Aktif ve öz sermaye büyüklüğü

-       Ödenen vergi tutarı

-       Çalışan sayısı

-       Vergi yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediği

 

gibi hususlar dikkate alınarak mükelleflerin vergiye uyum seviyelerine yönelik olarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılacak risk analizi ve değerlendirme çalışmaları neticesinde sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğu tespit edilen mükelleflerin vergi incelemesine sevk edileceği ve bu mükellefler nezdinde yoklama yapılacağı belirtilmektedir. 

 

Vergi Usul Kanununa eklenen 160/A maddesinin izleyen fıkralarında yer alan düzenlemelerin aşağıda belirtilen nedenlerle hukuk devleti ilkesine aykırı olduğunu düşünüyoruz.

 

Vergi Usul Kanununa eklenen 160/A maddenin ikinci fıkrasında, yoklamayı müteakip, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde vergi dairesinin mükellefin sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğuna ilişkin görüşü ve ilgisine göre vergi dairesi başkanı veya defterdarın onayı ile mükellefiyet kaydı terkin edileceği ve bu durumun mükellefe tebliğ edileceği; tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde 153/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan asgari teminat tutarından az olmamak üzere, sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğu dönemlerde düzenlenen belgelerde yer alan toplam tutarın %10’u tutarında aynı maddede belirtilen türde teminat verilmesi ve tüm vergi borçlarının ödenmesi şartıyla mükellefiyetin, terkin tarihi itibarıyla yeniden tesis edileceği hükme bağlanmaktadır. Mükellefiyetin terkin edildiği tarih ile yeniden tesis edildiği tarih aralığında verilmeyen beyanname ve bildirimlerin, yeniden tesise ilişkin yazının mükellefe tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde verileceği ve tahakkuk eden vergiler aynı sürede ödeneceği belirtilmektedir.

 

Vergi Usul Kanununa eklenen 160/A madde ile getirilen mükellefiyet kaydının terkinine ilişkin süreç özetle aşağıdaki gibidir.

 

Risk analizi --->Vergi incelemesine sevk ve yoklama --->Vergi dairesinin, mükellefin sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğuna dair görüşü ---> Vergi Dairesi Başkanı veya Defterdarın onayı ---> Mükellefiyet kaydının terkini

 

Bu işlemler, mükellef hakkında vergi incelemesi henüz sonuçlanmadan (belki de vergi incelemesine başlanmadan evvel) yapılmaktadır. Bu düzenleme ile İdareye tek taraflı bir tasarruf ile risk analizi ve değerlendirmesi sonucunda vardığı kanaate/şüpheye dayanarak henüz sahte belge düzenleme fiiline ilişkin somut bir tespitte ve hatta iddiada bulunmadan mükellefin, mükellefiyet kaydını terkin etme yetkisi verilmekte; mükellefin ancak teminat vermesi durumunda İdare yapmış olduğu işlemi geri almaktadır. Bize göre böyle bir uygulamayı, yani hiç bir somut tespit ve iddia bulunmaksızın, salt bir riske/potansiyele dayanarak mükellefin faaliyetini ciddi anlamda sekteye uğratacak bir müdahalede bulunmayı, hukuk devleti ilkesi ve mükellef hakları ile bağdaştırmak güçtür.

 

Vergi incelemesi neticesinde özetle, sahte belge düzenleme fiiline yönelik bir tespit olursa teminat vergi borçlarından mahsup edilecektir. Artan tutar varsa iade edilecektir. 

 

Vergi incelemesi sonucunda mükellefin sahte belge düzenlemediği tespit olunursa vermiş olduğu teminat iade edilecektir. Bu durumdaki mükellef, hiçbir kusuru olmayan, sahte belge düzenleme fiilini işlemediği idare tarafından da teyit edilen iyi niyetli mükelleftir. Teminatın bir maliyeti olduğuna kuşku yoktur. Bu maliyet, teminat mektubu verilmiş ise faiz/komisyon bedeli olarak ilgili finansal kuruma ödenen tutardır veya nakit olarak verilmişse teminat olarak durduğu sürede mahrum kalınan getiridir. Ancak bunlar sadece görünür ve ölçülebilen maliyetlerdir. Bir de mükellefin vergi incelemesi sonuçlanana kadar potansiyel suçlu olarak işlem görmesinden kaynaklanan itibar kaybının yaratacağı maliyetler söz konusudur ki bunları ölçmek kolay değildir ve bunlar çoğu zaman ölçülebilen maliyetlerin üzerindedir. İyi niyetli mükellef, teminat sunamamışsa mükellefiyet kaydı terkin edildiği için vergi incelemesi sonuçlanana ve masumiyeti ortaya çıkana kadar faaliyet gösteremez durumda olacaktır. Bu durumdaki iyi niyetli mükelleflerin, şüphe üzerine uğrayacağı müspet ve menfi zarara katlanması beklenmektedir.

 

Vergi Usul Kanununun halihazırdaki 153/A maddesi hükmündeki düzenlemenin de benzer yönde olduğu iddia edilebilir. Ancak, VUK’un 153/A maddesinde öngörülen tedbirlerin tamamı sahte belge düzenleme fiilini işlediği ve/veya bu fiillere iştirak ettiği yolunda hakkında vergi incelemesi sonucunda tespit bulunan veya bu fiilleri işlediği yargı kararı ile kesinleşmiş bulunan mükellefler hakkındadır. 7194 sayılı Kanun ile VUK'na eklenen 160/A maddesi ise hiçbir somut tespit olmadan şüpheden hareketle mükellef hakkında işlem tesis edilmesini öngörmektedir.

 

Bu bakımdan, 7194 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanununa eklenen 160/A maddesinin mevcut halinin yukarıda açıklanan nedenlerle hukuk devleti ilkesine aykırı olduğunu düşünüyoruz.

PAYLAŞ