Bugünün Sorunlarına, Geleceğin Çözümleri...
Soru & Cevap Kariyer +90 212 325 25 01
Duyuru Arşivi

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2017 Yılında Tutulacak Defterlerin Tasdik Zamanları ve Ticaret Sicil Tasdiknamesi Açıklamaları

 

Bilindiği üzere hesap dönemi takvim yılı olan mükelleflerin Aralık ayı sonuna kadar 2017 yılında kullanacağı aşağıda belirtilen defterleri tasdik ettirmeleri zorunludur.

- 05/12/2016 Defter tutma ve tasdikleri konusunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tebliği,

- 19/12/2012 Tarih ve 28502 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Maliye Bakanlığının Ticari Defterlere İlişkin Tebliği,

- Türk Ticaret Kanununda 6455 Sayılı Kanun ile yapılan değişliğe istinaden Kapanış Onayı,

hakkındaki mevzuata ilişkin bilgiler aşağıda açıklanmıştır.

 

A-MÜKELLEFİYETE GÖRE TASDİK ETTİRİLECEK DEFTERLER

 

GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN:

1)-Bilanço Esasına Göre Tutulacak Defterler (Gerçek Kişiler);

a)-Yevmiye Defteri

b)-Defteri Kebir

c)-Envanter Defteri

2)-Kollektif ve Komandit Şirketler

a)-Yevmiye Defteri

b)-Defteri Kebir

c)-Envanter Defteri

d)-Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri (Ticari Defter Tebliği Madde -5/2)

3)-İşletme Esasına Göre Tutulacak Defter;

a)-İşletme Defteri

4)-Serbest Meslek Erbabının Tutacağı Defter;

a)-Serbest Meslek Kazanç Defteri

 

KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN

1)- Anonim Şirketler

a) -Yevmiye Defteri

b) -Defteri Kebir

c)- Envanter Defteri

d) -Damga Vergisi Defteri

e)- Yönetim Kurulu Karar Defteri

f) -Pay Defteri

g) -Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri ( Mevcut durumda kullanılmakta olan, pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla ve bu Tebliğde belirtilen bilgilerden eksik olanların yazılması suretiyle açılış onayı yapılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir. (Ticari defter tebliği Geçici Madde -3/1) )

 

3)-Limited Şirketler

a) Yevmiye Defteri

b) Defteri Kebir

c) Envanter Defteri

d) Pay Defteri

e) Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri • Limited şirketlerde halen kullanılmakta olan ortaklar kurulu karar defterlerinde yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla, genel kurul toplantı ve müzakere defteri olarak kullanılmaya devam olunabilir. (Ticari Defter Tebliği Geçici Madde -3/2) • Mevcut durumda kullanılmakta olan, pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla ve bu Tebliğde belirtilen bilgilerden eksik olanların yazılması suretiyle açılış onayı yapılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir. (Ticari defter tebliği Geçici Madde -3/1)

f) İstenilmesi halinde DAMGA VERGİSİ DEFTERİ

 

B-LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRLER KURULU DEFTERİ HAKKINDA AÇIKLAMA:

(Bu defterin tutulması zorunlu değildir.) Bu defteri tutmak istemeyenler; Limited şirkette aldıkları kararları genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydetmek zorundadırlar. Limited şirketlerde müdür veya müdürler kurulunun şirket yönetimi ile ilgili olarak aldığı kararlar genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilebileceği gibi ayrı bir müdürler kurulu karar defteri de tutulabilir. , Müdürler kurulu karar defterinin tutulması halinde açılış ve kapanış onayları dahil olmak üzere yönetim kurulu karar defterine ilişkin hükümler uygulanır. Kararların genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilmesi halinde Ticari Defterler Tebliğinin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen hususların yazılması zorunludur. Ayrı bir müdürler kurulu karar defteri 3 tutulması halinde müdür veya müdürler kurulu kararları genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilemez.

 

C- e-DEFTER TUTANLAR; 

e-defter tutan mükellefler; Yevmiye ve Kebir Defterleri dışında, Tutmak zorunda oldukları defterleri kağıt ortamında tasdik ettirmek ve tutmak zorundadırlar.

 

D-DERNEK VE VAKIFLARIN İKTİSADİ İŞLETMELERİNİN TUTACAĞI DEFTERLER (Ticari Defter Tebliği Md.5/4)

     a) Yevmiye Defteri

     b) Defteri Kebir

     c) Envanter Defteri

 

E-KOOPERATİFLERİN TUTACAĞI DEFTERLER: 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'na göre kurulan kooperatifler ile bunların üst kuruluşları aşağıdaki defterleri tutacaktır.

    a) Yevmiye Defteri

    b) Defteri Kebir

    c) Envanter Defteri

    d) Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri

    e) Yönetim Kurulu Karar Defteri

    f) Pay Defteri Yukarıda sayılanlar dışında ihtiyaç halinde tutulması gereken DİĞER DEFTERLER: İmalat defteri, Kombine imalatta imalat defteri, Bitim işleri defteri, Yabancı nakliyat           kurumlarının hâsılat defteri, Ambar defteri ve Çiftçi İşletme defteri.

    g) İstenilmesi halinde DAMGA VERGİSİ DEFTERİ

 

F-DEFTERLERİN TASDİK ZAMANI: VUK Md.221 ve TTK Md.64 hükümlerine göre:

    1. Öteden beri işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda (Normal hesap dönemleri için ARALIK AYI SONUNA KADAR );

    2. Hesap dönemleri Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler, defterin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda;

    3. Yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler işe başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce; vergi muafiyeti kalkanlar,              muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on gün içinde;

    4  Tasdike tabi defterlerin dolması dolayısıyla veya sair sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce.

 

G-TİCARET SİCİL TASDİKNAMESİ ALMA ZORUNLULUĞU

Ticaret siciline kayıtlı bulunanlar; Ticari defterlerinin noterlere tasdikleri sırasında, TTK. nun 64. maddesinde belirtilen ve Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 16’ncı maddesi uyarınca Ticaret sicil müdürlüklerinden alacakları “TİCARET SİCİLİ TASDİKNAMESİ” Noterlere ibraz edilecektir. Ancak; 27/01/2013 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 16/6. maddesine göre “Sicil tasdiknamesi; Tasdiknamede yer alan bilgilerde bir değişiklik olmadığı veya yenisi düzenlenmediği sürece geçerlidir.” Hükmüne göre önceki yıl veya yıllarda alınmış belgeler yukarıdaki koşulları taşıması halinde yeniden alınmasına gerek yoktur. Eski tarihli belge notere ibrazı yeterlidir.

 

H-TASDİK YENİLEME ( ARA TASDİK ) (VUK MD. 222 ve TİCARİ DEFTER TEBLİĞİ MADDE 17-18)

Defterlerini ertesi yılda da kullanmak isteyenler Ocak ayı, hesap dönemleri Maliye Bakanlığınca tespit edilenler bu dönemin ilk ayı içinde tasdiki yeniletmeye mecburdurlar.

   TASDİK YENİLEME (  ARA TASDİK ) YAPILABİLECEK DEFTERLER:

    1-      Yevmiye defteri, ( Ara tasdik yapılmadan önce, kapanış onayı yaptırılması gerekir.)

    2-      Defteri kebir,

    3-       Envanter defteri

    4-       A.Ş Yönetim Kurulu Karar Defteri, ( Ara tasdik yapılmadan önce. kapanış onayı yaptırılması gerekir.)

    5-      İşletme defteri,

    6-      Serbest meslek kazanç defteri,

    7-      Kullanılması halinde Damga Vergisi Defteri

 

I-KAPANIŞ ONAYI ( KAPANIŞ TASDİKİ ) YAPILACAK DEFTERLER : (TTK MD 64/ 3, 5 )

    1)- YEVMİYE DEFTERİ, (İzleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar normal hesap dönemleri için HAZİRAN AYI Sonu)

    2)-Anonim Şirket Yönetim Kurulu KARAR DEFTERİ, (İzleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar normal hesap dönemleri için OCAK AYI Sonu)

Yukarıdaki defterler dışındaki defterlerin KAPANIŞ TASDİKİ YAPTIRILMAZ.

PAYLAŞ