Bugünün Sorunlarına, Geleceğin Çözümleri...
Soru & Cevap Kariyer +90 212 325 25 01
Duyuru Arşivi

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

7143 Sayılı Kanuna Göre Kesinleşmiş Alacaklarda Yapılandırma

7143 sayılı Kanun 18 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu sirkülerimizde 7143 sayılı Kanun hükümlerine göre Kanun kapsamına giren kesinleşmiş alacakların yapılandırılması konusu özetlenmiştir.

 

1.     Kapsam ve Hesaplama

 

7143 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile Maliye Bakanlığına, il özel idarelerine ve belediyelere bağlı tahsil dairelerince takip edilen kesinleşmiş amme alacakları ile belediyelerin ve büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin kesinleşmiş bazı alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. 

 

Buna göre Maliye Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere, büyükşehir belediyelerine, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerine bağlı tahsil dairelerine olan ve Kanunun 2 nci maddesi kapsamına giren alacakları yapılandırmak isteyen borçluların Kanunun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna yani 31 Temmuz 2018 tarihine (bu tarih dahil) kadar borçlu bulundukları tahsil dairelerine yazılı olarak başvurmaları halinde aşağıda açıklandığı üzere vergi cezaları tamamen veya kısmen silinirken ödenecek borç tutarları 36 aya varan vadelerle taksitlendirilmektedir.

 

Başvuruda bulunan mükellefler için ödenecek tutarlar ile silinecek tutarlar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

 

Ödenecek Tutar

Silinecek Tutar

Vergi aslının tamamı

Vergi aslına bağlı olarak kesilen cezaların (vergi ziyaı cezası) tamamı

Vergi aslına bağlı olmayan cezaların (usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezası) %50'si

Vergi aslına bağlı olmayan cezaların (usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezası) %50'si

İştirak nedeniyle kesilen vergi cezalarının %50'si

İştirak nedeniyle kesilen vergi cezalarının diğer %50'si

Vergi aslına bağlı gecikme faizi, gecikme zammı yerine Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar

Vergi ve cezalara bağlı gecikme faizi,  gecikme zammı gibi fer'i alacakların tamamı

 

2.     Başvuru ve Ödeme Şekli

 

Kanun hükümlerinden yararlanmak için Kanunun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar (31 Temmuz 2018 tarihine kadar) ilgili idareye başvuruda bulunmak gerekmektedir.

 

Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine olan borçları için Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçlular, bağlı bulundukları vergi dairesine doğrudan başvurabilecekleri gibi posta yoluyla veya Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden başvuruda bulunabileceklerdir.

 

Söz konusu süre içerisinde yapılandırma için başvuran mükellefler yapılandırılan borcu peşin olarak ödeyebilecekleri gibi ikişer aylık dönemler halinde aşağıda yer alan taksit seçenekleri ile de ödeyebileceklerdir.

 

Taksit Sayısı

Katsayı

6 Taksit

1,045

9 Taksit

1,083

12 Taksit

1,105

18 Taksit

1,15

 

Taksitle ödemenin tercih edilmesi halinde ilk taksitler Kanunun yayımını izleyen dördüncü ayın sonuna (30 Eylül 2018 tarihine) kadar ödenecektir. Ancak, Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksiti 31 Ağustos tarihine kadar ödenecektir. 

 

Yapılandırılan borcun erken ödenmesi halinde aşağıdaki indirimlerden yararlanmak mümkün olacaktır.

 

Hesaplanan Tutarın Tamamının

İlk Taksit Ödeme Süresi İçinde Ödenmesi

İlk İki Taksit Ödeme Süresi İçinde Ödenmesi

Katsayı uygulanmaz.

Katsayı uygulanmaz.

Fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların %90’ının tahsilinden vazgeçilir.

Fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların %50’sinin tahsilinden vazgeçilir.

Kanunun 1/b maddesindeki idari para cezaları için %25 indirim yapılır.

Kanunun 1/b maddesindeki idari para cezaları için %12,5 indirim yapılır.

Yapılandırılan alacağın fer’i alacaktan ibaret olması halinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan  %50 indirim yapılır.

Yapılandırılan alacağın fer’i alacaktan ibaret olması halinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan  %25 indirim yapılır.

 

 

3. Yapılandırmanın Bozulması

 

Aşağıdaki hallerde 7143 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmak mümkün olmayacaktır.

 

a)     İlk iki taksit süresinde ödenmezse veya,

 

b)       İlk iki taksit süresinde ödenmekle birlikte kalan taksitlerden bir takvim yılında iki veya daha fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarları son taksiti izleyen ayın sonuna kadar gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmez ise.

 

Bu şekilde yapılandırmanın bozulmuş olması halinde borçlular, yapılandırmanın bozulduğu tarihe kadar ödemiş oldukları tutarlar kadar 7143 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanacaklardır.

 

Saygılarımızla,

PAYLAŞ