Bugünün Sorunlarına, Geleceğin Çözümleri...
Soru & Cevap Kariyer +90 212 325 25 01
Duyuru Arşivi

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

7256 Sayılı Kanun Kapsamında Vergi Alacaklarında Yapılandırma

17/11/2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı Kanun ile vergi alacakları dahil olmak üzere oldukça geniş bir yelpazede kamu alacaklarının yapılandırılarak taksitle ödenebilmesine imkan tanınmıştır.

 

Bu duyurumuzda 7256 sayılı Kanunun kamu alacaklarında yapılandırmaya ilişkin düzenlemeleri ele alınmıştır.

 

A) Yapılandırmaya Konu Kamu Alacakları

 

7256 sayılı Kanunda yapılandırmaya konu alacakların tahsil makamı olan idareler şu şekilde belirlenmiştir.

 

1-    Hazine ve Maliye Bakanlığı

2-    Ticaret Bakanlığı

3-    Sosyal Güvenlik Kurumu

4-    İl Özel İdareleri

5-    Belediyeler

6-    Büyükşehir Belediyelerinin Su ve Kanalizasyon İdareleri

7-    Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB)

 

Yapılandırmaya konu alacaklar ise şu şekildedir:

 

1- Vergi alacakları ile bunlara ilişkin cezalar, gecikme zamları ve faizleri,

 

2- Gümrük vergileri ve bu vergilere ilişkin idari para cezaları, gecikme zamları ve faizleri,

 

3- Sosyal güvenlik primleri ile bunlarla ilgili gecikme zamları ve cezaları,

 

4- İl Özel İdarelerinin 6183 sayılı Kanun kapsamında tekip edilen asli ve fer’i alacakları,

 

5- Belediyelerin vergi alacakları, Belediye Gelirler Kanununun 97 nci maddesine göre alınan ücret alacakları, su, atık su ve katık atık ücreti alacakları ve bunlara bağlı fer’i alacaklar, 

 

6- Büyükşehir belediyelerinin Çevre Kanununun 11 inci maddesine göre alınan katık atık ücreti alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacakları,

 

7- Büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacakları, 

 

8-  Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının (YİKOB) 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen asli ve fer’i amme alacakları, 

 

9-  Kanunda belirtilen idari para cezaları.

 

 

B) Dönemler ve Alacak Türleri

 

1)    Vergi ve Vergi Aslına Bağlı Cezalarda

 

a)  31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,

 

b)  2020 yılına ilişkin olarak 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,

 

7256 sayılı Kanun kapsamına giren dönemlere ilişkin olup Kanunun yayımı tarihi itibarıyla 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 15 inci maddesine göre mücbir sebep hâli ilan edilmesi nedeniyle beyanname verme ve ödeme süresi ertelenen vergilerden, ödeme süresinin son günü 2020 yılının Ekim, Kasım veya Aralık ayına tekabül edecek şekilde belirlenenler yapılandırma kapsamında değildir.

 

2)    Vergi Aslına Bağlı Olmayan Cezalarda

 

31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları

 

3)    Kanunda Sayılan İdari Para Cezalarında

 

31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce verilen idari para cezaları (24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 7/11/1996 tarihli ve 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanuna göre verilen idari para cezaları ile 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlarca verilen idari para cezaları hariç)

 

4)    Diğer Amme Alacakları

 

Yukarıda sayılanlar dışında kalan ve Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilen asli ve fer’i amme alacakları (adli para cezaları hariç)

 

5)    Gümrük Vergileri ve Gümrük Kanununa Göre Kesilen İdari Para Cezalarında

 

31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları

 

6)    SGK Primleri, Ceza ve Zamlarında

 

Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve 17/11/2020 tarihine veya 7256 sayılı Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan;

 

a) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan, 2020 yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

 

b) 2020 yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

 

c) 31/8/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

 

d) 31/8/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) yapılan tespitlere ilişkin olup ilgili kanunları uyarınca uygulanan idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

 

e) İlgili kanunları gereğince takip edilen 2020 yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları

 

7)    Belediye Alacaklarında

 

a) Vergi Usul Kanunu kapsamına giren ve ve 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, 2020 yılına ilişkin olarak 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi (2020 yılına ilişkin tahakkuk eden emlak vergisi ile iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisinin ikinci taksitleri hariç) ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, bunların dışında kalan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve vadesi 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde 7256 Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan asli ve fer’i amme alacakları,

 

b) 2464 sayılı Kanunun 97 nci maddesine göre tahsili gereken ve vadesi 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde 7256 sayılı Kanunun yayımı tarihi (17/11/2020) itibarıyla ödenmemiş bulunan ücret alacakları ile bunlara bağlı fer’i alacakları,

 

c) 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamındaki belediyelerin su abonelerinden olan ve vadesi 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde 7256 sayılı Kanunun yayımı tarihi (17/11/2020) itibarıyla ödenmemiş bulunan su, atık su ve katı atık ücreti alacakları ile bunlara bağlı fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacakları,

 

d) Büyükşehir belediyelerinin, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine göre vadesi 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi (17/11/2020) itibarıyla ödenmemiş bulunan katı atık ücreti alacakları ile bunlara bağlı fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacakları

 

8)    Büyükşehir Belediyelerinin Su ve Kanalizasyon İdarelerinin Alacaklarında

 

2560 sayılı Kanun kapsamındaki büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin, vadesi 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde 7256 sayılı Kanunun yayımı tarihi (17/11/2020) itibarıyla ödenmemiş bulunan su ve atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacakları

 

9)    Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının (YİKOB) Alacaklarında

 

Vadesi 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde 7256 sayılı Kanunun yayımı tarihi (17/11/2020) itibarıyla ödenmemiş bulunan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen asli ve fer’i amme alacakları

 

 

C) Vergi Alacaklarında Yapılandırma

 

7256 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığına, il özel idarelerine ve belediyelere bağlı tahsil dairelerince takip edilen kesinleşmiş amme alacakları ile belediyelerin ve büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin kesinleşmiş bazı alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. 

 

Yapılandırma, yukarıda bahsedilen dönemlere ait olup Kanunun yayım tarihi olan 17/11/2020 tarihi itibariyle kesinleşmiş ve bu tarih itibariyle (bu tarih dahil) vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da henüz ödeme süresi geçmemiş alacakları kapsamaktadır.

 

Hazine ve Maliye Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere, büyükşehir belediyelerine, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerine bağlı tahsil dairelerine olan ve Kanunun 2 nci maddesi kapsamına giren alacakları yapılandırmak isteyen borçluların 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kadar borçlu bulundukları tahsil dairelerine başvurmaları halinde aşağıda açıklandığı üzere vergi cezaları tamamen veya kısmen silinirken ödenecek borç tutarları 36 aya varan vadelerle taksitlendirilmektedir.

 

Başvuruda bulunan mükelleflerin ödeyecekleri tutarlar ile silinecek tutarlar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

 

 

Ödenecek Tutar

Silinecek Tutar

Vergi aslının tamamı ile vergi aslına bağlı gecikme faizi, gecikme zammı yerine Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar

Vergi aslına bağlı olarak kesilen cezaların (vergi ziyaı cezası) tamamı ile vergi ve cezalara bağlı gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacakların tamamı

Vergi aslına bağlı olmayan cezaların (usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezası) %50'si

Vergi aslına bağlı olmayan cezaların (usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezası) kalan %50'si

İştirak nedeniyle kesilen vergi cezalarının %50'si

İştirak nedeniyle kesilen vergi cezalarının kalan %50'si ve bu cezalar üzerinden hesaplanan gecikme zamlarının tamamı

 

 

D) Başvuru ve Ödeme Şekli

 

Kanun hükümlerinden yararlanmak için 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) ilgili idareye başvuruda bulunmak gerekmektedir.

 

Söz konusu süre içerisinde yapılandırma için başvuran mükellefler yapılandırılan borcu peşin olarak ödeyebilecekleri gibi ikişer aylık dönemler halinde aşağıda yer alan taksit seçenekleri ile de ödeyebileceklerdir.

 

Taksit Sayısı

Katsayı

6 Taksit

1,045

9 Taksit

1,083

12 Taksit

1,105

18 Taksit

1,15

 

Taksitle ödemenin tercih edilmesi halinde ilk taksitler 31/1/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödenecektir. SGK’ya bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksidi ise 28/2/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödenecektir. Diğer taksitler ikişer dönemler halinde ödenecektir.

 

Yapılandırılan borcun erken ödenmesi halinde aşağıdaki indirimlerden yararlanmak mümkün olacaktır.

 

Hesaplanan Tutarın Tamamının

İlk Taksit Ödeme Süresi İçinde Ödenmesi

İlk İki Taksit Ödeme Süresi İçinde Ödenmesi

Katsayı uygulanmaz.

Katsayı uygulanmaz.

Fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların %90’ının tahsilinden vazgeçilir.

Fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların %50’sinin tahsilinden vazgeçilir.

Kanunun 1/a-2 maddesi kapsamındaki idari para cezaları için %25 indirim yapılır.

Kanunun 1/a-2 maddesi kapsamındaki idari para cezaları için %12,5 indirim yapılır.

Yapılandırılan alacağın fer’i alacaktan ibaret olması halinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan %50 indirim yapılır.

Yapılandırılan alacağın fer’i alacaktan ibaret olması halinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan %25 indirim yapılır.

 

 

E) Yapılandırmanın Bozulması

 

1-    İlk iki taksit süresinde ödenmezse veya,

 

2-      İlk iki taksit süresinde ödenmekle birlikte kalan taksitlerden bir takvim yılında iki veya daha fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmez ise

 

7256 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmak mümkün olmayacaktır.

 

Bu şekilde yapılandırmanın bozulmuş olması halinde borçlular, yapılandırmanın bozulduğu tarihe kadar ödemiş oldukları tutarlar kadar 7256 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanacaklardır.

PAYLAŞ