Bugünün Sorunlarına, Geleceğin Çözümleri...
Soru & Cevap Kariyer +90 212 325 25 01
Duyuru Arşivi

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu: Sirküler İptal Davasına Konu Edilebilir

Sirküler, vergi kanunlarının uygulanması konusunda düşülen duraksamaları gidermek üzere çok sayıda vergi mükellefi tarafından yöneltilen açıklama isteklerini cevaplamak ve bu şekilde aynı durumda olan tüm mükellefler bakımından uygulamaya yön vermek ve açıklık getirmek üzere Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yayımladığı metindir (Bkz: VUK Md. 413).

 

Yakın zamana kadar sirkülerlerin kesin ve yürütülmesi zorunlu nitelik taşımadıkları, açıklayıcı metinler oldukları, bu sebeple sirkülerlerin iptal davasına konu edilemeyecekleri görüşü hakimdi. Danıştay içtihadı da ağırlıklı olarak bu yöndeydi (örnek olarak bkz: Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun 22.2.2008 gün ve E:2007/495, K:2008/159 sayılı kararı). Ancak sirkülerlerde yapılan açıklamalar doğrultusunda tesis edilen işlemlere (yapılan tarhiyat ve/veya kesilen cezalara) karşı dava açılabileceği kabul edilmekteydi.

 

6009 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu’nun 140’ıncı maddesinin birinci fıkrasına eklenen 5 numaralı bent ile sirkülerin hukuki niteliği değişmiştir. Söz konusu bent ile vergi incelemesi yapanların sirkülere aykırı vergi inceleme raporu düzenleyemeyecekleri belirtilmiştir. Dolayısıyla, artık sirkülerde belirtilen konular doğrudan mükellefin menfaatlerini etkileyebilecek bir boyut kazanmıştır. Bunun sonucu olarak da Danıştay içtihadı değişmiştir. Artık Danıştay, mükelleflerin menfaatini etkileyen düzenlemeler içeren sirkülerin iptal davasına konu edilebileceği görüşündedir.

 

Nitekim, Danıştay 4. Dairesi 0.7.2017 gün ve E:2014/2646, K:2017/6026 sayılı kararıyla VUK.57/2013.02 sayılı Sirkülerin, 420 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile getirilen bildirim yükümlülüğünün kapsamını genişleterek, elektrik dağıtım lisansı olmayıp, çeşitli kaynaklardan temin ettiği elektrik hatlarını kullanarak nihai tüketicilere satış yapan tedarik lisansı sahibi şirketlere, abone ve tüketim bilgilerini elektronik ortamda gönderme zorunluluğu getiren kısmının iptali yönünde hüküm tesis etmiştir.

 

Kararda özetle, Vergi Usul Kanununun 140'ıncı maddesinin birinci fıkrasının 5 numaralı bendine göre vergi incelemesi yapanlar tarafından, vergi kanunlarıyla ilgili kararname, tüzük, yönetmelik, genel tebliğ ve sirkülere aykırı vergi inceleme raporu düzenlenemeyeceğinden ve üst hukuk normunun nasıl anlaşılması gerektiği konusunun yeniden yorumlanmasıyla, davacının menfaatini doğrudan etkiler nitelikte uygulamalar içerdiğinden, iptali istenen düzenlemenin yürütülmesi zorunlu idari işlem niteliğinde ve davaya konu edilmesinin mümkün olduğu belirtilmiş ve Sirkülerin dava konusu edilen kısmında hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle bu kısım iptal edilmiştir.

 

Dosyayı temyizen inceleyen Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu da 17.1.2018 gün ve E:2017/592, K:2018/1 sayılı kararında aynı hukuksal nedenler ve gerekçe ile Danıştay 4. Dairesinin kararını onamıştır.

 

Sonuç olarak sirkülerlerin iptal davasına konu edilebilirliği konusundaki Danıştay içtihadı değişmiştir. Danıştay’ın yeni içtihadına göre mükelleflerin menfaatini doğrudan etkiler nitelikte uygulamalar içeren Sirkülerler iptal davasına konu olabilecektir.

 

Söz konusu Vergi Dava Daireleri Kurulu kararının tam metnini ekte yer alan duyuru dosyamızda bulabilirsiniz.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

PAYLAŞ