Bugünün Sorunlarına, Geleceğin Çözümleri...
Soru & Cevap Kariyer +90 212 325 25 01
Duyuru Arşivi

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Gelir Ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Yıllık Beyanname İle Beyan Ettikleri Gelir Ve Kurumlar Vergisinden İndirim Yapılmasına İmkan Sağlandı.

 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 6824 Sayılı Kanun,  08.03.2017 Tarihli RG Yayımlandı.

Kanunun 4. Maddesi ile

 

01.01/2018 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere yürürlüğe girdi. 

 

Buna göre; ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonlaı  hariç olmak üzere, kurumlar vergisi mükelleflerinden, aşağıdaki şartları taşıyanların verecekleri yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5'inin (en fazla 1 milyon TL ile sınırlı), ödenmesi gereken vergiden indirilmesi, indirilemeyen tutarların ise yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi izleyen bir tam yıl içinde mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden diğer vergilerinden mahsup edilmesi imkanı sağlanmaktadır. .

Söz konusu indirimden faydalanabilmek için;

·         İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş (Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartın ihlali sayılmayacaktır.) ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin kanuni süresinde ödenmiş olması,

·         Yukarıda belirtilen süre içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikınalen, re'sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması (Yapılan tarhiyatların kesinleşmiş yargı kararlarıyla veya Vergi Usul Kanununun uzlaşma ya da düzeltme hükümlerine göre tamamen ortadan kaldırılmış olması durumunda, bu şart ihlal edilmiş sayılmayacaktır.),

·         İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları dahil) 1.000 liranın üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması,

gerekmektedir.

·         Ayrıca, beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında, VUK md 359 kapsamında sahte belge kullanma veya düzenleme ve maddede yer alan diğer fiilleri işleyenler indirimden yararlanamaz.

Bu fiilleri sonradan  işlediği tespit edilenler ile haklarında indirim yılı ile son iki yıl için kesinleşen tarhiyat bulunanlardan, indirilen tutar cezasız olarak geri alınır.

 

 

 

 

 

 

Damga, Harç Ve KDV Kanunlarında 6824 Sayılı Kanun İle Yapılan Düzenlemeler

 

 

 Kanunun 5 ve 6.. Maddesi ile

İnşaat sektörüne ile sosyal sorumluluk projelerine yönelik bazı kağıtlarda harç ve damga vergisi oranları farklılaştırılmasına imkan verilmesi amacıyla tarife belirlenmiştir.

 

Kanunun 7. maddesi,

Yabancılara ve çalışma ve oturma izni alarak 6 aydan fazla yurtdışında yaşayan Türk Vatandaşlarına  1.4.2017 den itibaren uygulanmak üzere,

 Konut veya işyeri olarak inşaa edilen binaların ilk tesliminde uygulanmak üzere, satış bedellerinin yurtdışından getirilecek döviz olarak ödenmesi şartıyla  KDV'den tam istisna edilmesini sağlamaktadır.

 

Söz konusu kanuna ulaşmak için tıklayınız. 

PAYLAŞ