Bugünün Sorunlarına, Geleceğin Çözümleri...
Soru & Cevap Kariyer +90 212 325 25 01
Duyuru Arşivi

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

KDV Uygulama Genel Tebliği İle Yapılan Bir Değişiklik İstisna Satışların Tevsiki

KDV UYGULAMASINDA İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMDE BULUNAN VE BEYAN EDEN MÜKELLEFLERE, İADE TALEBİNDE BULUNMASALAR BİLE BU İŞLEMLERİ TEVSİK EDECEK BELGELERİ VERGİ DAİRESİNE VERME ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR

Bilindiği üzere, daha önce yayımlanmış tüm KDV Genel Tebliğlerini yürürlükten kaldırarak, KDV uygulaması konusundaki açıklama ve düzenlemeleri tek bir Tebliğ'de toplayan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği (KDVGUT), 26 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış ve 1 Mayıs 2014 tarihi itibarıyla da yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğ ile daha önceki Tebliğlerde yapılan açıklamaların birleştirilmesi ve tek metin haline getirilmesiyle birlikte bazı yeni uygulama ve düzenlemeler de yapılmıştır.

Bunlardan birisi de KDV iade talebinde bulunmasalar bile, iade hakkı doğuran işlemi bulunan ve bu işlemi beyannamede beyan eden mükelleflerin, söz konusu işlemleri tevsik edecek belgeleri vergi dairesine ibraz etme zorunluluğudur

Söz konusu Tebliğde;

“İade Hakkının İndirim Yoluyla Kullanılması” başlıklı (IV/D-1) bölümünde; iade hakkı doğuran işlemleri bulunan mükelleflerin bu işlemler dolayısıyla yüklendikleri vergileri nakden veya mahsuben iade olarak talep etmek yerine indirim yoluyla giderme tercihinde bulunmalarının mümkün olduğu, tercihini bu yönde kullanan mükellefler tarafından iade hakkı doğuran işlem bedellerinin KDV Beyannamesinin “Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler” ve “Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” tablolarında beyan edileceği, ancak tabloların "Yüklenilen KDV" veya "İadeye Konu Olan KDV" sütunlarına "0" (sıfır) yazılacağı belirtildikten sonra,

“Bu şekilde beyanda bulunan mükelleflerin, iade için istenenler hariç, iade hakkı doğuran işlemi tevsik eden belgeleri beyanname ekinde ibraz etmeleri gerekir”

ifadesi yer almakta olup ayrıca, istisnaların beyanı ile ilgili olarak yapılan açıklamalarda ise istisnanın tevsiki için bazı belgelerin ibraz edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Bu açıklamalardan; iade hakkı doğuran işlemde bulunan mükelleflerin, iade talep etmeseler dahi, uyguladıkları istisnayı tevsik eden belgeleri beyanname verme süresi içinde vergi dairesine vermeleri gerektiği anlaşılmaktadır.

KDVGUT’nde uygulanan istisnanın tevsiki için ibraz edilmesi gereken belgeler, her bir istisna konusu işlem itibariyle belirtilmiştir.

İbraz edilmesi gereken belgelerin, normal şartlarda beyanname ekinde ve kağıt ortamında vergi dairesine verilmesi gerekir. Ancak ibraz edilecek belgelerden Gelir İdaresi Başkanlığınca uygun görülenler elektronik ortamda ve Gelir İdaresi Başkanlığınca öngörülen içeriğe uygun olarak verilmektedir.

İnternet Vergi Dairesi üzerinden gönderilen bu belgeler, Gelir İdaresi Başkanlığınca uygun görülen durumlar hariç, kâğıt ortamında ayrıca vergi dairesine verilmeyecektir.

İşlem türlerine göre yapılacak iade usul ve esasları, tebliğin ayrı bölümlerinde açıklanmış olmakla birlikte tevsik uygulaması sadece tam istisna kapsamındaki işlemler için öngörülmüştür.

Buna göre, iade hakkı doğuran işlem mahiyetinde olsa bile, KDV Tevkifatına tabi işlemler ile indirimli orana tabi teslim ve hizmetlerin tevsikine gerek bulunmamaktadır.

KDVGUT'nin 1 Mayıs 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi nedeniyle uygulamaya da bu döneme ait yani Mayıs 2014 Beyannamesindeki istisna satışların tevsikiyle başlanacaktır.

 

PAYLAŞ