Bugünün Sorunlarına, Geleceğin Çözümleri...
Soru & Cevap Kariyer +90 212 325 25 01
Duyuru Arşivi

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Yargı Kararı Sonucu Verginin İadesinde Uygulanacak Faiz: Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı

15/6/2012 tarihine kadar 213 sayılı Vergi Usul Kanununu hükümlerine göre tahsil edilmiş olan vergilerin yargı kararı sonucunda iadesinin gerektiği hallerde uygulanacak faiz oranı yasa ile belirlenmiş değildi.

 

Vergi Usul Kanununun 15/6/2012 tarihinde yürürlüğe giren 6322 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle değişik 112 nci maddesinin dördüncü fıkrasında, fazla veya yersiz olarak tahsil edilen vergilerin, fazla veya yersiz tahsilatın mükelleften kaynaklanması halinde düzeltmeye dair müracaat tarihi, diğer hallerde verginin tahsili tarihinden düzeltme fişinin mükellefe tebliğ edildiği tarihe kadar geçen süre için aynı dönemde 6183 sayılı Kanuna göre belirlenen tecil faizi oranında hesaplanan faiz ile birlikte, 120 nci madde hükümlerine göre mükellefe red ve iade edileceği düzenlenmiştir.

 

Böylelikle yargı kararı uyarınca iadesi gereken vergiler için 6183 sayılı Kanuna göre belirlenen tecil faizi hesaplanacağı hükme bağlanmıştır. 

 

Uygulamada, yargı kararı sonucu mükellefe iadesi gereken vergilerde, eğer dava dilekçesinde vergilerin herhangi bir yasal dayanak gösterilmeksizin yasal faizi ile iadesi talep edilmiş ise yasal faizden ne anlaşılması gerektiği konusunda Bölge İdare Mahkemelerinin kararları arasında farklılıklar oluşmuştur.

 

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun E: 2021/1, K: 2021/3 sayılı kararında 213 sayılı Vergi Usul Kanununa tabi olan ve tahsil edilip yargı kararı uyarınca iade edilmesi gereken bir verginin herhangi yasal dayanak gösterilmeksizin yasal/kanuni faizi ile birlikte iadesine karar verilmesinin istenmesi durumunda 

 

a) vergi 15/6/2012 tarihinden sonra tahsil edilmiş ise yasal/kanuni faiz talebinden 6183 sayılı Kanuna göre belirlenen tecil faizinin anlaşılması,

 

b) vergi 15/6/2012 tarihinden önce tahsil edilmiş ise yasal/kanuni faiz talebinden 3095 sayılı Kanunun 1 inci düzenlenen faizin anlaşılması,

 

gerektiği yönünde hüküm tesis edilmiştir.

 

Kararın tam metni aşağıda yer alan duyuru dosyamızda bulunmaktadır.

 

 

PAYLAŞ