Bugünün Sorunlarına, Geleceğin Çözümleri...
Soru & Cevap Kariyer +90 212 325 25 01
Duyuru Arşivi

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Yatırım Teşvik Mevzuatında Yapılan Değişiklikler

16/10/2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair 2020/1 sayılı Tebliğ ile yatırım teşvik mevzuatında aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmıştır.

 

1) Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 17/4-j maddesi kapsamında enerji verimliliğine yönelik öncelikli yatırım konuları için yatırım teşvik belgesi başvurularında yatırımın en az yüzde 20 oranında enerji tasarrufu sağlıyor olması şartı bulunmaktaydı. Bu oran yüzde 15’e düşürülmüştür. Ayrıca, yatırımın azami 5 yıl içerisinde geri döneceğinin taahhüt edilmesi şartı kaldırılmıştır.

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerji verimliliğine yönelik yatırım için sunulan proje dosyası üzerinden yapacağı inceleme ve değerlendirme sonucu, uygun görülen makine ve teçhizat listesini de içerecek bir rapor hazırlamaktadır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca hazırlanacak bu raporun “enerji verimliliği” raporu olduğu belirtilmiştir. Bu rapor dikkate alınarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca enerji verimliliğine yönelik öncelikli yatırım için yatırım teşvik belgesi verilecektir.

 

2) Bilindiği üzere, teşvik belgeleri kapsamında yapılacak yatırım cinsleri komple yeni, tevsi, modernizasyon, ürün çeşitlendirme ve entegrasyon yatırımlarından oluşmaktadır. 

 

2012/1 sayılı Tebliğin 9 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasına göre hazır giyim yatırımlarında, mevcut tesislerde makine ve teçhizat ilavesi nedeniyle kapasite artışının yüzde yüzü geçmesi halinde bu yatırımlar komple yeni yatırım olarak değerlendirilmekteydi. Bu hüküm yürürlükten kaldırılmıştır.

 

3) Yatırım teşvik belgelerinin tamamlama ekspertizleri için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlükleri de yetkili kılınmıştır.

 

Kamu kuruluşlarınca gerçekleştirilen yatırımların tamamlama vizesi işlemlerinin ekspertiz işlemi yapılmaksızın doğrudan ilgili kuruluş tarafından verilecek bilgi ve belgelere istinaden Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yapılacağına dair hüküm yürürlükten kaldırılmıştır. Bunların tamamlama vizesi işlemleri de genel uygulamaya tabi kılınmıştır.

 

4) Teşvik belgesi müracaatlarında diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınması gereken belgelerin listesini gösteren 2012/1 sayılı Tebliğin 2 no.lu eki ve bu eke yapan Tebliğ hükmü yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

 

 

PAYLAŞ