Bugünün Sorunlarına, Geleceğin Çözümleri...
Soru & Cevap Kariyer +90 212 325 25 01

2 No.lu KDV Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerine Dikkat

Bilindiği üzere, 7491 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 32 nci ve 33 üncü maddeleriyle 3065 sayılı Katma Değer Vergi Kanununun 41 inci ve 46 ncı maddelerine eklenen ibareler ile vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından 2 no.lu KDV beyannamelerinin vergilendirme dönemini takibeden ayın 21 inci günü akşamına kadar verilip beyanname verecekleri ayın 23 üncü günü akşamına kadar ödenmesi gerektiği düzenlenmişti.

 

Öte yandan, 22/12/2022 tarihli ve VUK-149/2022-12 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile KDV beyannamelerinin verilme ve vergilerin ödenme süreleri ilgili vergilendirme dönemini takip eden ayın 28 inci günü sonuna kadar uzatılmıştı. Bu defa Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 10/2/2024 tarihli 164 no.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannameleri bakımından yeniden düzenlenmiştir.

 

Bu çerçevede 1 Şubat 2024 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak üzere, vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından vergilendirme dönemini takibeden ayın 21 inci günü akşamına kadar verilip beyanname verecekleri ayın 23 üncü günü akşamına kadar ödenmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin (2 no.lu KDV Beyannamelerinin) verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, ilgili vergilendirme dönemini takip eden ayın 25 inci günü sonuna kadar uzatılmıştır.

 

Vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannameleri dışında kalan Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerine ilişkin olarak 22/12/2022 tarihli ve VUK-149/2022-12 sayılı Sirküler ile yapılan belirleme ise geçerliliğini korumaktadır.

 

Ayrıca, 7491 sayılı Kanun ve 50 Seri No.lu KDV Tebliği ile yapılan düzenlemeye istinaden Ocak/2024 vergilendirme döneminden itibaren vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından tevkif edilen ve 2 No.lu KDV Beyannamesiyle beyan edilen KDV’nin, ödendiği vergilendirme dönemine ilişkin 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılması gerekmektedir.

 

Ancak, vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından tevkif edilen ve tevkifatın yapıldığı döneme ait 1 No.lu KDV Beyannamesinden önce verilen aynı döneme ait 2 No.lu KDV Beyannamesiyle süresinde beyan edilerek süresinde ödenen KDV’nin, 2 No.lu KDV Beyannamesinin ait olduğu dönemin 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılması mümkündür.

 

 

PAYLAŞ