Bugünün Sorunlarına, Geleceğin Çözümleri...
Soru & Cevap Kariyer +90 212 325 25 01

7143 Sayılı Kanuna İlişkin Uzayan Başvuru Süreleri

31 Temmuz 2018 tarihli mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile 7143 sayılı Yasada öngörülen bazı başvuru, bildirim ve beyan süreleri 27 Ağustos 2018 tarihine (bu tarih dahil) uzatılmıştır.

 

Aşağıda 27 Ağustos 2018 tarihine kadar uzatılan sürelerin özeti yer almaktadır.

 

Madde No

Başvuru Konusu

 

Yeni Süre

 

2

Maliye Bakanlığına, il özel idarelerine ve belediyelere bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen kesinleşmiş alacaklar

 

27.8.2018

 

3

Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar

 

27.8.2018

 

4

İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler

 

27.8.2018

 

7

Kesinleşmiş SGK alacakları

 

27.8.2018

 

8

Ön değerlendirme, araştırma veya tespit aşamasında olan eksik işçilik prim tutarları ile kesinleşmemiş idari para cezaları

 

27.8.2018

 

 

 

Yukarıdaki tabloda yer alanlar dışında 7143 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin 6, 7 ve 8 inci fıkralarında yer alan aşağıdaki borçlarla ilgili başvuru süreleri de 27 Ağustos 2018 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

1- İşverenlerin ve üçüncü şahısların, 5510 sayılı Kanunun 14 üncü, 21 inci, 23 üncü, 39 uncu ve 76 ncı maddeleri, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun mülga 10 uncu, 26 ncı, 27 nci ve 28 inci maddeleri, 1479 sayılı Kanunun mülga 63 üncü maddesi ve 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 129 uncu maddesi gereğince iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçları,

 

2- Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından fazla veya yersiz olarak ödendiği tespit edilen ve 506 sayılı Kanunun, 1479 sayılı Kanunun, 17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununun, 2926 sayılı Kanunun, 5434 sayılı Kanunun mülga hükümleri ve 5510 sayılı Kanunun 96 ncı maddesi gereğince tahsil edilmesi gereken gelir ve aylıklara ilişkin borçlar,

 

3- Belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin %50’sinden fazlası bunlara ait şirketlerin mülkiyetlerinde bulunan taşınmazlar hakkında yaptıkları irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan (kaynak sularının kira bedeli dâhil) ve vadesi 31/3/2018 tarihi itibarıyla geldiği halde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan kullanım bedelleri ve hasılat payları,

 

Saygılarımızla,

PAYLAŞ