Bugünün Sorunlarına, Geleceğin Çözümleri...
Soru & Cevap Kariyer +90 212 325 25 01

Anonim ve Limited Şirketlerde Asgari Sermaye Yükümlülüğüne İlişkin Ticaret Bakanlığı Genelgesi

7887 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 1/1/2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 332’nci maddesinin birinci fıkrasında anonim şirketler için elli bin Türk Lirası olarak öngörülen en az esas sermaye tutarı iki yüz elli bin Türk Lirasına, kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş̧ bulunan halka acık olmayan anonim şirketlerde yüz bin Türk Lirası olarak öngörülen en az başlangıç̧ sermayesi tutarı beş̧ yüz bin Türk Lirasına, 580’inci maddesinin birinci fıkrasında limited şirketler için on bin Türk Lirası olarak öngörülen en az esas sermaye tutarı elli bin Türk Lirasına yükseltilmiştir. 

 

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından teşkilata gönderilen E-50035491-433.99-00092124772 sayılı genelgede; ticaret sicili müdürlüklerinde, anılan Kararın uygulanmasında uygulama birliğinin sağlanmasını teminen, karşılaşılması muhtemel durumlara göre 1/1/2024 tarihinden itibaren tescil işlemlerinde yerine getirilmesi gereken işlemler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: 

 

1. Yeni kurulacak anonim şirketlerde en az sermaye tutarının 250.000 TL’den, limited şirketlerde ise 50.000 TL’den daha az olmaması, 

 

2. Sermaye artırım kararı tescil işlemlerinde, sermayenin yeni en az sermaye tutarlarından daha az olmaması, 

 

3. Kısmi bölünme tescil işlemlerinde, sermaye azatlımı yapılması halinde, bölünen şirketin sermayesinin yeni en az sermaye tutarının altına inilmeyecek şekilde işlem tesis edilmesi, 

 

4. Tür değişikliği tescil işlemlerinde, yeni türün sermayesinin yeni en az sermaye tutarından daha az olmayacak şekilde işlem tesis edilmesi, 

 

5. Kanun’un 376’ncı maddesi kapsamında şirketin sermayesinin ve Kanuni yedek akçelerinin kaybına ilişkin yapılacak hesaplamalarda, şirketin tescil edilmiş̧ sermayesinin esas alınması, tedbir alınması gereken durumlarda ise bu genelgede yer verilen açıklamalar çerçevesinde işlem tesis edilmesi, 

 

6. 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 20’nci maddesi ile 6102 sayılı Kanunun Geçici 10’ uncu maddesi kapsamında, sermaye intibakı yapılmaması sebebiyle infisah etmiş̧ sayılan şirketlerin, faaliyetlerine devam etmek istemeleri durumunda sermaye artırımı yapılabileceği yönünde açık bir mahkeme kararı bulunmadığı müddetçe sermaye artırım tescil taleplerinin karşılanmaması

 

gerekmektedir. 

 

Ticaret sicili müdürlükleri nezdinde gerçekleştirilecek tescil işlemlerinde sıklıkla karşılaşılan durumlar bakımından yukarıda yer verilen açıklamalar çerçevesinde hareket edilmesi, yukarıda açıklanmayan durumlarda ise Kararın yürürlük tarihinden itibaren, şirket sermayesinde değişiklik olması halinde yeni en az sermaye tutarlarının esas alınması; tescil edilmiş̧ sermayesi yeni en az sermaye tutarından düşük olan anonim ve limited şirketler bakımından ise mevcut durum itibariyle bu şirketlerin münfesih sayılmaması gerekmektedir.

 

Genelge aşağıda yer alan duyuru dosyamızda bulunmaktadır.

 

 

 

 

PAYLAŞ