Bugünün Sorunlarına, Geleceğin Çözümleri...
Soru & Cevap Kariyer +90 212 325 25 01

Bazı Gelirlerde Stopaj Oranları Değişti

1/5/2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 8434 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile TL mevduat faizi ve katılım bankalarından elde edilen kar payı gelirleri, bazı yatırım fonlarından, banka tahvil ve bonoları ile devlet tahvili ve Hazine bonoları, kira sertifikaları, varlığa dayalı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler, ipotek teminatlı menkul kıymetler ile varlık teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelir ve kazançlar için Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde kapsamında yapılacak stopaj oranları konusunda düzenleme yapılmıştır.

 

Buna göre stopaj uygulaması aşağıdaki gibi olacaktır.

 

1) Türk Lirası Mevduata Uygulanacak Stopaj Oranları

 

31/7/2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) vadesiz ve özel cari hesaplara ve 30/9/2020 tarihi ile 31/7/2024 tarihleri arasında (bu tarih dahil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kar paylarına, aşağıda yer alan stopaj oranları uygulanacaktır.

 

a) Mevduat faizlerinden;

 

            i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %7,5

            ii) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %5

            iii)1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %2,5

            iv)Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0

            v) Kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında %0

             vi) Altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında %0   

 

 b) Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından;

 

             i) Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %7,5

             ii) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %5

             iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %2,5

             v) Kur korumalı katılma hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarında %0

             vi) Altın cinsinden katılma hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarında %0

 

Bu düzenleme, 1/5/2024 tarihinden itibaren vadesiz ve özel cari hesaplara ödenecek faizler ve kâr payları ile söz konusu tarihten itibaren açılan veya vadesi yenilenen vadeli hesaplara ödenecek faizler ve kâr payları için uygulanmak üzere 1/5/2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

 

2) Tahvil, Bono ve Fon Kullanıcısının Bankalar Olduğu Kira Sertifikalarından Elde Edilen Kazançlarda Stopaj Oranları

 

23/12/2020 tarihi ile 31/7/2024 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara aşağıda yer alan stopaj oranları uygulanacaktır.

 

                i) Vadesi 6 aya kadar (6 ay dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %7,5

                ii) Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %5

                iii) Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden %2,5

                iv) 6 aydan az süreyle (6 ay dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %7,5

                 v) 1 yıldan az süreyle (1 yıl dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %5

                vi) 1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %2,5

 

Bu düzenleme 1/5/2024 tarihinden itibaren iktisap edilen; bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar, fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlar için uygulanmak üzere 1/5/2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

3) Bazı Yatırım fonlarından Elde Edilen Kazançlarda Stopaj Oranı

 

2006/10731 sayılı Kararın Geçici 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen, 23/12/2020 tarihi ile 31/7/2024 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında ‘’döviz’’ ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara, 2006/10731 sayılı Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (ç) bendinde yer alan oranlar %7,5 uygulanacaktır.

 

Bu düzenleme 1/5/2024 tarihinden itibaren iktisap edilen bahsi geçen yatırım fonu katılma paylarından elde edilen gelir ve kazançlar için uygulanmak üzere 1/5/2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

4) Devlet Tahvili ve Hazine Bonoları ile Kira Sertifikalarından Elde Edilen Kazançlarda Stopaj Oranı

 

22/12/2021 tarihi ile 31/7/2024 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen,  Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet tahvili ve Hazine bonolarından elde edilen gelir ve kazançlar ile 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara, 2006/10731 sayılı Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri ile (ç) bendinde yer alan oranlar %0 uygulanacaktır.

 

Bu düzenleme 1/5/2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

5) Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler, İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler, İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetlerden Elde Edilen Gelir ve Kazançlarda Stopaj Oranı

 

28/6/2022 tarihi ile 31/7/2024 tarihi (bu tarih dahil) arasında iktisap edilen, 6362 sayılı Kanun kapsamında kurulan ipotek finansmanı kuruluşları (bu şirketlerin kurucusu olduğu varlık finansmanı fonları ve konut finansmanı fonları dahil) tarafından ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler, ipotek teminatlı menkul kıymetler ve varlık teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelir ve kazançlara, 2006/10731 sayılı Kararın 1 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri ile (ç) bendinde yer alan oranlar %7,5 olarak uygulanacaktır.

 

Bu düzenleme 1/5/2024 tarihinden itibaren iktisap edilen 6362 sayılı Kanun kapsamında kurulan ipotek finansmanı kuruluşları (bu şirketlerin kurucusu olduğu varlık finansmanı fonları ve konut finansmanı fonları dâhil) tarafından ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler, ipotek teminatlı menkul kıymetler ve varlık teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelir ve kazançlar için uygulanmak üzere 1/5/2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

PAYLAŞ