Bugünün Sorunlarına, Geleceğin Çözümleri...
Soru & Cevap Kariyer +90 212 325 25 01

Enflasyon Düzeltmesine İlişkin 165 No.lu VUK Sirküleri

Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrası ile geçici 33 üncü maddesi uyarınca, 2023 hesap dönemi sonunda ve düzeltme şartlarının gerçekleşmesine/varlığına bağlı olarak (geçici vergi dönemleri dâhil) izleyen hesap dönemlerinde enflasyon düzeltmesi uygulanacaktır.

 

Enflasyon düzeltmesine tabi tutulacak mali tablolar ve yapılacak düzeltme işlemlerinin usul ve esasları 30/12/2023 tarihli ve ikinci mükerrer 32415 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 555 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenmiştir.

 

Düzeltme işlemlerinde kullanılacak ortalama ticari kredi faiz oranları  ile uygulamaya yönelik bazı hususlara ilişkin açıklamaların yer aldığı 165 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yayınlanmıştır.

 

Söz konusu sirkülerin tam metni aşağıda yer alan duyuru dosyamızda bulunmaktadır.

 

PAYLAŞ